Идет загрузка документа (57 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Энергетическая стратегия Украины "Безопасность и конкурентоспособность" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 19.01.2015

ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ
"БЕЗПЕКА ТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ"

ЩО Є ЦІЛЛЮ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТРАТЕГІЇ?

- розвиток паливно-енергетичного комплексу;

- забезпечення потреб економіки та населення у енергоресурсах;

- забезпечення енергетичної безпеки держави.

Проблема місця та ролі Енергетичної стратегії України

  

Діюча Енергетична стратегія виступає документом міністерства, однієї із галузей реального сектору економіки, при цьому:

- побіжно враховує соціально-економічну ситуацію

- встановлює цілі розвитку окремих підгалузей

- не узгоджується із іншими рівнями та сферами управління.

Політичний устрій країни

Система державного управління

  

Енергетична стратегія має формалізувати енергетичну політику країни, яка:

- встановлює цілі суспільства у сфері енергетики

- узгоджує цілі розвитку ПЕК на вищому рівні системи управління

- забезпечує врахування реальної соціально-економічної ситуації.

ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ТА ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ

ЕНЕРГЕТИЧНА СТРАТЕГІЯ УКРАЇНИ (ДІЮЧА РЕДАКЦІЯ)

  

При цьому механізми реалізації Стратегії задаються на початку та залишаються незмінними протягом всього горизонту прогнозування.

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

При формуванні довгострокових цілей виникає проблема сталості діяльності та адекватності механізмів реалізації стратегії з досягнення встановлених довгострокових цілей.

Дану проблему можливо вирішити шляхом виділення етапів реалізації стратегії та механізмів її реалізації.

Етапність стратегії дозволяє забезпечити послідовність та сталість енергетичної політики завдяки узгодженню проміжних цілей та механізмів її реалізації із реальною соціально-економічною ситуацією в країні.

ЦІЛІ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

  

ЦІЛІ СТРАТЕГІЇ

Цільовий стан Стратегії:

- задоволення "енергетичних потреб" суспільства в умовах як нормального, так і особливого стану;

- технічно надійне та безпечне функціонування систем енергозабезпечення суспільства;

- економічна ефективність функціонування систем енергозабезпечення та загалом енергетичного сектору України;

- енергетична ефективність використання енергоресурсів суспільством та національною економікою;

- екологічно прийнятний рівень впливу енергетики на довкілля та клімат;

- спроможність держави формувати та здійснювати політику захисту національних інтересів незалежно від наявних і потенційних загроз внутрішнього та зовнішнього характеру в енергетичній сфері.

Основними цілями стратегії на період до 2035 року є:

- дворазове зниження до 2035 року енергоємності валового внутрішнього продукту до рівня 0,17 кг. н. е. на 1 дол. США ВВП (ПКС);

- забезпечити гарантовану відповідність генеруючих потужностей обсягам та режимам споживання електроенергії в об'єднаній енергетичній системі України;

- оптимізацію структури енергетичного балансу держави, виходячи з вимог енергетичної безпеки, та забезпечення частки відновлюваної енергетики на рівні 20 %;

- забезпечення до 2025 року технічної інтеграції ринків електроенергії та газу України та ЄС (наявність мереж транскордонної передачі) на рівні 15 % відносно обсягу внутрішнього ринку України;

- досягнення до 2020 року рівня залежності від постачання палива з однієї країни (компанії) не більше 30 % від загального обсягу імпорту (для ядерного палива цільові значення встановлюються окремо);

- формування системи енергозабезпечення на випадок надзвичайних ситуацій (до 2030 року потреб національної економіки і суспільства в особливий період на рівні 90 днів).

