Идет загрузка документа (60 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка проведения проверок деятельности эмитентов ценных бумаг (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 21.01.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

__._________.2014

м. Київ

N ____

Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів

Відповідно до пунктів 9 та 13 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів, що був затверджений рішенням НКЦПФР від 04.09.2012 року N 1178, виклавши його у новій редакції (додається).

2. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення проекту та аналізу регуляторного впливу на офіційному сайті НКЦПФР.

3. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (Збаражська О. Є.) забезпечити публікацію Повідомлення про оприлюднення проекту та аналізу регуляторного впливу в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

4. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити подання Рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКЦПФР Є. Воропаєва.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

 

Порядок проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів

I. Загальні положення

1. Цей Порядок установлює єдиний механізм проведення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Орган контролю) перевірок діяльності емітентів цінних паперів з питань дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок.

Місцем проведення перевірки є приміщення емітента за його місцезнаходженням.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у законодавстві.

II. Організація проведення перевірок

1. Підставою для проведення Органом контролю планової перевірки емітента є включення його до плану-графіка проведення перевірок на відповідний квартал. План-графік затверджується наказом Голови Органу контролю або особою, яка виконує його обов'язки до 25 числа місяця кварталу, що передує плановому.

План-графік на наступний квартал повинен містити конкретні календарні дати початку кожної планової перевірки та строки її проведення.

Протягом одного року проведення більш як однієї планової перевірки щодо одного суб'єкта перевірки не допускається.

Планові перевірки проводяться Органом контролю не частіше одного разу на календарний рік.

Планова перевірка проводиться за весь або певний період діяльності емітента.

Датою, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки, є дата закінчення попередньої планової перевірки.

Про проведення планової перевірки емітент повинен бути попередньо письмово повідомлений Органом контролю рекомендованим листом не пізніше ніж за десять календарних днів до початку її проведення, а також шляхом розміщення плану-графіка перевірок на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в порядку, встановленому законом.

Повідомлення повинно містити інформацію про найменування суб'єкта перевірки, код за ЄДРПОУ, дату початку та дату закінчення здійснення планової перевірки, вид діяльності на фондовому ринку, що підлягає перевірці.

План-графік на наступний квартал оприлюднюється на офіційному веб-сайті Органу контролю не пізніше ніж за 10 днів до початку планової перевірки.

2. Позапланова перевірка передбачає незаплановану Органом контролю перевірку діяльності емітента протягом встановленого періоду за окремими питаннями.

Позапланові перевірки можуть проводитися Органом контролю за наявності хоча б однієї з таких підстав:

1) подання емітентом письмової заяви до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням;

2) виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у документах обов'язкової звітності, поданих емітентом;

3) не розкриття у встановлений термін емітентом інформації щодо своєї діяльності на фондовому ринку без поважних причин, а також ненадходження на адресу Комісії письмових пояснень про причини, які перешкоджали розкриттю такої інформації;

4) письмове повідомлення про ознаки порушення законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства;

5) на виконання судових рішень, на вимогу правоохоронних органів та інших органів державної влади у межах повноважень, визначених законодавством;

6) необхідність перевірки виконання рішень Органу контролю або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Органу контролю щодо усунення порушень законодавства про цінні папери;

У разі виникнення під час проведення планової перевірки підстав для проведення позапланової перевірки за погодженням з Головою Органу контролю чи особою, яка виконує його обов'язки, такі питання підлягають перевірці в межах проведення планової перевірки.

Повторна перевірка питань, які перевірялись під час проведення Органом контролю планової, позапланової перевірки, здійснюється лише за рішенням суду, за постановою (ухвалою) слідчого, прокурора (слідчого судді) у кримінальному провадженні та на підставі підпункту 5 цього пункту.

3. Планові та позапланові перевірки проводяться в робочий час емітента, що встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.

