Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об образовании Совета бизнес-омбудсмена при Кабинете Министров Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 22.10.2014

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від _______________ 2014 р. N ___

Київ

Про утворення Ради бізнес-омбудсмена при Кабінеті Міністрів України

З метою забезпечення прозорості діяльності органів державної влади, сприяння зниженню рівня корупції та попередження недобросовісної (нечесної) поведінки до суб'єктів господарювання, які займаються підприємництвом в Україні, а також ураховуючи положення Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримання української антикорупційної ініціативи від 12 травня 2014 р., укладеного між Кабінетом Міністрів України, Європейським банком реконструкції та розвитку, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Американською торгівельною палатою в Україні, Європейською Бізнес Асоціацією, Федерацією роботодавців України, Торгово-промисловою палатою України, Українським союзом промисловців і підприємців та відповідно до пункту 5 частини першої статті 43, статті 48 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Раду бізнес-омбудсмена при Кабінеті Міністрів України.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 599 "Питання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України 2009 р., N 45, ст. 1511; 2014 р., N 31, ст. 849, N 37, ст. 991) зміни, що додаються.

3. Затвердити Положення про Раду бізнес-омбудсмена при Кабінеті Міністрів України, що додається.

 

Прем'єр-міністр України

А. ЯЦЕНЮК

 

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 599

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 червня 2009 р. N 599:

абзац другий пункту 1 доповнити словами ", якщо інше не визначено актами Кабінету Міністрів України".

2. У Типовому положенні про консультативний, дорадчий та інший допоміжний орган, утворений Кабінетом Міністрів України, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"виконання інших завдань, що визначаються актом Кабінету Міністрів України";

пункт 5 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

"мати інші права, що визначені актом Кабінету Міністрів України";

у пункті 7:

в абзаці третьому після слів "голова правління державного банку" доповнити словами "або інша особа, затверджена актом Кабінету Міністрів України";

у пункті 8:

в абзаці першому після слів "Формою роботи допоміжного органу" доповнити словами", якщо інше не визначено актом Кабінету Міністрів України,";

у пункті 9:

абзац другий після слів "допоміжного органу" доповнити словами ", якщо інша процедура їх прийняття не встановлена Кабінетом Міністрів України".

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду бізнес-омбудсмена при Кабінеті Міністрів України

1. Рада бізнес-омбудсмена (далі - Рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням та Меморандумом про взаєморозуміння щодо підтримання української антикорупційної ініціативи від 12 травня 2014 р. (далі - Меморандум), укладеним між Кабінетом Міністрів України, Європейським банком реконструкції та розвитку, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Американською торгівельною палатою в Україні, Європейською Бізнес Асоціацією, Федерацією роботодавців України, Торгово-промисловою палатою України та Українським союзом промисловців і підприємців (далі - Група Сторін).

3. Раду створено з метою сприяння прозорості діяльності органів державної влади, а також суб'єктів господарювання, що перебувають у сфері їх управління, попередження недобросовісної (нечесної) поведінки суб'єктів господарювання, що займаються підприємництвом в Україні.

4. Основним завданнями Ради є:

1) підготовка разом із сторонами Меморандуму пропозицій до проекту Закону України щодо утворення інституту бізнес-омбудсмена та подання на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) прийняття та розгляд відповідно до цього Положення скарг від суб'єктів господарювання, що займаються підприємництвом на дії або бездіяльність, а також рішення органів державної влади та місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання, що перебувають у сфері їх управління;

3) надання пропозицій органам державної влади та місцевого самоврядування щодо формування та реалізації державної політики у сфері підприємницької діяльності з метою вдосконалення законодавства та поліпшення ведення підприємницької діяльності, попередження корупційних діянь та недобросовісної поведінки у сфері підприємницької діяльності в Україні;

4) надання рекомендацій органам державної влади та місцевого самоврядування, суб'єктам господарювання, що перебувають у сфері їх управління щодо удосконалення та оптимізації наявних процедур та/або способу, у який вони виконують свої повноваження, здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність;

5. З метою виконання покладених на неї завдань Рада:

1) розглядає скарги суб'єктів господарювання, що займаються підприємництвом щодо недобросовісної поведінки в сфері підприємницької діяльності;

