Идет загрузка документа (50 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Регламент Совета судей Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 05.09.2014

РЕГЛАМЕНТ
Ради суддів України

Преамбула

Регламент роботи Ради суддів України (далі - Ради) визначає порядок роботи Ради суддів з реалізації повноважень, наданих Конституцією України, Законом України "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон), порядок підготовки, розгляду та прийняття Радою рішень, а також інші питання процедурної діяльності Ради.

Розділ I. Загальні положення

1.1. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, Законом, рішеннями з'їзду суддів України, Положенням про Раду, іншими нормативно-правовими актами та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Основними засадами діяльності Ради є: відкритість, гласність, законність, колегіальність прийняття рішень, незалежність, об'єктивність, повне з'ясування обставин, обов'язковість рішень Ради.

1.2. Склад та порядок обрання Ради визначені статтями 123, 126, 127 Закону.

1.3. Рада у період між з'їздами суддів України є вищим органом суддівського самоврядування.

1.4. Члени Ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах і на час роботи в засіданні звільняються від виконання службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням середнього заробітку. Голова, секретар та залучені до підготовки до засідання члени Ради мають звільнятися від виконання службових обов'язків не менше, ніж за тиждень до чергового засідання для забезпечення організації проведення її засідання.

1.5. Рада має власну емблему, бланки, печатку круглої форми із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням та штампи для засвідчення документів Ради.

1.6. Забезпечення роботи Ради здійснюється Державною судовою адміністрацією України (далі - ДСА України) та її територіальними управліннями за рахунок коштів Державного бюджету України згідно з вимогами Закону.

Розділ II. Повноваження члена Ради та їх припинення. Порядок обрання та звільнення голови Ради, заступника голови Ради, секретаря Ради та їх повноваження

2.1. Повноваження члена Ради та їх припинення

2.1.1. Члени Ради є рівноправними і здійснюють свої повноваження відповідно до Закону.

Член Ради має право:

- знайомитися з матеріалами, що надійшли до Ради, брати участь у їх опрацюванні;

- наводити свої мотиви та міркування, подавати додаткові документи з питань, що розглядаються;

- вносити пропозиції щодо проекту рішення Ради з будь-яких питань та голосувати за або проти того чи іншого рішення;

- висловлювати письмово окрему думку щодо рішення Ради;

- здійснювати інші повноваження, передбачені Законом.

2.1.2. Член Ради зобов'язаний особисто брати участь у засіданні, своєчасно і сумлінно виконувати доручення голови Ради, якісно складати довідки та інформацію за результатами перевірки. Відповідно до розподілу обов'язків чи за дорученням голови готувати до розгляду і доповідати на засіданні матеріали, що виносяться на розгляд, своєчасно та якісно готувати проекти рішень Ради.

2.1.3. Повноваження члена Ради припиняються у разі:

1) призначення його на адміністративну посаду в суді;

2) подання ним заяви про припинення повноважень за власним бажанням;

3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я за наявності медичного висновку;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

5) припинення його громадянства;

6) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;

7) його смерті.

8) У разі неналежного виконання членом Ради обов'язків Рада може порушити питання про позбавлення повноважень члена Ради.

9) Повноваження голови, члена Ради припиняються рішенням Ради за його заявою або у разі виходу зі складу Ради чи звільнення з посади судді, а також у разі, якщо це питання ініційовано у зв'язку з дисциплінарним провадженням щодо судді, або не менш ніж третиною голосів від кількісного складу членів Ради.

У разі вибуття, в період між з'їздами суддів, 1/3 зі складу членів Ради головою Ради ставиться питання про скликання позачергового з'їзду суддів для обрання (дообрання) Ради.

2.2. Порядок обрання та звільнення голови Ради, заступника голови Ради, секретаря Ради, президії Ради та їх повноваження

2.2.1. Перше, організаційне, засідання Ради відкриває старший за віком член нового складу Ради.

Рада зі свого складу більшістю голосів відкритим голосуванням обирає головуючого та секретаря, які ведуть організаційне засідання до обрання голови Ради та секретаря Ради та підписують рішення з цього питання.

2.2.2. Голова Ради обирається зі складу Ради на її організаційному засіданні відкритим голосуванням.

Кандидати на посаду голови Ради вносяться членами Ради або шляхом самовисування. Після внесення всіх пропозицій щодо кандидатів на посаду Голови Ради головуючий на організаційному засіданні оголошує про початок голосування. Голосування проводиться за кожного окремого кандидата в порядку черговості внесення пропозицій, і результати такого голосування відразу оголошуються головуючим на організаційному засіданні Ради.

