Идет загрузка документа (63 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Изменений к Порядку и условиям выдачи лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг), переоформления лицензии, выдачи дубликата и копии лицензии (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 17.09.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

"___" ____________ 2014 р.

м. Київ

N _______

Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії

Відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 17, 377 частини другої статті 7, пунктів 2 - 4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) вирішила:

1. Затвердити Зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Комісії 14 травня 2013 року N 817, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за N 8547/23386, що додаються.

2. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім пунктів 16 та 17 цих Змін, які набирають чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 15 квітня 2014 року N 1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу".

3. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

 

 

Зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії

1. У розділі I:

1.1. У пункті 2:

Після абзацу п'ятого доповнити абзацом шостим такого змісту:

заявник, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - юридична особа, яка на момент подання документів для отримання ліцензії згідно цього Порядку не має діючої ліцензії на провадження будь-якого з видів професійної діяльності на фондовому ринку;

У зв'язку з цим, абзаци шостий - двадцятий вважати сьомим - двадцять першим.

після абзацу одинадцятого додати абзац дванадцятий такого змісту:

Опосередкована участь - володіння, яке настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами має пряме володіння участю в статутному (складеному) капіталі заявника (ліцензіата) у такому розмірі, який забезпечує володіння через цю особу 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника, та/або набуває права голосу 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника за дорученням його власника (власників) (крім випадку, коли за дорученням право голосу 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника надається довірителем особі, яка перебуває у трудових відносинах з довірителем, або коли в довіреності визначено перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати), та/або отримує на підставі договору про управління цінними паперами значний пакет акцій в управління, та/або набуває незалежну від формального володіння можливість значного (вирішального) впливу на керівництво чи діяльність заявника (ліцензіата);

У зв'язку з цим, абзаци дванадцятий - двадцять перший вважати абзацами тринадцятим - двадцять другим.

1.2. У абзаці третьому пункту 3 після слова "установлених" слова "Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 березня 2006 року N 160, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2006 року за N 409/12283 (із змінами) (далі - Положення щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку) замінити словами "нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку".

1.3. пункт 4:

у абзаці шостому та восьмому слова "та/або діяльністю із зберігання активів пенсійних фондів" вилучити;

абзаци десятий - чотирнадцятий виключити

1.4. У підпункті 4) пункту 6 абзаци п'ятий - сьомий виключити.

1.5. У пункті 7 абзаци перший - четвертий виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дев'ятий вважати першим - п'ятим.

1.6. Пункт 10 викласти в новій редакції:

"10. Професійний учасник фондового ринку має право проваджувати цю діяльність на всій території України після видачі Комісією відповідної ліцензії, внесення в установленому Комісією порядку запису про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (крім банку), та за умови членства щонайменше в одному об'єднанні професійних учасників ринку цінних паперів та/або саморегулівній організації, що об'єднує професійних учасників ринку цінних паперів за відповідним видом професійної діяльності (за винятком фондових бірж, осіб, які проводять клірингову діяльність та діяльність з управління іпотечним покриттям).

Після надання об'єднанню професійних учасників фондового ринку статусу СРО за певним видом професійної діяльності на ринку цінних паперів професійні учасники фондового ринку, які є членами інших професійних об'єднань, що зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за цим видом професійної діяльності, повинні у тримісячний строк стати членами такої СРО та бути її членами протягом всього строку наявності в неї статусу СРО".

1.7. У пункті 12 абзаци п'ятий - тринадцятий виключити.

У зв'язку з цим абзац чотирнадцятий вважати абзацом п'ятим.

1.8. У пункті 13 після слів "в результаті перетворення" доповнити словами "або виконання передбачених законодавством дій щодо припинення відповідного виду професійної діяльності".

1.9. У пункті 14 слово "шість" замінити словом "сім".

1.10. У пункті 17 слова "відповідним рішенням Комісії згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1097 "Деякі питання надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг" замінити словом "законодавством".

2. Розділ II.

