Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отмены разрешения на импорт в Украину товаров, относительно которых применяются меры надзора или регионального надзора (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 26.01.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 78; 2000 р., N 24, ст. 186; 2003 р., N 26, ст. 193, N 37, ст. 300; 2006 р., N 4, ст. 55; 2013 р., N 28, ст. 295; 2014, N 20 - 21, ст. 712):

1) частину восьму статті 14 виключити;

2) у статті 15:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. У разі запровадження режиму нагляду або регіонального нагляду центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику протягом встановленого Комісією періоду щомісяця до 10 числа подає Міністерству відомості щодо обсягів ввезення такого товару, країни походження, ціни та загальної вартості, що розраховується відповідно до базисних умов поставки CIF-кордон України.

Базисні умови поставки визначаються відповідно до Міжнародних правил тлумачення комерційних термінів "Інкотермс".

Якщо товар має специфічні споживчі характеристики або якщо на ринку України склалася специфічна ситуація, періодичність та інші відомості щодо ввезеного товару можуть визначатися додатково окремим рішенням Комісії.

Обмін інформацією здійснюється у порядку, передбаченому Митним кодексом України.";

частини другу - четверту виключити.

У зв'язку із цим частину п'яту вважати частиною другою.

3) у статті 16:

в абзаці третьому частини третьої слова "Гармонізованою системою кодування та опису товарів" замінити словами "Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності", слова та знак "строки дії дозволів на імпорт," виключити;

частину четверту доповнити реченням такого змісту: "Спеціальні ліцензії видаються відповідно до статей 16 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність.";

частину дев'яту викласти у такій редакції:

"9. Спеціальні заходи можуть застосовуватися щодо імпорту товару, що є об'єктом спеціального розслідування, на всій території України або в одному, або кількох її регіонах.";

4) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері економічного розвитку," у відповідному відмінку.

2. У Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532), пункт 42 виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування дозволу на імпорт в Україну товарів, щодо яких застосовуються заходи нагляду або регіонального нагляду"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Згідно із статтями 14, 15 Закону України від 22.12.98 N 332-XIV "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (далі - Закон про застосування спеціальних заходів) дозвіл на імпорт товару стосовно якого прийнято рішення, що він є об'єктом застосування заходів нагляду або регіонального нагляду (далі - дозвіл на імпорт), видається центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики, тобто Мінекономрозвитку України. Згідно із прийнятим Законом України від 13.05.2014 N 1252-VI "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" документи дозвільного характеру повинні видаватись за принципом організаційної єдності через регіональні дозвільні центри. Таким чином, виникає необхідність внесення змін до Закону про застосування спеціальних заходів в частині уточнення порядку видачі дозволу на імпорт через регіональні дозвільні центри.

Видача дозволу на імпорт має на меті оперативний (он-лайн) моніторинг одним уповноваженим органом ситуації з ввезенням окремої категорії товарів. Видача дозволу через десятки дозвільних центрів нівелює ідеологію видачі цього дозволу.

Разом з тим, в сучасній практиці державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо видачі дозволу на імпорт запроваджувалися лише тричі ще у 2003 році (від 06.05.2003 N СП-72/2003/52-96, N СП-68/2003/52-100, N СП-69/2003/52-101).

Враховуючи викладене, виходячи із принципів ефективності та адекватності державної регуляторної політики, з метою дерегуляції зовнішньоекономічної діяльності пропонується скасувати дозвільний документ у сфері зовнішньоекономічної діяльності - дозвіл на імпорт.

При цьому заходи нагляду або регіонального нагляду за імпортом в Україну згідно із Законом про застосування спеціальних заходів планується здійснювати за рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі шляхом подання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, відповідної інформації Мінекономрозвитку України відповідно до міжвідомчих угод по обміну інформацією згідно із Митним кодексом України.

2. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є зменшення рівня регуляторного навантаження у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів визначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Цілей державного регулювання планується досягти шляхом внесення змін до Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну", Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", в частині скасування дозволу на імпорт.

Одним із альтернативним способом є розробка законопроекту щодо внесення змін до Закону про застосування спеціальних заходів в частині уточнення порядку видачі дозволів на імпорт за принципом організаційної єдності через регіональні дозвільні центри. Однак виходячи із принципів державної регуляторної політики, закріплених статтею 4 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", розробку такого законопроекту здійснювати недоцільно.

Як альтернативний варіант - не приймати жодного регуляторного акта. У такому випадку у разі застосування заходів нагляду підприємцям необхідно буде отримувати дозвіл на імпорт, рівень регуляторного навантаження при цьому залишатиметься незмінним.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Для досягнення зазначеної мети законопроектом пропонується:

- скасувати дозвіл на імпорт товару, стосовно якого прийнято рішення, що він є об'єктом застосування заходів нагляду або регіонального нагляду;

- здійснювати заходи нагляду за імпортом в Україні на підставі даних центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття законопроекту

У разі прийняття законопроекту буде скасовано дозвільний документ у сфері зовнішньоекономічної діяльності - дозвіл на імпорт. Заходи нагляду здійснюватимуться шляхом відстеження показників імпорту товарів на підставі даних органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не передбачається.

6. Очікувані результати прийняття акта

Результатами прийняття акта буде дерегуляція імпортних операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Оптимізація державного регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Спрощення ведення зовнішньоекономічної діяльності

Відсутні

Населення

Стабільність функціонування ринку

Відсутні

7. Термін дії акта

Постійний.

8. Визначення показників результативності акта

Визначення результативності акта буде здійснюватись за такими показниками:

1) Цільова група, тобто кількість суб'єктів господарювання, діяльність яких підпадатиме під дію акта.

Дія акта поширюватиметься на суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюватимуть імпорт товару, що є об'єктом застосування заходів нагляду або регіонального нагляду за імпортом в Україну згідно із рішеннями Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

Рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі щодо застосування заходів нагляду приймалися ще у 2003 році і їх було лише 3 (від 6 травня 2003 року N СП-72/2003/52-96, N СП-68/2003/52-100, N СП-69/2003/52-101).

2) Розмір коштів і час, які витрачатимуть суб'єкти господарювання та/або фізичні особи, у зв'язку із вступом в дію акта.

Оскільки законопроектом пропонується скасувати дозвільний документ, витрати коштів і часу суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, пов'язаних із вступом в дію акта, зменшуються.

3) Загальний обсяг грошових надходжень до державного бюджету.

Загальний обсяг грошових надходжень до державного бюджету, пов'язаних із вступом в дію регуляторного акта, не зміниться.

Реалізація положень акта не потребує виділення коштів з бюджету. Видача дозволів на імпорт здійснювалась безоплатно, тому обсяг надходжень до державного бюджету у зв'язку із скасуванням цього дозволу не змінюється.

4) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо основних положень акта.

Суб'єкти господарювання будуть поінформовані щодо положень законопроекту, оскільки повідомлення про оприлюднення, законопроект та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку України (www.me.kmu.gov.ua) в розділі "Обговорення проектів документів" та на урядовому сайті "Громадянське суспільство і влада" (http://civic.kmu.gov.ua) в розділі "Консультації з громадськістю".

Після прийняття законопроекту його буде в установленому порядку офіційно опубліковано.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом одержання пропозицій до нього, їх аналізу, систематизації.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік, але не пізніше двох років, з дня набрання ним чинності; періодичне - раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатися необхідність внесення відповідних змін.

 

Виконувач обов'язків
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

Р. Качур

Опрос