Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Кодекс гражданской защиты Украины (относительно усовершенствования отдельных норм по вопросам функционирования пожарно-спасательных подразделений) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 12.09.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України (щодо вдосконалення окремих норм з питань функціонування пожежно-рятувальних підрозділів)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Кодексу цивільного захисту України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 34 - 35, ст. 458) такі зміни:

1) пункт 34 частини першої статті 2 виключити;

2) у статті 19:

у пункті 5 частини першої слова "місцевою та добровільною пожежною охороною" виключити;

у пункті 5 частини другої слова "місцевою та добровільною пожежною охороною" замінити словами "місцевими пожежно-рятувальними підрозділами (частинами), добровільними формуваннями цивільного захисту";

3) у статті 22:

пункт 5 частини першої викласти в такій редакції:

"5) відомчі та місцеві пожежно-рятувальні підрозділи (частини)";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Сили цивільного захисту не мають права здійснювати заходи державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки";

4) доповнити статтями 241, 242 такого змісту:

"Стаття 241. Відомчі пожежно-рятувальні підрозділи (частини)

1. Відомчі пожежно-рятувальні підрозділи (частини) утворюються суб'єктами господарювання, які належать до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади (далі - суб'єкт господарювання), з метою проведення заходів із запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у суб'єктів господарювання. Функції відомчих пожежно-рятувальних підрозділів (частин) можуть виконувати атестовані на проведення пожежно-рятувальних робіт об'єктові аварійно-рятувальні служби суб'єктів господарювання.

Відомчі пожежно-рятувальні підрозділи (частини) утворюються за погодженням з відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади у кількості та зі штатною чисельністю, що визначається суб'єктом господарювання з урахуванням пожежної небезпеки виробництва.

2. Перелік центральних органів виконавчої влади, суб'єкти господарювання сфери управління яких утворюють відомчі пожежно-рятувальні підрозділи (частини), затверджується Кабінетом Міністрів України.

3. Порядок діяльності відомчих пожежно-рятувальних підрозділів (частин), права та обов'язки його працівників визначаються положеннями про такі підрозділи (частини), які затверджуються відповідними міністерствами на підставі Типового положення про відомчий пожежно-рятувальний підрозділ (частину). Типове положення про відомчий пожежно-рятувальний підрозділ (частину) затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. У разі утворення у суб'єкта господарювання державного пожежно-рятувального підрозділу (частини) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту відповідно до частини четвертої статті 24 цього Кодексу, відомчий пожежно-рятувальний підрозділ (частина) ним не створюється.

5. Відомчі пожежно-рятувальні підрозділи (частини), атестовані відповідно до статті 48 цього Кодексу як аварійно-рятувальні служби, користуються правами та обов'язками об'єктових аварійно-рятувальних служб.

6. Відомчі пожежно-рятувальні підрозділи (частини), які мають виїзну пожежну техніку, можуть залучатися за згодою керівника суб'єкта господарювання до гасіння пожеж на інших об'єктах відповідно до планів реагування на надзвичайні ситуації.

7. Відомчі пожежно-рятувальні підрозділи (частини) з питань підготовки працівників та організації гасіння пожеж керуються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту, а також нормативно-правовими актами відповідних міністерств.

8. Нормативно-правові акти міністерств з питань підготовки працівників відомчих пожежно-рятувальних підрозділів (частин), запобігання виникненню та організації гасіння пожеж, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт погоджуються з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері цивільного захисту.

Стаття 242. Місцеві пожежно-рятувальні підрозділи (частини)

1. У селах, селищах, де немає державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, з метою проведення заходів із запобігання виникненню та організації гасіння пожеж та рятування на них людей, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт сільські та селищні ради за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, утворюють місцеві пожежно-рятувальні підрозділи (частини) для забезпечення гасіння пожеж, рятування населення, а також надання допомоги у ліквідації наслідків інших надзвичайних ситуацій на території села, селища.

2. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів (частин) здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

3. Місцевий пожежно-рятувальний підрозділ (частина) може виконувати завдання за призначенням на території суміжних адміністративно-територіальних одиниць за умови його часткового фінансування з місцевих бюджетів цих адміністративно-територіальних одиниць, можливості виконання завдань за призначенням та за погодженням з територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

4. Порядок діяльності місцевих пожежно-рятувальних підрозділів (частин), права та обов'язки їх працівників визначаються положенням про місцевий пожежно-рятувальний підрозділ (частину), що затверджується Кабінетом Міністрів України.

