Идет загрузка документа (37 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно осуществления инвестирования имущества и имущественных прав за пределы Украины и реэкспорта (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 23.09.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення інвестування майна і майнових прав за межі України та реекспорту

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 93; 1999 р., N 7, ст. 49; 2003 р., N 37, ст. 300; 2013 р., N 2, ст. 4):

1) у статті 1:

абзац десятий викласти в такій редакції:

"Експорт (експорт товарів) - продаж товарів українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою у негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів за межі митної території України;";

доповнити статтю після абзацу сорок п'ятого новими абзацами такого змісту:

"Реекспорт:

- реекспорт товарів іноземного походження - продаж українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб'єктам господарської діяльності товарів іноземного походження, що були раніше ввезені на митну територію України, та вивезення їх за межі митної території України;

- реекспорт товарів українського походження - вивезення товарів українського походження з митної території іноземної держави на митну територію третіх держав;".

У зв'язку з цим абзаци сорок шостий - п'ятдесят третій вважати відповідно абзацами сорок дев'ятим - п'ятдесят шостим;

2) статтю 30 викласти в такій редакції:

"Стаття 30. Реекспорт

Реекспорт товарів можуть здійснювати суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форми власності, місцезнаходження та/або місця реєстрації. Кабінетом Міністрів України встановлюється перелік товарів, реекспорт яких здійснюється виключно за наявності дозволу. Дозвіл на реекспорт товарів безоплатно видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну економічну політику, чи органом, визначеним міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України (далі - орган видачі дозволу на реекспорт товарів).

Реекспорт товарів українського походження, щодо яких застосовуються заходи тарифного і (або) нетарифного регулювання, з митної території іноземних держав на митну територію третіх держав здійснюється на умовах та у порядку, визначених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Для одержання дозволу на реекспорт товарів українського походження іноземним суб'єктом господарської діяльності подаються такі документи разом з їх перекладом на українську мову:

заява, складена в довільній формі, за підписом керівника іноземного суб'єкта господарської діяльності або уповноваженої ним особи з обґрунтуванням причин необхідності здійснення реекспорту, строків поставки, зазначенням коду товару відповідно до Гармонізованої системи опису і кодування товарів;

заявка на реекспорт товарів українського походження за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну економічну політику;

копія документа, що свідчить про реєстрацію іноземного суб'єкта господарської діяльності у державі його місцезнаходження, зокрема витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення, легалізована у встановленому порядку, якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, не передбачено інше, та подана разом із перекладом на українську мову, вірність якого засвідчена нотаріально;

копія, вірність якої засвідчена в установленому порядку, зовнішньоекономічного договору (контракту) на експорт товарів українського походження з усіма чинними на дату подання додатками, специфікаціями, додатковими угодами та іншими документами, які є невід'ємною частиною договору (контракту);

копія, вірність якої засвідчена в установленому порядку, зовнішньоекономічного договору (контракту) на реекспорт товарів українського походження з усіма чинними на дату подання додатками, специфікаціями, додатковими угодами та іншими документами, які є невід'ємною частиною договору (контракту);

оригінал та завірена в установленому порядку копія сертифіката про походження товару. Оригінал сертифіката про походження товару повертається іноземному суб'єкту господарської діяльності разом з дозволом на реекспорт товарів.

Видача дозволу на реекспорт товарів українського походження здійснюється за умови надання іноземним суб'єктом господарської діяльності копії платіжного доручення (з відміткою банку про сплату) про перерахування до Державного бюджету України суми вивізного мита, яке підлягало сплаті відповідно до закону, за умови наявності у чинному міжнародному договорі норми щодо такого відшкодування.

Порядок видачі дозволу на реекспорт товарів або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката або анулювання дозволу на реекспорт товарів встановлюється Кабінетом Міністрів України. Форма дозволу на реекспорт товарів українського походження встановлюються органом видачі дозволу на реекспорт товарів.

Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлюється порядок видачі дозволу на реекспорт товарів або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката або анулювання такого дозволу, форма дозволу на реекспорт товарів, видача зазначеного дозволу здійснюється за формою та у порядку, встановленими таким міжнародним договором.

Строк видачі або відмови у видачі зазначеного дозволу становить 15 робочих днів після подання відповідних документів органу видачі дозволу на реекспорт товарів.

Строк дії дозволу на реекспорт товарів становить 90 календарних днів, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Підставами для відмови у видачі дозволу на реекспорт товарів є:

подання не в повному обсязі документів, необхідних для видачі дозволу на реекспорт товарів;

виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

застосування цін, які не відповідають цінам, що склалися на відповідний товар на ринку країни ввезення товару на момент здійснення операції, з урахуванням умов постачання та порядку проведення розрахунків;

наявність заборон або обмежень, встановлених третіми державами щодо ввезення на їх митну територію відповідних товарів;

застосування до однієї із сторін зовнішньоекономічного договору (контракту) спеціальної санкції - тимчасового зупинення зовнішньоекономічної діяльності відповідно до статті 37 цього Закону.

Дозвіл на реекспорт товарів анулюється органом видачі дозволу на реекспорт товарів в разі виникнення обставин, передбачених абзацами третім і п'ятим частини дев'ятої цієї статті, та в інших випадках, визначених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Анулювання дозволу на реекспорт товарів здійснюється органом видачі дозволу на реекспорт товарів протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання.

Дія дозволу на реекспорт товарів припиняється з дня його анулювання.

Підставами для переоформлення дозволу на реекспорт товарів є зміна найменування, місцезнаходження суб'єктів господарювання (реекспортера або імпортера) - для юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією), або прізвища, імені, по батькові або місця проживання - для фізичної особи - підприємця). Протягом п'яти робочих днів з дня настання таких підстав для переоформлення дозволу на реекспорт товарів суб'єкт господарювання зобов'язаний подати заяву про переоформлення дозволу на реекспорт товарів, складену в довільній формі, до якої додаються дозвіл на реекспорт товарів та документи або їх засвідчені в установленому порядку копії, які підтверджують зазначені зміни. Орган видачі дозволу на реекспорт товарів протягом п'яти робочих днів з дня одержання документів про переоформлення дозволу на реекспорт товарів зобов'язаний безоплатно видати переоформлений дозвіл на реекспорт товарів з одночасним визнанням недійсним дозволу на реекспорт товарів, що був переоформленим. Строк дії переоформленого дозволу на реекспорт товарів не може перевищувати строку дії, який зазначений у дозволі на реекспорт товарів, що переоформлявся. Не переоформлений в установлений строк дозвіл на реекспорт товарів є недійсним. У разі зміни ціни товару, умов постачання операції з реекспорту дозвіл на реекспорт товарів переоформляється у строки та у порядку щодо його видачі.

Підставами для видачі дубліката дозволу на реекспорт товарів є його втрата або пошкодження. Для отримання дубліката дозволу на реекспорт товарів суб'єкт господарювання подає до органу видачі дозволу на реекспорт товарів заяву, складену в довільній формі, про видачу дубліката дозволу на реекспорт товарів, до якої додаються документ, що підтверджує факт втрати дозволу на реекспорт товарів (у разі його втрати), або бланк дозволу на реекспорт товарів, непридатний для користування внаслідок його пошкодження (у разі його пошкодження). Орган видачі дозволу на реекспорт товару протягом п'яти робочих днів з дня одержання документів щодо видачі дубліката дозволу на реекспорт товару зобов'язаний безоплатно видати дублікат дозволу на реекспорт товарів замість втраченого або пошкодженого дозволу на реекспорт товарів з одночасним визнанням недійсним дозволу на реекспорт товарів, який було втрачено або пошкоджено. Строк дії дубліката дозволу на реекспорт товарів не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченому або пошкодженому дозволі на реекспорт товарів.

