Идет загрузка документа (67 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Примерного договора о доступе к пропускной способности межгосударственных электрических сетей Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 07.11.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

________

м. Київ

N ______

Про затвердження Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України

Відповідно до Законів України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України", "Про електроенергетику" та Указу Президента України від 10 вересня 2014 року N 715 "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,

ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Примірний договір про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 20 грудня 2012 року N 1667 "Про затвердження Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії".

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

В. Демчишин

 

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України

м. ____________________

"___" ____________ 20__ року

Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" (далі - Виконавець) у особі ___________________________________________________________________________________,
                                                                               (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі Статуту підприємства, з однієї сторони, та енергопостачальник ___________________________________________________________________________________
                                                                     (повне найменування енергопостачальника)
(далі - Замовник), з іншої сторони, у подальшому Виконавець і Замовник разом іменуються Сторони, а кожний окремо також Сторона, відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж, затвердженого постановою НКРЕКП від _____________ N ______ (надалі - Порядок проведення електронних аукціонів), уклали цей Договір про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України (далі - Договір) про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно з цим договором Замовник отримує доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту та/або імпорту електричної енергії (далі - доступ).

1.2. Терміни "аукціон", "аукціонна платформа", "заявка", "переможець аукціону", "учасник розподілення", "вільна пропускна спроможність", "розподілена пропускна спроможність", "гранична ціна доступу", "Д", "Д-1", "Д-2", "сусідній системний оператор", "резервний механізм", "технічні проблеми в роботі аукціонної платформи" "користувач РПС" використовуються у цьому Договорі у значеннях, наведених в Порядку проведення електронних аукціонів. Терміни "Правила Оптового ринку електричної енергії України" (далі - "Правила ОРЕ"), "Оптовий постачальник електричної енергії" (далі - "ОПЕЕ"), використовуються у значеннях, наведених в Договорі між членами Оптового ринку електричної енергії, укладеному 15 листопада 1996 року, зі змінами та доповненнями до нього.

1.3. Для цілей цього Договору під "повідомленням" розуміється будь-яка інформація, якою обмінюються Сторони та інші учасники розподілення відповідно по положень цього Договору та Порядку проведення електронних аукціонів.

1.4. Стосовно повідомлень Виконавця належним вважається повідомлення, розміщене/оприлюднене/направлене Виконавцем за допомогою доступних каналів зв'язку (через аукціонну платформу за умови її функціонування у звичайному режимі, а в разі використання резервного механізму - за допомогою електронної пошти або факсимільним зв'язком) за реквізитами, наданими Замовником Виконавцю та зазначеними в цьому Договорі. Всі повідомлення Виконавця, які призначені для необмеженого кола осіб або для учасників розподілення, мають бути розміщені на аукціонній платформі та опубліковані на його офіційному веб-сайті.

1.5. Стосовно повідомлень Замовника належним вважається повідомлення розміщене/направлене Замовником за допомогою доступних каналів зв'язку (через аукціонну платформу за умови її функціонування у звичайному режимі, а в разі використання резервного механізму - за допомогою електронної пошти або факсимільним зв'язком) за реквізитами, що розміщені на аукціонній платформі та опубліковані на офіційному веб-сайті Виконавця.

1.6. У випадку неможливості направити будь-яке повідомлення, передбачене положеннями цього Договору, за допомогою аукціонної платформи через технічні проблеми в роботі аукціонної платформи, та беручи до уваги, що документи, направлені електронною поштою або факсимільним зв'язком, не містять всіх обов'язкових реквізитів електронних документів, передбачених законодавством, всі такі документи та повідомлення, направлені за допомогою електронної пошти або факсимільним зв'язком, мають бути підтверджені документами у паперовому вигляді, належним чином оформлені, підписані уповноваженим представником Сторони - відправника та надіслані протягом 2 (двох) робочих днів за допомогою пошти з повідомленням про вручення, кур'єром або передані особисто представнику відповідної Сторони-отримувачу.

1.7. У випадку якщо останній день терміну, вказаного в цьому Договорі, припадає на святковий та/або неробочий день, усі дії, які відповідно до умов цього Договору належить виконати в цей термін, мають бути здійснені не пізніше останнього робочого дня, що передує відповідному святковому та/або неробочому дню.

1.8. Дії Сторін, пов'язані з поданням та погодженням добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії відповідно до положень цього Договору до визначеного часу чи у відповідний проміжок часу "Д", "Д-1" чи "Д-2", у випадку коли такі "Д", "Д-1" чи "Д-2" припадають на святкові та/або неробочі дні, вчиняються Сторонами до визначеного цим Договором часу чи у відповідний проміжок часу дня, який передує першому святковому та/або неробочому дню з урахуванням терміну тривалості святкових і неробочих днів та першого робочого дня після святкових та/або неробочих днів.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець надає Замовнику доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України через міждержавні перетини для експорту та/або імпорту електричної енергії, вказані в додатку 1 до цього Договору, а Замовник у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов'язується оплатити цей доступ та реалізовувати свої права та обов'язки відносно розподіленої на відповідному аукціоні пропускної спроможності.