2) надає рекомендації органам державної влади та місцевого самоврядування, суб'єктам господарювання щодо оптимізації наявних процедур та/або способу, в який вони виконують свої повноваження, здійснюють підприємницьку чи іншу діяльність;

3) звертається із запитами до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та/або суб'єктів господарювання, що перебувають в сфері їх управління стосовно заходів вжитих щодо рекомендацій Ради;

4) збирає, опрацьовує та систематизує інформацію по справах, що вивчаються Радою у зв'язку з розглядом скарг;

5) публікує в засобах масової інформації та/або на веб-сайті Ради періодичні звіти про свою діяльність;

6) у разі якщо, Рада вважає за доцільне, надає рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно внесення змін до законодавства з метою захисту прав і законних інтересів суб'єктів господарювання, що займаються підприємництвом, від недобросовісної поведінки у сфері підприємницької діяльності;

7) подає щокварталу звіти Наглядовій раді, створеній Групою Сторін відповідно до цього Положення;

8) має інші повноваження визначені Групою Сторін.

6. Рада має право:

1) подавати запит та отримувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання, що займаються підприємництвом, зокрема через особисті співбесіди із відповідними посадовими особами, будь-яку інформацію, документи та інші дані, необхідні для опрацювання скарг та вирішення всіх питань, що стосуються справ, які розглядаються Радою;

2) доводити випадки, які можуть свідчити про недобросовісну поведінку у сфері підприємницької діяльності до відома відповідних органів державної влади або місцевого самоврядування, а в разі якщо в Ради є достатньо підстав уважати, що така поведінка мала місце - подавати до них звернення про додаткове вивчення цієї інформації та, якщо необхідно, вжиття щодо них дій з метою усунення недобросовісної поведінки у сфері підприємницької діяльності та притягнення до відповідальності відповідно до чинного законодавства;

3) своєчасно отримувати від органів державної влади або органів місцевого самоврядування відповіді в письмовій формі щодо вжитих заходів з метою вирішення питань, порушених у зверненні Ради;

4) залучати посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за їх згодою) для розгляду питань, що належать до сфери його повноважень;

5) пропонувати Кабінету Міністрів України кандидатури експертів для формування робочих груп з метою підготовки проектів нормативно-правових актів щодо поліпшення умов ведення підприємницької діяльності та боротьби з корупцією в Україні;

6) подавати Кабінету Міністрів України пропозиції та рекомендації щодо шляхів усунення системних причин несправедливого ставлення до суб'єктів господарювання, що займаються підприємництвом;

7) оприлюднювати інформацію про випадки недобросовісної поведінки у сфері підприємницької діяльності у формі щорічних звітів, що міститимуть інформацію про скарги, які розглядалися Радою, у тому числі висновки Ради щодо них та наданих рекомендацій органам державної влади, місцевого самоврядування та суб'єктів господарювання, що перебувають у сфері їх управління;

8) оприлюднювати інформацію про співпрацю із Кабінетом Міністрів України та іншими органами державної влади та місцевого самоврядування, а також, у випадках коли це доцільно, про участь Ради в підготовці проектів нормативно-правових актів та інших ініціативах, метою яких є покращення умов ведення підприємницької діяльності та боротьби із корупцією в Україні;

9) залучати на контрактній основі, зокрема експертів, вчених, фахівців, у тому числі іноземних, для виконання покладених на неї завдань.

7. Очолює Раду бізнес-омбудсмен, який пропонує Регламент Ради на затвердження Наглядовою радою. Регламент Ради визначає порядок подання, взяття на розгляд та безпосередньо розгляд скарг від суб'єктів господарювання, що займаються підприємництвом, а також порядок комунікації (взаємодії) між ними та Радою. Регламент Ради публікується на офіційному веб-сайті Ради.

8. До складу Ради входять:

бізнес-омбудсмен;

два заступники бізнес-омбудсмена;

персонал, який Рада може відповідно до її потреб наймати на роботу відповідно до Регламенту (далі - Секретаріат).

