Идет загрузка документа (30 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 17.10.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Відповідно до статті 17 Закону України "Про вищу освіту" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти як постійно діючий колегіальний орган у сфері реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.

2. Затвердити Статут Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що додається.

3. Взяти до відома, що Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти розміщуватиметься по вул. ____________, ___, у м. Києві.

4. Міністерству освіти і науки здійснити в установленому порядку заходи, пов'язані з утворенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та його державною реєстрацією.

5. Міністерству фінансів щороку під доопрацювання проекту Закону України "Про Державний бюджет на 2015 рік" та під час формування проекту Державного бюджету України на наступні роки передбачати фінансування діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

6. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня (січня) 2015 року.

 

Прем'єр-міністр України

 

 

СТАТУТ
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Загальні положення

1. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі - Національне агентство) є постійно діючим колегіальним органом з питань реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.

2. Національне агентство у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про вищу освіту", іншими законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

3. Національне агентство під час виконання покладених на нього завдань і функцій взаємодіє з МОН, Національною академією наук та національними галузевими академіями наук, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, державними установами і громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями, з освітніми, науковими установами і вищими навчальними закладами зарубіжних країн, а також з міжнародними організаціями в галузі вищої освіти.

4. Національне агентство як постійно діючий колегіальний орган та Секретаріат Національного агентства становлять єдину систему органів, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.

Галузеві експертні ради Національного агентства не мають статусу юридичної особи та діють на підставі положень, що затверджуються головою Національного агентства.

5. Національне агентство є неприбутковою організацією.

6. Національне агентство є юридичною особою з дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, фінансується за рахунок коштів державного бюджету та з інших джерел, не заборонених законодавством.

7. Національне агентство має право в порядку, встановленому законодавством, укладати угоди (договори, контракти), вчиняти інші правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

8. Офіційне найменування Національного агентства:

українською мовою: повне - Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти;

англійською мовою: повне - National Agency of Assurance of the Quality of Higher Education.

8. Місцезнаходження Національного агентства: Україна, ______________.

9. Основним завданням діяльності Національного агентства є реалізація державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти, відповідно до якого Національне агентство:

Завдання і функції Національного агентства

формує вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти, розробляє положення про акредитацію освітніх програм і подає його на затвердження МОН;

аналізує якість освітньої діяльності вищих навчальних закладів;

проводить ліцензійну експертизу, готує експертний висновок щодо можливості видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності;

формує галузеві експертні ради у складі від 9 до 15 членів на строк не більше ніж три роки з осіб, які мають науковий ступінь у відповідній галузі знань або досвід фахової роботи в галузі не менше п'яти років, крім представників органів студентського самоврядування;

формує за поданням вищих навчальних закладів (наукових установ) пропозиції, у тому числі з метою запровадження міждисциплінарної підготовки, щодо переліку галузей знань і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на відповідних рівнях вищої освіти, і подає його МОН;

погоджує стандарти освітньої діяльності та стандарти вищої освіти за кожною спеціальністю, розроблені МОН;

формує єдину базу даних запроваджених вищими навчальними закладами спеціалізацій, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти на кожному рівні вищої освіти;

проводить акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти;

формує критерії оцінки якості освітньої діяльності, у тому числі наукових здобутків, вищих навчальних закладів України, за якими можуть визначатися рейтинги вищих навчальних закладів України;

подає Кабінету Міністрів України в порядку та за критеріями, встановленими Кабінетом Міністрів України, пропозиції щодо надання вищому навчальному закладу статусу національного;

встановлює раз на сім років відповідність діяльності національного вищого навчального закладу критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України, для підтвердження чи позбавлення його такого статусу;

вносить подання Кабінету Міністрів України щодо надання вищому навчальному закладу у разі відповідності критеріям, встановленим Кабінетом Міністрів України, статусу дослідницького;

встановлює раз на сім років відповідність діяльності дослідницького вищого навчального закладу критеріям, визначеним Кабінетом Міністрів України, для підтвердження чи позбавлення його такого статусу;

розробляє вимоги до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені, розробляє порядок їх присудження спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів (наукових установ) та подає його на затвердження МОН;

погоджує порядок визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти та наукових ступенів, розроблений МОН;

розробляє положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад та подає його на затвердження МОН, акредитує спеціалізовані вчені ради та контролює їх діяльність;

акредитує незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти;