2.2. Згідно з цим Договором Замовник отримує доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України в обсязі, який визначається за результатами річного та/або місячного та/або добового аукціонів, проведених відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів, та вказується в повідомленні Виконавця про результати відповідного аукціону із зазначенням переліку задоволених заявок Замовника та в порядку, передбаченому п. 4.2 цього Договору.

2.3. Замовник є переможцем відповідного аукціону у разі прийняття (акцепт) Виконавцем пропозиції (оферти) Замовника. При цьому акцептованою є величина пропускної спроможності, визначена аукціонною платформою Виконавця відповідно до положень Порядку проведення електронних аукціонів та за ціною, що дорівнює граничній ціні доступу.

2.4. Права на отримання доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту та/або імпорту електричної енергії за цим Договором виникають у Замовника в момент отримання повідомлення Виконавця про результати відповідного аукціону із зазначенням переліку задоволених заявок Замовника.

3. УМОВИ НАДАННЯ ДОСТУПУ

3.1. Розрахунковим (звітним) періодом, згідно з цим Договором, є календарний місяць.

3.2. Максимальна потужність передачі електроенергії Замовника через міждержавні перетини (окремо для імпорту та експорту) зазначається у додатку 1 до цього Договору.

3.3. Виконавець не відповідає за забезпечення технічної можливості передачі електричної енергії Замовника на території сусідньої країни, до/з якої Замовник здійснює експорт та/або імпорт електричної енергії.

3.4. Замовник реалізовує свої права відносно розподіленої пропускної спроможності шляхом її використання, передачі іншому учаснику розподілення або припинення її використання.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Права та обов'язки Сторін у разі використання розподіленої пропускної спроможності.

4.1.1. Використання розподіленої пропускної спроможності Замовником здійснюється шляхом подання Виконавцю добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії в передбачені Правилами ОРЕ та цим Договором строки:

1) з метою використання розподіленої на річному та/або місячному аукціонах пропускної спроможності Замовник подає Виконавцю до 08:30 за київським часом у Д-1 (для святкових і неробочих днів України - до 08:30 за київським часом календарного дня, який передує першому святковому і неробочому дню, на термін тривалості святкових і неробочих днів та на перший робочий день після святкових і неробочих днів) добові погодинні графіки експорту/імпорту електричної енергії на період з 00:00 до 24:00 годин доби Д. Подані добові погодинні графіки поставок експорту/імпорту електричної енергії підлягають погодженню Виконавцем до 09:00 за київським часом у Д-1 (для святкових і неробочих днів України - до 09:00 за київським часом календарного дня, який передує першому святковому і неробочому дню, на термін тривалості святкових і неробочих днів та на перший робочий день після святкових і неробочих днів). При цьому коефіцієнт нерівномірності між обсягами мінімальної та максимальної середньочасової потужності протягом доби (Рмін/Рмакс) не повинен бути меншим за 0,7. Разом з тим, коефіцієнт нерівномірності між обсягами мінімальної та максимальної середньочасової потужності протягом доби (Рмін/Рмакс) може бути меншим за 0,7 у випадках аварійних ремонтів або пошкодження ліній електропередачі, технічних обмежень навантаження енергогенеруючого обладнання, а також за погодженням з системним оператором;

2) використання розподіленої на добовому аукціоні пропускної спроможності відбувається шляхом формування Виконавцем добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії за результатами відповідного добового аукціону. При цьому, величини розподілених пропускних спроможностей на цьому добовому аукціоні є рівним графіком поставок переможців добового аукціону;

3) Виконавець до 09:30 за київським часом (відповідно, до 08:30 СЕТ) у Д-1 надає ОПЕЕ добові погодинні графіки експорту/імпорту електричної енергії, що відповідають величині вільної пропускної спроможності, яка запропонована для розподілу на добовому аукціоні (для святкових і неробочих днів України - до 09:30 за київським часом календарного дня, який передує першому святковому і неробочому дню, на термін тривалості святкових і неробочих днів та на перший робочий день після святкових і неробочих днів). Добові погодинні графіки експорту/імпорту електричної енергії, надані до ОПЕЕ, можуть бути скориговані Виконавцем до 12:30 за київським часом (відповідно, до 11:30 СЕТ) згідно з результатами проведеного добового аукціону із урахуванням результатів добових аукціонів сусідніх системних операторів та за умови підтвердження здійснення поставок шляхом надання повідомлення через аукціонну платформу та/або факсимільним зв'язком переможців добового аукціону. Форма повідомлення про підтвердження здійснення поставок надана в додатку 7 до Порядку проведення електронних аукціонів. Скориговані графіки експорту/імпорту електричної енергії, що надійдуть до ОПЕЕ після 12:30 за київським часом (відповідно, після 11:30 СЕТ), будуть вважатися помилково надісланими Виконавцем без подальшого опрацювання з боку ОПЕЕ.