9. Бізнес-омбудсмен:

1) очолює Раду та визначає стратегію її діяльності відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, Меморандуму, цього Положення та Регламенту;

2) визначає доцільність прийняття до розгляду скарг відповідно до Регламенту;

3) приймає рішення щодо завдань, поставлених перед Радою відповідно до цього Положення та Регламенту;

4) представляє Раду у відносинах з Наглядовою радою та будь-якими третіми особами;

5) звітує Наглядовій раді про роботу Ради;

6) приймає рішення щодо залучення на контрактній основі експертів, вчених, фахівців, у тому числі іноземних, для виконання завдань Ради;

7) здійснює контроль за роботою заступників бізнес-омбудсмена та Секретаріату;

8) делегує свої повноваження своїм заступникам та працівникам Секретаріату відповідно до Регламенту;

9) має інші повноваження, передбачені Регламентом або надані відповідно до рішень Наглядової ради.

10. Заступники бізнес-омбудсмена підзвітні бізнес-омбудсмену. Вони мають повноваження та виконують обов'язки, покладені на них або делеговані їм бізнес-омбудсменом відповідно до Регламенту.

11. Керівним органом Ради є Наглядова рада. Наглядова рада складається з уповноважених представників Групи Сторін та розподілена на три блоки:

Блок 1 - Кабінет Міністрів України;

Блок 2 - міжнародні фінансові установи, а саме Європейський банк реконструкції та розвитку та Організація економічного співробітництва та розвитку;

Блок 3 - бізнес-асоціації, а саме Американська торгівельна палата в Україні, Європейська Бізнес Асоціація, Федерація роботодавців України, Торгово-промислова палата України та Український союз промисловців і підприємців.

Блоки 2 та 3 можуть у подальшому збільшуватися за рахунок нових членів, якщо Група Сторін погодиться на їх приєднання до Меморандуму.

Рішення Наглядової ради приймаються шляхом голосування блоками. Кожен блок у Наглядовій раді має один голос.

Рішення Наглядової ради щодо обрання бізнес-омбудсмена та кожного з його заступників для подальшого подання на затвердження Кабінету Міністрів України ухвалюються одноголосно.

У разі якщо Наглядова рада буде нездатна досягти консенсусу з будь-якого питання, за винятком обрання бізнес-омбудсмена та двох його заступників, вона прийматиме рішення з такого питання більшістю голосів.

Рішення всередині кожного блоку ухвалюється більшістю голосів, окрім сторони, що представлена Кабінетом Міністрів України. Інші процедурні питання щодо голосування визначаються Групою Сторін.

12. Рішення Наглядової ради щодо звільнення бізнес-омбудсмена та двох його заступників для подальшого подання на затвердження Кабінету Міністрів України ухвалюється простою більшістю голосів.

13. Наглядова рада має право щодо:

1) подання до Кабінету Міністрів України на призначення та звільнення бізнес-омбудсмена та заступників бізнес-омбудсмена;

2) затвердження Регламенту та змін до нього;

3) нагляду за діяльністю Ради;

4) прийняття рішень щодо будь-яких інших питань, пов'язаних із діяльністю Ради та вказаних у Регламенті.

14. Бізнес-омбудсменом та заступником бізнес-омбудсмена може бути громадянин України, іноземець або особа без громадянства, який(-а) має бездоганну ділову репутацію, високі моральні якості, повну вищу економічну або юридичну освіту, глибокі знання господарських, суспільних та владних проблем в Україні, відповідно до критеріїв, визначених Наглядовою радою.

15. Бізнес-омбудсменом та його заступниками не можуть бути особи, які є або були державними службовцями чи обіймають або протягом останніх п'яти років обіймали посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та суб'єктах господарювання, що перебувають у сфері їх управління.

16. Бізнес-омбудсмен не може займати будь-яку виборну посаду або обіймати інші посади в органах державної влади, виконувати іншу оплачувану чи неоплачувану роботу в органах державної влади та місцевого самоврядування або об'єднаннях громадян. Бізнес-омбудсмен не може брати фінансової або іншої участі в підприємствах, установах, організаціях, незалежно від форми власності, які створені на території України або які здійснюють діяльність на території України. Жодне обмеження або заборона, описані в цьому пункті, не застосовуються до викладацької, наукової або іншої подібної діяльності. Бізнес-омбудсмен не повинен бути членом жодної політичної партії в Україні, а також займатися діяльністю, яка суперечить або здійснення якої може сприйматися як таке, що суперечить, неупередженому виконанню обов'язків бізнес-омбудсмена.

