Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О распространении экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 21.01.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 7, ст. 46; 2011 р., N 41, ст. 413; 2012 р., N 21, ст. 204) такі зміни:

1. У статті 5:

1) доповнити частину першу новим абзацом такого змісту:

"Документи, зазначені у пунктах "а" і "ґ", подаються на паперових та електронних носіях.";

2) після частини п'ятої доповнити новою частиною такого змісту:

"6. Назви примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, зазначених у переліку найменувань аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках, відповідно до пункту "ґ" частини першої цієї статті, та найменування заявників, розміщуються на офіційному веб-сайті Установи.".

У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати відповідно частинами сьомою - десятою;

3) доповнити новою частиною такого змісту:

"11. Установа розміщує на своєму офіційному веб-сайті назви примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, зазначених у переліку найменувань аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних із зазначенням творів, зафіксованих на цих примірниках, відповідно до пункту "ґ" частини першої цієї статті, найменування заявників, щодо яких прийнято рішення про видачу контрольних марок, дати видачі контрольних марок, серії та номеру контрольних марок. Суб'єкти авторського права і суміжних прав, які мають підстави вважати, що порушуються їх права, з метою захисту своїх прав мають право звертатися до осіб, які одержали контрольні марки на зазначені примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних з вимогою вжиття заходів до припинення правопорушення.".

2. Частину четверту статті 6 викласти у такій редакції:

"На кожну контрольну марку наноситься інформація, яка відповідає інформації, нанесеній на поліграфічну обкладинку, назві примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних, та яка є ідентичною з інформацією, зазначеною у поданих заявниками документах.

У разі маркування контрольною маркою примірника, який містить збірник аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, на кожну контрольну марку наноситься інформація, яка відповідає інформації, нанесеній на поліграфічну обкладинку, назві примірника аудіовізуального твору, фонограми, відеограми, комп'ютерної програми, бази даних, а назви творів, зафіксованих на такому примірнику, зазначаються у документах, надання яких передбачено у пункті "ґ" частини першої цієї статті.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних"

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" прийнятий у 2000 році (нова редакція - 2003 рік). За час дії Закону на практиці виявилися проблемні питання, пов'язані з реалізацією його правових норм, що потребують законодавчого врегулювання. Поряд зі швидким розвитком технічного процесу та вільним доступом до багатьох інформаційних ресурсів виникають сприятливі умови для недобросовісного використання творів, неконтрольованого розповсюдження примірників, які містять об'єкти авторського права і суміжних прав.

Також внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" має під собою і політичний аспект. Так відповідно до Звіту Міжнародного альянсу інтелектуальної власності (МАІВ) 2012 року в рамках "Списку 301" щодо правової охорони та захисту авторського права в Україні рекомендовано повністю переглянути відповідний Закон з метою запровадження більш прозорішої процедури адміністрування голографічного маркування (разом із відповідними органами).

Тому внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" створить додатковий та вагомий механізм боротьби із порушеннями законних прав та інтересів осіб, яким належать права на об'єкти авторського права та суміжних прав, що буде сприяти виконанню Україною своїх міжнародних зобов'язань, забезпеченню ефективного захисту прав інтелектуальної власності на національному та міжнародному рівнях.

2. Цілі державного регулювання

Ціллю прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (далі - проект Закону) є забезпечення правової охорони прав авторів, виконавців, виробників фонограм (відеограм), комп'ютерних програм, баз даних при розповсюдженні їх творів і виконань, подолання піратства та поліпшення інвестиційного клімату в Україні.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених результатів

1. Залишення існуючої ситуації без змін.

Збереження чинного регулювання питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних призведе до залишення існуючих проблем у діючій системі голографічного захисту примірників, які містять об'єкти авторського права та суміжних прав.

Це, насамперед, пов'язано з такими факторами:

відсутня процедура контролю за видачею контрольних марок з боку власників прав на об'єкти авторського права і суміжних прав;

недосконалість інформації, нанесеної на контрольну марку для забезпечення ідентифікації її з відповідним примірником.

Також залишення існуючої ситуації без змін може призвести до застосування до України економічних санкцій з боку Уряду США.

2. Скасування діючого регулювання розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.

Відміна голографічного захисту примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних призведе до:

відсутності з боку держави жодного механізму контролю за розповсюдженням на території України примірників, які містять об'єкти авторського права і суміжних прав;

неможливості правоохоронним та контролюючим органам під час проведення перевірок відрізнити ліцензійну продукцію від контрафактної;

збільшення на території України піратської продукції;

втрати інвестиційної привабливості українського ринку для іноземних власників прав на об'єкти авторського права і суміжних прав.