2.1. У пункті 1:

У абзаці п'ятому слова та дужки "аудиторського висновку (крім аудиторського висновку, що складений за результатами календарного року)" та слово "інших" виключити та після слів "не може перевищувати" слово "три" замінити словом "шість";

У абзаці десятому після слів "фізичної особи - іноземця" доповнити словами "які складені іноземною мовою";

У абзаці

2.2. У пункті 2:

У абзаці першому:

доповнити підпункт 2 абзацом такого змісту:

"Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, відносно іноземної юридичної особи власника з істотною участю у заявника";

у абзаці другому підпункту 3 слова "Подається заявником щодо" замінити словами "Подається щодо заявника, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку відносно";

у підпункті 7 після слів "щодо фінансового стану заявника" доповнити словами "за результатами календарного року та звітного періоду, якщо в такому періоді відбулось збільшення статутного капіталу заявника, що передують даті подання заяви на видачу ліцензії";

у абзаці третьому та четвертому підпункту 12 після слів "одноосібного виконавчого органу" слова у дужках замінити словами "або осіб, що призначені головою та членами колегіального виконавчого органу".

У підпункті 14:

у абзаці першому після слова у дужках "ліцензіатом" доповнити словами "та юридичної особи, яка є членом виконавчого органу та/або наглядової ради (у разі створення) у власника з істотною участю у заявника";

у абзаці другому після слів "опосередкований контроль" доповнити словами "а також щодо юридичної особи, яка є членом виконавчого органу та/або наглядової ради (у разі створення) у власників з істотною участю у заявника, які мають пряме володіння у заявника, та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль".

У підпункті 15 слова "яка відображає баланс та фінансові результати заявника" замінити словами "у складі балансу та звіту про фінансові результати".

Підпункт 20 викласти в новій редакції:

"20) довідка щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді головного бухгалтера або бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи та прізвища, імені, по батькові керівника та особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку заявника) з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо такої особи, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника (у разі наявності)";

У підпункті 21 після слів "стану банку" доповнити словами "за результатами календарного року та звітного періоду, якщо в такому періоді відбулось збільшення статутного капіталу заявника, що передують даті подання заяви на видачу ліцензії";

У абзаці третьому після слів у дужках "щодо власників" доповнити словами "та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо заявника";

У абзаці четвертому цифру "2" вилучити.

2.3. У пункті 3:

У абзаці другому після цифр "18" доповнити цифрами "20" та після слів "головного бухгалтера заявника (ліцензіата)" доповнити словами у дужках "(особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку)";

У абзаці четвертому після слів "та головного бухгалтера заявника (ліцензіата)" доповнити словами у дужках "(особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку)".

2.4. У абзаці третьому підпункту 3 пункту 5, абзаці сьомому підпункту 1 пункту 6, абзаці четвертому пункту 7, абзаці четвертому пункту 8 після слів "та головного бухгалтера заявника (ліцензіата)" доповнити словами у дужках "(особи на яку покладено ведення бухгалтерського обліку)".

2.5. Пункти 10 - 13 виключити.

3. Розділ III.

3.1. У главі 1:

У пункті 10 слова, цифри та символи "рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05 січня 1999 року N 1 "Про визначення переліку керівних посадових осіб, які підлягають сертифікації для здійснення їхніми юридичними особами професійної діяльності на ринку цінних паперів", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 січня 1999 року за N 25/3318 (далі - рішення ДКЦПФР від 05 січня 1999 року N 1)" замінити словами "нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку";

слова та цифри "Положенням про сертифікацію осіб, що здійснюють професійну діяльність з цінними паперами в Україні, затвердженим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 липня 1998 року N 93, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 жовтня 1998 року за N 631/3071 (далі - Положення про сертифікацію осіб) замінити словами "таким нормативно-правовим актом Комісії".

