Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно перехода к использованию альтернативных видов топлива и перехода субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, к стимулирующему регулированию (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 27.01.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо переходу до використання альтернативних видів палива та переходу суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання, до стимулюючого регулювання

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про теплопостачання" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 28, ст. 373 із наступними змінами):

1) у статті 6:

абзац сімнадцятий викласти у такій редакції:

"створення умов для впровадження енергоефективних технологій та здійснення енергозберігаючих заходів;";

після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"стимулювання переходу до використання альтернативних видів палива та стимулюючого регулювання;".

У зв'язку з цим абзац вісімнадцятий вважати абзацом дев'ятнадцятим;

2) у статті 8:

у першому реченні частини другої слова "орган виконавчої влади, який згідно з цим Законом регулює тарифи на теплову енергію," замінити словами "орган виконавчої влади, орган, який здійснює державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій, які згідно з цим Законом регулюють тарифи на теплову енергію,";

3) абзац третій частини другої статті 11 викласти у такій редакції:

"забезпечення моніторингу у сфері теплопостачання, зокрема, стану заміщення використання природного газу іншими видами палива та енергії при виробництві теплової енергії, а також використання результатів моніторингу для вдосконалення систем теплопостачання;";

4) абзац дев'ятий статті 13 викласти у такій редакції:

"сприяння провадженню інвестиційної діяльності у сфері теплопостачання, зокрема реалізації інвестиційних проектів з виробництва теплової енергії з використанням будь-яких видів палива та енергії (у тому числі з відновлюваних джерел енергії), крім природного газу.";

5) статтю 20 доповнити новою частиною такого змісту:

"У разі здійснення теплогенеруючими та теплопостачальними організаціями заходів із заміщення теплової енергії, що вироблялась із використанням природного газу, на теплову енергію, що виробляється без використання природного газу, встановлення тарифу на теплову енергію здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";

2. У Законі України "Про природні монополії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 30, ст. 238 із наступними змінами):

1) в абзацах шостому - восьмому частини першої статті 1, абзаці шостому частини першої статті 4, абзаці сьомому частини першої, абзаці дев'ятнадцятому частини другої статті 9 слова "у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії" виключити;

2) абзац вісімнадцятий частини другої статті 9 викласти у такій редакції:

"Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, у межах своїх повноважень визначають для цілей встановлення цін (тарифів) методи нарахування амортизації та строки корисного використання активів, що використовуються для здійснення діяльності, що підлягає регулюванню відповідно до цього Закону, а також, у разі застосування стимулюючого регулювання, визначають групи активів, включених до регуляторної бази активів.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо переходу до використання альтернативних видів палива та переходу суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання, до стимулюючого регулювання"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

У зв'язку з гострим дефіцитом природного газу, який використовується для виробництва теплової енергії, є необхідність стимулювати суб'єктів господарювання до переходу на інші, крім природного газу, види палива та енергії, що використовуються для виробництва теплової енергії.

Враховуючи зазначене та на виконання пункту 15 Плану коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 1014-р, стосовно розроблення та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проекту закону України щодо внесення змін до Законів України "Про теплопостачання" і "Про природні монополії" стосовно стимулювання впровадження енергоефективних технологій та здійснення енергозберігаючих заходів, переходу до використання альтернативних видів палива, переходу суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання, до стимулюючого регулювання, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо переходу до використання альтернативних видів палива та переходу суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання, до стимулюючого регулювання".

2. Цілі державного регулювання

Метою розроблення проекту Закону України є запровадження стимулювання заміщення природного газу при виробництві теплової енергії шляхом введення окремого порядку формування тарифів на теплову енергію, що вироблялась із використанням природного газу, на теплову енергію, що виробляється без використання природного газу, а також забезпечення переходу суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, зокрема у сфері теплопостачання, до стимулюючого регулювання.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного способу регулювання

Не відповідає вимогам чинного законодавства

Не стимулюватиме суб'єктів господарювання до заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії та переходу до стимулюючого регулювання

Інший від запропонованого спосіб

Альтернативи запропонованому способу немає

Будь-який інший спосіб не стимулюватиме суб'єктів господарювання до заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії та не забезпечить виконання пункту 15 Плану коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 1014-р