4.1.2. Замовник, який отримав право доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на річних та/або місячних аукціонах, у разі неподання добових погодинних графіків експорту/імпорту електричної енергії в передбачені Правилами ОРЕ та цим Договором строки, втрачає доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж на відповідну добу у повному обсязі. В такому разі Виконавець здійснює розподіл невикористаної величини пропускної спроможності на добовому аукціоні.

4.1.3. У разу порушення Замовником умов використання розподіленої пропускної спроможності:

1) виконавець на наступний робочий день після завершення кожного розрахункового місяця здійснює розрахунок використання Замовником у такому розрахунковому місяці розподіленої пропускної спроможності, набутої в результаті річного аукціону. У разі виявлення факту використання Замовником протягом розрахункового місяця розподіленої пропускної спроможності, набутої в результаті річного аукціону, по кожному окремому резерву за сумою задоволених заявок менше ніж на сімдесят відсотків, Виконавець протягом 3 (трьох) робочих днів має надати Замовнику повідомлення про порушення використання розподіленої пропускної спроможності із долученням детального розрахунку;

2) замовник має право протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання повідомлення про порушення використання розподіленої пропускної спроможності оскаржити таке повідомлення, направивши Виконавцю відповідну скаргу;

3) виконавець зобов'язується розглянути таку скаргу протягом 3 (трьох) робочих днів з дня її отримання від Замовника та прийняти одне з наступних рішень:

задовольнити скаргу Замовника в повному обсязі або частково;

відмовити Замовнику в задоволенні скарги.

4) у разі задоволення скарги Замовника в повному обсязі Виконавець направляє Замовнику повідомлення про відклик раніше направленого повідомлення про порушення використання розподіленої пропускної спроможності;

5) у разі часткового задоволення скарги Замовника, або відмови в задоволенні скарги Виконавець одночасно із повідомленням про прийняте рішення направляє Замовнику оферту про викуп всієї розподіленої пропускної спроможності по окремому міждержавному перетину, відносно якої Замовником було допущено порушення її використання, за ціною, що дорівнює 0 (нуль) гривен за мегават (МВт) (на безоплатній основі);

6) у випадку незгоди Замовника з рішенням Виконавця за наслідками розгляду його скарги Замовник має право на оскарження рішення Виконавця в судовому порядку відповідно до законодавства із стягненням з Виконавця упущеної вигоди, моральної шкоди та заподіяних Замовнику збитків.

4.1.4. У разі якщо Замовник протягом календарного місяця використовує розподілену пропускну спроможність, набуту в результаті річного аукціону, по кожному окремому резерву за сумою задоволених заявок менше, ніж на сімдесят відсотків (порушення використання розподіленої пропускної спроможності), то він втрачає, шляхом викупу Виконавцем, як передбачено пп. 4.1.3 цього Договору, всю розподілену пропускну спроможність по такому окремому резерву, а така величина розподіленої пропускної спроможності, після її викупу Виконавцем, стає вільною пропускною спроможністю і виставляється Виконавцем на місячні та/або добові аукціони. При цьому Замовник не звільняється від зобов'язань перед Виконавцем щодо оплати доступу до пропускної спроможності, отриманого за результатами річного аукціону.

4.2. Права та обов'язки Сторін у разі передачі Замовником прав доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України:

4.2.1. Замовник у порядку та на умовах, передбачених Порядком проведення електронних аукціонів, має право на договірних засадах передати, повністю або частково, свої права на доступ до пропускної спроможності, набутої ним за результатами проведення аукціонів, іншому учаснику розподілення, повідомивши та зареєструвавши таку передачу у Виконавця.

4.2.2. Замовник може здійснити передачу розподіленої пропускної спроможності, набутої за результатами річного аукціону, на рік та/або місяць та/або добу. Замовник може здійснити передачу розподіленої пропускної спроможності, набутої за результатами місячного аукціону, на місяць та/або добу.

Передача розподіленої пропускної спроможності, набутої в результаті добового аукціону, не дозволяється.

4.2.3. Замовник, який має намір передати повністю або частково набуту в результаті аукціону пропускну спроможність, не пізніше 12:00 за київським часом Д-2 надіслає Виконавцю повідомлення про передачу із зазначенням такої інформації:

найменування учасника розподілення, який здійснює передачу права доступу до пропускної спроможності (передавач розподіленої пропускної спроможності);

найменування учасника розподілення (отримувач розподіленої пропускної спроможності);

міждержавний перетин;

напрямок (експорт/імпорт);

період (рік / місяць / доба);

величини пропускної спроможності у мегаватах (МВт) цілими числами. Мінімальна величина пропускної спроможності, що може бути передана становить 1 мегават (МВт).

4.2.4. Замовник має право передати права доступу до пропускної спроможності в порядку, визначеному цим Договором, без здійснення додаткових погоджень.