За письмовим погодженням керівника емітента (особи, яка виконує його обов'язки) перевірка може проводитись у неробочі дні або в позаробочий час емітента.

3.1. Для проведення перевірки Орган контролю видає наказ, який має містити найменування емітента цінних паперів, щодо якого буде здійснюватися захід, та предмет перевірки, також вказаним наказом визначається робоча група у складі керівника та членів робочої групи (надалі - робоча група). На підставі вказаного наказу керівнику робочої групи видається посвідчення (направлення) на проведення перевірки (далі - посвідчення) (додаток 1).

Наказ та на підставі його посвідчення видається такими уповноваженими особами Органу контролю:

Головою Органу контролю чи особою, яка виконує його обов'язки, - у разі створення робочої групи, до складу якої входять працівники центрального апарату Органу контролю, або у разі створення робочої групи, до складу якої одночасно входять працівники центрального апарату Органу контролю і територіального(их) органу(ів) Органу контролю або працівники різних територіальних органів Органу контролю;

начальником територіального органу Органу контролю чи особою, яка виконує його обов'язки, - у разі створення робочої групи, до складу якої входять працівники відповідного територіального органу Органу контролю.

3.2. Мінімальний склад робочої групи має становити дві особи.

3.3. Особа не може бути включена до складу робочої групи у разі наявності конфлікту інтересів.

Особа, яку включають до складу робочої групи, повинна письмово повідомити уповноважену особу Органу контролю, яка видає доручення на проведення перевірки, про наявність конфлікту інтересів.

3.4. У разі якщо до робочої групи включено особу, яка згідно з підпунктом 3.3 цього пункту не може бути включена до складу робочої групи, вона має бути виключена зі складу робочої групи із дотриманням вимоги, передбаченої підпунктом 3.2 цього пункту.

4. Облік виданих письмових посвідчень ведеться Органом контролю за місцем їх видачі та реєструється в Журналі обліку посвідчень на проведення перевірок (додаток 2).

5. Посвідчення для проведення планової перевірки видається на строк не більше ніж 15 робочих днів. Для проведення позапланової перевірки посвідчення видається на строк не більше ніж 10 робочих днів.

Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку перевірки.

Продовження строку здійснення перевірок не допускається.

Перевірка може бути закінчена раніше строку, вказаного у дорученні.

Перевірка вважається розпочатою з дати отримання копії посвідчення керівником емітента (особою, яка виконує його обов'язки або уповноваженою особою емітента). Про отримання копії посвідчення керівник емітента (особа, яка виконує його обов'язки або уповноважена особа емітента) власноруч робить відмітку на оригіналі посвідчення. Керівник емітента, особа, яка виконує його обов'язки, або уповноважена особа емітента зобов'язані підтвердити свої повноваження.

III. Права та обов'язки робочої групи

1. Робоча група при проведенні перевірки на підставі посвідчення на проведення перевірки має право:

безперешкодно входити до приміщень емітента за службовим посвідченням і мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати документи (належним чином засвідчені копії), виписки, витяги з документів, які необхідні робочій групі при проведенні перевірки, та іншу інформацію, у зв'язку з реалізацією своїх повноважень щодо проведення перевірки;

вимагати у посадових осіб емітента (уповноважених осіб емітента) надання письмових пояснень;

вимагати припинення дій, які перешкоджають проведенню перевірки;

у разі ненадання на письмовий запит робочої групи документів (копій документів) виносити розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери;

складати протоколи про адміністративні правопорушення на ринку цінних паперів;

залучати за погодженням з відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами та об'єднаннями їх спеціалістів, депутатів місцевих рад (за їх згодою) для проведення перевірок;

у разі якщо є дані, які свідчать про наявність реальної загрози життю, здоров'ю або майну робочої групи, звертатися до правоохоронних органів для вжиття спеціальних заходів забезпечення безпеки;

у разі недопускання до проведення перевірки, застосування щодо робочої групи насильства звернутися до органів внутрішніх справ для вжиття заходів відповідно до законодавства.