Індикатори цільового стану

2013

2020

2025

2030

2035

технічно надійне та безпечне функціонування галузей енергетичного сектору

Частка маневрених потужностей до загальної встановленої потужності, %

8,6

12

14

16

18

Індекс тривалості довгих перерв в електропостачанні на одного споживача (SAIDI), хв. на рік

500

400

300

200

100

Індекс частоти довгих перерв електропостачання на одного споживача (SAIFI), кількість на рік

6

5

4

3

2

Частка юридичних осіб (власників) багатоквартирних будинків, від загального обсягу, %

80

70

100

 

 

економічна ефективність функціонування енергетичного сектору

Рівень залишкового ресурсу основних фондів енергетики, %

20

30

50

60

80

Частка біржової торгівлі енергоресурсами, % від внутрішнього споживання

10

25

50

60

70

Частка виробництва теплоенергії недержавними компаніями у загальному об'ємі, %

 

 

>50

>70

 

Частка видобування енергоресурсів (вугілля, нафти, газу) недержавними компаніями у загальному об'ємі, %

 

 

>50

>70

 

Частка продукції українського енергетичного машинобудування на ринку, %

 

 

>40

 

>60

енергетична ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів

Енергоємність ВВП, кг. н. е./1 $ ВВП (ПКС)

0,33

0,27

0,23

0,20

0,17

Частка втрат в розподільчих електромережах, %

12

11

10

9

8

Частка втрат в тепломережах, %

20

18

14

12

10

Витрати палива на відпущену електроенергію на ТЕС, г. у. п./кВт·год.

396

385

373

357

332

Питомі витрати при виробництві тепла котельнями, кг. у. п./Гкал

165

160

155

150

145

Питомі витрати на опалення будівель, кВт·год./м2/рік

200

160

120

80

60

екологічна прийнятність впливу енергетичного сектору на довкілля

Зниження викидів в CO2e на кінцеве споживання палива, % від 2010 року

 

>5

>10

>15

>20

Зниження питомих викидів CO2e при виробництві 1 кВт·год., %

 

>5

>10

>15

>20

Зниження питомих викидів CO2e при виробництві 1 Гкал, %

 

>5

>10

>15

>20

Частка потужностей в тепловій генерації, що відповідає екологічним вимогам ЄС (викиди SO2, NOx, золи), %

 

>20

>40

>80

100

Частка побутових відходів, що захоронюються на звалищах, %

85

80

70

50

30

забезпеченість потреб національної економіки в режимах звичайного та особливого стану

Частка відновлюваних джерел енергії у валовому кінцевому споживанні енергії, %

4,5

11

15

18

20

Частка місцевих альтернативних видів палива в місцевих паливно-енергетичних балансах, % до загального споживання

 

10

15

18

20

Співвідношення запасів до обсягів видобування природного газу (R/P Ratio), у роках споживання

50

55

60

65

65

Доступність для держави енергетичних ресурсів в кризових ситуаціях, місяців споживання

0,5

1,0

1,5

3

4

доступність для держави енергетичних ресурсів приватних компаній в кризових ситуаціях

0,5

0,5

1

1

1

стратегічні запаси енергоресурсів

 

0,5

2

3

диверсифікація постачання та входження в європейський енергетичний ринок

Частка імпорту первинних енергоресурсів (крім ядерного палива) з однієї країни (компанії) в загальному обсязі споживання, %

 

30

30

<30

<30

Частка одного постачальника на ринку ядерного палива, %

>90

<70

<60

<50

<50

Індекс Херфіндаля-Хіршмана (за видами ринків)

<3200

<3200

<2600

<2200

<1800

Рівень інтеграції ринків електроенергії (газу) України та ЄС, % пропускна спроможність інтерконекторів відносно обсягу внутрішнього ринку

2 (20)

2 (30)

15 (40)

15 (40)

18 (40)

МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Етап реформування (2015 - 2020), на якому необхідно забезпечити:

- припинення політики "пільгових" цін та перехід на єдині принципи ціноутворення;

- завершення процесу приватизації та/або корпоратизації у паливно-енергетичному комплексі;

- завершення формування законодавчої бази та забезпечення реформування енергетичних ринків та посилення незалежності національних регуляторів енергетичних ринків;

- децентралізацію владних повноважень та передачу ресурсів та відповідальності на місцевий рівень, децентралізацію систем енергозабезпечення з використанням місцевих видів палива;

- впровадження системи енергоменеджменту, проведення енергетичного аудиту, розроблення законодавства з надання енергетичних послуг;

- виконання програми підготовки енергетичних систем України (електроенергетичної, газотранспортної) до роботи в синхронному режимі із енергетичними системами ЄС;

- забезпечення диверсифікації маршрутів та джерел імпорту енергоресурсів з метою зниження залежності України від поставок зі східного напряму;

- запровадження системи стратегічного планування (періодичний перегляд параметрів розвитку енергетичного сектору та проведення аналізу ризиків та загроз реалізації Стратегії).