Тому, єдиним можливим способом забезпечити дотримання прав суб'єктів авторського права і суміжних прав під час розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних є внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних".

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Проектом акта передбачено внесення змін до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних", які передбачають:

1) надання можливості суб'єктам авторського права і суміжних прав захищати свої інтереси самостійно в процесі видачі контрольних марок, шляхом аналізу інформації, яка розміщується на веб-сайті Установ про одержувачів контрольних марок та назв примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних та зафіксованих на цих примірниках творів;

2) подання заявниками разом з документами на одержання контрольних марок документів в електронній формі, що дозволить безперешкодно та без витрат часу регулярно та вчасно оновлювати інформацію на офіційному веб-сайті Установи стосовно найменування заявників та назв примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту акта сприятиме:

захисту прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав під час розповсюдження їх творів і виконань, зафіксованих на фізичних носіях,

створенню умов для забезпечення контролю суб'єктами авторського права і суміжних прав за дотриманням їх прав у процесі видачі контрольних марок, що сприятиме попередженню правопорушенням у сфері авторського права і суміжних прав,

розміщенню та регулярному оновленню на веб-сайті Установи даних про заявників, які звернулися для одержання контрольних марок на примірники аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.

На дію цього акта можуть негативно вплинути такі фактори:

припинення використання носіїв інформації, на які відповідно до Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" наклеюються голографічні захисні елементи, в результаті розвитку сучасних технологій, що призводить до переміщення об'єктів авторського права і суміжних прав у цифрову площину та розповсюдження їх у мережі Інтернет;

зміна чинного законодавства у сферах митного та податкового права, наслідком чого розповсюдження примірників у роздрібних мережах стане економічно непривабливим для суб'єктів господарювання.

Позитивно на дію цього акта можуть вплинути такі фактори:

реформи у політичній та економічній сферах, що впливатимуть на збільшення кількості суб'єктів господарювання, які здійснюють розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних;

реформи у політичній сфері, що впливатимуть на зниження рівня піратства у сфері розповсюдження фізичних носіїв інформації.

6. Визначення очікуваних результатів

Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу вигод і витрат.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1. Реалізація державної політики у сфері захисту та охорони авторського права та суміжних прав.
2. Можливість залучати суб'єктів авторського права і суміжних прав до процесу видачі контрольних марок.
3. Створення умов для легального розповсюдження об'єктів авторського права і суміжних прав.
4. Покращення іміджу України на світовій арені та покращення статусу в рамках Списку 301.

Не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України

Сфера інтересів суб'єктів господарської діяльності

1. Зменшення збитків внаслідок зменшення розповсюдження піратських примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.
2. Можливість самостійно здійснювати контроль за процесом видачі контрольних марок та своєчасно попереджати порушення своїх прав.

Плата за видачу контрольних марок

Сфера інтересів громадян

1. Захист прав суб'єктів авторського права і суміжних прав від неправомірного використання результатів творчої діяльності.
2. Можливість придбавати якісну продукцію.

Витрати відсутні

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Обмеження строку дії акта немає.

8. Визначення показників результативності проекту акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не змінюватиметься;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - необмежена. Дія акта буде поширюватися на фізичних осіб, які створюватимуть об'єкти авторського і (або) суміжних прав, та на суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, які використовуватимуть створені об'єкти авторського і (або) суміжних прав;

- розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - не змінюватимуться;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - високий.

Також кількісним показником результативності регуляторного акта є результати перевірок, проведених державними інспекторами з питань інтелектуальної власності.

Крім того, суттєвим якісним показником результативності проекту акта може стати покращення статусу України в рамках Спеціального повідомлення 301 (Списку 301).

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу. Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта.

З огляду на показники результативності, визначені у попередньому розділі, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта.

У рамках цих показників буде проведено аналіз кількості виявлених під час проведення перевірок "піратських" примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних; зауваження міжнародних експертів та зміна статусу України в рамках Списку 301.

Відстеження результативності проекту регуляторного акта проводитиметься Міністерством економічного розвитку і торгівлі України протягом усього терміну його дії, шляхом розгляду пропозицій, зауважень та скарг, які надійшли до Державного служби інтелектуальної власності України та Міністерства від суб'єктів авторського права і суміжних прав, контролюючих і правоохоронних органів та суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних.

 

Голова Державної служби
інтелектуальної власності України

А. Жарінова

___ ____________ 2015 р.

 

Опрос