Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования наблюдательных и регулятивных полномочий Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 08.09.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення наглядових і регулятивних повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) доповнити Кодекс статтею 16621 такого змісту:

"Стаття 16621. Протидія тимчасовій адміністрації небанківської фінансової установи

Створення перешкод будь-якою особою для доступу тимчасової адміністрації до небанківської фінансової установи при здійсненні тимчасової адміністрації, до її активів, книг, записів, документів, баз даних -

тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.";

2) статтю 221 після цифр "16618" доповнити цифрами "16621";

3) у абзаці п'ятдесят четвертому пункту 1 частини першої статті 255 слова "стаття 1668 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган" замінити словами "статті 1668 (у частині, що стосується правопорушень у галузі діяльності з надання фінансових послуг, ліцензії (дозволи) на проведення якої видає цей орган), 16621".

2. Частину п'яту статті 117 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 35 - 37, ст. 446) доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) зупинення рішень національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо тимчасового зупинення або анулювання ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг, призначення та здійснення тимчасової адміністрації фінансової установи, заборони проводити певні дії тимчасовому адміністратору при здійсненні тимчасової адміністрації фінансової установи.".

3. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1 із наступними змінами):

1) частину першу статті 28 доповнити пунктами 28 і 29 такого змісту:

"28) установлює додаткові вимоги до аудиторських висновків, що подаються фінансовими установами до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, відповідно до законодавства;

29) веде реєстр аудиторських фірм і аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, та встановлює вимоги до переліку і змісту документів, які подаються для цілей ведення цього реєстру.";

2) у статті 34:

частину третю після слова "послуг" доповнити словами "є безстроковою, якщо інше не передбачено законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг, та";

доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. Договори про надання фінансових послуг, укладені фінансовою установою без відповідної ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг, є нікчемними.";

3) у пункті 8 частини третьої статті 37 слова "та строк її дії" виключити;

4) статтю 39 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, може застосувати до порушника заходи випливу не пізніше трьох років з дати вчинення порушення незалежно від видів заходів впливу.

5) у статті 40:

у частині першій:

доповнити новим пунктом 1 такого змісту:

"1) виносити письмове попередження за вчинені порушення законодавства про фінансові послуги;".

У зв'язку з цим пункти перший - дев'ятий вважати відповідно пунктами другим - десятим;

доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) виносити рішення про обмеження, зупинення чи заборону здійснення учасниками ринків фінансових послуг (крім споживачів фінансових послуг) операцій, які загрожують інтересам осіб, яким (на користь яких) надаються фінансові послуги.";

частину третю після слова "документом" доповнити словами ", який підлягає виконанню державною виконавчою службою.";

6) доповнити Закон статтями 451 і 452 такого змісту:

"Стаття 451. Тимчасове зупинення ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг

1. Підставами для тимчасового зупинення ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є:

1) установлений перевіркою факт відсутності фінансової установи за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та/або Державному реєстрі фінансових установ;

2) недопуск інспекційної групи до проведення перевірки (інспекції) фінансової установи за наявності в інспекційної групи повноважень для проведення перевірки такої фінансової установи, підтверджених відповідними документами;

3) повторне (протягом 12 місяців) аналогічне (подібне за змістом) порушення фінансовою установою законодавства про фінансові послуги та/або законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

4) невідповідність фінансової установи вимогам ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових послуг;

5) початок відповідно до чинного законодавства процедури ліквідації фінансової установи.

2. Інші підстави для тимчасового зупинення дії ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг встановлюються законами України та нормативно-правовими актами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

3. У разі тимчасового зупинення ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг фінансова установа зобов'язана виконувати свої зобов'язання за укладеними договорами про надання фінансових послуг.

З дати прийняття рішення про тимчасове зупинення ліцензії фінансовій установі забороняється укладати нові договори щодо надання фінансової послуги, ліцензія на здійснення якої тимчасово зупинена.

Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про тимчасове зупинення ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг діє з дати його прийняття до прийняття цією комісією рішення про поновлення дії ліцензії або її анулювання.

Договори про надання фінансової послуги, укладені в період дії рішення про тимчасове зупинення відповідної ліцензії, є нікчемними.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, приймає рішення про поновлення дії ліцензії, якщо фінансовою установою були усунені порушення, які стали підставою для тимчасового зупинення дії ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг.

4. Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про тимчасове зупинення ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг може бути оскаржено в суді.

Стаття 452. Анулювання ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг

1. Підставами для анулювання ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, є:

1) рішення про скасування державної реєстрації фінансової установи як юридичної особи;

2) рішення про державну реєстрацію припинення фінансової установи;

3) виявлення недостовірних даних (інформації) в документах, поданих фінансовою установою для одержання ліцензії, якщо такі дані (інформація) свідчать про невиконання фінансовою установою вимог ліцензійних умов провадження діяльності з надання фінансових послуг на дату прийняття рішення про видачу ліцензії;

4) неусунення фінансовою установою порушень, що стали підставою для тимчасового зупинення дії ліцензії, протягом строку, визначеного національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, який не може бути меншим трьох місяців з дати прийняття рішення про тимчасове зупинення дії ліцензії;

5) нездійснення фінансовою установою діяльності з надання фінансових послуг відповідно до виданої ліцензії протягом останніх 12 місяців;

6) рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про виключення фінансової установи з Державного реєстру фінансових установ.

2. Інші підстави для анулювання дії ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг встановлюються законами України та нормативно-правовими актами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

3. У разі анулювання ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг фінансова установа зобов'язана виконувати свої зобов'язання за укладеними договорами про надання фінансових послуг.

З дати прийняття рішення про анулювання ліцензії фінансовій установі забороняється укладати нові договори щодо надання фінансової послуги, ліцензія на здійснення якої анульована.

Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про анулювання ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг діє з дати його прийняття.

Договори про надання фінансової послуги, укладені після прийняття рішення про анулювання відповідної ліцензії, є нікчемними.

Анульована ліцензія поновленню не підлягає.

4. Рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про анулювання ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг може бути оскаржено в суді.";

7) у статті 46:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 46. Підстави та наслідки призначення тимчасової адміністрації";

у частині першій:

пункт 1 після слова "установою" доповнити словами "законодавства з питань регулювання ринків фінансових послуг та/або";

частину другу доповнити реченням такого змісту:

"З дня призначення тимчасової адміністрації повноваження виконавчого та наглядового органів управління фінансової установи переходять до тимчасової адміністрації. Договори, укладені керівниками фінансової установи після призначення тимчасової адміністрації, є нікчемними.";

8) доповнити Закон статтями 48 і 49 такого змісту:

"Стаття 48. Повноваження тимчасової адміністрації та контроль за її діяльністю

1. Тимчасова адміністрація діє відповідно до цього Закону і нормативно-правових актів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

2. Тимчасова адміністрація має право:

1) вчиняти будь-які дії та приймати рішення, що належали до повноважень виконавчого та наглядового органів управління фінансової фінансової установи;

2) укладати від імені фінансової установи будь-які договори (вчиняти правочини), необхідні для забезпечення діяльності фінансової установи, надання нею фінансових послуг та здійснення інших господарських операцій, з урахуванням вимог, встановлених цим Законом;

3) продовжувати, обмежувати або припиняти здійснення фінансовою установою будь-яких операцій;

4) відмовлятися від виконання або розривати в порядку, встановленому законодавством України, будь-які договори (правочини) за участю фінансової установи, які є збитковими чи непотрібними для фінансової установи або виконання яких має негативний вплив на фінансовий стан фінансової установи;

5) заявляти від імені фінансової установи позови майнового та немайнового характеру до суду, у тому числі позови про винесення рішення, відповідно до якого боржник фінансової установи має надати інформацію про свої активи;

6) звертатися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення в разі виявлення фактів шахрайства та інших протиправних дій працівників фінансової установи або інших осіб стосовно фінансової установи;

7) залучати до роботи у процесі здійснення тимчасової адміністрації за рахунок фінансової установи будь-якого службовця, експерта, консультанта у межах кошторису витрат тимчасової адміністрації, затвердженого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Такі особи можуть бути відсторонені від виконання обов'язків у будь-який час;

8) призначати проведення аудиторських перевірок та юридичних експертиз з питань діяльності фінансової установи за рахунок такої фінансової установи в межах кошторису витрат тимчасової адміністрації, затвердженого національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