Етап модернізації та корпоративного розвитку (2021 - 2025), передбачає:

- реалізацію, синхронно із поданням заявки на вступ України до ЄС, заходів щодо приєднання об'єднаної енергетичної системи України до європейської мережі операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E) та інтеграцію газотранспортної системи України до Європейської мережі операторів системи транспортування газу (ENTSO-G);

- імплементацію положень "третього енергетичного пакету" Директив ЄС;

- розвиток інституційного середовища для функціонування бізнесу в енергетичній сфері за європейським зразком;

- реформування системи оподаткування у видобувній галузі з метою забезпечення рівних умов господарювання та створення привабливого інвестиційного клімату;

- створення обґрунтованої системи енергетичних та екологічних податків (оподаткування енерговикористання) та концентрація інвестиційного ресурсу для реалізації масштабних проектів в рамках створення фондів фінансування проектів розвитку енергетики;

- посилення вимог до енергоспоживаючого обладнання та будівель (стандарти, регламенти, сертифікація тощо);

- запровадження системи управління попитом, зокрема, запровадження зобов'язань щодо надання енергетичних послуг;

- формування системи забезпечення енергетичної безпеки, узгодження дій держави та суб'єктів господарювання в мирний час, в умовах введення надзвичайного стану та в особливий період.

Етап інтеграції та інноваційного оновлення (2026 - 2035), пріоритетами є:

- підтримка ринкової фінансової інфраструктури щодо реалізації проектів оновлення основних фондів енергетичного сектору;

- запровадження цільових програм розвитку технологічних платформ, що визначатимуть довгостроковий вплив на структуру паливно-енергетичного балансу;

- посилення вимог до способів енерговикористання, технологій та обладнання через перегляд цільових рівнів енергоспоживання та екологічних параметрів;

- забезпечення захисту прав споживачів щодо доступу до якісного енергозабезпечення;

- формування системи підтримки проведення перспективних наукових досліджень, розробки та впровадження нових енергетичних технологій, технологій енерговикористання тощо;

- запровадження внутрішнього ринку торгівлі на викиди парникових газів;

- формування інструментів підтримки національних енергетичних компаній, щодо розширення їх участі в європейських та глобальних ринках та проектах, які сприятимуть посиленню енергетичної безпеки України;

- використання можливостей та ресурсів поглибленої міжнародної співпраці України для модернізації енергетичного сектору.

"Дорожня карта" реалізації Стратегії

1-й етап (до 2020)

2-й етап (до 2025)

3-й етап (до 2030)

На ринку електроенергії

внесення змін до Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" в частині:
- припинення діяльності Фонду врегулювання вартісного дисбалансу до 1 січня 2019 року (дати переходу на монетарні механізми захисту малозабезпечених категорій споживачів)

запровадження системи управління попитом та надання енергопостачальниками енергетичних послуг (запровадження системи "білих" сертифікатів)

уточнення механізмів стимулювання надання енергопостачальниками енергетичних послуг

- перегляду механізму закупівлі "зеленої" енергії (гарантований покупець купує енергію за "зеленим" тарифом);
врегулювання проблеми взаємної заборгованості минулих років суб'єктів ринку електричної енергії та суміжних ринків (виділення у окремий фонд "токсичних активів")

запровадження нового механізму підтримки відновлювальної енергетики
забезпечення приєднання до 1 січня 2023 року ОЕС України до європейської мережі операторів систем передачі електроенергії (ENTSO-E)

запровадження системи "зелених" сертифікатів для підтримки виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії
забезпечення повноцінної уніфікації функціонування ОЕС України та ENTSO-E та вільного входу на енергетичні ринки третіх осіб

уточнення механізму та рівня ставок екологічного податку, цільової надбавки до діючого тарифу на електричну, теплову енергію та природний газ

запровадження податку на енерговикористання (вуглецевого податку) як джерела наповнення державного фонду розвитку енергетики
(у результаті поєднання інших видів податків та зборів)