Обраним головою Ради вважається кандидат, за якого проголосувала більшість від загального складу Ради. Кожен член Ради має право підтримати лише одного кандидата.

Якщо жоден з кандидатів не набрав достатньої для обрання головою Ради кількості голосів, проводиться другий тур голосування по двох кандидатурах, які отримали найбільшу кількість голосів.

У разі, якщо один з кандидатів одержав більшу, але не одержав необхідну кількість голосів, а інші за ним два і більше кандидатів одержали однакову кількість голосів, повторне голосування проводиться по всіх цих кандидатах.

Якщо при повторному голосуванні голову Ради суддів не обрано, проводяться нові вибори з висуненням нових кандидатів, які не були включені до списку кандидатів при проведенні перших виборів.

Про результати голосування складається протокол, який підписує головуючий.

2.2.3. Заступник голови Ради та секретар Ради обираються відповідно до статті 127 Закону та в порядку, визначеному пунктом 2.2.2 цього Регламенту.

2.2.4. Члени Ради на засіданні Ради зі свого складу можуть обрати президію Ради. Кількісний склад президії визначається Радою.

2.2.5. Президія Ради обирається на засіданні Ради відкритим голосуванням більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні, шляхом вільного висунення кандидатів із складу членів Ради.

До списку кандидатур, в порядку надходження, вноситься будь-яке число кандидатур.

При наявності у списку кандидатів необхідної кількості складу президії і відсутності інших кандидатур голосування може проводитись за списком кандидатів.

Голова Ради, його заступник та секретар Ради входять до складу президії за посадою.

2.3. Повноваження голови Ради, заступника голови та секретаря

2.3.1. Голова Ради:

- організовує роботу Ради (президії), здійснює загальне керівництво нею;

- визначає дату, час і місце проведення засідання Ради (президії), скликає засідання Ради (президії) та головує під час засідань;

- визначає орієнтовний порядок денний засідань Ради (президії);

- розподіляє обов'язки між членами Ради, заступником голови Ради та секретарем Ради;

- планує роботу Ради (президії), доручає членам Ради підготовку питань до розгляду на її засіданні;

- видає розпорядження з питань організації діяльності Ради (президії);

- представляє Раду у стосунках з іншими органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, юридичними та фізичними особами.

Голова Ради подає в установленому порядку пропозиції щодо фінансування витрат на утримання Ради та організаційного забезпечення її діяльності.

Голова Ради підписує рішення Ради та її президії, звернення, листи, подання, положення, інструкції та інші документи, затверджені чи погоджені Радою або її президією, листи та відповіді на звернення, подання, запити до Ради.

2.3.2. У разі тимчасової відсутності голова Ради виконання своїх обов'язків покладає на заступника, секретаря чи члена президії Ради.

2.3.3. Заступник голови Ради здійснює повноваження, визначені головою Ради.

2.3.4. Секретар Ради:

- здійснює підготовку та проведення засідань Ради (формує проект порядку денного засідання Ради (президії), організовує (координує) підготовку матеріалів до засідань);

- організовує ведення діловодства Ради;

- відповідає за виготовлення її рішень;

- організовує підписання рішень Ради та її президії;

- здійснює інші повноваження, визначені цим Регламентом.

2.3.5. Президія Ради здійснює свої повноваження в період між засіданнями Ради, передбачені положенням, затвердженим Радою, та рішеннями Ради про делегування президії окремих повноважень.

Розділ III. Організація та порядок проведення засідань Ради

3.1. Організаційне засідання Ради

3.1.1. Організаційне засідання Ради відкриває старший за віком член нового складу Ради.

Рада зі свого складу більшістю голосів відкритим голосуванням обирає головуючого та секретаря, які ведуть засідання до обрання голови Ради та секретаря Ради.

3.1.2. Головуючий виносить на обговорення членів Ради питання щодо обрання голови Ради, його заступника та секретаря та оголошує про початок голосування в порядку, встановленому цим Регламентом.

3.2. Засідання Ради

3.2.1. Основною формою роботи Ради є проведення засідань.

3.2.2. Засідання Ради проводяться відповідно до принципів верховенства права, законності, рівноправності членів Ради, колегіальності прийняття рішень Ради, гласності та відкритості.