бере участь у формуванні показників державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою за рівнями вищої освіти та спеціальностями у порядку, встановленому законом;

щороку готує та оприлюднює доповідь про якість вищої освіти в Україні, її відповідність завданням сталого інноваційного розвитку суспільства, звіт про власну діяльність, формує пропозиції щодо законодавчого забезпечення якості вищої освіти та направляє зазначені документи Верховній Раді України, Президентові України, Кабінетові Міністрів України та вищим навчальним закладам для їх обговорення та належного реагування;

налагоджує зв'язки і співпрацює з освітніми і науковими установами інших держав, вищими навчальними закладами зарубіжних країн, національними та міжнародними інституціями, у сфері вищої освіти, зокрема з тими, основним напрямом діяльності яких є забезпечення якості вищої освіти та акредитація;

провадить видавничу діяльність;

організовує та проводить з'їзди, конференції, симпозіуми, семінари, зустрічі, наради, у тому числі міжнародні, з питань, що належать до компетенції Національного агентства, а також бере участь у зазначених заходах;

здійснює інші повноваження, передбачені законом.

1. Національне агентство з метою організації своєї діяльності:

забезпечує в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції, контроль за їх здійсненням в секретаріаті Національного агентства;

забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням;

забезпечує оприлюднення інформації про свою діяльність, здійснює заходи щодо налагодження діалогу з громадськістю та створення умов для участі громадян у процесі формування та реалізації державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.

1. Національне агентство для забезпечення виконання покладених на нього завдань і функцій має право:

залучати до проведення процедури акредитації освітньої програми акредитовані Національним агентством незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти;

звертатися до суду з позовами (заявами) щодо порушення законодавства у сфері забезпечення якості вищої освіти, а також в інших передбачених законом випадках;

одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і громадян інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на Національне агентство завдань і функцій;

вимагати під час проведення ліцензійної експертизи, акредитації освітніх програм, акредитації спеціалізованих вчених рад, акредитації незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти від вищих навчальних закладів і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти документи, визначені законодавством;

залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів, які мають відповідну кваліфікацію, а також міжнародних експертів - професорів провідних іноземних вищих навчальних закладів та/або експертів інституцій, які забезпечують якість вищої освіти в інших країнах, до розгляду питань, що належать до компетенції Національного агентства;

утворювати, реорганізовувати, ліквідовувати структурні підрозділи секретаріату Національного агентства, які не мають статусу юридичної особи, для здійснення повноважень Національного агентства;

формувати галузеві експертні ради, затверджувати порядок висунення кандидатур і обрання членів галузевих експертних рад та положення про них;

користуватися у встановленому порядку інформаційними базами даних МОН;

засновувати друковані видання для висвітлення в них питань розвитку та функціонування системи забезпечення якості вищої освіти.

Склад і структура Національного агентства

2. Національне агентство складається з двадцяти п'яти членів і формується на таких засадах:

два члени делегуються Національною академією наук та по одному - від національних галузевих академії наук;

тринадцять членів обираються з'їздами з числа представників вищих навчальних закладів України державної, комунальної та приватної форми власності, у тому числі дев'ять членів - від державних вищих навчальних закладів, один член - від комунальних вищих навчальних закладів, три члени - від приватних вищих навчальних закладів;

три члени обираються спільним представницьким органом всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців;

два члени обираються з'їздом представників органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів з числа осіб, які здобувають вищу освіту.

3. Суб'єкт, який обрав (делегував) свого представника до Національного агентства, має право відкликати його достроково.

4. Повноваження члена Національного агентства припиняються у разі:

закінчення строку, на який його обрано;

подання ним особистої заяви про складення повноважень;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

припинення ним громадянства України;

визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

смерті;

у випадках, передбачених законом.

5. Строк повноважень членів Національного агентства становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом Національного агентства більше двох строків.

6. До складу Національного агентства не можуть входити керівники і заступники керівників Національної академії наук та національних галузевих академій наук, вищих навчальних закладів, наукових установ, засновники приватних вищих навчальних закладів.

7. Члени Національного агентства виконують покладені на них функції на підставі укладених з ними цивільно-правових договорів, крім його голови та заступників, які працюють на постійній основі.

8. Члени Національного агентства діють на засадах відкритості та прозорості.

Члени Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та члени галузевих експертних рад на час виконання обов'язків, покладених на них цим Законом, можуть бути звільнені (повністю або частково) від виконання професійних обов'язків за основним місцем роботи із збереженням заробітної плати.