 

 

Обраний спосіб

Відповідає вимогам чинного законодавства

Стимулюватиме суб'єктів господарювання до заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії, переходу до стимулюючого регулювання та забезпечить виконання пункту 15 Плану коротко- та середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу на період до 2017 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року N 1014-р

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення поставленої цілі пропонується прийняти проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо переходу до використання альтернативних видів палива та переходу суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання, до стимулюючого регулювання", в якому передбачається запровадження стимулювання заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії шляхом введення окремого порядку формування тарифів на теплову енергію, що вироблялась із використанням природного газу, на теплову енергію, що виробляється з альтернативних видів палива, а також стимулюючого регулювання.

5. Обгрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо переходу до використання альтернативних видів палива та переходу суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання, до стимулюючого регулювання" дозволить запровадити механізм стимулювання заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії та отримання компенсації з державного бюджету у разі заміщення теплової енергії для потреб населення, що вироблялась із використанням природного газу, на теплову енергію, що виробляється з використанням альтернативних видів палива, а також до стимулюючого регулювання.

Вплив зовнішніх факторів на дію акта - позитивного та негативного впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Обставини, які можуть впливати на виконання вимог акта, - зміни у чинному законодавстві.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта - надано високу оцінку можливості впровадження та виконання вимог акта органами державної влади та юридичними і фізичними особами.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта - механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди не розроблявся, оскільки за результатами введення в дію положень проекту не очікується настання будь-яких негативних наслідків.

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог акта - функції в частині здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта будуть здійснюватися в межах компетенції органами, яким таке право надане чинним законодавством.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі щодо держави, ринкового середовища та суб'єктів господарювання.

В результаті прийняття регуляторного акта негативні наслідки не очікуються.

Сфера впливу

Вигоди

Втрати

Інтереси держави

Забезпечить скорочення споживання природного газу, що використовується для виробництва теплової енергії, та запровадження стимулюючого регулювання

Додаткові витрати відсутні

Інтереси суб'єктів господарської діяльності

Стимулювання суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання до заміщення природного газу під час виробництва теплової енергії та переходу до стимулюючого регулювання

Додаткові витрати відсутні

Інтереси громадян

Дотримання законних інтересів, прав та свобод громадян (населення) щодо гарантованого отримання послуг у сфері теплопостачання

Додаткові витрати відсутні

Аналіз таблиці вигод та витрат дає можливість зробити висновок про необхідність впровадження регуляторного акта.

Виконання вимог регуляторного акта не призводить до виникнення додаткових витрат з боку держави, суб'єктів господарювання та громадян.

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

З моменту набрання чинності проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо переходу до використання альтернативних видів палива та переходу суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання, до стимулюючого регулювання" термін його дії не обмежено. Він може бути змінений у разі внесення відповідних змін до законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Після набрання чинності проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо переходу до використання альтернативних видів палива та переходу суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання, до стимулюючого регулювання" його результативність визначатиметься такими кількісними показниками:

1) Надходження та/або видатки з/до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язані з дією акта.

Прийняття акта не потребує додаткового бюджетного фінансування.

2) Прийняття акта не передбачає додаткових витрат щодо розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта.

3) Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія акта поширюватиметься на суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання.

4) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта - середній: відповідно до вимог статей 9, 13 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо переходу до використання альтернативних видів палива та переходу суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері теплопостачання, до стимулюючого регулювання", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщені на офіційному веб-сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, в мережі Інтернет за адресою www.nerc.gov.ua.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання ним чинності. Для базового відстеження будуть використані пропозиції та зауваження до постанови суб'єктів господарювання та фізичних осіб.

Повторне відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання ним чинності. Вид даних, які використовуватимуться для відстеження, - статистичні дані, а саме аналіз звернень щодо роз'яснень тих чи інших положень регуляторного акта та надання зауважень і пропозицій за результатами його дії.

Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності будуть порівнюватися із значеннями цих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

В. о. Голови Комісії

Д. Вовк

Опрос