У пункті 18:

абзац другий викласти в такій редакції:

"особа не позбавлялась права обіймати певні посади або займатися діяльністю на ринках фінансових послуг";

у абзаці четвертому після слів "не призвела до" доповнити словом "примусового" та після слів у дужках "анулювання сертифікатів тощо" доповнити словами "якщо таке анулювання є результатом накладення санкції";

абзац п'ятий доповнити словами "за повторне правопорушення";

у абзаці шостому слова у дужках "у разі його складання" доповнити словами "та відсутності об'єктивних підстав для такої явки";

у абзаці дев'ятому після слів "в установленому законодавством порядку" доповнити словами "(у разі, якщо на момент набуття та/або збільшення істотної участі така вимога була встановлена законодавством)".

У пункті 19:

у абзаці другому пункту 19 слова "прострочені зобов'язання щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів (щодо заявника та прямих власників істотної участі) та" виключити;

у абзаці третьому після слів "не призвела до" доповнити словом "примусового" та після слів "фінансових послуг" доповнити словами "якщо таке анулювання є результатом накладення санкції";

У другому абзаці пункту 20 слова "За наявності в торговця цінними паперами (крім банку) особи, яка займає посаду головного бухгалтера, вона" замінити словами "Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку в торговця цінними паперами (крім банку)"; слова "або Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку" виключити;

У абзаці третьому пункту 22 слова "прострочені зобов'язання щодо сплати податків (наявність/відсутність податкового боргу) та зборів" виключити.

У пункті 27 після слів "за кожними видом діяльності" доповнити словами "які заявник має намір провадити".

3.2. У главі 2:

У пункті 6 після слів "крім акцій" доповнити словом "Центрального";

У пункті 7 слова "рішенням ДКЦПФР від 05 січня 1999 року N 1" замінити словами "нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку та слова "Положенням про сертифікацію осіб" замінити словами "таким нормативно-правовим актом Комісії";

Пункт 10 викласти в новій редакції:

"10. Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського у заявника, повинна відповідати професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, встановленим Комісією".

3.3. У главі 3:

У пункті 5:

у абзаці першому слова "рішенням ДКЦПФР від 05 січня 1999 року N 1" замінити словами "нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку та слова "Положенням про сертифікацію осіб" замінити словами "таким нормативно-правовим актом Комісії";

абзаці другий викласти в такій редакції:

"Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського у заявника, повинна відповідати професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, встановленим Комісією".

3.4. У главі 4:

У абзаці першому пункту 5 слова "рішенням ДКЦПФР від 05 січня 1999 року N 1" замінити словами "нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку та слова "Положенням про сертифікацію осіб" замінити словами "таким нормативно-правовим актом Комісії";

Абзац другий пункту 6 вилучити;

У абзаці другому пункту 7 слова "Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку" замінити словами "нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку";

Абзац третій пункту 8 викласти в такій редакції :

"Особа, на яку покладено ведення бухгалтерського у заявника, повинна відповідати професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, встановленим Комісією";

У абзаці третьому пункту 12 слова "Положенням щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку" замінити словами "нормативно-правовим актом Комісії щодо організації діяльності банків та їх відокремлених підрозділів при здійсненні ними професійної діяльності на фондовому ринку".

3.5. У абзаці першому пункту 3 глави 5 слова "рішенням ДКЦПФР від 05 січня 1999 року N 1" замінити словами "нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, слова "Положенням про сертифікацію осіб" замінити словами "таким нормативно-правовим актом Комісії" та слово та цифру "пунктом 5" замінити словом та цифрами "пунктами 5 - 7".

3.6. У пункті 2 глави 6 слова "рішенням ДКЦПФР від 05 січня 1999 року N 1" замінити словами "нормативно-правовим актом Комісії щодо сертифікації фахівців з питань фондового ринку, слова "Положенням про сертифікацію осіб" замінити словами "таким нормативно-правовим актом Комісії" та цифру "5" замінити цифрами "6, 7".

3.7. Глави 8 - 11 виключити.

4. У розділі IV.

4.1. У підпункті 2 пункту 1 слова цими Порядком та умовами замінити словами та цифрами "пунктом 1 розділу II цих Порядку та умов".

4.2. У пункті 2 після слів "із зазначенням" доповнити словами "вичерпного переліку".

5. У підпункті 2 пункту 12 розділу V доповнити слова "та/або документи оформлені з порушенням пункту 1 розділу II цих Порядку та умов".