2. Робоча група при проведенні перевірки зобов'язана:

вручити керівнику емітента (особі, яка виконує його обов'язки, уповноваженій особі емітента) копію посвідчення;

усно повідомити посадову особу емітента (уповноважену особу емітента) про права, обов'язки та повноваження робочої групи, причину перевірки, про права, обов'язки та відповідальність емітента;

надати письмові запити про надання документів, необхідних для проведення перевірки (додаток 3), із зазначенням часу та дати їх надання;

повно, об'єктивно та неупереджено проводити перевірку в межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із емітентом цінних паперів;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці суб'єкта господарювання, що стає доступною членам робочої групи у ході здійснення перевірки;

ознайомити керівника емітента цінних паперів або його заступника, або уповноважену ним особу з результатами проведеної перевірки в строки, передбачені законом;

дотримуватися встановлених законом принципів, вимог та порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

не перешкоджати праву емітента цінних паперів на будь-який законний захист, у тому числі третіми особами;

виконувати законні вимоги посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, щодо усунення порушень законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;

сприяти здійсненню посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, покладених на них повноважень.

скласти Акт про відмову емітента в проведенні перевірки (додаток 4) у разі:

недопускання робочої групи до приміщень емітента;

відмови керівника емітента (особи, яка виконує його обов'язки, уповноваженої особи емітента) поставити на оригіналі посвідчення підпис та/або зазначити прізвище, ініціали, посаду, дату отримання копії посвідчення;

відмови керівника емітента (особи, яка виконує його обов'язки, уповноваженої особи емітента) повернути оригінал посвідчення;

відмови (ухилення) керівника емітента (особи, яка виконує його обов'язки, уповноваженої особи емітента) отримати копію посвідчення;

відмови (ухилення) посадової особи емітента (уповноваженої особи емітента) у наданні емітентом документів, необхідних для проведення перевірки;

відмови (ухилення) емітента від проведення перевірки.

3. У разі відсутності емітента за місцезнаходженням робоча група складає Акт про відсутність емітента за місцезнаходженням (додаток 5).

4. Робоча група під час проведення перевірки несе відповідальність згідно із законом.

IV. Права та обов'язки емітента, його посадових осіб

1. Посадові особи емітента (уповноважені особи емітента) під час проведення перевірки мають право отримувати від робочої групи інформацію про:

порядок проведення перевірки;

права та обов'язки робочої групи;

права та обов'язки посадових осіб емітента (уповноважених осіб емітента).

2. Емітент та його посадові особи (уповноважені особи емітента) під час проведення перевірки зобов'язані:

допустити робочу групу до приміщень емітента за його місцезнаходженням;

підтвердити повноваження керівника емітента (особи, яка виконує його обов'язки, уповноваженої особи емітента) відповідними документами;

отримати копію посвідчення;

поставити на оригіналі посвідчення підпис із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання другого примірника доручення, повернути перший примірник доручення керівнику робочої групи;

забезпечити робочу групу робочим місцем для проведення перевірки;

своєчасно надавати робочій групі документи, копії документів, виписки, витяги з документів та іншу інформацію у строки, встановлені письмовими запитами про надання документів, необхідних для проведення перевірки. Документи на ці запити надаються керівнику робочої групи із супровідним листом із зазначенням переліку наданих документів та дати їх надання;

надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;

надати документи, що вилучаються, та підписати протокол вилучення документів;

підписати та скріпити печаткою емітента роздруковану форму електронного документа або підписати Акт огляду електронного документа (додаток 6);

не створювати перешкоди для виконання покладених на керівника та членів робочої групи обов'язків.

одержувати примірник акта складеного за результатами проведеного планової чи позапланової перевірки.

3. Керівник емітента (уповноважена особа емітента) може оскаржити дії робочої групи відповідно до законодавства. Подання скарги не зупиняє проведення перевірки.