17. Заступники бізнес-омбудсмена не можуть займати будь-яку виборну посаду або обіймати інші посади в органах державної влади, виконувати іншу оплачувану чи неоплачувану роботу в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форми власності, крім викладацької, наукової або іншої подібної діяльності. Вони не повинні бути членами жодної політичної партії в Україні, а також займатися діяльністю, яка суперечить або здійснення якої може сприйматися як таке, що суперечить, неупередженому виконанню їх обов'язків.

18. Повноваження бізнес-омбудсмена припиняються в разі:

1) складання бізнес-омбудсменом своїх повноважень;

2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

3) набрання законної сили рішення суду про визнання особи, яка обіймає посаду бізнес-омбудсмена, безвісно відсутньою, про оголошення її померлою або про визнання її недієздатною через психічне захворювання;

4) за рішенням Наглядової ради, яке затверджується Кабінетом Міністрів України;

5) смерті особи, яка обіймає посаду бізнес-омбудсмена.

19. Повноваження заступників бізнес-омбудсмена припиняються з таких самих підстав, що передбачені для припинення повноважень бізнес-омбудсмена в пункті 18 цього Положення. Припинення повноважень бізнес-омбудсмена не може бути причиною автоматичного припинення повноважень будь-кого з його заступників.

20. Секретаріат створюється для забезпечення роботи Ради згідно із Регламентом. Персональний склад Секретаріату та зміни до нього визначає та затверджує бізнес-омбудсмен відповідно до Регламенту. Бізнес-омбудсмен несе відповідальність перед Наглядовою радою за роботу Ради.

21. Працівники Секретаріату повинні повною мірою дотримуватися та відповідати вимогам, установлені в пунктах 15 і 17 цього Положення.

22. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється за домовленістю Групи Сторін.

23. Бізнес-омбудсмен щороку, у порядку та в строки, установлені в Регламенті, подає на затвердження Наглядовій раді власний річний кошторис витрат, а також у строки та в порядку, що визначені в Регламенті, подає до Наглядової ради докладний звіт про виконання затвердженого кошторису витрат протягом попереднього фінансового року.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів "Про утворення Ради бізнес-омбудсмена"

1. Обґрунтування необхідності прийняття наказу

Проект постанови Кабінету Міністрів "Про утворення Ради бізнес-омбудсмена" (далі - проект постанови) підготовлено з метою впровадження Меморандуму про взаєморозуміння щодо підтримання української антикорупційної ініціативи від 12 травня 2014 року (надалі - Меморандум). Меморандум підписаний Кабінетом Міністрів України, Європейським банком реконструкції та розвитку, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Американською торгівельною палатою в Україні, Європейською бізнес асоціацією, Федерацією роботодавців України, Торгово-промисловою палатою України та Українським союзом промисловців та підприємців.

Зобов'язанням 2 Меморандуму визначено створення установи бізнес-омбудсмена з метою сприяння прозорості діяльності органів державної влади, а також суб'єктів господарювання, що перебувають у сфері їх управління, попередження недобросовісної (нечесної) поведінки серед суб'єктів господарювання, що займаються підприємництвом в Україні.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розробки проекту постанови є затвердження положення, в якому викладені основні завдання та принципи діяльності Ради бізнес-омбудсмена, як консультативного органу при Кабінеті Міністрів України.

3. Правові аспекти

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 43, статті 48 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" та постанови Кабінету Міністрів України від 17.06.2009 N 599 "Питання консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється за домовленістю Групи сторін.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови потребує погодження з Міністерством юстиції України, Міністерством фінансів України.

6. Регіональний аспект

Проект постанови не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

Проект постанови не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Відсутній вплив реалізації акта на ринок праці.

11. Прогноз результатів

З прийняттям даного проекту постанови підвищиться ефективність боротьби з корупцією, створяться умови для поліпшення здійснення підприємницької діяльності шляхом моніторингу виконання органами виконавчої влади заходів щодо протидії порушенням прав підприємців.

 

Виконувач обов'язків
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

В. Пятницький

"___" ____________ 2014 р.

 

Опрос