запровадження внутрішньої системи торгівлі викидами ("вуглецевий" ринок)

Підціль 6.3 Задоволення потреб національної економіки в особливий період

розроблення законодавства в частині формування принципів державно-приватного партнерства в резервуванні енергетичних ресурсів та запровадження системи стратегічних запасів енергоресурсів

створення механізму "резервування" державою енергоресурсів приватних компаній у обсязі 30 днів споживання, зокрема:
- залучення ресурсів приватних компаній у випадку кризової ситуації (врегулювання права викупу визначених обсягів за ринковими цінами)
- здійснення товарних інтервенцій для стабілізації енергетичних ринків у кризовій ситуації

забезпечення дії механізму "резервування" державою енергоресурсів приватних компаній у обсязі 30 днів споживання

визначення та надання повноважень відповідального за створення системи стратегічних запасів енергоресурсів

створення державної системи стратегічних запасів енергоресурсів (нафти, нафтопродуктів та природного газу) у обсязі 30 днів енергоспоживання.

створення державної системи стратегічних запасів енергоресурсів у обсязі 90 днів енергоспоживання

Прогнозна динаміка споживання паливно-енергетичних ресурсів на період до 2035

Споживання ПЕР, млн. т н. е.

2013

2020

2025

2030

2035

Вугілля

41,4

37,69

38,82

38,42

33,78

Природний газ

39,5

37,33

33,57

33,2

34,17

Нафтопродукти

9,85

13,97

14,86

15,74

16,48

Атомна енергія

21,9

25,31

25,38

27,39

32,86

Біомаса, біопаливо та відходи

1,56

6,38

8,91

11,85

13,1

Сонячна енергія

0,07

0,37

0,56

0,7

0,84

Енергія вітру

0,08

0,21

0,32

0,43

0,54

Гідравлічна енергія

1,14

0,93

1,02

1,21

1,25

Енергія довкілля

0,05

0,78

1,42

1,86

2,4

Нетто експорт

 

-1,03

-1,29

-2,15

-2,56

Всього, в т. ч.

115,55

121,94

123,57

128,65

132,69

Енергетичне використання

110,62

117,22

118,61

123,49

127,53

ВВП, млрд. дол. США (ПКС 2005)

391

457

540

638

761

Енергоємність, кг н. е./дол.

0,34

0,27

0,23

0,2

0,17

Частка ВДЕ у валовому кінцевому споживанні, %

4,5

11,0

15,1

18,9

20,4

Прогнозна динаміка структури встановленої потужності за видами електростанцій

 

2013

2020

2025

2030

2035

Встановлена потужність, ГВт

54,6

52,0

57,5

60,6

66,8

ТЕС, в т. ч.:

34,2

27,2

29,8

29,8

31,8

ТЕС_ВДЕ

0,02

0,8

1,8

2,3

2,4

АЕС

13,8

14,7

15,0

15,0

18,0

ГЕС

4,6

5,0

5,4

6,2

6,2

ГАЕС

0,87

2,6

3,6

4,7

4,7

ВЕС

0,34

1,4

2,1

2,7

3,4

СЕС

0,75

1,0

1,6

2,2

2,7

Виробництво електроенергії, млрд. кВт·год.

194,4

209,7

233,2

258,3

276,3

Прогнозна динаміка видобутку власних енергоресурсів

Видобуток/виробництво

2013

2020

2025

2030

2035

Природний газ, млрд. м3

21,2

22,9

27,5

33,8

42,1

Нафта, млн. т

3,1

3,3

3,7

3,9

4,2

Вугілля, млн. т н. е.

40,7

37,7

39,9

41,3

42,8

Прогнозний цільовий паливно-енергетичний баланс до 2035 року (формат МЕА)