9) звільняти чи переводити на іншу посаду будь-кого з керівників чи працівників фінансової установи, переглядати їх службові обов'язки, змінювати розмір оплати їх праці з додержанням вимог законодавства України про працю;

10) зупиняти розподіл капіталу фінансової установи чи виплату дивідендів у будь-якій формі;

11) вчиняти дії, спрямовані на виконання плану роботи тимчасової адміністрації, відповідно до нормативно-правових актів національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

3. На виконання своїх повноважень тимчасова адміністрація:

1) діє без довіреності від імені фінансової установи, має право підпису будь-яких договорів (правочинів), інших документів від імені фінансової установи;

2) видає накази та розпорядження, дає доручення, обов'язкові до виконання працівниками фінансової установи;

3) звітує за результатами здійснення тимчасової адміністрації фінансової установи перед національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

4. Будь-яка особа, яка навмисно перешкоджає доступу тимчасової адміністрації до фінансової установи, її приміщень, засобів зв'язку, операційних систем, активів, книг, записів, документів, несе відповідальність за такі протиправні дії згідно із законодавством України.

5. Протягом строку повноважень тимчасової адміністрації контроль за її діяльністю здійснює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

6. З метою здійснення контролю за роботою тимчасової адміністрації національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг:

1) погоджує план роботи тимчасової адміністрації;

2) затверджує кошторис витрат тимчасової адміністрації;

3) отримує звіти за результатами здійснення тимчасової адміністрації;

5) має право вимагати від тимчасової адміністрації подання інформації та документів, необхідних для виявлення конфлікту інтересів та, у разі його виявлення, приймає рішення щодо можливості продовження роботи тимчасового адміністратора;

6) вживає інші заходи, визначені нормативно-правовими актами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Стаття 49. Заходи щодо забезпечення збереження активів фінансової установи, запобігання втрати майна та збитків фінансової установи

1. Тимчасова адміністрація зобов'язана забезпечити збереження активів та документації фінансової установи.

2. Тимчасова адміністрація зобов'язана забезпечити перевірку договорів (інших правочинів), укладених фінансовою установою протягом одного року до дня призначення тимчасової адміністрації, на предмет виявлення договорів (правочинів), виконання яких спричинило або може спричинити погіршення фінансового стану фінансової установи та які відповідають одному з таких критеріїв:

1) договори, за якими було або має бути здійснено відчуження (або передача в користування) майна фінансової установи на умовах, значно гірших за звичайні ринкові умови здійснення відповідних операцій;

2) договори про надання фінансових послуг, які передбачають надання клієнту пільг і які фінансова установа не уклала би за звичайних ринкових умов;

3) договори про надання фінансових послуг та інші господарські договори, що мають на меті штучне виведення активів фінансової установи внаслідок шахрайських дій та зловмисних намірів;

4) договори, що передбачають платіж чи операцію з майном з метою надання пільг окремим кредиторам фінансової установи;

5) договори (правочини) з пов'язаною особою фінансової установи, якщо така операція не відповідає вимогам законодавства України або загрожує інтересам вкладників і кредиторів фінансової установи;

6) господарські операції, де оплата значно перевищує реальну вартість товарів, послуг, іншого майна, отриманого фінансовою установою.

3. Договори, зазначені в частині другій цієї статті, є нікчемними. Тимчасова адміністрація зобов'язана вжити заходів для витребування (повернення) майна (коштів) фінансової установи, переданого за такими договорами, а також має право вимагати відшкодування збитків, спричинених їх укладенням. У разі звернення до суду тимчасовою адміністрацією судовий збір не сплачується.

4. Тимчасова адміністрація вживає передбачені законодавством заходи щодо стягнення простроченої заборгованості позичальників та інших боржників фінансової установи.

5. Тимчасова адміністрація зобов'язана в строк, визначений планом роботи тимчасової адміністрації, провести інвентаризацію активів і зобов'язань фінансової установи.".

4. Частину другу статті 19 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2010 р., N 8, ст. 51; 2011 р., N 23, ст. 160; 2011 р., N 41, ст. 413; 2011 р., N 43, ст. 445; 2011 р., N 43, ст. 446; 2011 р., N 46, ст. 512; 2013 р., N 15, ст. 115) після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Зміни до Єдиного державного реєстру у разі введення тимчасової адміністрації вносяться на підставі рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, про призначення тимчасової адміністрації.".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим.