9. Засідання Національного агентства є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин його членів.

Рішення з усіх питань приймаються більшістю від складу Національного агентства.

У разі виникнення у члена Національного агентства конфлікту інтересів він зобов'язаний утриматися від голосування.

Рішення Національного агентства можуть бути оскаржені в установленому законодавством порядку.

1. У складі Національного агентства утворюються:

Комітет з питань етики,

Апеляційний комітет,

інші комітети, що формуються з числа членів Національного агентства.

1. Комітет з питань етики розглядає питання академічного плагіату і вносить відповідні подання до Національного агентства, а також виконує інші повноваження, покладені на нього Національним агентством.

2. Апеляційний комітет розглядає звернення, заяви і скарги щодо діяльності та рішень спеціалізованих вчених рад і вносить відповідні подання до Національного агентства, а також виконує інші повноваження, покладені на нього Національним агентством.

3. Інформація про діяльність Національного агентства (рішення, протоколи засідань тощо) оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

4. Голова та заступники голови Національного агентства обираються строком на три роки.

5. Голова та заступники голови Національного агентства призначаються на посади і звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Національного агентства та працюють на постійній основі.

6. Голова Національного агентства:

Керівні органи Національного агентства

очолює Національне агентство, здійснює керівництво поточною діяльністю Національного агентства та вирішує всі питання її діяльності за винятком тих, які належать до компетенції Національного агентства як колегіального органу;

затверджує регламент Національного агентства, який визначає порядок проведення засідань Національного агентства як колегіального органу, підготовки та прийняття ним рішень, інші процедурні питання діяльності Національного агентства;

діє без довіреності від імені Національного агентства в межах, установлених законодавством України;

організовує та контролює виконання секретаріатом Національного агентства Конституції України, законів України, актів Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України;

скликає і проводить засідання Національного агентства, вносить питання до розгляду на його засіданнях, підписує протоколи засідань та рішення Національного агентства як колегіального органу, затверджує порядок денний засідання Національного агентства;

затверджує положення про структурні підрозділи секретаріату Національного агентства;

приймає на роботу і звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників секретаріату Національного агентства, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

вносить подання щодо представлення в установленому порядку працівників секретаріату Національного агентства до відзначення державними нагородами України;

представляє Національне агентство у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

представляє Національне агентство у відносинах із державними органами іноземних держав з питань забезпечення якості вищої освіти та міжнародними організаціями;

визначає розподіл обов'язків та повноважень між своїми заступниками та членами Національного агентства;

видає обов'язкові для виконання членами Національного агентства та працівниками секретаріату Національного агентства накази, розпорядження та доручення з питань, що належать до його компетенції;

виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності Національного агентства.

7. У разі відсутності Голови Національного агентства або неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов'язки та повноваження виконує заступник голови Національного агентства відповідно до встановленого Головою Національного агентства розподілу обов'язків та повноважень.

Секретаріат Національного агентства

8. Організаційне, фінансово-господарське, матеріально-технічне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Національного агентства здійснює Секретаріат Національного агентства.

9. Секретаріат Національного агентства очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади Головою Національного агентства.

Керівник секретаріату Національного агентства підзвітний і підконтрольний безпосередньо Голові Національного агентства.

Обов'язки та повноваження керівника Секретаріату Національного агентства визначаються Головою Національного агентства.

Керівник Секретаріату Національного агентства має заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Головою Національного агентства за поданням керівника Секретаріату Національного агентства.

1. Секретаріат Національного агентства у своїй роботі керується Конституцією і законами України, актами Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими в порядку, встановленому законодавством України, цим Статутом, регламентом та рішеннями Національного агентства, наказами, розпорядженнями та дорученнями Голови Національного агентства.

2. У складі Секретаріату Національного агентства для здійснення покладених на нього завдань і функцій утворюються управління, відділи та інші структурні підрозділи відповідно до затверджених Національним агентством структури і штатного розпису.

Положення про структурні підрозділи Секретаріату та посадові інструкції їх працівників погоджуються з керівником секретаріату Національного агентства та затверджуються Головою Національного агентства.

2. Керівник та працівники Секретаріату Національного агентства працюють на постійній основі.

3. Положення про Секретаріат, його структура і штатний розпис затверджуються Національним агентством.