V. Порядок проведення перевірки та оформлення результатів

1. Під час проведення перевірки робоча група детально вивчає, аналізує та оцінює всі необхідні документи, які стосуються виконання емітентом вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства.

2. У разі існування документа в електронній формі, за умови, що даний документ створений емітентом, емітент повинен його роздрукувати та надати робочій групі. Роздрукована форма електронного документа перед наданням робочій групі повинна бути засвідчена підписом посадової особи (уповноваженої особи емітента) та скріплена печаткою емітента (у разі наявності).

У разі неможливості з технічних причин роздрукувати форму електронного документа робоча група складає Акт огляду електронного документа, виведеного на екран монітора, який засвідчується підписом посадової особи (уповноваженої особи емітента).

У разі відмови керівника суб'єкта (особи, яка виконує його обов'язки) засвідчити підписом Акт огляду електронного документа керівник робочої групи робить відповідний запис про це на Акті огляду електронного документа.

3. За результатами перевірки емітента робоча група складає у двох примірниках Акт планової/позапланової перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства (далі - Акт перевірки), який підписують керівник та члени робочої групи не пізніше дати закінчення терміну дії посвідчення на проведення перевірки.

Акт перевірки повинен містити:

дату складання акта перевірки;

тип перевірки (планова або позапланова);

вид перевірки (комплексна перевірка або тематична перевірка);

предмет перевірки;

найменування Органу контролю, а також посаду, прізвище, ім'я та по батькові керівника та членів робочої групи Органу контролю;

найменування суб'єкта перевірки.

Місцем підписання Акта перевірки є місце проведення перевірки, та/або приміщення Органу контролю.

Другий примірник Акта перевірки під особистий підпис вручається керівнику емітента або уповноваженій особі емітента за місцем проведення перевірки.

Перший примірник Акта перевірки зберігається в Органі контролю. Сторінки Акта перевірки нумеруються та підписуються робочою групою.

Акт та матеріали перевірки є внутрішніми документами Органу контролю та не підлягають передачі юридичним особам, які не є об'єктом перевірки, фізичним особам, а також іншим органам, за винятком випадків, передбачених законодавством. Інформація, що міститься в цих документах, не підлягає розголошенню працівниками Органу контролю, яким вона стала відома.

4. До примірника Акта перевірки, який зберігається в Органі контролю, обов'язково додаються копії документів згідно з переліком, зазначеним в Акті перевірки.

5. Не допускається викладати в Акті перевірки припущення та факти, не підтверджені документами.

6. В Акті перевірки викладаються всі виявлені під час перевірки обставини та порушення в діяльності емітента.

У разі усунення емітентом під час проведення перевірки виявлених робочою групою порушень та недоліків у діяльності емітента про це робляться відповідні записи в Акті перевірки.

7. Будь-які виправлення та доповнення в Акті перевірки після його підписання робочою групою не допускаються. Про виявлення описок після підписання Акта перевірки емітент повідомляється письмово.

8. У разі ненадання емітентом, що перевіряється, документів, необхідних для проведення перевірки, за наявності причин (втрата, вилучення документів тощо) в Акті перевірки робиться запис про це із зазначенням причин. У такому випадку до Акта перевірки мають бути додані письмові пояснення посадової особи емітента (уповноваженої особи емітента) щодо причин ненадання документів, необхідних для проведення перевірки. Крім того, до Акта перевірки мають бути додані документи (належним чином завірені копії документів), що підтверджують причини відсутності документів.

9. У разі відмови керівника емітента (уповноваженої особи емітента) підписати перший примірник Акта перевірки та отримати другий примірник Акта перевірки або неявки керівника емітента (уповноваженої особи емітента) для підписання першого примірника Акта перевірки та отримання другого примірника Акта перевірки, керівник робочої групи робить про це відповідний запис у двох примірниках Акта перевірки в місці, визначеному для підпису представником емітента. Протягом п'яти робочих днів другий примірник Акта перевірки направляється емітенту рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

10. Якщо суб'єкт перевірки не погоджується з Актом перевірки, він підписує Акт перевірки із зауваженнями.