Орган видачі дозволу на реекспорт товарів видає дозвіл на реекспорт товарів, переоформлений дозвіл на реекспорт товарів, дублікат дозволу на реекспорт товарів, повідомлення про відмову у видачі або про анулювання дозволу на реекспорт товарів особі, яка представляє заявника згідно з установчими документами, або уповноваженій особі за наявності оформленого належним чином доручення та пред'явленого документа, що посвідчує особу. Повідомлення про відмову у видачі або про анулювання дозволу на реекспорт товарів може надсилатися поштовим відправленням протягом трьох робочих днів.";

3) доповнити Закон статтею 301 такого змісту:

"Стаття 301. Інвестування майна та майнових прав за межі України

Інвестування майна та майнових прав за межі України підлягає ліцензуванню.

Інвестиції за межі України можуть здійснюватися у вигляді майна та майнових прав, крім сировини, комплектувальних виробів і запасних частин, житла, що належить суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності на праві приватної власності, та товарів, стосовно експорту яких передбачено ліцензування або спеціальний режим.

Митне оформлення майна, яке вивозиться суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності з метою інвестування відповідно до цієї статті, здійснюється тільки за наявності ліцензії разової (індивідуальної) або її копії, отриманої митними органами з використанням засобів інформаційних технологій.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну економічну політику, видає ліцензію разову (індивідуальну), оформлену за затвердженою ним формою, безоплатно.

Для отримання ліцензії разової (індивідуальної) суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності подає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну економічну політику, такі документи:

заяву, складену в довільній формі, з обґрунтуванням необхідності здійснення інвестування майна та майнових прав за межі України та розрахунком строків, необхідних для їх здійснення;

нотаріально засвідчені в установленому порядку копію рішення про здійснення інвестування майна та майнових прав за межі України та копію установчих документів (статуту, установчого договору, положення) для юридичних осіб;

документ, що підтверджує згоду суб'єкта управління об'єктом державної власності на здійснення інвестування майна, що перебуває у державній власності, за межі України;

довідки банків про відкриття резидентом рахунків в національній та іноземній валюті;

документ, що підтверджує вартість майнових цінностей в іноземній конвертованій валюті на основі цін міжнародних ринків;

експертний висновок уповноваженої організації щодо визначення коду товару згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД);

копію документа, що свідчить про реєстрацію у державі місцезнаходження іноземної юридичної особи (філіалу, представництва, іншого відокремленого підрозділу), яка є стороною договору про інвестування майна та майнових прав за межі України, зокрема витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення, а також копію установчих документів (статуту, установчого договору, положення тощо). Зазначені копії мають бути легалізовані у встановленому порядку, якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, не передбачено інше, та подані разом з перекладом на українську мову, вірність якого засвідчена нотаріально.

Строк видачі або відмови у видачі ліцензії разової (індивідуальної) становить 15 робочих днів після подання відповідних документів центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну економічну політику.

Строк дії ліцензії разової (індивідуальної) встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну економічну політику, відповідно до розрахунку, поданого суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності.

Підставами для відмови у видачі ліцензії разової (індивідуальної) є:

подання не в повному обсязі документів, необхідних для видачі ліцензії;

невідповідність поданих документів вимогам законодавства України;

виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

порушення провадження у справі про банкрутство заявника;

перебування заявника - юридичної особи у процесі припинення шляхом ліквідації (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця);

перебування майна заявника в податковій заставі;

наявність заборон або обмежень щодо здійснення іноземних інвестицій, передбачених законодавством України та/або законодавством держави, на території якої розміщуються інвестиції;

застосування до заявника спеціальної санкції відповідно до статті 37 цього Закону.

