Идет загрузка документа (20 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного контроля за обеспечением распорядителями информации доступа к публичной информации (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 15.01.2015

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В абзаці п'ятдесят третьому пункту 1 частини першій статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) після слова "видань" доповнити словами та цифрами "стаття 2123 (у частині, що стосується порушення права на інформацію відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації")".

2. Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 29, ст. 389 із наступними змінами) після слів "досудового слідства і правосуддя" доповнити словами "державного контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації".

3. У Законі України "Про доступ до публічної інформації" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 32, ст. 314):

частину першу статті 12 доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сфері (далі - уповноважений орган).";

частину першу статті 14 доповнити пунктом 7 такого змісту:

"7) щорічно, до 1 лютого, оприлюднювати на власному офіційному веб-сайті (у разі наявності) та направляти уповноваженому органу звіт за попередній рік щодо виконання законодавства про доступ до публічної інформації. Звіт повинен містити таку інформацію:

інформацію про систему обліку документів розпорядника;

кількість випадків порушення строків задоволення запитів з аналізом їх причин;

кількість запитів, розгляд яких завершився відмовою в задоволенні запиту, із зазначенням підстав для відмови;

кількість запитів, розгляд яких завершився задоволенням запиту;

кількість отриманих запитів на інформацію;

кількість скарг на відмову в задоволенні запиту чи інші порушення законодавства про доступ до публічної інформації, а також результати їх розгляду;

про виконання інших вимог законодавства з питань доступу до публічної інформації;

розмір плати, встановлений за відшкодування фактичних витрат, передбачених Законом, а також інформацію про розмір такої плати, яку було стягнено із запитувачів.";

у частині третій статті 17 слова "відповідно до закону" замінити словами "уповноваженим органом";

доповнити статтею 171 такого змісту:

"Стаття 171. Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації

1. Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється уповноваженим органом шляхом:

розгляду скарг запитувачів інформації на порушення законодавства про доступ до публічної інформації;

перевірки (на підставі звернення запитувачів інформації або за власною ініціативою) діяльності розпорядників на відповідність законодавству про доступ до публічної інформації;

надання роз'яснень і рекомендацій, організації навчання з питань забезпечення доступу до публічної інформації;

підготовки та оприлюднення щорічного звіту щодо стану реалізації права на доступ до публічної інформації.

2. Для здійснення державного контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації посадові особи уповноваженого органу мають право:

1) отримувати звернення фізичних і юридичних осіб з питань порушення їх права на доступ до публічної інформації та приймати рішення за результатами їх розгляду;

2) відвідувати без попереднього повідомлення про час і мету відвідування спеціальні місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями;

3) проводити на підставі звернень або за власною ініціативою виїзні та безвиїзні, планові, позапланові перевірки дотримання розпорядниками законодавства про доступ до публічної інформації в порядку, визначеному уповноваженим органом, із забезпеченням відповідно до закону доступу до приміщень, де здійснюється зберігання та обробка публічної інформації;

4) ознайомлюватися з документами, у тому числі тими, що містять інформацію з обмеженим доступом, та отримання їх копій в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, включаючи справи, які знаходяться в судах;

5) отримувати на свою вимогу пояснення розпорядників інформації, їх службових і посадових осіб щодо дотримання законодавства про доступ до публічної інформації;

6) розробляти та затверджувати в межах своєї компетенції нормативно-правові акти;

7) вносити в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства України про доступ до публічної інформації;

8) видавати обов'язкові для виконання розпорядниками інформації накази про запобігання або усунення порушень законодавства про доступ до публічної інформації;

9) надавати роз'яснення та рекомендації щодо практичного застосування законодавства про доступ до публічної інформації, роз'яснювати права і обов'язки у сфері доступу до публічної інформації за зверненням запитувачів, розпорядників інформації, структурних підрозділів або відповідальних осіб з питань доступу до публічної інформації, інших осіб;

10) складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про доступ до публічної інформації та направляти їх до суду;

11) організовувати навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з питань доступу до публічної інформації;

12) проводити моніторинг та узагальнення практики застосування законодавства з питань доступу до публічної інформації, у тому числі на підставі звітів розпорядників інформації, зокрема щодо порушень права на доступ до інформації;