3.2.3. На засіданнях Рада:

- розробляє та організовує виконання заходів щодо забезпечення незалежності судів і суддів, поліпшення організації діяльності судів;

- розглядає питання правового захисту суддів, соціального захисту суддів та їхніх сімей, приймає відповідні рішення з цих питань;

- розглядає повідомлення про загрозу незалежності судді, перевіряє такі звернення та вживає необхідні заходи для усунення загрози незалежності;

- затверджує Положення про ДСА України;

- призначає та звільняє Голову ДСА України та його заступників;

- визначає за поданням Голови ДСА України граничну чисельність працівників ДСА України, у тому числі її територіальних управлінь, у межах видатків на утримання ДСА України;

- в порядку здійснення контролю за організацією діяльності судів планує (за необхідності) здійснення перевірок організації діяльності судів та визначається з переліком судів, в яких вони будуть проведені. Заслуховує з цих питань Голову ДСА України, його заступників, керівників структурних підрозділів і територіальних управлінь ДСА України;

- звертається з пропозиціями щодо питань діяльності судів до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови ДСА України та його заступників;

- затверджує зразки мантії та нагрудного знака судді;

- затверджує зразки посвідчень судді, судді у відставці, народного засідателя, присяжного;

- затверджує Положення про помічника судді;

- затверджує за погодженням з ДСА України Положення про автоматизовану систему документообігу суду, Положення про автоматизовану систему визначення члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для здійснення перевірки даних щодо наявності підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності;

- затверджує перелік судових рішень судів загальної юрисдикції, що підлягають включенню до Єдиного державного реєстру судових рішень;

- погоджує Положення про порядок створення та діяльність служби судових розпорядників та зразки форменого одягу судових розпорядників;

- може утворювати з метою оперативного вирішення конкретних завдань і напрямків діяльності Ради із числа членів Ради постійно діючі органи - президію і комітети, яким делегує певні свої повноваження, і затверджує кількісний склад цих органів та положення про них;

- може утворювати з числа членів Ради робочі групи для вивчення та аналізу окремих питань діяльності Ради, підготовки документів, що приймаються, затверджуються чи погоджуються Радою, підготовки та опрацювання законопроектів, що стосуються судоустрою і судочинства, статусу суддів, забезпечення діяльності органів судової влади;

- може прийняти рішення про попередній розгляд питань президією Ради, комітетами або створеними з цих питань робочими групами;

- приймає інші рішення з питань, віднесених до повноважень органів суддівського самоврядування.

3.2.4. Засідання Ради скликається її головою в разі потреби або на вимогу не менш як четвертої частини членів від складу Ради, але не рідше одного разу на три місяці.

3.2.5. Представники засобів масової інформації допускаються до зали засідання за списком, складеним структурним підрозділом ДСА України, відповідальним за зв'язки з засобами масової інформації, після їх акредитації і за наявності службового посвідчення.

3.2.6. Розгляд питань, внесених до порядку денного засідань Ради, проводиться відкрито. Якщо розгляд того чи іншого питання порядку денного може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом, або особистого життя осіб, стосовно яких вирішується питання, та з інших причин, визнаних Радою поважними, Рада може розглянути таке питання в закритому засіданні. Рішення про закрите засідання приймається більшістю від загального складу Ради, водночас Рада вирішує питання про визначення складу осіб, допущених до участі в закритому засіданні.

3.3. Порядок вирішення питань Радою

3.3.1. Засідання Ради вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь не менше двох третин від її загального складу. Делегування повноважень членів Ради не допускається.

3.3.2. Якщо розгляд питань неможливий у зв'язку з відсутністю необхідної кількості членів Ради, головуючий відкладає засідання у межах однієї години або переносить засідання на наступний за розкладом засідань чи визначений Радою день.

3.3.3. Результатом вирішення питань, віднесених Законом до повноважень Ради, є рішення.

3.3.4. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ради.

3.3.5. Член Ради, незгодний з прийнятим рішенням, може письмово викласти свою окрему думку, яка приєднується до рішення.

3.3.6. Рішення вважається неприйнятим, якщо при голосуванні воно не набрало необхідної кількості голосів або при рівному розподілі голосів "за" і "проти". За необхідності розгляд такого питання відкладається до наступного за розкладом засідання чи визначеного Радою дня.

3.4. Гласність засідань Ради

3.4.1. Засідання Ради проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли Рада приймає інше рішення.