Підставами для анулювання ліцензії разової (індивідуальної) є:

звернення суб'єкта інвестиційної діяльності із заявою про анулювання ліцензії разової (індивідуальної);

припинення шляхом ліквідації або реорганізації (поділу) суб'єкта інвестиційної діяльності - юридичної особи (припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця);

припинення інвестиційної діяльності (за умови подання документів, що це підтверджують);

встановлення факту подання в документах недостовірної інформації.

Ліцензії разова (індивідуальна) анулюється протягом десяти робочих днів з дня встановлення підстав для анулювання.

Дія ліцензії разової (індивідуальної) припиняється з дня її анулювання.

Підставами для переоформлення ліцензії разової (індивідуальної) є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта інвестиційної діяльності - юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією), або прізвища, імені, по батькові, або місця проживання суб'єкта інвестиційної діяльності - фізичної особи - підприємця. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії разової (індивідуальної) суб'єкт інвестиційної діяльності зобов'язаний протягом 10 робочих днів подати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну економічну політику, заяву, складену в довільній формі, про переоформлення, до якої додаються ліцензія разова (індивідуальна), та документи або їх засвідчені в установленому порядку копії, які підтверджують зазначені зміни. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну економічну політику, протягом п'яти робочих днів з дня одержання такої заяви зобов'язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію разову (індивідуальну) з одночасним визнанням недійсною ліцензії разової (індивідуальної), що була переоформлена. Строк дії переоформленої ліцензії разової (індивідуальної) не може перевищувати строку дії, який зазначений у ліцензії разовій (індивідуальній), що переоформлялася. Не переоформлена в установлений строк ліцензія разова (індивідуальна) є недійсною.

Підставами для видачі дубліката ліцензії разової (індивідуальної) є її втрата або пошкодження. Для отримання дубліката ліцензії разової (індивідуальної) суб'єкт інвестиційної діяльності подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну економічну політику, заяву, складену в довільній формі, про видачу дубліката ліцензії разової (індивідуальної), до якої додається документ, що підтверджує факт втрати ліцензії разової (індивідуальної) (у разі втрати ліцензії), або бланк разової (індивідуальної) ліцензії, непридатний для користування внаслідок його пошкодження (у разі його пошкодження). Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну економічну політику, протягом п'яти робочих днів з дня одержання такої заяви зобов'язаний видати дублікат ліцензії разової (індивідуальної) замість втраченої або пошкодженої ліцензії разової (індивідуальної) з одночасним визнанням недійсною ліцензії разової (індивідуальної), що була втрачена або пошкоджена. Строк дії дубліката ліцензії разової (індивідуальної) не може перевищувати строку дії, зазначеного у втраченій або пошкодженій ліцензії разовій (індивідуальній).

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну економічну політику, видає ліцензію разову (індивідуальну), переоформлену ліцензію разову (індивідуальну), дублікат ліцензії разової (індивідуальної), повідомлення про відмову у видачі або про анулювання ліцензії разової (індивідуальної) особі, яка представляє заявника згідно з установчими документами, або уповноваженій особі за наявності оформленого належним чином доручення та пред'явленого документа, що посвідчує особу. Повідомлення про відмову у видачі або про анулювання ліцензії разової (індивідуальної) може бути надіслане поштовим відправленням протягом трьох робочих днів.

Продаж майна та майнових прав, інвестованих відповідно до цієї статті, є експортом товарів. При цьому виручка в іноземній валюті, одержана в результаті такого продажу, підлягає зарахуванню на рахунки суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності в уповноважених банках у строки, передбачені Законом України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті".

Дія цієї статті не поширюється на інвестування валютних цінностей за межі України.".

2. У частині третій статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128; 2011 р., N 48 - 49, ст. 536; 2013 р., N 2, ст. 4, N 15, ст. 105; із змінами, внесеними Законом України від 09.04.2014 N 1193-VII):

в абзаці третьому слова "дозволів на реекспорт товарів, що походять з інших країн," та "Митним кодексом України," виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.