13) залучати до здійснення повноважень представників громадських об'єднань, науковців, експертів;

14) брати участь у роботі міжнародних організацій з питань доступу до публічної інформації;

15) здійснювати співпрацю з іноземними органами нагляду у сфері доступу до публічної інформації;

16) здійснювати інші повноваження, передбачені законом.";

у частині першій статті 23 слово "вищого" замінити словом "уповноваженого".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

На сьогодні в Україні з травня 2011 року діє Закон України "Про доступ до публічної інформації", який гарантує право на доступ до інформації з урахуванням принципу максимальної відкритості та визначає процедуру доступу до інформації шляхом подання запиту.

Статтею 17 вказаного Закону передбачено громадський, парламентський та державний контроль за забезпеченням доступу до публічної інформації.

Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських слухань, громадської експертизи тощо.

Парламентський контроль за дотриманням права людини на доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної Ради України, народними депутатами України.

Державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до інформації здійснюється відповідно до закону.

До 26.10.2014 державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до інформації здійснювала прокуратура в рамках прокурорського нагляду за додержанням законів.

Пунктом 7 Плану дій із впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" у 2014 - 2015 роках, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 N 1176, передбачено підготовку законопроекту про здійснення державного нагляду у сфері реалізації права на доступ до публічної інформації.

Виконавчий директор канадського Центру права й демократії Тобі Мендель підготував за сприяння проекту Ради Європи та Уряду Канади "Впровадження європейських стандартів в українському медійному середовищі" для Держкомтелерадіо "Аналітичний огляд моделей наглядових органів у сфері доступу до інформації" - методичні рекомендації стосовно політичних питань, які мають враховуватися органами влади в Україні при створенні ефективної системи контролю за додержанням законодавства у сфері доступу до інформації.

Із згаданим аналітичним оглядом можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо (http://comin.kmu.gov.ua).

Як зауважив Тобі Мендель, наглядова система у сфері права на інформацію, яка існує на сьогоднішній день в Україні, відповідає найбільш слабкій моделі і потерпає від відсутності твердих гарантій незалежності. На думку експерта, в нашій державі варто з часом створити окремий орган, який матиме достатньо ресурсів та повноважень для сприяння належній реалізації закону про право на інформацію.

У зв'язку з цим виникла необхідність у підготовці законопроекту щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону України є покращення доступу до інформації шляхом запровадження ефективного механізму здійснення державного контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації.

З цією метою законопроектом пропонується:

внести зміни до статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення в частині надання уповноваженому органу права складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення законодавства про доступ до публічної інформації;

внести зміни частини другої статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" в частині непоширення дії цього Закону на відносини, що виникають під час державного контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації;

внести зміни до статей 12, 14, 17, 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації" в частині визначення уповноваженого органу, що здійснюватиме державний контроль за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації. Крім того, законопроектом пропонується доповнити Закон України "Про доступ до публічної інформації" новою статтею 171 щодо визначення повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в інформаційній сфері, щодо здійснення державного контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації.

3. Правові аспекти

Правовою підставою розроблення проекту Закону України є пункт 7 Плану дій із впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" у 2014 - 2015 роках, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 N 1176.

У даній сфері суспільних відносин діють Конституція України, закони України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", "Про Кабінет Міністрів України", "Про центральні органи виконавчої влади", "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", постанова Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 N 341 "Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України" та інші нормативно-правові акти.

Реалізація Закону України потребуватиме внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13.08.2014 N 341 "Про затвердження Положення про Державний комітет телебачення і радіомовлення України".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація Закону України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Позиція заінтересованих органів буде відома після опрацювання ними проекту Закону України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України для громадського обговорення з __.01.2015 розміщено у підрубриці "Проекти Законів" рубрики "Законопроектна діяльність" офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України не є регуляторним актом та відповідає принципам державної регуляторної політики.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація Закону України не впливає на ринок праці.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України покращить доступ до інформації шляхом запровадження ефективного механізму здійснення державного контролю за забезпеченням розпорядниками інформації доступу до публічної інформації.

 

Голова Держкомтелерадіо

О. Наливайко

15 січня 2015 року

 

Опрос