4.2.5. Передача розподіленої пропускної спроможності має бути підтверджена на аукціонній платформі іншим учасником розподілення (отримувачем розподіленої пропускної спроможності) до 13:00 за київським часом Д-2, в іншому випадку передача вважається такою, що не відбулася, і розподілена пропускна спроможність залишається у Замовника. Виконавець за фактом отримання повідомлення про передачу розподіленої пропускної спроможності перевіряє можливість такої передачі та до 14:00 за київським часом Д-2 підтверджує на аукціонній платформі передачу або відмовляє в передачі з обґрунтуванням підстав для такої відмови. Відмова Виконавця у передачі права доступу до пропускної спроможності можлива лише у випадках невідповідності дій Замовника положенням Порядку проведення електронних аукціонів, невиконання положень Договору та невідповідності отримувача розподіленої пропускної спроможності вимогам до учасників розподілення, зазначеним у Порядку проведення електронних аукціонів.

4.2.6. Після реєстрації Виконавцем передачі прав на доступ до пропускної спроможності Виконавець у межах та в частині, що стосується такої передачі, набуває прав та здійснює свої обов'язки по відношенню до учасника розподілення, до якого перейшли права на доступ до пропускної спроможності.

4.2.7. Замовник, який здійснює передачу набутої в результаті аукціону пропускної спроможності, не звільняється від зобов'язань перед Виконавцем щодо оплати доступу до пропускної спроможності, отриманого за результатами річного та/або місячного аукціону. Інший учасник розподілення (отримувач розподіленої пропускної спроможності) може виступити поручителями Замовника (передавача розподіленої пропускної спроможності) щодо виконання фінансових зобов'язань, за цим Договором.

4.2.8. У випадку застосування обмеження розподіленої пропускної спроможності, компенсація за обмеження нараховується тому учаснику розподілення, який володіє розподіленою пропускною спроможністю у момент застосування обмеження.

4.2.9. Замовник, що здійснив повну або часткову передачу РПС, отриманих у результаті річного аукціону, не звільняється від відповідальності, передбаченої пунктом 4.1.4 цього Договору. У випадку настання обставин, передбачених пунктом 4.1.4 цього Договору, отримувач РПС втрачає всі отримані РПС разом з передавачем РПС по кожному окремому перетину, а така величина РПС стає вільною пропускною спроможністю і виставляється на місячні і добові аукціони.

4.3. Права та обов'язки Сторін у разі припинення Замовником використання пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України:

4.3.1. Замовник має право в порядку та на умовах, передбачених Порядком проведення електронних аукціонів, припинити повністю або частково використання розподіленої пропускної спроможності, набутої в результаті річного аукціону або в результаті передачі права доступу до пропускної спроможності. При частковому припиненні використання розподіленої пропускної спроможності період такого припинення повинен складати календарний місяць.

4.3.2. Повідомлення про припинення використання розподіленої пропускної спроможності, набутої за результатами річного аукціону, має бути надіслане Замовником Виконавцю не пізніше 13:00 за київським часом за п'ять (5) календарних днів до дати проведення чергового місячного аукціону.

4.3.3. Замовник має право в порядку та на умовах, передбачених Порядком проведення електронних аукціонів, припинити повністю або частково використання розподіленої пропускної спроможності, набутої в результаті місячного аукціону або в результаті передачі права доступу до пропускної спроможності. При частковому припиненні використання розподіленої пропускної спроможності період такого припинення повинен бути рівним періоду резерву відповідного місячного аукціону.

4.3.4. Повідомлення про припинення використання розподіленої пропускної спроможності, набутої за результатами місячного аукціону, має бути надіслане Замовником Виконавцю не пізніше 13:00 у за київським часом Д-2.

У повідомленні про припинення має зазначатися:

найменування учасника розподілення, що здійснює припинення використання розподіленої пропускної спроможності;

міждержавний перетин;

напрямок (експорт/імпорт);

період (рік/місяць/доба);

величини пропускної спроможності у мегаватах (МВт) цілими числами. Мінімальна величина пропускної спроможності, що може бути передана, становить 1 мегават (МВт).

4.3.5. Виконавець розглядає повідомлення про припинення використання розподіленої пропускної спроможності, набутої за результатами річного та/або місячного аукціону, на предмет відповідності такого припинення положенням Порядку проведення електронних аукціонів та направляє протягом доби Замовнику повідомлення через аукціонну платформу щодо погодження припинення або відмову в припиненні з обґрунтування підстав такої відмови. Відмова Виконавцем у припиненні використання розподіленої пропускної спроможності можлива лише у випадках невідповідності дій Замовника положенням Порядку проведення електронних аукціонів та невиконання останнім положень цього Договору в частині належного оформлення та своєчасного подання повідомлення про припинення використання розподіленої пропускної спроможності.

4.3.6. Якщо припинення погоджено Виконавцем, розподілена пропускна спроможність Замовника зменшується на величину, щодо якої здійснено припинення.

4.3.7. Пропускна спроможність, щодо якої Замовник здійснив припинення, стає вільною та підлягає виставленню Виконавцем на чергові місячний та/або добові аукціони.

4.3.8. Величини пропускної спроможності, що підлягають виставленню Виконавцем на черговий місячний аукціон в результаті припинення використання розподіленої пропускної спроможності, мають бути незмінною величиною у мегаватах (МВт) протягом усього періоду. Мінімальне значення - 1 мегават (МВт) протягом періоду резерву.