2. Дозволи на реекспорт товарів та ліцензії разові (індивідуальні), які видані до набрання чинності цим Законом, є дійсними до закінчення строків їх дії.

3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;

забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення інвестування майна і майнових прав за межі України та реекспорту"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Чинні угоди про вільну торгівлю містять положення щодо надання країною походження товарів дозволу на реекспорт цих товарів з території іноземної держави - учасниці угоди на митну територію третіх держав. Тобто виникає необхідність закріплення видачі дозволу на реекспорт товарів українського походження з митної території країни - учасниці договору про вільну торгівлю до третіх держав на рівні закону.

Відповідно до статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", статті 5 Закону України "Про адміністративні послуги" підстави для одержання адміністративної послуги, перелік необхідних документів, дозвільний орган, платність/безоплатність видачі документа дозвільного характеру, строк його дії, строк видачі, вичерпний перелік підстав для відмови та анулювання повинні визначатися на рівні закону. Законопроектом визначається уповноважений орган з видачі дозволу, регламентуються основні процедурні аспекти видачі та дії дозволу на реекспорт товарів українського походження.

Крім того, законопроектом скасовується дозвільний документ - дозвіл на реекспорт товарів іноземного походження з митної території України, видача якого передбачена згідно із наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 10.02.2004 N 52 "Про затвердження Положення про порядок оформлення та видачі Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України дозволів на реекспорт товарів іноземного походження та товарів українського походження" та який вимагався при митному оформленні реекспорту товарів іноземного походження з території України. У зв'язку із зазначеним знижується рівень регуляторного впливу у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Указом Президента України від 13.09.95 N 839/95 "Про інвестування майнових цінностей за межами України" передбачено ліцензування здійснення резидентами майнових інвестицій за межі України. Указ було прийнято в рамках Конституційного Договору між Президентом України та Верховною Радою України "Про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України" та передбачалося, що з цього питання буде прийнято закон. Крім того, як уже зазначалося, статтею 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", статтею 5 Закону України "Про адміністративні послуги" встановлюються вимоги до положень законодавства з питань надання адміністративних послуг та дозвільних процедур. У зв'язку із зазначеним, законопроектом на законодавчому рівні закріплюється необхідність отримання ліцензії на здійснення резидентами майнових інвестицій за межі України, визначається перелік документів, які подаються заявником для отримання ліцензії, встановлюється строк видачі, термін дії, підстави для відмови та інші процедурні аспекти видачі ліцензій.

Оскільки норми щодо реекспорту товарів у статті 30 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" є застарілими, питання реекспорту пропонується відобразити у цій статті, змінивши її назву. Питання регулювання здійснення резидентами майнових інвестицій за межі України пропонується викласти в окремій статті.

2. Цілі державного регулювання

Цілями державного регулювання є приведення законодавчої бази щодо видачі дозволу на реекспорт товарів українського походження з території іноземних держав та ліцензії на здійснення резидентами майнових інвестицій за межі України у відповідність до вимог законодавства у сфері дозвільної системи та надання адміністративних послуг. Законопроектом скасовується дозвільний документ у сфері зовнішньоекономічної діяльності - дозвіл на реекспорт товарів іноземного походження з митної території України.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів визначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Цілей державного регулювання планується досягти шляхом внесення змін до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", як до спеціального закону у цій сфері, і щодо окремих питань видачі дозволу на реекспорт - шляхом внесення змін до Законів України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності". Здійснювати розробку нових законодавчих актів з цих питань недоцільно, оскільки регламентування видачі документів дозвільного характеру у зовнішньоекономічній сфері доцільніше зосередити в одному законі - Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність".

Інший варіант - не приймати жодного регуляторного акта. У такому випадку необхідність отримання дозволу на реекспорт та ліцензії на здійснення резидентами майнових інвестицій за межі України, основні аспекти їх видачі та дії не визначатимуться законом. Зазначені питання не можуть бути вирішені шляхом ринкового саморегулювання без прийняття регуляторного акта.