5. Контроль за діяльністю місцевих пожежно-рятувальних підрозділів (частин) здійснюють місцеві органи самоврядування, а також територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту.

6. Діяльність місцевих пожежно-рятувальних підрозділів (частин) може бути припинена рішенням відповідного місцевого органу самоврядування за погодженням з територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту";

5) Статтю 27 Добровільні формування цивільного захисту викласти в такій редакції:

"Стаття 27. Добровільні формування цивільного захисту

1. Добровільні формування цивільного захисту утворюються для проведення допоміжних робіт із запобігання або ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим, центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання.

Добровільні формування цивільного захисту можуть діяти на постійних засадах або тимчасово на час виконання робіт з попередження та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

2. Добровільні пожежні дружини (команди) є добровільними формуваннями цивільного захисту, що утворюються з метою запобігання виникненню пожеж та організації їх гасіння, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт за рішенням органів місцевого самоврядування, керівників суб'єктів господарювання в адміністративно-територіальних одиницях, на об'єктах суб'єктів господарювання.

3. Добровільні формування цивільного захисту мають право:

1) на отримання від місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та аварійно-рятувальних служб, що працюють у зоні надзвичайної ситуації, інформації, необхідної для проведення допоміжних робіт із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

2) на безперешкодний доступ на об'єкти суб'єктів господарювання і їх територію для проведення допоміжних робіт із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

3) вимагати додержання заходів безпеки від усіх осіб, які перебувають у зоні надзвичайної ситуації.

4. Учасниками добровільних формувань цивільного захисту є громадяни, які постійно проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, працівники суб'єктів господарювання, які включаються до складу цих формувань на добровільних засадах.

5. Учасники добровільних формувань цивільного захисту мають право на:

1) отримання інформації про надзвичайну ситуацію та про заходи необхідної безпеки;

2) забезпечення і використання під час виконання допоміжних робіт із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації засобів індивідуального захисту;

3) відшкодування шкоди, заподіяної їхньому життю та здоров'ю під час виконання допоміжних робіт із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації;

4) медичну допомогу та медико-психологічну реабілітацію у разі отримання фізичних та психологічних травм під час виконання допоміжних робіт із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

6. Учасники добровільних формувань цивільного захисту зобов'язані:

1) виконувати завдання та обсяг робіт, визначені залежно від характеру надзвичайної ситуації;

2) дотримуватися заходів безпеки під час виконання допоміжних робіт із запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, правил поведінки в зоні надзвичайної ситуації;

3) вивчати способи захисту від надзвичайних ситуацій, надання домедичної допомоги, правила користування засобами захисту.

7. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення добровільних формувань цивільного захисту здійснюється за рахунок членських внесків, пожертвувань громадян і юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

З метою забезпечення діяльності добровільних формувань цивільного захисту Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування і суб'єкти господарювання можуть надавати у тимчасове користування будинки, споруди, приміщення, засоби зв'язку, засоби цивільного захисту на період виконання ними завдань за призначенням.

8. Контроль за діяльністю добровільних формувань цивільного захисту здійснюють органи влади, суб'єкти господарювання, які їх утворили.

9. Положення про добровільні формування цивільного захисту затверджується Кабінетом Міністрів України";

6) статтю 55 доповнити частиною 41 такого змісту:

"41. Для здійснення контролю за забезпеченням пожежної безпеки на об'єктах Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері транспорту, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері організації спеціального зв'язку та захисту інформації, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державного резерву, створюються служби пожежної безпеки відповідних державних органів.

Контроль за виконанням правил пожежної безпеки в лісах, на підземних об'єктах (крім станцій метрополітенів, підземних комплексів торговельного призначення), розрізах і кар'єрах, рудниках, копальнях, під час будівництва тунелів і гідротехнічних споруд, проведення вибухових робіт, облаштування та експлуатації газового господарства, в рухомому складі залізничного, міського електричного, морського, річкового, повітряного та автомобільного транспорту, а також морських і річкових спорудах, що знаходяться на плаву, на нафто-, газо- і продуктопроводах здійснюється службами пожежної безпеки відповідних центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у зазначених сферах.

Положення про службу пожежної безпеки затверджується міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, іншим органом державної влади на підставі Положення про службу пожежної безпеки міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, іншого органу державної влади, що затверджується Кабінетом Міністрів України".