Зауваження до Акта перевірки можуть надаватися керівником емітента (уповноваженою особою емітента) протягом трьох робочих днів з дати отримання другого примірника Акта перевірки.

11. За результатами перевірки уповноваженими особами Органу контролю може бути винесено розпорядження про усунення порушень вимог законодавства про цінні папери у разі закінчення строку притягнення суб'єкта перевірки до відповідальності, при цьому порушення потребує усунення.

12. Вжиття заходів за результатами виявлених під час проведення перевірки порушень здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

Директор департаменту
контрольно-правової роботи

О. Мисюра

 

ПОСВІДЧЕННЯ N ___ - ___
на проведення (планової/позапланової) перевірки

_____________________________________________________________________________________
                                                                 (повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

Я, уповноважена особа Органу контролю, _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                           (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"

ДОРУЧАЮ:

___________________________________________________ - керівнику робочої групи;
                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

___________________________________________________ - члену робочої групи
                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

провести перевірку дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства.

На підставі цього посвідчення зазначені уповноважені особи Органу контролю мають право:

безперешкодно входити до приміщень емітента за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;

вимагати документи (належним чином засвідчені копії), виписки, витяги з відповідних документів, які необхідні робочій групи при проведенні перевірки, та іншу інформацію у зв'язку з реалізацією своїх повноважень щодо проведення перевірки;

вимагати у посадових осіб емітента (осіб, які виконують їх обов'язки) надання письмових пояснень;

вилучати на строк до трьох робочих днів документи, які підтверджують факти порушень вимог законодавства про цінні папери;

у разі виявлення порушень вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства виносити розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери; складати протокол про адміністративне правопорушення на ринку цінних паперів
_____________________________________________________________________________________.
                                                           (інші повноваження відповідно до чинного законодавства)

Повноваження за цим посвідченням не можуть бути передані іншим особам.

Посвідчення на проведення перевірки дійсне до "___" ____________ 20__ року.

Уповноважена особа Органу контролю __________________     _____________________________
                                                                     М. П.    (підпис)                                            (прізвище, ініціали)

Копію посвідчення на проведення перевірки отримав:

______________________
  (прізвище, ім'я та по батькові)

______________
(посада)

___________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року


 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ПОСВІДЧЕНЬ НА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК

Номер посвідчення та дата видачі

Найменування емітента та його реквізити

Підстава щодо проведення перевірки

Строк проведення перевірки

Склад робочої групи

Виявлені порушення

Заходи за результатами перевірки

Матеріали перевірки направлено

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ЗАПИТ
про надання документів, необхідних для проведення планової/позапланової перевірки

"___" ____________ 20__ року

Керівнику _______________________
Місцезнаходження: _______________

Я, __________________________________________________________________________________,
                                                                                        (прізвище, ім'я та по батькові)
керівник робочої групи з перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства
_____________________________________________________________________________________,
                                                                          (найменування емітента, код за ЄДРПОУ)
на підставі посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки, виданого
_______________________ уповноваженою особою Органу контролю _________________________
                 (дата, номер)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
вимагаю на підставі статті 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" у термін до _______ год. "___" ____________ 20__ року надати для перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства та для приєднання до Акта планової/позапланової перевірки дотримання вимог законодавства про цінні папери належним чином засвідчені копії таких документів: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Керівник робочої групи

__________________
М. П.     (підпис)

_____________________________
(прізвище, ініціали)


 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Акт про відмову емітента в проведенні перевірки

________________________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

м. ____________

"___" ____________ 20__ року

На підставі посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки, виданого
____________________________________________________________________________, N _____
                                (ким видано посвідчення: посада, прізвище, ім'я та по батькові)
від "___" ____________ 20__ року, робочою групою у складі:

1. Керівник групи - ____________________________________________________________________
                                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи - _______________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
при виході на перевірку емітента (зазначається місцезнаходження) встановлено:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                                                                             (короткий виклад обставин відмови)

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи

_________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи

_________________
(підпис)

________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)


 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Акт про відсутність емітента за місцезнаходженням

________________________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

м. ____________

"___" ____________ 20__ року

На підставі посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки, виданого
____________________________________________________________________________, N ______
                                        (ким видано посвідчення: посада, прізвище, ім'я та по батькові)
від "___" ____________ 20__ року, робочою групою у складі:

1. Керівник групи - ____________________________________________________________________
                                                                                               (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи - ________________________________________________________________________
                                                                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
при виході за місцезнаходженням емітента встановлено:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(зазначаються адреса, за якою здійснено вихід, та джерело отримання інформації про адресу (звітність емітента, адреса, надана заявниками, скаржниками, правоохоронними органами, витяг з ЄДРПОУ тощо), інформація про будівлю (житлова, нежитлова тощо), дата та час прибуття (година, хвилина), наявність/відсутність таблички із найменуванням емітента, інформація, отримана від власника будинку, інші встановлені відомості)

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи - ____________________________________________________________________
                                                                                       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи - ________________________________________________________________________
                                                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Акт огляду електронного документа

________________________________________________________________________________
(найменування емітента, код за ЄДРПОУ)

_______________________________________________
  (поштовий індекс, місто, район, область, вулиця, номер будинку)

"___" ____________ 20__ року

На підставі посвідчення на проведення планової/позапланової перевірки,
виданого ____________________________________________________________________, N _____
                                                                        (ким видано: посада, прізвище, ім'я та по батькові)
від "___" ____________ 20__ року, робочою групою у складі:

1. Керівник групи - ____________________________________________________________________
                                                                                                     (посада, прізвище, ініціали)

2. Член групи - ________________________________________________________________________
                                                                                                    (посада, прізвище, ініціали)

під час проведення перевірки емітента було оглянуто електронний документ, виведений на екран монітора.

Під час огляду електронного документа встановлено таке:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

Підписи робочої групи:

1. Керівник групи - ____________________________________________________________________
                                                                                             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

2. Член групи - ________________________________________________________________________
                                                                                            (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Посадова особа емітента __________________
                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

__________
(підпис)

"___" ____________ 20__ року


 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
рішення "Про затвердження Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів (далі по тексту - Порядок) розроблено з метою удосконалення та приведення у відповідність до чинного законодавства Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів, який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) від 04 вересня 2012 року N 1178 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2012 року за N 1643/21955.

Проект Порядку розроблений відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та Закону України "Про основні засади державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності" з метою приведення у відповідність до вимог законодавства процедури початку та проведення перевірки діяльності емітента цінних паперів.

Відповідно до п. 9 ст. 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" Комісія має право проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки та ревізії діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів.

Слід зазначити, що основним законом, який регулює діяльність акціонерних товариств, зокрема встановлює вимоги до корпоративного управління, є Закон України "Про акціонерні товариства".

Слід звернути увагу на необхідність прийняття зазначеного регуляторного акту у зв'язку з складною ситуацією, яка склалась на ринку цінних паперів. Так, на даний час набувають системного характеру порушення законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства.

Слід зазначити, що з початку 2013 року Комісією були проведені перевірки 109 емітентів цінних паперів. В діяльності 103 з перевірених емітентів було виявлено ряд порушень законодавства.

Так, збільшуються випадки порушень прав інвесторів у цінні папери під час проведення реорганізації або ліквідації акціонерних товариств, приведення діяльності акціонерних товариств у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

Таким чином, при розробці змін до регуляторного акту забезпечено єдиний уніфікований підхід до контролю за дотриманням законодавства емітентами вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства, спрощено процедуру початку та проведення перевірок емітентів шляхом проведення планових та позапланових виїзних перевірок.