Тисяч тонн нафтового еквіваленту

ПОСТАЧАННЯ ТА СПОЖИВАННЯ

Вугілля й торф

Сира нафта

Нафто- продукти

Природний газ

Атомна енергія

Гідроелектро-
енергія

Вітрова, сонячна та енергія довкілля

Біопаливо та відходи

Електро-
енергія

Тепло-
енергія

Усього

Виробництво

33782

4500

-

34166

-

1250

3775

13100

-

-

90572

Імпорт

0

9500

2341

0

32865

-

-

0

0

-

44706

Експорт

0

0

0

-

-

-

-

0

-2582

-

-2582

Загальне постачання первинної енергії

33782

14000

2341

34166

32865

1250

3775

13100

-2582

0

132696

Виробництво електричної енергії

-18735

-

-49

-2820

-32688

-1250

-812

-3042

23786

-

-35609

Виробництво теплової енергії

-980

-

-31

-13407

-177

-

-2964

-5149

-828

24632

1096

Нафтопереробні підприємства

-

- 13969

13969

-

-

-

-

-

-

-

0

Власне споживання енергетичним сектором

-62

 

-477

-540

-

-

-

-

-3039

-863

-4981

Втрати при транспортуванні та розподіленні

-245

-6

-2

-399

-

-

-

-

-1674

-1807

-4133

Кінцеве споживання

13760

25

15753

16999

0

0

0

4909

15662

21967

88915

Промисловість, в т. ч.:

12325

-

1326

3183

-

-

-

403

7175

5208

29621

металургія

10954

-

191

371

-

-

-

0

3045

894

15455

хімічна промисловість

15

-

25

387

-

-

-

0

339

1143

1909

машинобудування

3

-

33

162

-

-

-

0

1147

203

1549

харчова промисловість

102

-

148

124

-

-

-

343

536

1669

2922

інші галузі промисловості

1747

-

930

385

-

-

-

60

2108

1298

6528

Будівництво

2

 

181

21

-

-

-

0

90

55

350

Транспорт

27

-

3508

2118

-

-

-

223

1077

0

6953

Сільське господарство

16

-

1978

61

-

-

-

459

606

441

3561

Сфера послуг та інші споживачі

188

-

1188

589

-

-

-

52

2298

6994

11308

Населення

206

-

6310

9073

-

-

0

3772

4416

9269

33046

Неенергетичне використання

498

25

1261

3709

-

-

-

-

-

-

5334

Виробництво

33782

4500

-

34166

-

1250

3775

13100

-

-

90572

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ

Положення Стратегії мають враховуватись органами державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання при розробленні, формуванні своїх планів діяльності.

Кабінет Міністрів України забезпечує прийняття організаційно-розпорядчих заходів щодо обов'язкового врахування положень Стратегії при:

- затвердженні програм та планів дій органів державної виконавчої влади;

- розробленні законодавчих актів та нормативно-правових актів;

- затвердженні програм соціально-економічного розвитку (на загальнодержавному, галузевому та місцевому рівнях);

- укладанні міжнародних угод;

- наданні державної допомоги суб'єктам господарювання, дозволів, ліцензій тощо.

Міненерговугілля має сформувати систему моніторингу виконання стратегії, і, зокрема, забезпечити:

- розроблення програми реалізації стратегії на окремих етапах;

- періодичну підготовку (раз на 5 років) огляду державної енергетичної політики та реалізації Стратегії (Національна доповідь);

- моніторинг врахування положень стратегії суб'єктами паливно-енергетичного комплексу та оприлюднення щорічного аналітичного звіту;

- щорічне інформування Кабінету Міністрів України, Президента України щодо стану виконання стратегії та необхідності коригування механізмів реалізації.

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Система забезпечення енергетичної безпеки - багаторівнева, комплексна, добре скоординована система упередження та захисту сталого функціонування енергетичного сектору:

- необхідно на законодавчому рівні врегулювати принципи функціонування національної економіки і, зокрема, паливно-енергетичного комплексу у особливий період (обмеження);

- формування спроможності суб'єктів господарювання аналізувати ризики та забезпечувати свою готовність до сталого функціонування у випадку реалізації ідентифікованих загроз;

- врегулювання питання залучення приватного сектору до забезпечення енергетичної безпеки країни (право держави викупу енергоресурсів за ринковими цінами в надзвичайних ситуаціях, участь у системі фізичного захисту інфраструктури, формування стратегічних запасів).

Стратегія є головним нормативним документом державної енергетичної політики.

Покликана зафіксувати загальні принципи та цілі довгострокового розвитку енергетичного сектору країни, визначити завдання та окреслити механізми реалізації державної енергетичної політики.

____________

Опрос