3.4.2. Гласність роботи Ради забезпечується відкритим обговоренням питань, що віднесені Законом до її повноважень, у відкритих засіданнях у присутності учасників засідання, запрошених осіб та представників засобів масової інформації, які мають вільний доступ до зали засідань.

Рада також публікує звіти і повідомлення про результати засідань на своєму офіційному веб-сайті, в пресі, інформує про них по телебаченню чи з використанням інших засобів масової інформації.

3.4.3. Закриті засідання Ради можуть проводитись для розгляду конкретно визначених питань, а також розгляду питань, що стосуються організації поточної роботи Ради.

У закритому засіданні Ради мають право брати участь особи, присутність яких визнана Радою необхідною для розгляду відповідного питання.

Рада наприкінці закритого засідання приймає рішення щодо порядку використання матеріалів і рішення цього засідання.

3.5. Колегіальність розгляду питань

3.5.1. Розгляд питань, прийняття рішень проводяться Радою колегіально.

3.5.2. Рішення приймаються тільки тими членами Ради, які брали участь у розгляді питання на засіданні Ради.

3.6. Рівноправність членів Ради під час розгляду питань

3.6.1. Всі члени Ради є рівноправними під час розгляду питань та прийняття рішень на засіданні Ради.

3.6.2. Голова Ради на засіданні не має права обмежувати членів Ради у можливості задавати питання учасникам засідань, знімати поставлені членами Ради запитання, коментувати висловлювання та запитання членів Ради.

3.6.3. Члени Ради під час засідань повинні утримуватися від коментарів та реплік, втручання у дії головуючого.

3.7. Мова засідань Ради

Засідання Ради проводяться державною мовою.

3.8. Графік проведення засідань

3.8.1. Засідання Ради проводяться не рідше одного разу на три місяці. Рішення про скликання засідання Ради приймається головою Ради, президією або на вимогу не менш як четвертої частини членів від складу Ради.

3.8.2. У разі необхідності Рада може прийняти рішення:

- про зміну свого розкладу роботи;

- про продовження своєї роботи наступного дня після засідання;

- про скликання засідань у період між черговими засіданнями.

3.8.3. На останньому в поточному році засіданні Ради затверджується план роботи Ради на наступний рік.

Розділ IV. Підготовка питань до розгляду на засіданнях Ради

4.1. Порядок підготовки питань до розгляду на засіданнях Ради

4.1.1. Голова Ради визначає перелік питань, що виносяться для розгляду на засіданні Ради, та затверджує орієнтовний порядок денний засідання. У попередньому обговоренні цих питань можуть приймати участь й інші члени Ради. Голова Ради визначає:

- дату, час і місце проведення засідання;

- порядок розгляду питань, що виносяться на засідання;

- доповідачів по кожному питанню порядку денного.

4.1.2. Члени Ради мають право вносити Голові Ради пропозиції щодо включення до порядку денного засідання питань, вирішення яких належить до повноважень Ради.

Для внесення питань на розгляд Ради на ім'я її голови подається доповідна записка, у якій викладається суть питання, його обґрунтування, додаються матеріали, необхідні для розгляду, та перелік нормативних актів, що регулюють зазначене питання.

Доповідна записка може містити перелік осіб, яких пропонується запросити для обговорення.

4.1.3. Підготовку засідань Ради здійснює її секретар.

Секретар Комісії:

- організовує надання членам Ради сформованого орієнтовного порядку денного, а також матеріалів щодо питань, розгляд яких виноситься на засідання Ради;

- забезпечує повідомлення членів Ради, запрошених осіб про дату, час та місце проведення засідання;

- забезпечує фіксування засідання Ради технічними засобами;

- виконує доручення Голови Ради, пов'язані з підготовкою та організацією проведення засідання.

4.1.4. Кожному з членів Ради повідомляється про час і місце проведення засідання Ради, перелік питань, що виносяться на обговорення, не пізніше, ніж за 10 днів.

4.1.5. З метою оперативного розгляду невідкладних питань повідомлення може бути зроблене в інший строк, який повинен бути достатнім для прибуття членів Ради на її засідання або організації проведення засідання в режимі відеоконференції.

В такому випадку перелік питань, що вносяться на обговорення, членам Ради надається перед початком засідання. Вони вправі робити заяви про надання їм можливості ознайомитись з матеріалами і перенесення часу початку засідання. За відсутності таких заяв засідання починається у час, визначений в повідомленні.

4.1.6. Проекти документів з питань, що підлягають розгляду на засіданні Ради, подають голові та секретарю Ради не пізніше, ніж за 10 днів до засідання Ради.