6. У розділі VI:

6.1. У пункті 4 після слів "що додаються до неї" доповнити словами "приймає рішення про переоформлення" та слова "рішення про переоформлення" замінити словами "такого рішення".

6.2. Доповнити пункт 5 розділу абзацом третім такого змісту:

"Письмове повідомлення про прийняття рішення про переоформлення ліцензії надсилається (видається) заявникові протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення (підписується керівником структурного підрозділу Комісії, що здійснює розгляд заяви про переоформлення ліцензії та відповідних документів)".

6.3. У пункті 7 після слів "із зазначенням" доповнити словами "вичерпного переліку".

7. У розділі VII.

7.1. У пункті 4 після слів "що додаються до неї" доповнити словами "приймає рішення про видачу дублікаті" та слова "рішення про видачу дубліката" замінити словами "такого рішення".

7.2. Доповнити розділ пунктами 6, 7 такого змісту:

"6. Комісія повертає ліцензіату заяву про видачу дубліката та відповідні документи без розгляду, якщо:

1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

2) документи, що додаються до заяви, оформлені з порушенням вимог, установлених пунктом 1 розділу II цих Порядку та умов;

3) надано неповний перелік документів, передбачений цим Порядком та умовами.

7. Про залишення заяви про видачу дубліката ліцензії без розгляду ліцензіат повідомляється в письмовій формі (за підписом керівника структурного підрозділу Комісії, у функції якого входить розгляд цих документів) із зазначенням вичерпного переліку підстав для залишення заяви про видачу дубліката ліцензії без розгляду в строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження цих документів".

8. У додатку 2 до цих Порядку та умов:

8.1. Після слів "Графік роботи заявника" доповнити строкою такого змісту:

"Інформація про наявність/відсутність печатки ____________________,";

8.2. Після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:

"З законодавством, що регулює правила провадження професійної діяльності на фондовому ринку за видами діяльності, на які заявляюсь ознайомлений, та зобов'язуюсь їх виконувати протягом усього періоду здійснення такої діяльності".

9. У додатку 4 до цих Порядку та умов:

9.1. У абзаці першому:

Пункт 1 викласти у такій редакції:

1. Прізвище (у тому числі дівоче - за наявності), ім'я, по батькові, посада та найменування юридичної особи, в якій ця особа займає посаду _________________________________________;

У пункті 2 після слів "ким виданий" доповнити словами "дата, місяць та рік народження, місце народження";

Пункт 7 виключити. У зв'язку з цим, пункти 8 - 16 вважати пунктами "7 - 15";

У пункті 7 слова у дужках "науковий ступінь, професійна ліцензія, диплом, N, дата видачі, ким виданий" виключити.

У пункті 10 слова "по якій" замінити словами "у відношенні якого примусово".

У пункті 13 слова "певною діяльністю" замінити словами "діяльністю на ринках фінансових послуг".

У пункті 14 після слів у дужках "Ви на підписання протоколу" доповнити словами "якщо ні, то за яких об'єктивних підстав";

9.2. У абзаці сьомому після слів "Підпис фізичної особи" доповнити словами "керівника юридичної особи".

9.3. Після абзацу сьомого доповнити абзацами восьмим - одинадцятим такого змісту:

Підпис керівника служби
внутрішнього аудиту

 
____________
(Підпис)

 
________________________
(П. І. Б. друкованими літерами)

Підпис головного
бухгалтера

 
____________
(Підпис)

 
________________________
(П. І. Б. друкованими літерами)

Засвідчую підпис керівника служби
внутрішнього аудиту

 
____________
(Підпис)

 
________________________
(П. І. Б. друкованими літерами)
Керівника юридичної особи)

Засвідчую підпис головного
бухгалтера

 
____________
(Підпис)

 
________________________
(П. І. Б. друкованими літерами)
Керівника юридичної особи).

10. Назву додатка 6 до цих Порядку та умов після слів "яка є членом" доповнити словами "виконавчого органу та/або";

10.1. У пункті 8 після слів "за діяльністю юридичної особи" доповнити словами "якщо така особа отримувала дозвіл (ліцензію) на провадження господарської діяльності в такому органі";

10.2. У пункті 9 після слів "юридичної особи" доповнити словами "у заявника (ліцензіата)";

10.3. У пункті 10 після слів "юридичної особи" доповнити словами "протягом останніх двох років";

10.4. У пункті 11 після слів "на ринку цінних паперів" доповнити словами "протягом останніх двох років";

10.5. У пункті 12 після слів "та/або фінансової установи, якому" доповнити словами "за санкцією".