5. Частину другу статті 17 Закону України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 19 - 20, ст. 142; 2014 р., N 12, ст. 178) доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10) рішення національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, щодо застосування заходів впливу у вигляді тимчасової адміністрації.".

6. Частину першу статті 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87) доповнити пунктом 25 такого змісту:

"25) тимчасова адміністрація небанківської фінансової установи - у справах, пов'язаних із здійсненням тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення наглядових і регулятивних повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Фінансовий ринок є сектором національної економіки, що акумулює тимчасово вільні фінансові ресурси суб'єктів господарювання і фізичних осіб та перетворює їх на інвестиції. Цей ринок є одним із ключових індикаторів розвитку економіки, що забезпечує її інвестиційні потреби.

Стабільність функціонування фінансового ринку є однією з основних передумов для забезпечення економічного зростання, структурних змін в економіці, макроекономічної рівноваги.

Враховуючи системоутворююче значення фінансового ринку, органи, які здійснюють його державне регулювання, повинні бути наділені необхідними повноваженнями для можливості ефективного впливу на процеси, які можуть загрожувати стабільності фінансового ринку.

Як показує практика, повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що визначені Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та іншими законами України, є недостатніми для забезпечення ефективного державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг на піднаглядних ринках. Нацкомфінпослуг не наділена повноваженнями, які мають інші регулятори фінансового ринку, зокрема, щодо встановлення додаткових вимог до аудиторських висновків, винесення рішень про обмеження, зупинення чи заборону проведення учасниками фінансового ринку певних ризикових операцій.

Крім того, необхідно підвищити ефективність тимчасових адміністрацій, конкретизувати повноваження тимчасового адміністратора, визначити повноваження Нацкомфінпослуг щодо контролю за діяльністю тимчасової адміністрації.

Розробка законопроекту зумовлена тим, що існує нагальна потреба врегулювання цих питань шляхом внесення змін до законодавчих актів, які б дозволили вдосконалити наглядові і регулятивні повноваження Нацкомфінпослуг, а також підвищити ефективність функціонування тимчасових адміністрацій.

2. Визначення цілей державного регулювання

Законопроект розроблено з метою вдосконалення наглядових і регулятивних повноважень Нацкомфінпослуг та врегулювання питань функціонування тимчасових адміністрацій на ринках небанківських фінансових послуг.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативним способом досягнення цілей державного регулювання є залишення існуючого стану речей. Однак, при обранні такого способу питання щодо підвищення ефективності державного регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг на ринках небанківських фінансових послуг залишиться неврегульованим.

Інші альтернативні варіанти відсутні.

Способом досягнення зазначених цілей, обраним Нацкомфінпослуг, є внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про виконавче провадження" та "Про судовий збір".

Перевагою обраного способу досягнення зазначених цілей є наділення Нацкомфінпослуг повноваженнями, необхідними для ефективного впливу на процеси, які можуть загрожувати стабільності небанківського фінансового ринку, та вдосконалення інституту тимчасових адміністрацій на цьому ринку.

4. Опис механізму, який забезпечить розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Механізмом, який забезпечить розв'язання проблеми, є прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення наглядових і регулятивних повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг", який передбачає внесення змін до таких законодавчих актів України:

1) Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності за протидію тимчасовій адміністрації небанківської фінансової установи;

2) Кодексу адміністративного судочинства України щодо заборони забезпечення адміністративного позову шляхом зупинення судом рішень Нацкомфінпослуг про тимчасове зупинення або анулювання ліцензії чи введення тимчасової адміністрації;

3) Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" щодо:

визначення підстав для застосування Нацкомфінпослуг до фінансової установи таких заходів впливу, як тимчасове зупинення або анулювання ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг;

встановлення заборони фінансовим установам, яким Нацкомфінпослуг анулювала або тимчасово зупинила дію ліцензії, укладати нові договори про надання фінансових послуг та визначення обов'язку таких фінансових установ виконувати свої зобов'язання за укладеними договорами;