У виключних випадках, при внесенні додаткових питань на призначене засідання Ради, матеріали можуть подаватися не пізніше, ніж за 5 днів.

У той же строк подаються документи, що підлягають розгляду президією та комітетами Ради.

4.1.7. Кожен з членів Ради не пізніше, ніж за три дні до засідання отримує матеріали засідання та довідкові матеріали з питань порядку денного.

4.1.8. Рада має право для здійснення своїх повноважень витребовувати та одержувати необхідну інформацію від голів судів, суддів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також громадян та їх об'єднань. Посадові особи, які безпідставно відмовляють у наданні інформації чи ухиляються від її надання, несуть передбачену законом відповідальність.

Розділ V. Розгляд питань на засіданні Ради

5.1. Відкриття засідання

5.1.1. У призначений час головуючий на засіданні, за наявності кворуму, відкриває засідання Ради.

5.1.2. Перед початком чергового засідання Ради головуючий інформує членів Ради про роботу президії та прийняті нею рішення.

5.1.3. Головуючий оголошує орієнтовний порядок денний засідання, а також пропозиції до порядку денного, які поступили від президії Ради або членів Ради, у письмовій формі, після його затвердження.

Члену Ради, який вніс письмову пропозицію про включення конкретного питання до порядку денного, повинна бути надана можливість виступити та обґрунтувати необхідність включення її до порядку денного.

5.1.4. В разі необхідності на засіданні може бути прийняте рішення про включення питання до порядку денного без попередньої підготовки проектів документів.

5.1.5. Члени Ради можуть висловити зауваження або пропозиції з конкретного питання порядку денного.

5.1.6. Головуючий проводить голосування щодо затвердження порядку денного.

Рішення про включення додаткових пропозицій до порядку денного засідання Ради та про порядок її роботи приймаються відкритим голосуванням з кожної пропозиції простою більшістю голосів членів Ради, які приймають участь у засіданні.

5.1.7. Питання розглядаються, як правило, у тій послідовності, в якій їх включено до порядку денного засідання.

5.1.8. Якщо після затвердження порядку денного виникне необхідність внесення пропозиції щодо включення до нього додаткового питання, то за неї повинні проголосувати більшість членів Ради, які приймають участь у засіданні.

5.2. Відкладення розгляду питання

5.2.1. Розгляд питання, включеного до порядку денного відкладається у разі:

- відсутності кворуму;

- наявності обставин, за яких рішення Ради з питання, включеного до порядку денного, не може бути прийняте або потребує доопрацювання;

- неявки учасників засідання, якщо їхня присутність на засіданні є обов'язковою;

- неотримання витребуваних матеріалів або необхідності витребування нових матеріалів;

- інших підстав за рішенням Ради.

5.3. Учасники засідання

Учасниками засідання Ради є:

- особи, щодо яких розглядається питання;

- особи, за поданням (офіційним зверненням) яких розглядається питання, або їх представники;

- особи, залучені в необхідних випадках Радою до участі у розгляді питань.

5.4. Права та обов'язки учасників засідання Ради

5.4.1. Учасники засідання Ради мають право знайомитися з матеріалами, давати усні та письмові пояснення, висловлювати свої міркування з питань, що розглядаються, задавати з дозволу головуючого запитання іншим учасникам засідання, подавати письмові пояснення, які приєднуються до матеріалів засідання.

5.4.2. Учасники засідання, присутність яких на засіданні обов'язкова, зобов'язані з'являтися на засідання Ради, давати пояснення, надавати документи, матеріали та інші відомості, необхідні для всебічного розгляду питання. Про неможливість участі у засіданні завчасно повідомити про це Раду.

5.5. Відвід (самовідвід) члена Ради

5.5.1. Член Ради не може брати участь у розгляді питання і підлягає відводу або повинен заявити самовідвід, якщо будуть встановлені обставини, що викликають сумнів у його неупередженості. За наявності таких обставин відвід члену Ради можуть заявити особи, щодо яких розглядається питання, а також особи, за поданням (офіційним зверненням) яких розглядається питання, або їх представники. Самовідвід заявляється усно і заноситься до протоколу.

Відвід повинен бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у формі письмової заяви до головуючого на засіданні.

5.5.2. Головуючий зобов'язаний ознайомити з заявою члена Ради, якому заявлено відвід. Останній має право дати пояснення щодо мотивів заявленого йому відводу.