10.6. У пункті 13 після слів "юридична особа" слова "податковий борг (для прямих власників істотної участі) та" виключити.

11. У додатку 7 до цих Порядку та умов:

11.1. Колонки 8 та 12 виключити. У зв'язку з цим, колонки 9 - 11 вважати 8 - 10;

11.2. У абзаці першому під таблицею після слова "зобов'язуюсь" слово "негайно" виключити та друге речення викласти в такій редакції:

"Фізична особа, яка надала ці дані повідомлена та усвідомлює, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів та не заперечує проти перевірки Комісією достовірності поданої інформації та персональних даних що в ній міститься".

абзац другий викласти в такій редакції:

"Надана в довідці інформація відповідає тій інформації, що надана заявнику (ліцензіату)".

11.3. У примітці * перед словом у дужках "членами" доповнити словами "головою та" після слова "членами" доповнити словами "виконавчого органу".

12. У додатку 8 цих Порядку та умов:

12.1. Назву колонки 11 викласти в такій редакції:

"Загальний розмір впливу на цю юридичну особу (підсумок колонок 8 - 10)";

12.2. У абзаці першому під таблицею після слова "зобов'язуюсь" слово "негайно" виключити та друге речення викласти в такій редакції:

"Фізична особа, яка надала ці дані повідомлена та усвідомлює, що у випадку, передбаченому законодавством України, надана інформація може бути доведена до відома інших державних органів та не заперечує проти перевірки Комісією достовірності поданої інформації та персональних даних що в ній міститься".

абзац другий викласти в такій редакції:

"Надана в довідці інформація відповідає тій інформації, що надана заявнику (ліцензіату)".

13. У додатку 9 цих Порядку та умов:

13.1. У розділі 1:

У пункті 1:

У назві таблиці 1 після слів "Перелік власників та" доповнити словом "всіх";

У назві колонки 2 після слів "власника заявника" доповнити словами "та всіх опосередкованих контролерів";

У назві колонки 6 таблиці 1 слова "професійного учасника фондового ринку" замінити словом "заявника";

Колонки 9 - 11 замінити колонкою 9 з такою назвою:

"Відсоток опосередкованої частки статутного капіталу заявника".

У зв'язку з цим колонки 12 - 15 вважати 10 - 13.

Назву колонки 13 таблиці 1 викласти в такій редакції "Загальний розмір впливу на заявника".

Після абзацу третього доповнити абзацами такого змісту:

"У разі, якщо у прямого власника з істотною участю у заявника є опосередкована частка (опосередковане володіння у будь-якому розмірі) у заявника, то така частка вказується у колонці 9.

У колонці 12 зазначається інформація, яка є підсумком інформації в колонках 6 та 10.

У колонці 13 зазначається інформація, яка є підсумком інформації в колонках 6, 9, 10.

Пункт 8 виключити.

13.2. У розділі 2:

Пункт 1 викласти в новій редакції:

II. Структура власності власників з істотною участю у заявника (ліцензіата)

1. Таблиця 1. Перелік власників з істотною участю у власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) (далі - власник)

N з/п

Повне найменування юридичної особи власника у заявника

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - власника з істотною участю у власника заявника

Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний код платника податку (за наявності) або серія та номер паспорта*)

Вид участі (спільно або одно осібно)

Символ учасника ринку цінних паперів** (для юридичних осіб)