4. Основними завданнями Секретаріату Національного агентства є:

організація роботи щодо правильного застосування і неухильного додержання Національним агентством вимог законодавства України;

довідково-інформаційне забезпечення діяльності Голови, заступників голови та членів Національного агентства;

підготовка і проведення засідань Національного агентства;

ведення планової, облікової та фінансово-економічної роботи;

забезпечення єдиної системи діловодства в секретаріаті Національного агентства, облік і контроль за проходженням документів та їх виконанням.

5. Відповідно до основних завдань, визначених пунктом 34 цього Статуту, Секретаріат Національного агентства:

створює належні умови та сприяє ефективному виконанню Головою, заступниками голови та членами Національного агентства покладених на них повноважень;

одержує в установленому законом порядку інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Національне агентство і секретаріат повноважень;

попередньо вивчає матеріали з питань, віднесених до повноважень Національного агентства, здійснює їх підготовку до розгляду на засіданнях Національного агентства; готує проекти рішень Національного агентства;

веде протоколи засідань Національного агентства;

здійснює організаційне забезпечення та технічне обслуговування засідань Національного агентства;

організовує проведення особистого прийому громадян Головою Національного агентства та заступниками голови Національного агентства;

попередньо розглядає звернення громадян (пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги), що надходять до Національного агентства, вивчає та узагальнює питання, що порушуються у зверненнях, вносить Голові Національного агентства пропозиції щодо їх вирішення;

бере участь у підготовці та висвітленні матеріалів про діяльність Національного агентства;

акредитує представників засобів масової інформації під час проведення засідань Національного агентства, організацію і проведення прес-конференцій, зустрічей та інших заходів;

оприлюднює рішення Національного агентства і висвітлює актуальні питання діяльності Національного агентства у засобах масової інформації;

визначає кількість бюджетних програм відповідно до функцій та завдань, покладених на Раду, забезпечує їх формування та виконання;

складає паспорт бюджетної програми, звіт про його виконання та оцінює ефективність бюджетної програми;

планує видатки для здійснення заходів, пов'язаних з адміністративною діяльністю, покращенням матеріально-технічного забезпечення та визначає напрями використання бюджетних коштів в рамках відповідної бюджетної програми;

готує детальні розрахунки та обґрунтування щодо потреби у коштах на виконання відповідної бюджетної програми;

контролює наявність та рух державного майна, використання фінансових ресурсів відповідно до затверджених кошторисів;

виконує інші функції, пов'язані із забезпеченням діяльності Національного агентства.

Майно та кошти Національного агентства

6. Фінансування діяльності Національного агентства здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших не заборонених законодавством джерел.

7. Джерелами фінансування діяльності Національного агентства є:

кошти державного бюджету;

кошти, отримані як оплата робіт з акредитації та проведення ліцензійних експертиз, а також кошти, отримані за надання інших послуг, пов'язаних із забезпеченням якості вищої освіти, у розмірах, що визначаються Національним агентством;

гранти з метою підвищення якості вищої освіти в Україні, у тому числі надані для вдосконалення системи оцінювання якості вищої освіти;

інші джерела, не заборонені законодавством.

8. Обсяг асигнувань з державного бюджету на утримання Національного агентства, у тому числі розмір видатків на оплату праці його працівників, щороку встановлюється Верховною Радою України окремим рядком під час затвердження Державного бюджету України.

9. За Національним агентством з метою забезпечення його діяльності, передбаченої цим Статутом, можуть бути закріплені на праві оперативного управління будівлі, споруди, приміщення, обладнання, комп'ютерна та інша техніка, транспортні засоби, засоби зв'язку, а також інше необхідне майно відповідно до чинного законодавства.

10. Майно Національного агентства є державною власністю і знаходиться у нього на праві оперативного управління.

11. Національне агентство веде бухгалтерський облік та подає фінансову і статистичну звітність в установленому законодавством порядку, щороку звітує про результати своєї діяльності.

12. Фінансовий рік Національного агентства збігається з календарним роком.

13. З метою забезпечення фінансування і виконання своїх програм та проектів Національне агентство може провадити відповідно до законодавства міжнародну діяльність.

14. Внесення змін до цього Статуту здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.

Облік і звітність Національного агентства

Зовнішньоекономічна діяльність Національного агентства

Порядок затвердження і внесення змін до Статуту

Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законодавством.

Припинення Національного агентства

5. Національне агентство припиняється в результаті реорганізації (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або в результаті ліквідації відповідно до законодавства. Припинення Національного агентства здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

6. Національне агентство вважається припиненим з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

____________

Опрос