4.3.9. Замовник, який частково припинив використання розподіленої пропускної спроможності, набутої за результатами річного аукціону, не звільняється від виконання вимог пункту 4.1.4 Договору.

4.3.10. Припинення використання розподіленої пропускної спроможності, набутої за результатами добових аукціонів, не допускається.

4.3.11. У разі якщо Замовник здійснив оплату (передоплату) вартості доступу до пропускної спроможності, набутої на відповідному річному та/або місячному аукціоні відповідно до умов цього Договору, і гранична ціна доступу додатково виставлених обсягів пропускної спроможності, що склалась за результатами чергового аукціону менша, від граничної ціни доступу до пропускної спроможності, що склалась за результатами первісного аукціону, Виконавець зобов'язується виплатити Замовнику компенсацію, розраховану за формулою:

Розмір компенсації, гривень = (Гцп х РПС) - (Гцч х РПС), де:

Гцп - гранична ціна доступу, що склалась у результаті первісного аукціону, на якому була розподілена пропускна спроможність, гривень за 1 МВт;

Гцч - гранична ціна доступу, що склалась у результаті чергового аукціону, на якому була розподілена додаткова (повернена Замовником) пропускна спроможність, гривень за 1 МВт;

РПС - величина доступу до пропускної спроможності відповідного міждержавного перетину, повернена Замовником та розподілена на черговому аукціоні, МВт.

4.3.12. Виконавець здійснює виплату компенсації на рахунок Замовника протягом 10 (десяти) календарних днів з дня оприлюднення результатів чергового аукціону.

4.3.13. У разі якщо додатково виставлений обсяг пропускної спроможності, відносно якої Замовник здійснив припинення використання, не був розподілений на черговому аукціоні, Замовник залишається фінансово зобов'язаним перед Виконавцем у межах не розподіленого додатково обсягу.

4.4. Виконавець має право обмежити або припинити надання Замовнику доступу, невідкладно повідомивши про це Замовника за допомогою аукціонної платформи або через засоби факсимільного зв'язку та (або) електронною поштою, у таких випадках:

аварійних ремонтів або пошкодження ліній електропередачі, зазначених у додатку 1 до цього Договору, а також інших аварійних ситуаціях (у т. ч. здійснення заходів з попередження або ліквідації системної аварії відповідно до договорів, укладених між системними операторами), що призвели до необхідності обмеження або припинення використання Замовником пропускної спроможності міждержавного перетину;

обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини);

припинення паралельної (радіальної) роботи об'єднаної енергетичної системи України (або її частин) з енергосистемами суміжних країн (або їх частинами).

4.4.1. Виконавець застосовує обмеження або припинення надання Замовнику доступу за пропорційним принципом і в порядку черговості, встановленими Порядком проведення електронних аукціонів.

Виконавець невідкладно після усунення обставин, зазначених у п. 4.4 цього Договору, або за відновленням домовленостей Сторін за взаємною згодою знімає обмеження або відновлює надання доступу, про що невідкладно повідомляє Замовника за допомогою аукціонної платформи або через засоби факсимільного зв'язку та (або) електронною поштою. Відновлення надання доступу здійснюється за пропорційним принципом і в порядку черговості, встановленими Порядком проведення електронних аукціонів.

4.4.2. У разі неспроможності Виконавця надати Замовнику обсяг доступу, передбачений цим Договором, Виконавець компенсує Замовнику скорочення доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину.

Розмір компенсації обраховується Виконавцем за формулою:

Розмір компенсації, гривень = Т х Р, де:

Т - гранична ціна доступу, яка склалась у результаті аукціону, на якому була розподілена пропускна спроможність, гривень за 1 МВт;

Р - величина скорочення доступу до пропускної спроможності відповідного міждержавного перетину в розрахунковому періоді, передача якого через міждержавний перетин була запланована Замовником відповідно до укладеної Додаткової угоди, МВт.

Компенсація перераховується Виконавцем на поточний рахунок Замовника не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, у якому відбулось скорочення.

5. ВАРТІСТЬ ДОСТУПУ, ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧА ПРАВ ДОСТУПУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість доступу за цим Договором визначається відповідно до оприлюднених на офіційному веб-сайті Виконавця та направлених Виконавцем Замовнику повідомлень про результати аукціонів.

5.2. За результатами проведених річних та місячних аукціонів Виконавець протягом 2 (двох) робочих днів з дня оприлюднення результатів річного або місячного аукціону формує реєстр задоволених на відповідному аукціоні заявок Замовника у розрізі кожної задоволеної заявки (виходячи з граничної ціни доступу і величини набутої пропускної спроможності) та направляє його Замовнику за допомогою аукціонної платформи.

5.3. Оплата вартості доступу до пропускної спроможності, відповідно до результатів річного аукціону, здійснюється в місяці, що передує місяцю надання доступу шляхом сплати Замовником 1/12 від загальної вартості доступу, зазначеної у повідомленні про результати аукціону.