Пряма участь

Опосередкована участь

Набуте право голосу у власника заявника

Загальний відсоток у статутному капіталі власника заявника

Загальний вплив на заявника

Відсотки статутного капіталу у заявник

Відсотки статутного капіталу у власника заявника

Розмір участі у грн. у власника заявника

Відсотки статутного капіталу у заявника

Відсотки статутного капіталу у власника заявника

Відсотки статутного капіталу

Кількість голосів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

у колонці 1 зазначається номер по порядку власника у заявника;

у колонці 2 зазначається власник, що має пряму або опосередковану істотну участь у заявника;

у колонці 3 зазначається інформація щодо власників з істотною участю у власника, який вказаний у колонці 2;

у колонках 4 - 6 зазначається інформація щодо осіб, які вказані у колонці 3;

у колонці 14 зазначається інформація, яка є підсумком інформації в колонках 8 та 12;

у колонці 15 зазначається інформація, яка є підсумком інформації в колонках 7, 10 та 12.

У пункті 2 слова "участю у власника" замінити словами "участю у прямого власника з істотною участю у заявника".

Пункт 3 виключити. У зв'язку з цим пункти 4 - 7 вважати 3 - 6.

У пункті 3 назву таблиці доповнити словами "у власника з істотною участю у заявника" та після колонки "1" доповнити колонкою 2 такого змісту:

"Повне найменування юридичної особи - власника з істотною участю у заявника". У зв'язку з цим, колонки 2 - 5 вважати колонками 3 - 6.

У пункті 4 назву таблиці доповнити словами "у власника з істотною участю у заявника" та після колонки "1" доповнити колонкою 2 такого змісту:

"Повне найменування юридичної особи - власника з істотною участю у заявника". У зв'язку з цим, колонки 2 - 8 вважати колонками 3 - 9.

Після таблиці доповнити абзацом такого змісту:

"Заповнюється щодо тих фізичних осіб, які через власників з істотною участю у заявника володіють 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника".

Пункт 5 виключити. У зв'язку із цим пункт 6 вважати пунктом 5.

14. У додатку 10:

14.1. Назву колонки 2 викласти в такій редакції "Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи";

14.2. Назву колонки 3 викласти в такій редакції: "Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний код платника податків (за наявності) або серія та номер паспорта*);

колонки 5 та 6 виключити.

15. У додатку 14:

Назву додатку доповнити символом "*" та приміткою такого змісту:

"*заповнюється щодо структурних підрозділів та/або окремих працівників, які здійснюють вид професійної діяльності, на який отримується ліцензія".

16. По тексту цих Порядку та умов після слів "печаткою заявника" доповнити словами "(за наявності)".

17. У додатках до цих Порядку та умов після літер "М. П." доповнити словами "(за наявності)".

 

Директор департаменту

І. І. Устенко

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту рішення Комісії "Про затвердження Змін до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Законом України від 15.04.2014 N 1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу" (набирає чинності 30.10.2014) передбачено внесення змін до законів України, зокрема, з метою виключення обов'язковості наявності у юридичних та фізичних осіб печатки.

Законом України "Про депозитарну систему України" не передбачено наявності певних видів професійної діяльності на фондовому ринку, а саме діяльності зберігача цінних паперів та діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

З огляду на зазначене, на сьогоднішній день існує проблема щодо невідповідності Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Комісії від 14.05.2013 N 817, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за N 854/23386 (далі - Порядок та умови), вимогам цих Законів.

Крім того, змінами передбачається врегулювання окремих процедурних питань з урахуванням практики застосування норм цього регуляторного акта.

2. Цілі державного регулювання

Ціллю розробки проекту цього регуляторного акта є внесення змін до Порядку та умов з метою приведення регуляторного акта Комісії у відповідність до вимог законодавства, а саме: Законів України "Про депозитарну систему України", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу" від 15.04.2014 N 1206-VII та з метою оптимізації, уніфікації та удосконалення окремих норм, що регулюють порядок та умови отримання ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), а також врегулювання окремих процедурних питань.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Способом досягнення зазначених цілей, який обраний Комісією, є реалізація наданих їй повноважень щодо державного регулювання професійної діяльності на фондовому ринку шляхом розробки та запровадження регуляторних актів, внесення змін до них у зв'язку зі змінами законодавства, удосконалення регуляторних норм тощо.