5.5.3. Рішення про відвід (самовідвід) члена Ради приймається більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у засіданні.

Рішення про відвід кількох членів Ради приймається по кожному з них окремо.

5.5.4. У разі відсутності кворуму після відводу окремих членів Ради, розгляд питання відкладається.

5.6. Головуючий на засіданні Ради

5.6.1. Засідання Ради веде голова Ради, а у разі відсутності голови Ради або неможливості здійснення ним своїх повноважень функції головуючого виконує заступник голови або секретар Ради.

Головуючий на засіданні Ради:

- відкриває, веде, оголошує перерви та закриває засідання, а у випадках, визначених Регламентом, відкладає засідання;

- повідомляє про стан кворуму засідання, оголошує порядок денний і ставить на голосування його затвердження;

- повідомляє Раду про осіб, присутніх на засіданні за офіційним запрошенням;

- неупереджено веде засідання, спрямовуючи розгляд питань на забезпечення повного, всебічного і об'єктивного з'ясування обставин;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

- створює рівні можливості для участі в обговоренні питань;

- ставить питання на голосування, проводить підрахунок голосів, оголошує його результати;

- дає доручення, пов'язані із забезпеченням роботи засідання;

- забезпечує додержання вимог цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

- вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

- здійснює інші дії в межах своїх повноважень.

5.7. Дисципліна та етика засідань Ради

5.7.1. Присутні в залі засідань учасники засідання, представники преси, громадськості зобов'язані:

- вести себе шанобливо по відношенню до членів Ради, учасників засідання та один до одного;

- виконувати розпорядження головуючого щодо додержання порядку в ході засідання;

- утримуватися під час засідання від пересування по залу, розмов, реплік у будь-якій формі;

- вимкнути мобільні телефони та будь-які інші пристрої чи технічні засоби, що можуть заважати проведенню засідання;

- не створювати інших перешкод для нормального ходу засідання.

5.7.2. Особа, яка допустила порушення дисципліни або створення перешкод у проведенні засідання, попереджається головуючим про необхідність додержання порядку. У разі вчинення особою повторного порушення обов'язків, визначених цим Регламентом, головуючий може прийняти рішення про позбавлення цієї особи права подальшої участі у засіданні.

5.7.3. У разі масового порушення дисципліни та неможливості продовження засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання. У разі закриття засідання з цієї причини Рада проводить засідання у визначений день.

5.8. Порядок розгляду питань по суті

5.8.1. Розгляд кожного питання затвердженого порядку денного засідання починається з виступу члена Ради або іншої особи, визначеної доповідачем з цього питання.

Доповідач інформує присутніх про підстави для розгляду зазначеного питання, стисло викладає його зміст, відповідає на запитання членів Ради.

5.8.2. Якщо Рада визнає за необхідне додатково вивчити проблему, окреслену у питанні, або з'ясувати нові обставини, що мають істотне значення для прийняття рішення, вона виносить рішення про проведення додаткового опрацювання питання порядку денного та призначення нової дати його розгляду.

5.8.3. Член Ради має право виступу по кожному питанню порядку денного. Повторний виступ по одному і тому ж питанню допускається після виступу інших членів Ради з цього питання.

5.8.4. Учасник засідання Ради має право виступати з дозволу головуючого по суті питання, яке його стосується.

5.9. Закінчення розгляду питання та порядок голосування

5.9.1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування.

Рішення Ради приймається відкритим голосуванням більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у засіданні, по кожному окремому питанню.

5.9.2. Цей порядок може бути змінений у разі, якщо Рада в порядку, визначеному цим Регламентом, прийме рішення про обговорення питання та прийняття рішення в закритому засіданні.

5.10. Рішення Ради

5.10.1. Результатом вирішення питань, віднесених Законом до повноважень Ради, є рішення.

5.10.2. Рішення Ради викладаються в письмовій формі. У рішенні зазначаються дата і місце прийняття рішення, його номер, питання, що розглядалося, мотиви прийнятого рішення.

Проект рішення Ради готується доповідачем - членом Ради, а прийняте рішення підписується головуючим на її засіданні.

5.10.3. Рішення Ради приймаються більшістю голосів членів Ради, які беруть участь у засіданні.

5.10.4. Рішення Ради, прийняті в межах визначених Законом повноважень, є обов'язковими для всіх органів суддівського самоврядування. Рішення Ради може бути скасовано з'їздом суддів України.