Виконавець щомісяця надсилає рахунок на суму 1/12 від загальної вартості доступу, зазначеної у повідомленні про результати аукціону, за допомогою електронної пошти та/або факсимільним зв'язком Замовнику не пізніше 10 (десятого) календарного дня місяця, що передує місяцю надання доступу (за винятком січня, на який рахунок виставляється не пізніше наступного робочого дня після оприлюднення результатів річного аукціону). Замовник зобов'язується здійснити оплату вартості доступу, зазначеної у такому рахунку, протягом 7 (семи) робочих днів з дня отримання рахунку за допомогою електронної пошти чи та/або факсимільним зв'язком.

5.4. Оплата вартості доступу до пропускної спроможності, відповідно до результатів місячних аукціонів, здійснюється у місяці, що передує місяцю надання доступу шляхом сплати Замовником загальної вартості доступу, зазначеної у повідомленні про результати аукціону.

Виконавець надсилає рахунок на загальну вартість доступу, зазначену у повідомленні про результати аукціону, за допомогою електронної пошти та/або факсимільним зв'язком Замовнику не пізніше наступного робочого дня після розміщення на своєму офіційному веб-сайті результатів місячного аукціону. Замовник зобов'язується здійснити оплату вартості доступу, зазначеної у такому рахунку, протягом 7 (семи) робочих днів з дня отримання рахунку за допомогою електронної пошти та/або факсимільним зв'язком.

5.5. Виконавець за результатами проведених добових аукціонів у кожній декаді розрахункового місяця (відповідно, перша декада - період з 1 дня по 10 день розрахункового місяця, друга декада - період з 11 дня по 20 день розрахункового місяця та третя декада - період з 21 дня по останній день розрахункового місяця) на наступний за останнім робочим днем відповідної декади формує реєстр задоволених на добових аукціонах заявок Замовника та направляє його Замовнику із зазначенням вартості доступу у розрізі кожної задоволеної заявки Замовника протягом відповідної декади (виходячи з граничної ціни доступу та величини набутої пропускної спроможності).

Оплата вартості доступу до пропускної спроможності, відповідно до результатів добових аукціонів, здійснюється Замовником у розрахунковому та наступному за розрахунковим місяцях шляхом сплати вартості наданого доступу Виконавцем у кожній декаді розрахункового місяця, відповідно, за період з 1 дня по 10 день розрахункового місяця (перша декада), за період з 11 дня по 20 день розрахункового місяця (друга декада) та за період з 21 дня по останній день розрахункового місяця (третя декада).

Виконавець, надсилає рахунки на суму вартості доступу, наданого у відповідній декаді (першій, чи другій, чи третій) розрахункового місяця за допомогою електронної пошти та/або факсимільним зв'язком Замовнику наступного, що слідує за останнім днем відповідної декади, робочого дня. Замовник зобов'язується здійснити оплату вартості доступу, зазначеної у таких рахунках протягом 7 (семи) робочих днів з дня отримання відповідного рахунку за допомогою електронної пошти та/або факсимільним зв'язком.

5.6. У випадку якщо Виконавець направляє рахунки Замовнику з порушенням термінів, встановлених у статті 5 цього Договору, Замовник здійснює оплату вартості доступу, зазначеної у такому рахунку, протягом 7 (семи) робочих днів з дня отримання відповідного рахунку за допомогою електронної пошти та/або факсимільним зв'язком.

5.7. У разі якщо сплачена Замовником на підставі рахунків вартість доступу перевищує фактичну вартість доступу, наданого Виконавцем протягом розрахункового місяця, Виконавець зобов'язаний здійснити до 10-го (включно) числа місяця, наступного за розрахунковим, повернення грошових коштів.

5.8. Розрахунки згідно з цим Договором здійснюються в національній валюті шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання Виконавця, зазначений у статті 11 цього Договору, через установу банку згідно з установленими законодавством правилами безготівкових розрахунків.

5.9. Замовник, відповідно до умов цього Договору, невідкладно повідомляє Виконавця про оплату доступу.

5.10. Не пізніше 5 числа місяця, наступного за розрахунковим, Виконавець направляє Замовнику Акт приймання-передачі прав доступу у розрахунковому періоді (у двох примірниках з урахуванням результатів місячних та/або добових аукціонів, у яких Замовник брав участь та був визнаний переможцем). Замовник зобов'язується не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим, забезпечити отримання Виконавцем одного примірника підписаного Акту приймання-передачі прав доступу.

5.11. У випадку невиконання Замовником умов проведення розрахунків, зокрема у разі якщо Замовник не здійснює оплату повністю або частково у встановлений цим Договором строк, Виконавець має право на задоволення своїх грошових вимог до Замовника через застосування банківської гарантії та/або гарантійного внеску, наданої/внесеного Замовником відповідно до вимог Порядку проведення електронних аукціонів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим Договором, Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством.

6.2. За прострочення платежів, передбачених п. 5.3, 5.4 або 5.5 цього Договору, винна Сторона сплачує іншій Стороні пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від несплаченої у строк суми за кожен день прострочення.