Такий спосіб досягнення зазначених цілей дозволяє Комісії належним чином забезпечити реалізацію єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних.

Альтернативним способом досягнення зазначених цілей може бути затвердження офіційних роз'яснень Комісії (які не підлягають реєстрації в Міністерстві юстиції України) відносно кожного неврегульованого нормативним актом випадку. Однак, такий спосіб використовується тільки в тих випадках, якщо питання, що потребує вирішення, не врегульовано відповідними законодавчими актами. Крім того, такий спосіб стосується тільки частини змін, які необхідно на сьогодні внести до вказаного нормативно-правового акта.

Отже, альтернативний спосіб досягнення зазначених цілей у даному випадку не може бути застосований, оскільки здійснення державної регуляторної політики щодо внесення змін та доповнень до регуляторних актів іншим чином законодавством щодо цінних паперів не передбачено.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Механізм, який застосовується Комісією для розв'язання проблем, зазначених у пункті 1 Аналізу впливу регуляторного акта, - це внесення наступних змін до Порядку та умов:

1. У розділі I:

Надано визначення термінам "заявник, який уперше отримує ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку" та "опосередкована участь".

Відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" було уточнено норму щодо обов'язкового членства професійних учасників фондового ринку (за винятком фондових бірж, осіб, які проводять клірингову діяльність та діяльність з управління іпотечним покриттям) у саморегулівній організації протягом усього строку наявності в неї такого статусу.

У зв'язку із отримання пропозиції від саморегулівних організацій щодо термінів подання документів на отримання ліцензії, у зв'язку із закінченням строку дії попередньо виданої ліцензії було подовжено строк подання таких документів з шести місяців до семи.

2. У розділі II:

У пункті, що стосується вимог до оформлення документів, які подаються на отримання ліцензії, передбачено подовження строку чинності документів, які стосуються ідентифікації іноземних юридичних осіб - власників заявника, з моменту їх нотаріального посвідчення за місцем видачі, з трьох місяців до шести.

Крім того, у переліку документів, які подаються для отримання ліцензії, уточнено коло осіб, стосовно яких подається інформація про ділову репутацію, а саме:

- анкета щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту (додаток 4 до Порядку та умов).

Подається заявником щодо:

особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), голови та членів наглядової ради власників з істотною участю у заявника (ліцензіата), які мають пряме володіння у статутному капіталі заявника, та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль;

особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (або осіб, що призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника;

- анкета щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та юридичної особи, яка є членом виконавчого органу та/або наглядової ради (у разі створення) у власника з істотною участю у заявника та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом) (додаток 6 до Порядку та умов).

Подається щодо юридичної особи - власника з істотною участю, який має пряме володіння у статутному капіталі заявника, та щодо всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль, а також щодо юридичної особи, яка є членом виконавчого органу та/або наглядової ради (у разі створення) у власників з істотною участю у заявника, які мають пряме володіння у заявника, та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль;

У зв'язку із необхідністю приведення Порядку та умов у відповідність до змін, які відбулися у нормативно-правовому акті Комісії, що регулює питання вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, змінами передбачена подача копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо будь-якої особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку.

3. У розділі III:

Змінами до Порядку та умов передбачено уточнення вимог до ділової репутації фізичних осіб - власників з істотною участю у заявника, членів виконавчого органу та/або наглядової ради юридичних осіб - власників з істотною участю у заявника та всіх фізичних осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником, а також особи (осіб), яка (які) здійснює(ють) повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі якщо такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера заявника та юридичної особи - власника з істотною участю у заявника та всіх юридичних осіб, через яких буде здійснюватись опосередкований контроль за заявником (крім банку).

Відповідно до Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затверджених рішенням Комісії від 25 квітня 2013 року N 769, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за N 793/23325 (зі змінами), встановлено відповідні вимоги до осіб, на яких покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата.

4. У розділах IV - VII

Уточнено підстави повернення заявнику без розгляду заяви та документів на видачу ліцензій, видачу копії ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії.