5.10.5. Копії рішень, відповідно до теми, доручень чи пропозицій, викладених у них, протягом п'яти днів після підписання головою Ради надсилаються у встановленому порядку зазначеним у рішенні виконавцям, посадовим особам, органам державної влади тощо.

5.11. Фіксування ходу засідання Ради

5.11.1. Під час засідання Ради ведеться протокол, за її рішенням може здійснюватись звукозапис.

5.11.2. Протокол засідання Ради повинен містити:

- назву Ради, дату, місце засідання;

- порядок денний засідання;

- прізвище і ініціали головуючого на засіданні;

- прізвище і ініціали всіх присутніх членів Ради та запрошених осіб;

- з кожного питання порядку денного зазначаються доповідач, суть питання, зміст резолютивної частини прийнятого рішення, результати голосування по кожному питанню, крім випадків, коли Рада в порядку, визначеному цим Регламентом, прийме рішення про обговорення питання та прийняття рішення в закритому засіданні.

Фіксується факт повідомлення головуючим про прийняте Радою рішення.

5.11.3. Текст протоколу має бути точним, лаконічним, складеним на основі виступів, повинен усебічно характеризувати обговорюване питання з додержанням змісту й форми викладу, позиції учасників сторін.

5.11.3. Протокол засідання Ради підписується головуючим та секретарем.

Розділ VI. Робочі органи Ради

6.1. Президія Ради

6.1.1. З метою оперативного вирішення конкретних завдань і напрямків діяльності Рада на своєму засіданні може утворити із числа членів Ради постійно діючі робочі органи - президію та комітети.

6.1.2. Президія Ради здійснює свої повноваження в період між засіданнями Ради, передбачені Положенням про президію Ради, затвердженим Радою, та рішеннями Ради про делегування президії окремих повноважень.

6.1.3. Засідання президії скликаються по мірі необхідності головою Ради і є правомочними, якщо в її роботі бере участь більше половини кількості членів президії.

6.1.4. Засідання президії проводяться гласно і відкрито.

Для участі у її засіданні можуть бути запрошені представники органів державної влади, голови та представники рад суддів, члени Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, судді, представники наукових та навчальних закладів.

На засіданні за згодою президії можуть бути присутніми представники засобів масової інформації.

6.1.5. Президія Ради, у разі необхідності, може проводити спільні засідання з Президією Верховного Суду України, колегією ДСА України, іншими колегіальними органами.

6.1.6. Президія Ради може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

6.1.7. На засіданні президії Ради головує голова Ради або його заступник. Секретар Ради виконує повноваження секретаря президії.

6.1.8. Рішення президії Ради приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів президії. Рішення президії підписує голова Ради.

6.1.9. З окремих термінових питань рішення може бути прийнято шляхом опитування членів президії, за умови дотримання встановленого кворуму. На черговому засіданні президії рішення, прийняте шляхом опитування, доводиться до відома членів президії. Під час засідання президії ведеться протокол, який підписує голова Ради.

6.1.10. Президія підзвітна Раді.

6.1.11. Президія Ради на своїх засіданнях може розробляти проекти переліку питань, що вносяться на засідання Ради, попередньо розглядати окремі питання порядку денного, забезпечувати підготовку проектів документів і рішень, що вносяться на розгляд Ради, вирішує питання організаційного забезпечення засідань Ради та інші, які вимагають термінового вирішення.

6.2. Комітети Ради

6.2.1. З метою організаційного, методичного, технічного та іншого забезпечення окремих напрямків діяльності Радою з числа її членів можуть утворюватися відповідні комітети. Повноваження та порядок діяльності комітетів Ради регламентуються положеннями про них.

6.2.2. Кількісний та персональний склад комітетів визначається Радою.

6.2.3. Комітети діють на засадах відкритості та колегіальності.

6.2.4. До роботи у комітетах Радою можуть залучатися члени Ради, судді, що не є членами Ради, судді у відставці, працівники установ судової системи України, інші особи - фахівці відповідної галузі, які не входять до складу комітету.

6.2.5. Голови комітетів призначаються головою Ради.

6.2.6. За результатами розгляду винесених на обговорення питань комітет шляхом відкритого голосування більшістю голосів від обраного складу комітету затверджує висновки або рекомендації, які передаються до Ради.

6.2.7. Під час засідання комітету ведеться протокол або звукозапис.

6.2.8. Комітети підзвітні Раді.