6.3. Сплата Стороною визначеної п. 6.2 цього Договору та (або) чинним законодавством пені не звільняє цю Сторону від обов'язку виконати зобов'язання в натурі та відшкодувати за вимогою іншої Сторони завдані збитки.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у випадку, якщо таке невиконання чи неналежне виконання стало наслідком обставин непереборної сили, а саме: стихійних лих будь-якого характеру, військових дій, епідемій, масових заворушень, страйків, аварій, змін законодавства за умови, що такі обставини настали після підписання цього Договору. Сторона, яка не має можливості виконати свої зобов'язання згідно з цим Договором внаслідок вищезазначених обставин, повинна протягом 10 (десяти) днів повідомити про це іншу Сторону.

7.2. Належним підтвердженням настання та тривалості обставин непереборної сили є документ, який, згідно з чинним законодавством, має підтверджувати наявність та тривалість обставин непереборної сили.

7.3. У випадку настання обставин непереборної сили Сторони зобов'язані погодити між собою дії, необхідні для подальшого виконання цього Договору або його припинення.

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується відповідно до чинного законодавства.

9. ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності для Замовника з моменту підписання та після прийняття Виконавцем рішення про реєстрацію Замовника як учасника розподілення та на строк чинності такої реєстрації (до дати її анулювання).

9.2. Цей Договір припиняє свою дію в разі анулювання реєстрації Замовника як учасника розподілення відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів, у разі припинення Замовника відповідно до чинного законодавства, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

9.3. Припинення дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання обов'язків за цим Договором.

9.4. Надання доступу може бути припинено Виконавцем, а цей Договір може бути достроково розірваний Виконавцем в односторонньому порядку шляхом надсилання Замовнику письмового повідомлення про це у випадках:

прострочення Замовником оплати згідно з цим Договором повністю або частково в розрахунковому періоді;

передбачених Порядком проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, затвердженим постановою НКРЕКП від _____________ N ______, або іншим актом законодавства.

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі правовідносини, що виникають згідно з цим Договором, у тому числі пов'язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення цього Договору, регулюються цим Договором та відповідними положеннями чинного законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.2. Виконавець на момент укладення цього Договору є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах.

10.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність указаних ними в цьому Договорі реквізитів, зобов'язуються невідкладно письмово повідомляти іншу Сторону про їх зміну та несуть ризик настання несприятливих наслідків, пов'язаних із відсутністю відповідного повідомлення у встановлені строки.

10.4. Додатки до цього Договору:

додаток 1 - Перелік міждержавних електричних мереж, по яких реалізується доступ до пропускної спроможності міждержавних перетинів;

додаток 2 - Форма Повідомлення про результатами річного або місячного або добового аукціону, проведених відповідно до Порядку проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

додаток 3 - Форма добового графіка поставки електричної енергії через відповідний міждержавний перетин.

Додатки до Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу в разі якщо вони викладені в письмовій формі, підписані повноважними представниками Сторін.

10.5. Усі виправлення щодо тексту Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, якщо вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами повноважних представників Сторін.

10.6. Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін. Сторони підтверджують, що ними досягнута згода з усіх істотних умов цього Договору.

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Виконавець:
ДП "НЕК "Укренерго"
Адреса: 01032, Україна, м. Київ,
вул. Симона Петлюри, 25
П/р із спеціальним режимом використання
N ________________________________
у _________________________________
__________________________________
МФО_____________________________
П/р N ____________________________
у ________________________________
МФО ____________________________
ЄДРПОУ _________________________
Телефон: 287-67-47
Факс: 238-32-64

__________________________________
              (посада особи, уповноваженої
                       підписувати договір)

______________/____________/

Замовник:
__________________________________
Адреса: ___________________________
__________________________________
П/р N _____________________________
у _________________________________
МФО _____________________________
ЄДРПОУ __________________________
Телефон: __________________________
Факс: _____________________________

__________________________________
               (посада особи, уповноваженої
                         підписувати договір)

______________/___________/

 

В. о. начальника
управління енергоринку

Т. Є. Ревенко

 

ПЕРЕЛІК
міждержавних електричних мереж, по яких реалізується доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину

N

Назва міждержавного перетину

 

 

 

Назва міждержавних електричних мереж

 

 

 

 

 

 

 

Повідомлення про результати аукціону

Учасник аукціону

 

EIC-код

 

Р

М

Д

(число)

(місяць)

(рік)

Задоволені заявки учасника аукціону

Резерв

з

 

 

20__

по

 

 

20__

Гранична ціна (грн.)

______

Загальна кількість задоволених заявок та загальний об'єм отриманих прав на пропускну спроможність по резерву (МВт)

____ (____)

Перелік задоволених заявок (МВт)

____, ____, ____, ____, ____, ____

Часткове задоволення заявки

Заявка (МВт)

Часткове задоволення (МВт)

____

____

Незадоволені заявки учасника аукціону

Резерв

з

 

 

20__

по

 

 

20__

Гранична ціна (грн.)