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Для досягнення зазначеної мети законопроектом пропонується:

надати визначення реекспорту товарів іноземного та українського походження;

визначити основні аспекти видачі та дії дозволу на реекспорт товарів українського походження з території іноземних держав;

визначити основні аспекти видачі та дії індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межі України.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття законопроекту

У разі прийняття законопроекту питання видачі дозволу на реекспорт товарів українського походження та індивідуальної ліцензії регулюватимуться законом, Мінекономрозвитку матиме можливість здійснювати видачу цих документів дозвільного характеру в установленому порядку. При реекспорті товарів іноземного походження з території України не вимагатиметься отримувати відповідний дозвіл на реекспорт Мінекономрозвитку.

6. Очікувані результати прийняття акта

Результатами прийняття акта буде приведення законодавчої бази щодо видачі дозволів на реекспорт та індивідуальних ліцензій у відповідність до вимог законодавства у сфері дозвільної системи та надання адміністративних послуг.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Удосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Регламентація порядку видачі дозволів на реекспорт та індивідуальних ліцензій, зменшення регуляторного навантаження при реекспорті іноземних товарів з території України

Відсутні

Населення

Стабільність функціонування ринку

Відсутні

7. Термін дії акта

Постійний.

8. Визначення показників результативності акта

Визначення результативності акта буде здійснюватись за такими показниками:

1. Цільова група, тобто кількість суб'єктів господарювання, діяльність яких підпадатиме під дію акта. Дія акта поширюватиметься на суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюватимуть реекспорт окремих українських товарів з території іноземних держав - учасниць угод про вільну торгівлю (за встановленим переліком) або інвестуватимуть майнові цінності за межі України.

2. Кількісним показником результативності акта буде кількість виданих дозволів на реекспорт та індивідуальних ліцензій.

Протягом 2010 - 2013 років дозволи на реекспорт не видавались.

У 2010 році було видано 5 ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межі України, 2011 році - 5, у 2012 році - 3, 2013 році - 4.

3. Витрати часу, необхідні для отримання документа.

Строк видачі дозволу на реекспорт та ліцензії на здійснення майнової інвестиції пропонується встановити у кількості 15 робочих днів.

4. Розмір грошових витрат суб'єктів господарювання, пов'язаних з виконанням вимог запропонованого акта.

Видача дозволів на реекспорт та ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межі України буде здійснюватись безоплатно.

5. Загальний обсяг грошових надходжень до державного бюджету.

Реалізація положень закону не потребує виділення коштів з бюджету. Розмір державного збору за видачу індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами майнових інвестицій за межі України на сьогодні становить 384 грн. 16 коп. Законопроектом передбачається здійснювати видачу ліцензій безоплатно. Оскільки за останні роки видавалось 3 - 5 ліцензії в рік, прийняття законопроекту не впливатиме на рівень загальних надходжень до бюджету.

6. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо основних положень акта.

Суб'єкти господарювання будуть поінформовані щодо положень законопроекту, оскільки повідомлення про оприлюднення, законопроект та аналіз регуляторного впливу розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку (www.me.kmu.gov.ua) в розділі "Обговорення проектів документів" та на урядовому сайті "Громадянське суспільство і влада" (http://civic.kmu.gov.ua) в розділі "Консультації з громадськістю".

Після прийняття законопроекту його буде в установленому порядку офіційно опубліковано.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності Закону України буде здійснюватись після набрання ним чинності, оскільки для цього використовуватимуться виключно статистичні дані. Повторне відстеження результативності буде здійснюватись через рік, але не пізніше двох років, з дня набрання ним чинності; періодичне - раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності.

У разі надходження пропозицій та зауважень щодо вирішення неврегульованих або проблемних питань буде розглядатися необхідність внесення відповідних змін.

 

Виконувач обов'язків
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

А. Максюта

Опрос