7) статті 58 - 63 виключити;

8) у частині першій статті 101 слова "пожежну охорону" виключити;

9) у пункті 2 частини першої статті 112 слова "підрозділів відомчої, місцевої та добровільної пожежної охорони", "що утримують такі підрозділи пожежної охорони" замінити відповідно словами "відомчих і місцевих пожежно-рятувальних підрозділів (частин), учасники добровільних формувань цивільного захисту", "що їх утримують".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

П. ПОРОШЕНКО

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України (щодо вдосконалення окремих норм з питань функціонування пожежно-рятувальних підрозділів)"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України (щодо вдосконалення окремих норм з питань функціонування пожежно-рятувальних підрозділів)" (далі - проект Закону) розроблено у зв'язку з необхідністю систематизації положень глав 5 і 13 Кодексу цивільного захисту України (далі - Кодекс) у частині діяльності пожежно-рятувальних підрозділів, зокрема розмежування пожежно-рятувальної справи (функції гасіння пожеж та рятування людей, що здійснюється державними пожежно-рятувальними підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, відомчими, місцевими, добровільними пожежно-рятувальними підрозділами як складової сил цивільного захисту відповідно до глав 5, 15, 16 Кодексу) та державного пожежного нагляду (контролю) (що здійснюється центральним органом виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері пожежної безпеки безпосередньо та його територіальними органами відповідно до глави 14 Кодексу).

У зв'язку з ліквідацією Державного департаменту пожежної безпеки та перетворенням пожежно-рятувальних підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту, чітким розмежуванням функцій гасіння пожеж та державного пожежного нагляду (контролю), втратою чинності Закону України "Про пожежну безпеку" пожежна охорона як комплексний вид діяльності припинила існування.

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту Закону є:

систематизація положень глав 5 і 13, 16 Кодексу в частині діяльності пожежно-рятувальних підрозділів як складової сил цивільного захисту;

виключення положень про колишню державну пожежну охорону, яка припинила своє існування як комплексний вид діяльності, що поєднував функції державного пожежного нагляду (контролю) та гасіння пожеж (статті 1, 58 - 60 Кодексу);

доповнення глави 5 "Сили цивільного захисту" Кодексу статтями 241, 242, викладення в новій редакції статті 27 Кодексу, що регламентують діяльність відомчих, місцевих, добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, та виключення відповідних положень із глави 13 Кодексу (статті 61, 62, 63);

усунення пов'язаних з цим термінологічних та змістовних неузгодженостей у Кодексі.

Проект Закону не містить нових регуляторних норм.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією щодо переваг обраного способу

Проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України (щодо вдосконалення окремих норм з питань функціонування пожежно-рятувальних підрозділів)" розроблений на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 30.06.2014 N 23215/2/1-14.

Проектом Закону передбачається врегулювати питання діяльності державних, відомчих, місцевих та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів.

Прийняття проекту Закону обумовлено необхідністю внесення змін до низки статей Кодексу цивільного захисту України, які врегульовують питання діяльності пожежної охорони.

Альтернативних способів для вирішення цього питання не існує.

4. Механізм і заходи, що забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України (щодо вдосконалення окремих норм з питань функціонування пожежно-рятувальних підрозділів)" дасть можливість розмежувати функції гасіння пожеж та державного пожежного нагляду (контролю).

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Досягнення встановлених цілей можливо у разі прийняття проекту Закону.

Регуляторний акт не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

6. Очікувані результати від прийняття запропонованого регуляторного акта

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

1

2

3

Держава

Забезпечення ефективності організації та координації діяльності державних, відомчих, місцевих та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів;
зменшення матеріальних збитків від надзвичайних ситуацій та пожеж.

Додаткові витрати відсутні

Суб'єкти господарювання (організації)

Забезпечення ефективності організації та координації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і гасіння пожеж відомчими та добровільними пожежно-рятувальними підрозділами;
зменшення збитків, що завдаються надзвичайними ситуаціями та пожежами суб'єктам господарювання

Суб'єкти господарювання несуть витрати на оплату праці осіб, яких включено до відомчих та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів.
Проте, це компенсується мінімізацією збитків та загибелі людей

Громадяни

Своєчасність отримання допомоги у випадку виникнення надзвичайної ситуації або пожежі;
збільшення кількості врятованих осіб під час проведення аварійно-рятувальних робіт та гасіння пожеж;
зменшення збитків;
підвищення рівня безпеки громадян