______

Загальна кількість незадоволених заявок та загальний об'єм неотриманих прав на пропускну спроможність по резерву (МВт)

____ (____)

Перелік незадоволених заявок (МВт)

____, ____, ____, ____, ____, ____

 

____

____

Підписи сторін:

Замовник:

Виконавець:

 

 

 

ФОРМА
добового графіка поставки електричної енергії через міждержавний перетин

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови НКРЕКП "Про затвердження Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Основними завданнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), які визначені Законами України "Про електроенергетику", "Про природні монополії" та "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" та Указом Президента України "Про затвердження Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послу" від 10 вересня 2014 року N 715, є державне регулювання суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сфері електроенергетики, у тому числі державне регулювання цін (тарифів) на товари суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії.

При цьому положеннями розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" передбачено, що примірна форма договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України затверджується національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. З метою реалізації норм зазначеного Закону НКРЕКП розроблено проект постанови "Про затвердження Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України". При цьому зазначеним проектом пропонується визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 20 грудня 2012 року N 1667 "Про затвердження Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії".

2. Цілі державного регулювання

Метою державного регулювання в електроенергетиці є забезпечення балансу інтересів держави, суб'єктів електроенергетики та споживачів електричної енергії, забезпечення впевненості інвесторів у стабільності правил здійснення підприємницької діяльності в електроенергетиці та посилення конкуренції на ринку електричної енергії.

Враховуючи загальні цілі державного регулювання в електроенергетиці, з метою забезпечення прозорості процедури експорту та імпорту електричної енергії та сприяння розвитку конкурентного середовища на ньому, на виконання вимог підпункту 30 пункту 4 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про засади функціонування ринку електричної енергії України" розроблено проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України".

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження діючого способу регулювання

- Спосіб оцінюється як такий, що потребує вдосконалення.
- Питання потребує нормативно-правового врегулювання.

- Не відповідає вимогам чинного законодавства.
- Подальша неурегульованість даного питання на законодавчому рівні унеможливить проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

Інший від запропонованого спосіб

- Альтернативи запропонованому способу немає.

- Будь-якій інший спосіб не забезпечить проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

Обраний спосіб

- Відповідає вимогам чинного законодавства.

- Відповідає вимогам чинного законодавства України.
- Забезпечує принципи державної регуляторної політики.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення поставленої мети пропонується прийняти постанову НКРЕКП "Про затвердження Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України".

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта дозволить привести нормативно-правову базу НКРЕКП до вимог чинного законодавства шляхом запровадження проведення електронних аукціонів з розподілення пропускної спроможності міждержавних електричних мереж із забезпеченням функціонування процедур електронного аукціону, електронного документообігу та електронного цифрового підпису.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Позитивного та негативного впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат з місцевих та Державного бюджету України.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта покладається на НКРЕКП.

6. Очікувані результати прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та втрат

У результаті прийняття регуляторного акта негативні наслідки не очікуються.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

- Наближення до світового рівня функціонування ринків електричної енергії.
- Міжнародна торгівля електроенергією та інтеграція до Європейського ринку електроенергії.
- Розвиток конкуренції на ринку електричної енергії створить привабливий інвестиційний клімат.

- Додаткових витрат не передбачається.

Учасники ринку електричної енергії

- Забезпечення рівних можливостей для доступу до ринку пропускної спроможності міждержавних електричних мереж.

- Додаткових витрат не передбачається.

Населення

- Дія зазначеного регуляторного акта на населення не розповсюджується.

- Додаткові витрати відсутні.

7. Строк дії регуляторного акта

Строк дії проекту регуляторного акта необмежений з моменту набрання ним чинності, оскільки відносини щодо користування електричною енергією мають перманентний характер.

Цей строк може бути змінено шляхом внесення відповідних змін до законодавства.

8. Показники результативності регуляторного акта

Після набрання чинності постановою НКРЕКП "Про затвердження Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України" її результативність визначатиметься такими показниками:

1) Дія акта не передбачає надходжень та/або видатків з/до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта.

2) Прийняття акта не передбачає додаткових витрат щодо розміру коштів і часу, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта.

3) Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта.

Дія акта поширюватиметься на суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з експорту та/або імпорту електричної енергії.

4) Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта - середній: відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект постанови НКРЕКП "Про затвердження Примірного договору про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua.

Розроблення зазначеного регуляторного акта передбачено пунктом 5 Плану діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, затвердженого постановою НКРЕКП від 17.09.2014 N 2.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання ним чинності.

Повторне відстеження результативності нормативно-правового акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності.

Періодичне відстеження - кожні три роки після повторного відстеження.

Вид даних, які використовуватимуться для відстеження, - статистичні дані, а саме динаміка обсягів експорту електроенергії.

Одержані при здійсненні повторного відстеження результативності значення показників результативності будуть порівнюватися із значеннями цих показників, що були одержані при здійсненні базового відстеження. Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватися один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

За результатами відстежень результативності НКРЕКП буде здійснено поглиблений аналіз досягнення цілей, задекларованих при його прийнятті.

 

Голова Комісії

В. Демчишин

Опрос