Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые Законы Украины относительно управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 12.11.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких Законів України щодо управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких Законів України:

1. Статтю 2 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110) доповнити частиною такого змісту:

"Законом може бути передбачений інший порядок здійснення державного фінансового контролю за використанням коштів та об'єктів управління державної власності в оборонно-промисловому комплексі.".

2. У Законі України "Про особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 4, ст. 23):

1) абзац другий частини першої статті 3 викласти у такій редакції:

"центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку";

2) доповнити після статті 3 новою статтею 31 такого змісту:

"Стаття 31. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, є уповноваженим органом управління Державного концерну "Укроборонпром" (далі - Концерн).

2. У процесі управління Концерном центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку:

1) здійснює регулювання, контроль та координацію діяльності Концерну;

2) створює підприємства, спільні підприємства та інші юридичні особи, засновані на державній власності в оборонно-промисловому комплексі, приймає рішення щодо їх реорганізації та ліквідації;

3) затверджує статути (положення) учасників Концерну, здійснює контроль за дотриманням їх вимог;

4) призначає на посаду та звільняє з посади керівників учасників Концерну, укладає і розриває з ними контракти та здійснює контроль за їх виконанням;

5) затверджує стратегію розвитку та напрями діяльності Концерну, яку розробляє та подає Наглядова рада;

6) проводить моніторинг фінансової діяльності Концерну;

7) надає згоду на відчуження та списання об'єктів управління державної власності в оборонно-промисловому комплексі Концерну;

8) здійснює управління корпоративними правами держави стосовно пакетів акцій, що належать державі у статутних капіталах акціонерних товариств та передані в управління Концерну;

9) самостійно або за поданням Концерну ініціює проведення корпоратизації учасників Концерну;

10) погоджує укладення Концерном договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном;

11) погоджує у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку:

ціну продажу товарів військового призначення та обсяг витрат, пов'язаних із здійсненням продажу таких товарів за зовнішньоекономічними контрактами;

витрати на проведення маркетингових досліджень, пов'язаних з реалізацією майна Збройних Сил та інших військових формувань;

12) ініціює проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності Концерну та його учасників;

13) забезпечує у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку разом з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування фінансової політики проведення оперативного аудиту, який полягає у безперервному відстеженні операцій на рахунках Концерну, відкритих в органі Державного казначейства України, та показників його фінансової звітності з метою виявлення ознак, які можуть свідчити про можливість допущення фінансових порушень;

14) забезпечує проведення аудиторських перевірок діяльності Концерну;

15) здійснює контроль за:

діяльністю Концерну;

ефективним використанням і збереженням об'єктів державної власності, переданих в управління Концерну, провадженням фінансово-господарської діяльності Концерну;

16) виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується Концерном, та вносить пропозиції щодо його подальшого використання;

17) забезпечує в установленому порядку проведення інвентаризації майна Концерну;

18) надає Концерну згоду на оренду державного майна і пропозиції щодо умов договору оренди, які повинні забезпечувати ефективне використання орендованого майна;

19) виконує інші функції з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі у випадках, передбачених законодавством";

3) у частині першій статті 4 слова "Державний концерн "Укроборонпром" (далі - Концерн)" замінити словом "Концерн";

4) у статті 5:

частину третю доповнити реченням такого змісту:

"Головою та секретарем Наглядової ради призначаються представники центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.";

абзац другий частини восьмої викласти у такій редакції:

"Генеральний директор Концерну та його заступники призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.

Повноваження генерального директора Концерну визначаються статутом Концерну.";

5) у частині першій статті 6:

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1) розробляє стратегію розвитку та напрями діяльності Концерну;";

пункт 8 виключити;

пункт 9 доповнити словами "та надання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку;";

у пункті 10 слова "Концерну та його учасників, визначення аудитора Концерну" замінити словами "учасників Концерну";

6) статтю 7 викласти у такій редакції:

"Стаття 7. Особливості управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі

1. У процесі управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі Концерн:

1) здійснює регулювання, контроль та координацію діяльності учасників Концерну;

2) розробляє стратегію розвитку учасників Концерну;

3) затверджує річні фінансові та інвестиційні плани, а також інвестиційні плани на середньострокову перспективу (3 - 5 років) учасників Концерну та здійснює контроль за їх виконанням у встановленому порядку;

4) проводить моніторинг фінансової діяльності учасників Концерну;

5) надає згоду на відчуження та списання об'єктів управління державної власності в оборонно-промисловому комплексі учасників Концерну;

6) подає пропозиції центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, щодо проведення корпоратизації учасників Концерну;

7) приймає рішення про подальше використання державного майна, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, утворених у процесі корпоратизації учасників Концерну;

8) погоджує укладення учасниками Концерну договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном;

9) забезпечує проведення щорічних аудиторських перевірок діяльності учасників Концерну;

10) здійснює контроль за діяльністю учасників Концерну;

11) веде облік об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Концерну, здійснює контроль за ефективним використанням та збереженням таких об'єктів;

12) бере згідно із законодавством участь у підготовці міжнародних договорів України щодо об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Концерну;

13) виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується учасниками Концерну, та вносить пропозиції щодо його подальшого використання;

14) забезпечує в установленому законодавством порядку відрахування учасниками Концерну до Державного бюджету України частини прибутку (доходу);

15) забезпечує надання розпоряднику Єдиного реєстру об'єктів державної власності інформації про наявність і поточний стан майна об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні Концерну, та зміну його стану;

16) забезпечує в установленому порядку проведення інвентаризації майна учасників Концерну;

17) забезпечує:

проведення екологічного аудиту учасників Концерну;

збереження установчих документів, наказів та протоколів засідань відповідних виконавчих органів Концерну та його учасників;

оформлення прав на земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок учасників Концерну;

18) здійснює щодо учасників Концерну уточнення складу виробничих потужностей мобілізаційного призначення та обсягів запасів мобілізаційного резерву з урахуванням доцільності їх подальшого збереження;

19) надає учасникам Концерну згоду на оренду державного майна і пропозиції щодо умов договору оренди, які повинні забезпечувати ефективне використання орендованого майна;

20) контролює виконання орендарями інвестиційних і технічних програм розвитку орендованих об'єктів державної власності, що перебувають в управлінні учасників Концерну, якщо такі програми передбачені договором оренди;

21) організовує контроль за використанням орендованого державного майна, що перебуває в управлінні учасників Концерну;

22) провадить діяльність із залучення інвесторів, зокрема іноземних, розробляє інвестиційні проекти та контролює їх реалізацію, бере участь у залученні коштів з фінансових ринків, зокрема міжнародних, визначає джерела формування та використання фондів інвестиційного та інноваційного розвитку;

23) погоджує з Фондом державного майна України плани реструктуризації та санації учасників Концерну в разі утворення за їх участю нових суб'єктів господарювання;

24) забезпечує визначення умов реструктуризації та санації учасників Концерну, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;

25) забезпечує управління і збереження матеріальних носіїв секретної інформації та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;

26) виконує інші функції з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі у випадках, передбачених законодавством.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

Опрос