Додаткові витрати відсутні

7. Обґрунтування терміну чинності регуляторного акта

Термін дії нормативно-правового акта не обмежено у часі.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

забезпечення ефективності організації та координації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і гасіння пожеж відомчими та добровільними пожежно-рятувальними підрозділами;

забезпечення прийнятного рівня пожежної та техногенної безпеки населених пунктів сільської місцевості, об'єктів суб'єктів господарювання та прилеглих до них територій, а також захист населення;

оперативне реагування на пожежі та надзвичайні ситуації;

зменшення загибелі та травмування людей;

зменшення кількості пожеж та збитків від них, що завдаються суб'єктам господарювання, підприємствам, установам та організаціям.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта середній, оскільки проект розміщено на офіційному WEB-сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акта здійснюватиметься до набуття чинності цим актом під час надходження пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності цим регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження результативності.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Департаментом реагування на надзвичайні ситуації Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

 

Голова
Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

С. Бочковський

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України (щодо вдосконалення окремих норм з питань функціонування пожежно-рятувальних підрозділів)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу цивільного захисту України (щодо вдосконалення окремих норм з питань функціонування пожежно-рятувальних підрозділів)" (далі - проект Закону) розроблено у зв'язку з необхідністю систематизації положень глав 5 і 13 Кодексу цивільного захисту України (далі - Кодекс) в частині діяльності пожежно-рятувальних підрозділів, зокрема розмежування пожежно-рятувальної справи (функції гасіння пожеж та рятування людей, що здійснюється державними пожежно-рятувальними підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, відомчими, місцевими, добровільними пожежно-рятувальними підрозділами як складової сил цивільного захисту відповідно до глав 5, 15, 16 Кодексу) та державного пожежного нагляду (контролю) (що здійснюється центральним органом виконавчої влади, який здійснює державний нагляд у сфері пожежної безпеки безпосередньо та його територіальними органами відповідно до глави 14 Кодексу).

У зв'язку з ліквідацією Державного департаменту пожежної безпеки та перетворенням пожежно-рятувальних підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту, чітким розмежуванням функцій гасіння пожеж та державного пожежного нагляду (контролю), втратою чинності Закону України "Про пожежну безпеку" пожежна охорона як комплексний вид діяльності припинила існування.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону передбачає:

систематизацію положень глав 5 і 13, 16 Кодексу в частині діяльності пожежно-рятувальних підрозділів як складової сил цивільного захисту;

виключення положень про колишню державну пожежну охорону, яка припинила своє існування як комплексний вид діяльності, що поєднував функції державного пожежного нагляду (контролю) та гасіння пожеж (ст. 1, 58 - 60 Кодексу);

доповнення глави 5 "Сили цивільного захисту" Кодексу статтями 241, 242, викладення в новій редакції ст. 27 Кодексу, що регламентують діяльність відомчих, місцевих, добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, та виключення відповідних положень із глави 13 Кодексу (ст. 61, 62, 63);

усунення пов'язаних з цим термінологічних та змістовних неузгодженостей у Кодексі.

3. Правові аспекти

Правове регулювання у цій сфері визначено Конституцією України, Кодексом та іншими актами законодавства.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону підлягає погодженню з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством внутрішніх справ. Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерством оборони, Міністерством інфраструктури, Міністерством юстиції, Державною прикордонною службою, Державним агентством лісових ресурсів, Державним агентством резерву, Адміністрацією Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Службою безпеки, Службою зовнішньої розвідки, Державною пенітенціарною службою, Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Федерацією роботодавців та Федерацією професійних спілок.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта немає положень, що містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза проекту акта не проводилася.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону немає правил і процедур, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону та пояснювальну записку оприлюднено на WEB-сайті ДСНС України (www.mns.gov.ua) 1 вересня 2014 року.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону направляється на погодження до Федерації роботодавців України та Федерації професійних спілок України.

10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття проекту Закону дозволить суб'єктам господарювання, підприємствам, установам та організаціям забезпечити належний рівень проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та рятування на них людей, зменшення збитків, а також людських втрат.

Проект регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, є доцільним, ефективним, прозорим.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону сприятиме упорядкуванню нормативно-правових актів з питань діяльності державних, відомчих, місцевих та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, а також забезпечить найбільш ефективне управління і координацію проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та гасіння пожеж.

 

Голова
Державної служби
України з надзвичайних ситуацій

С. Бочковський

"___" ___________ 2014 року

 

Опрос