Прийняття вказаного регуляторного акту також дозволить Комісії своєчасно вживати заходи щодо запобігання порушенням законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства.

2. Цілі державного регулювання

Регуляторний акт спрямований на вдосконалення нормативно-правового акту Комісії щодо перевірок діяльності емітентів організацій на ринку цінних паперів в частині спрощення процедури перевірок діяльності емітентів цінних паперів, забезпечення нерозголошення інформації матеріалів перевірок та врегулювання ситуації щодо проведення перевірок питань, які вже перевірялись.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

На сьогоднішній день існує два альтернативних способи досягнення зазначених цілей.

Перший спосіб: залишення діючого нормативного акта без змін, що є неприйнятним, оскільки він не відповідає вимогам діючого законодавства та не надає змоги здійснювати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку функції покладені на неї законодавством.

Висновок: другий спосіб є прийнятним, оскільки дозволяє досягти зазначеної мети.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Регуляторним актом пропонується, зокрема, визначити виключні підстави для проведення позапланових перевірок, та процедура повідомлення учасників ринку цінних паперів про проведення перевірок.

Разом з цим, регуляторним актом передбачається скорочення термінів проведення перевірок.

Після впровадження регуляторного акту Комісія буде мати більшу можливість забезпечити контроль за дотриманням емітентами вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства у відповідності до законодавства.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта відсутній.

Вимоги, встановлені актом, є простими для виконання.

Впровадження регуляторного акту дозволить Комісії здійснювати функції контролю за дотриманням емітентами вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства у відповідності до законодавства.

6. Очікувані результати прийняття акта

При розробці нового регуляторного акту забезпечено єдиний уніфікований підхід до контролю за дотриманням емітентами вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства, єдину спрощену процедуру початку та проведення перевірок емітентів, що зменшить навантаження на емітентів та збільшить ефективність контролю за дотриманням законодавства.

Очікувані результати від прийняття запропонованого акта

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Додаткових витрат не потребує

Ефективне використання ресурсу в зв'язку з проведенням безвиїзних позапланових перевірок

Громадяни

Відсутні

Дія акта не поширюється

Суб'єкти підприємницької діяльності

Додаткових витрат не потребує

Зменшення навантаження

7. Строк дії акта

Оскільки регуляторний акт розроблено на виконання вимог Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та Закону України "Про основні засади державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності", його дія поширюється на необмежений термін і обмежується дією Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та інших нормативно-правових актів у цій сфері.

8. Показники результативності акта

Дія цього регуляторного акта буде поширюватись на емітентів цінних паперів (на даний час в Україні близько 25751 суб'єктів господарювання, створених у формі акціонерного товариства).

Показниками результативності регуляторного акту є виявлення недоліків та порушень законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства емітентами, а також зменшення кількості емітентів, в діяльності яких були виявлені порушення вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства (з початку 2014 року з 109 перевірених емітентів 103 припустились у своїй діяльності порушень вимог законодавства).

Впровадження регуляторного акту не вплине на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта.

Виконання вимог регуляторного акту не потребує додаткових витрат коштів емітентами і не призведе до додаткових затрат часу.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

1. розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не передбачається;

2. кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - учасники ринку цінних паперів - емітенти цінних паперів;

3. розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - витрати відсутні;

4. рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - вище середнього.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

До основних заходів, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта, належать: базове, повторне та періодичні відстеження результативності акта; узагальнення та вивчення статистичних даних.

Базове відстеження результативності Порядку здійснюється з моменту підписання до набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності Порядку передбачається через рік після набрання чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження дії регуляторного акту передбачається здійснювати через кожні 3 роки після набрання чинності регуляторним актом протягом всього терміну його чинності.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

Опрос