Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в статью 11 Закона Украины "Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля в Украине" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 15.01.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

1. Статтю 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110 із наступними змінами) після частини шістнадцятої доповнити новою частиною такого змісту:

"Ревізії, під час проведення яких перевіряється виключно питання використання державного та/або комунального майна, проводяться відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".".

У зв'язку з цим частину сімнадцяту вважати частиною вісімнадцятою.

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (далі - проект Закону) розроблено на виконання п. 2 доручення Прем'єр-міністра України від 18.09.2014 N 30744/3/1-14 до листа Мінекономрозвитку від 01.09.2014 N 3623-01/30287-01 щодо необхідності приведення законодавчих актів у відповідність до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (далі - Закон про нагляд) зі змінами, внесеними Законом України від 22.07.2014 N 1600-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб'єктів господарювання".

Законом України від 22.07.2014 N 1600-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб'єктів господарювання" дію Закону про нагляд поширено на відносини щодо здійснення контролю у сфері використання державного та комунального майна.

Державний фінансовий контроль за використанням державного та комунального майна здійснюється органами Держфінінспекції на підставі та в порядку, встановлених Законом України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні".

Окрім того, на підставі ст. 113 Бюджетного кодексу України органи Держфінінспекції здійснюють контроль за дотриманням бюджетного законодавства, на відносини щодо здійснення заходів якого норми Закону про нагляд не поширюються.

Відповідно до ч. 2 ст. 2 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" державний фінансовий контроль забезпечується органом державного фінансового контролю через проведення державного фінансового аудиту, перевірки державних закупівель та інспектування (у формі ревізії).

Питання використання державного та комунального майна можуть бути перевірені або під час ревізії, або під час аудиту. При цьому відповідно до ст. 3 і ч. 2 ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" як державний фінансовий аудит, так і ревізія є комплексними контрольними заходами, що проводяться за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності підконтрольних установ та охоплюють, як правило, усі аспекти функціонування підконтрольних установ за тривалий період часу. Відтак в практиці органів Держфінінспекції відсутні аудити виключно з питань використання державного та/або комунального майна та вкрай рідко проводяться ревізії лише з одного такого питання. Контрольні заходи лише з питання використання державного та/або комунального майна органами Держфінінспекції за власною ініціативою не плануються. При цьому на проведення аудиту, ревізії (окрім ревізії виключно з питання використання державного та/або комунального майна) та перевірки державних закупівель як контрольних заходів, що здійснюються в рамках контролю за дотриманням бюджетного законодавства, не поширюються вимоги Закону про нагляд на підставі ч. 2 ст. 2 цього Закону.

У зв'язку з викладеним необхідно доповнити ст. 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" положеннями щодо порядку застосування приписів Закону про нагляд при проведенні органами Держфінінспекції заходів державного фінансового контролю.

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту Закону є приведення Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" у відповідність до Закону України від 22.07.2014 N 1600-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб'єктів господарювання".

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Спосіб оцінюється як такий, що не дозволяє досягти поставленої мети.
Із прийняттям Закону України від 22.07.2014 N 1600-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб'єктів господарювання" на відносини щодо здійснення державного фінансового контролю за використанням державного та комунального майна поширено дію Закону про нагляд. Оскільки Закон про нагляд та Закон України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" по-різному регулюють окремі питання проведення контрольних заходів, одночасне застосування їх у чинній редакції є вкрай ускладненим.

Поставлені проблемні питання не розв'язуються.

Обраний спосіб

Відповідає потребам у вирішенні існуючої проблеми. Дозволяє чітко виокремити випадки застосування Закону про нагляд у практиці органів Держфінінспекції та забезпечити дотримання установлених ним процедур.

Повністю розв'язуються поставлені проблеми та досягаються поставлені цілі.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення зазначеної мети проектом Закону передбачається доповнити статтю 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" після частини шістнадцятої новою частиною такого змісту:

"Ревізії, під час проведення яких перевіряється виключно питання використання державного та/або комунального майна, проводяться відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".".

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта - зовнішні фактори на дію акта не впливатимуть. Інші негативні обставини, які можуть впливати на виконання вимог акта, відсутні.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта:

вимоги, встановлені актом, є простими для їх виконання;

запровадження Закону виключає настання будь-якої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта;

контроль за додержанням вимог акта здійснюватимуть органи Держфінінспекції в процесі здійснення державного фінансового контролю.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Прийняття проекту Закону забезпечить узгодженість законодавства у сфері проведення заходів державного фінансового контролю органами Держфінінспекції.

Додаткові витрати державного та місцевих бюджетів відсутні.

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Прийняття проекту Закону за рахунок узгодження між собою положень Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" та Закону про нагляд зробить більш чітким, прозорим та зрозумілим механізм проведення заходів державного фінансового контролю органами Держфінінспекції.

Додаткові витрати суб'єктів господарювання відсутні.

Сфера інтересів громадян

Дія Закону не поширюється на громадян.

Витрати громадян відсутні.

7. Строк дії регуляторного акта

Строк дії Закону не обмежується встановленим терміном дії.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

- кількість суб'єктів, на які поширюватиметься дія акта - дія регуляторного акта поширюється на установи та організації, щодо яких Держфінінспекція має компетенцію на проведення заходів державного фінансового контролю;

- надходження до державного чи місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язані з дією регуляторного акта, відсутні;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта - середній, оскільки проект регуляторного акта розміщено на офіційному веб-сайті Держфінінспекції та в інтерактивній інформаційно-аналітичній системі "Громадянське суспільство і влада";

- виконання проекту регуляторного акта не потребує здійснення витрат суб'єктами господарювання.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається повторне відстеження результативності цього акта, шляхом збору та порівняння статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, шляхом порівняння статистичних даних, отриманих за результатами проведених Держфінінспекцією та її територіальними органами контрольних заходів.

За результатами повторного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

 

Голова Держфінінспекції

М. Г. Гордієнко

"___" ____________ 2015 р.

 

Опрос