доповнення Закону положеннями про безстроковість дії ліцензії на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг та про нікчемність договорів про надання фінансових послуг, укладених без наявності відповідної ліцензії (у тому числі, укладених у період дії рішення про тимчасове зупинення ліцензії або укладених після її анулювання);

розширення повноважень Нацкомфінпослуг у частині надання їй таких додаткових прав:

виносити письмове попередження про вчинені порушення законодавства про фінансові послуги (таке попередження є заходом впливу);

встановлювати додаткові вимоги до аудиторських висновків, що подаються до Нацкомфінпослуг;

приймати рішення про обмеження, зупинення чи заборону здійснення фінансовою установою окремих видів операцій;

можливості призначати тимчасову адміністрацію у всіх фінансових установах (не тільки тих, діяльність яких ліцензується);

конкретизації та розширення прав та обов'язків тимчасового адміністратора, зокрема, надання йому прав:

продовжувати, обмежувати або припиняти здійснення фінансовою установою будь-яких операцій;

відмовлятися від виконання або розривати в порядку, встановленому законодавством України, будь-які договори (правочини) за участю фінансової установи, які є збитковими чи непотрібними для фінансової установи або виконання яких має негативний вплив на фінансовий стан фінансової установи;

заявляти від імені фінансової установи позови майнового та немайнового характеру до суду, у тому числі позови про винесення рішення, відповідно до якого боржник фінансової установи має надати інформацію про свої активи;

наділення Нацкомфінпослуг повноваженнями щодо контролю за роботою тимчасової адміністрації;

4) Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо спрощення процедури внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо керівника фінансової установи у випадку введення тимчасової адміністрації;

5) Закону України "Про виконавче провадження" щодо визначення рішення Нацкомфінпослуг про запровадження тимчасової адміністрації виконавчим документом, який підлягає виконанню державною виконавчою службою;

6) Закону України "Про судовий збір" щодо звільнення від сплати судового збору тимчасової адміністрації небанківської фінансової установи у справах, пов'язаних із здійсненням тимчасової адміністрації.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію акта відсутній.

Досягнення цілей державного регулювання можливе шляхом застосування на практиці повноважень, якими будуть наділені Нацкомфінпослуг та тимчасові адміністратори після набрання чинності регуляторним актом.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету України.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта дозволить удосконалити державне регулювання та нагляд за наданням фінансових послуг на небанківських фінансових ринках.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Забезпечення стабільності розвитку небанківського фінансового ринку, запобігання виникненню кризових явищ на цьому ринку, зменшення кількості скарг на діяльність фінансових установ

Відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Уникнення витрат, пов'язаних з процедурою повторного отримання нової ліцензії після закінчення строку дії попередньо виданої ліцензії;
зростання рівня довіри до небанківських фінансових установ.

Відсутні

Сфера інтересів фізичних осіб

Посилення захисту прав та інтересів споживачів фінансових послуг

Відсутні

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта - постійно з дня набрання чинності.

Обмеження строку дії регуляторного акта немає.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності зазначеного регуляторного акта є:

1) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних із дією акта: дія акта не пов'язана з надходженнями до державного та місцевого бюджетів і державних цільових фондів. Реалізація акта не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів;

2) кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта: дія даного акта поширюватиметься на небанківські фінансові установи, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, та тимчасових адміністраторів таких фінансових установ. Станом на 30.06.2014 до Державного реєстру фінансових установ внесено 2130 фінансових установ, на цю ж дату Нацкомфінпослуг було призначено 4 тимчасових адміністраторів до 5 небанківських фінансових установ.

3) розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта: виконання вимог акта не спричинить виникнення витрат у суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб;

4) рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта: інформування учасників ринку фінансових послуг, інших заінтересованих осіб здійснюватиметься шляхом розміщення проекту регуляторного акта на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься протягом року з дня його оприлюднення.

Повторне відстеження результативності буде здійснене через два роки після набрання чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься раз на три роки після проведення повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта не потребує додаткових організаційних заходів Нацкомфінпослуг і проводитиметься під час виконання Нацкомфінпослуг своїх завдань щодо здійснення регулювання та нагляду за діяльністю на ринках фінансових послуг.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом методології, стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 590-57-13).

 

Т. в. о. Голови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг

М. Поляков

Опрос