6.3. Робочі групи

6.3.1. Для вивчення окремих питань діяльності Ради, підготовки та експертизи документів, підготовки пропозицій Рада, президія або за їх дорученням голова Ради розпорядженням можуть утворювати з числа членів Ради робочі групи.

6.3.2. До діяльності у робочих групах можуть залучатися працівники установ судової системи України, експерти, інші особи - фахівці у відповідній галузі.

6.3.3. Робочі групи підзвітні Раді.

Розділ VII. Порядок розгляду питань щодо призначення (звільнення) Голови ДСА України та його заступників

7.1. Порядок призначення Голови ДСА України та його заступників

7.1.1. Відповідно до статей 127, 147 Закону Рада призначає Голову ДСА України та його заступників.

Заступники Голови ДСА України призначаються Радою за поданням Голови ДСА України.

7.1.2. Головою, заступником Голови ДСА України може бути призначений громадянин України, який має повну вищу освіту, стаж роботи в органах судової системи не менше п'яти років та володіє державною мовою.

7.1.3. Не може бути призначена на посаду Голови, заступника Голови ДСА України особа, яка:

- досягла встановленого законом граничного віку перебування на державній службі;

- визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною,

- має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

- позбавлена права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений строк.

7.1.4. Кандидатом на посаду Голови, заступника Голови ДСА України подаються до Ради такі документи:

- заява претендента на зайняття посади написана власноруч;

- біографічна довідка;

- подання Голови ДСА України щодо призначення заступників Голови ДСА України;

- додатково може подаватися також інформація стосовно освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

7.1.5. Питання щодо призначення або звільнення Голови ДСАУ та його заступників включається до порядку денного засідання Ради в порядку, визначеному цим Регламентом.

Питання щодо призначення або звільнення Голови ДСАУ та його заступників на засіданні Ради доповідає голова Ради.

7.1.6. Члени Ради мають право не пізніше, ніж за 10 днів до засідання Ради, на якому буде розглянуто питання щодо призначення Голови, заступника Голови ДСА України, ознайомитись з характеризуючими документами кандидатів на ці посади.

7.1.7. Кандидатам на відповідну посаду надається право виступити і відповісти на запитання членів Ради.

7.1.8. Після виступу кандидата та відповідей на всі поставлені питання кандидатура на посаду Голови ДСАУ чи його заступника виноситься на обговорення та голосування, яке відповідно до пункту 3.2.6 цього Регламенту може бути проведеним у закритому засіданні.

7.1.9. Кандидатура на посаду Голови ДСАУ чи його заступника вважається призначеною, якщо за неї проголосувало більшість членів Ради, які приймали участь у засіданні.

7.2. Порядок звільнення Голови ДСА України та його заступників

7.2.1. Відповідно до статей 127, 147 Закону Рада звільняє Голову ДСА України та його заступників.

Заступники Голови ДСА України звільняються Радою за поданням Голови ДСА України.

7.2.2. Звільнення Голови ДСА України його заступників з посади здійснюється Радою за таких підстав:

- подання заяви про звільнення за власним бажанням;

- досягнення граничного віку перебування на державній службі;

- неналежне виконання посадових обов'язків, установлених для відповідної посади;

- набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

- інші підстави, передбачені Кодексом законів про працю України, Законом України "Про державну службу".

7.2.2. У разі внесення пропозицій про звільнення з посади у поданні обґрунтовуються причини неможливості перебування особи на займаній посаді.

До подання додаються заява особи, яка звільняється за власним бажанням, або пояснення особи, яка звільняється за порушення трудової дисципліни (у разі потреби - матеріали службового розслідування).

Розділ VIII. Порядок забезпечення розгляду звернень громадян

8. Порядок забезпечення розгляду звернень громадян і юридичних осіб Радою визначається відповідним Положенням.

Розділ IX. Міжнародна діяльність

9.1. Рада в межах повноважень взаємодіє з міжнародними організаціями та органами судової влади іноземних держав.

9.2. Рада вивчає та в разі потреби використовує іноземний досвід при розробці внутрішніх документів, що регулюють діяльність Ради.

Розділ X. Заключні положення

10.1. Регламент Ради затверджується рішенням Ради.

10.2. Зміни чи доповнення до цього Регламенту можуть бути ініційовані членом (членами) Ради.

Питання про внесення змін чи доповнень до Регламенту, ініційованих членом (членами) Ради, виноситься на розгляд Ради її головою.

10.3. Зміни чи доповнення до Регламенту затверджуються чи відхиляються відповідним рішенням Ради.

____________

Опрос