Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Закон о единой системе электронного взаимодействия (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 30.09.2014

Закон про єдину систему електронної взаємодії

Цей Закон установлює правові, економічні та організаційні засади створення, впровадження, розвитку та використання єдиної системи електронної взаємодії суб'єктів владних повноважень.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) автентифікація - електронний процес, який дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційних системи, а також походження та цілісність електронних даних;

2) електронна ідентифікація - процес встановлення тотожності фізичної особи, юридичної особи, фізичної особи - представника юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційних системи із використанням ідентифікаційних даних, поданих в електронній формі;

3) електронне повідомлення - сукупність даних з визначеною структурою, складом елементів та атрибутів, що може бути відтворений, збережений та оброблений інформаційними або інформаційно-телекомунікаційними системами суб'єктів електронної взаємодії;

4) електронний сервіс - програмний інтерфейс доступу до визначених даних з інформаційних або інформаційно-телекомунікаційних систем суб'єктів електронної взаємодії через єдину систему електронної взаємодії;

5) єдина система електронної взаємодії - інформаційно-телекомунікаційна система, яка забезпечує обмін електронними повідомленнями між суб'єктами електронної взаємодії (далі - ЄСЕВ);

6) суб'єкт електронної взаємодії - суб'єкт владних повноважень, який підключений до ЄСЕВ або інформаційні чи інформаційно-телекомунікаційні системи якого підключені до ЄСЕВ.

Терміни "суб'єкт владних повноважень" у цьому Законі вживаються у значенні терміну, визначеного у Законі України "Про інформацію".

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у законах України "Про інформацію", "Про телекомунікації", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про адміністративні послуги" та "Про електронний цифровий підпис".

Стаття 2. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на відносини між суб'єктами владних повноважень, пов'язані з необхідністю здійснення електронного обміну інформацією, крім інформації, що становить державну таємницю.

Стаття 3. Призначення єдиної систем електронної взаємодії

1. ЄСЕВ призначена для:

автоматизації обміну інформацією між інформаційними та/або інформаційно-телекомунікаційних систем суб'єктів владних повноважень;

автоматизації доступу суб'єктів електронної взаємодії до інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем;

забезпечення захисту інформації, що передається через ЄСЕВ, відповідно до вимог чинного законодавства.

Стаття 4. Принципи єдиної системи електронної взаємодії

1. ЄСЕВ базується на принципах:

прозорості та відкритості;

технологічної нейтральності та системності;

доступності, достовірності та повноти інформації;

забезпечення захисту інформації;

використання єдиних правил електронної взаємодії, відкритих форматів та структур даних, протоколів та стандартів обміну;

зменшення інформаційної надлишковості, дублювання даних.

Стаття 5. Функції єдиної системи електронної взаємодії

1. Основними функціями ЄСЕВ є:

реєстрація та облік електронних сервісів, суб'єктів електронної взаємодії та їх інформаційних та/або інформаційно-телекомунікаційних систем;

доступ суб'єктів електронної взаємодії до електронних сервісів ЄСЕВ із забезпеченням електронної ідентифікації та автентифікації суб'єктів електронної взаємодії, їх уповноважених працівників, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем;

обмін юридично значимими електронними повідомленнями між інформаційними та/або інформаційно-телекомунікаційними системами суб'єктів електронної взаємодії з використанням телекомунікаційних мереж загального користування або спеціальних телекомунікаційних мереж;

формування, доставка та обробка електронних повідомлень ЄСЕВ із забезпеченням фіксації часу відправки та отримання, електронною ідентифікацією суб'єктів електронної взаємодії, їх уповноважених працівників, інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, цілісності та автентичності електронних повідомлень, зазначенням їх авторства та можливості надання відомостей, що дозволяють простежити історію руху електронних повідомлень;

захист інформації, що обробляється в ЄСЕВ.