Змінами до Порядку та умов відповідно до Закону України "Про адміністративні послуги" передбачено, що Комісія за результатами розгляду поданих документів надсилає заявнику відповідне повідомлення.

Крім того, на виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу" від 15.04.2014 N 1206-VII виключено обов'язкову вимогу на засвідчення документів юридичної особи печаткою такої особи.

Відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України" з тексту Порядку та умов виключено пункти та глави, які стосувалися отримання ліцензії на провадження депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Також внесені зміни до додатків до Порядку та умов, а саме: до заяви про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів); анкети щодо ділової репутації членів органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту; анкети щодо ділової репутації юридичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за заявником (ліцензіатом) та юридичної особи власника з істотною участю у заявника, яка є членом виконавчого органу та/або наглядової ради (у разі створення); відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів); довідки про асоційованих осіб - членів сім'ї фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата); довідки про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером; довідки щодо структури власності заявника (ліцензіата) та власників з істотною участю в ньому; довідки про персональний склад наглядової ради / спостережної ради (у разі її створення), біржової ради, виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата).

5. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття цього регуляторного акта передбачається досягти цілі, визначені в пункті 2 Аналізу впливу регуляторного акта.

Введення в дію цього регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок можливостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як органу державної влади, який згідно з чинним законодавством повинен здійснювати державну регуляторну політику на ринку цінних паперів.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог регуляторного акта буде здійснюватись відповідно до чинного законодавства, а саме у процесі подання заявниками документів на отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів).

6. Очікуваними результатами прийняття цього регуляторного акта будуть:

- приведення нормативної бази щодо регулювання професійної діяльності на фондовому ринку у відповідність до вимог законодавства;

- подальший розвиток прозорого, ліквідного та конкурентоспроможного фондового ринку;

- оптимізація та удосконалення окремих норм, що регулюють умови отримання, переоформлення, видачі копії та дубліката ліцензії;

- врегулювання окремих питань, які виникали в процесі застосування норм діючого регуляторного акта.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Удосконалення діяльності професійних учасників фондового ринку

Відсутні

Центральні органи виконавчої влади

Правове забезпечення процедури ліцензування через її вдосконалення та встановлення чіткої та прозорої процедури моніторингу та контролю за змінами у процесі діяльності ліцензіатів

Відсутні

Суб'єкти господарювання (ліцензіати)

Провадження діяльності в прозорому нормативно-правовому полі, яке відповідає вимогам законодавства

Додаткові витрати можливі при підготовці документів на виконання Порядку та умов

Громадяни, суб'єкти господарювання

Захист інтересів клієнтів (інвесторів), оскільки підвищуються вимоги до професійних учасників, що дозволяє знизити ризики в їх діяльності

Відсутні

7. Строк дії акта

Необмежений, з дати набуття чинності в установленому законодавством порядку.

8. Показники результативності акта

Прогнозні значення обов'язкових показників результативності регуляторного акта є наступними.

1. Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв'язку з дією акта не зміниться, оскільки актом не передбачено установлення будь-якої додаткової плати до відповідних бюджетів та фонду.

2. Дія цього регуляторного акта, до якого вносяться зміни, на сьогодні поширюється на 840 юридичних осіб.

3. Розмір коштів та часу, які витрачатимуть суб'єкти господарювання на виконання вимог даного регуляторного акта, не збільшиться.

4. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта є середній, оскільки вказаний регуляторний акт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщується на її офіційному сайті - http://www.nssmc.gov.ua/, про що в офіційному друкованому виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності цього регуляторного акта планується здійснити через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження результативності цього регуляторного акта планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня закінчення виконання заходів з повторного відстеження результативності цього регуляторного акта з метою подальшого удосконалення його норм.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Комісією статистичним методом, а також на основі аналізу зауважень та пропозицій, що будуть надходити від суб'єктів господарювання протягом строку дії регуляторного акта.

Аналіз впливу регуляторного акта підготовлений департаментом регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

Опрос