Розділ II. ОРГАНИ ЄДИНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Стаття 6. Органи єдиної системи електронної взаємодії

1. До органів ЄСЕВ належать:

держатель ЄСЕВ;

адміністратор ЄСЕВ;

суб'єкти електронної взаємодії.

2. Держателем ЄСЕВ є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства.

3. Адміністратором ЄСЕВ є державне підприємство, що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства.

Стаття 7. Функції держателя єдиної системи електронної взаємодії

1. Держатель ЄСЕВ:

здійснює розробку нормативно-правових актів, необхідних для виконання цього Закону;

здійснює технічне регулювання, необхідне для виконання цього Закону;

забезпечує створення, впровадження та розвиток ЄСЕВ;

забезпечує організацію та координацію підключення суб'єктів владних повноважень до ЄСЕВ;

здійснює моніторинг та аналіз якості функціонування ЄСЕВ;

здійснює міжнародне співробітництво у сфері організації транскордонної електронної взаємодії;

вивчає, узагальнює та поширює європейський та світовий досвід з питань використання електронної взаємодії.

Стаття 8. Функції адміністратора єдиної системи електронної взаємодії

1. Адміністратор ЄСЕВ:

забезпечує адміністрування, технічну підтримку та безперебійне функціонування ЄСЕВ відповідно до вимог чинного законодавства;

здійснює організаційну та методологічну підтримку суб'єктів електронної взаємодії;

здійснює формування та ведення Реєстру електронних сервісів;

забезпечує захист та зберігання інформації, яка обробляється в ЄСЕВ;

здійснює ведення єдиних класифікаторів ЄСЕВ;

забезпечують реєстрацію електронних сервісів в ЄСЕВ;

здійснює інші заходи, пов'язані з функціонуванням системи.

Стаття 9. Обов'язки суб'єктів електронної взаємодії

1. З метою забезпечення електронної взаємодії з використанням ЄСЕВ суб'єкти електронної взаємодії:

здійснюють розробку, впровадження та підтримку працездатності електронних сервісів у відповідності до вимог, встановлених держателем ЄСЕВ;

здійснюють формування та відправлення, прийом та обробку електронних повідомлень з використанням ЄСЕВ;

забезпечують повноту та достовірність інформації, що міститься в електронних повідомленнях, переданих з використанням ЄСЕВ.

Розділ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Стаття 10. Забезпечення електронної взаємодії

1. Підключенню до ЄСЕВ підлягають інформаційні та інформаційно-телекомунікаційні системи суб'єктів владних повноважень.

2. Суб'єкти владних повноважень зобов'язані забезпечити підключення своїх інформаційних та/або інформаційно-телекомунікаційних до ЄСЕВ.

3. Суб'єкти електронної взаємодії зобов'язані обмінюватись інформацією, між собою, виключно через ЄСЕВ на підставах та в порядку, передбачених цим Законом та іншими законами України.

4. Доступ суб'єктів електронної взаємодії до електронних сервісів ЄСЕВ надається для отримання інформації, зміст та обсяг якої необхідні в цілях реалізації повноважень, покладених на ці установи відповідно до законодавства.

Стаття 11. Забезпечення сумісності систем електронної взаємодії

1. Забезпечення сумісності інформаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем через ЄСЕВ здійснюється на трьох рівнях.

1.1. На нормативно-правовому та організаційному рівні шляхом розробки й прийняття відповідних нормативно-правових актів та укладання відповідних угод щодо електронної взаємодії.

1.2. На семантичному рівні шляхом використання єдиних відкритих форматів та структур даних.

1.3. На техніко-технологічному рівні шляхом використання єдиних відкритих стандартів та протоколів обміну.

Розділ IV. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 12. Фінансове забезпечення єдиної системи електронної взаємодії

1. Фінансування витрат, пов'язаних із створенням, функціонуванням та розвитком ЄСЕВ, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, позабюджетних фондів, коштів підприємств, установ, організацій та громадян, а також будь-яких інших джерел, не заборонених законодавством.

Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів України;

у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

Опрос