Идет загрузка документа (51 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно порядка уплаты сбора за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 09.09.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо порядку сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності)

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 13 - 17, ст. 112) такі зміни:

1. До розділу I "Загальні положення":

1.2. У підпункті 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 у першому реченні після слів "встановлення місцевих податків та зборів" через кому додати слова "зміну розміру їх ставок, об'єкта оподаткування, порядку справляння чи надання податкових пільг, яке тягне за собою зміну податкових зобов'язань платників податків".

1.3. У пункті 14.1 статті 14:

1) у підпункті 14.1.68 слова "за придбання та використання торгового патенту" замінити словами "у разі провадження видів підприємницької діяльності, передбачених статтею 267 Кодексу";

1) підпункт 14.1.92 виключити;

2) підпункт 14.1.146 виключити;

3) у підпункті 14.1.151 друге речення "Перелік платних послуг, для надання яких необхідно придбавати торговий патент, визначається Кабінетом Міністрів України" замінити реченням "Перелік платних послуг, надання яких потребує сплату збору згідно зі статтею 267 Кодексу, визначається Кабінетом Міністрів України";

4) підпункт 14.1.250 виключити.

2. До розділу II "Адміністрування податків, зборів (обов'язкових платежів):

2.1. У підпункті 70.12.6 пункту 70.12 статті 70 слова у дужках "патентів тощо" виключити.

2.2. У статті 94:

1) у підпункті 94.2.4 пункту 94.2 слова "торгові патенти" замінити словами "анульована реєстрація платника збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (у випадку, якщо така реєстрація є обов'язковою";

2) у підпункті 94.19.8 пункту 94.19 слова "торгових патентів" замінити словами "реєстрацією (поновленням реєстрації) платника збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності (у випадку, якщо така реєстрація є обов'язковою)".

2.3. Пункт 125.1 статті 125 викласти у наступній редакції:

"125.1. Суб'єкти господарювання, що проводять торговельну діяльність, здійснюють торгівлю готівковими валютними цінностями, діяльність у сфері розваг, надають платні послуги:

за здійснення діяльності, передбаченої статтею 267 цього Кодексу, без сплати збору (крім діяльності у сфері розваг), сплачують штраф у подвійному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше подвійного його розміру за один місяць;

за здійснення без сплати збору реалізації товарів, визначених підпунктом 267.2.7 пункту 267.2 статті 267 цього Кодексу, сплачують штраф у п'ятикратному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше п'ятикратного його розміру за рік;

за здійснення без сплати збору реалізації товарів, визначених підпунктом 267.2.8 пункту 267.2 статті 267 цього Кодексу, сплачують штраф у подвійному розмірі збору за весь строк такої діяльності;

за здійснення діяльності у сфері розваг, передбаченої статтею 267 цього Кодексу, без сплати збору сплачують штраф у восьмикратному розмірі збору за весь період здійснення такої діяльності, але не менше восьмикратного його розміру за один квартал.

Несплата (неперерахування) суб'єктом господарювання сум збору за здійснення деяких видів підприємницької діяльності, зазначених у підпункті 267.1.1 пункту 267.1 статті 267 цього Кодексу в порядку та у строки, визначені цим Кодексом, - тягне за собою накладення штрафу у розмірі 50 відсотків ставок збору, встановлених статтею 267 цього Кодексу".

3. До розділу III "Податок на прибуток підприємств":

3.1. У другому абзаці пункту 150.1 статті 150 слова "діяльності, яка підлягає патентуванню" замінити словами "видів діяльності, передбачених статтею 267 Кодексу";

3.2. У статті 152:

1) пункт 152.1 статті 152 викласти у наступній редакції:

"152.1. Податок нараховується платником самостійно за ставкою, визначеною пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу, від податкової бази, визначеної згідно зі статтею 149 цього Кодексу. Податок, нарахований від податкової бази за видами діяльності, передбаченими статтею 267 Кодексу (крім діяльності, зазначеної в підпунктах "д" та "е" підпункту 267.1.1 пункту 267.1), підлягає сплаті до бюджету в сумі, яка визначена відповідно до цього розділу, і зменшена на суму збору за провадження таких видів діяльності";

2) у першому реченні пункту 152.2 слова "діяльність, що підлягає патентуванню відповідно до розділу XII цього Кодексу" замінити словами "види діяльності, передбачені статтею 267 Кодексу". У другому реченні слова "від діяльності, що підлягає патентуванню" замінити словами "видів діяльності, передбачених статтею 267 Кодексу";

3) перше речення першого абзацу пункту 152.11 викласти у наступній редакції:

"Платники податку, дохід (прибуток) яких повністю та/або частково звільнено від оподаткуванням цим податком, а також ті, що проводять види діяльності, передбачені статтею 267 Кодексу, ведуть окремий облік доходу (прибутку), який звільняється від оподаткування згідно з нормами цього Кодексу, або доходу, отриманого від видів діяльності, передбачених статтею 267 Кодексу".

4. Статтю 267 викласти у наступній редакції:

"Стаття 267. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

267.1. Платники збору

267.1.1. Платниками збору є суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), їх відокремлені підрозділи, які провадять такі види підприємницької діяльності:

а) торговельна діяльність у пунктах продажу товарів;

б) діяльність з надання платних побутових послуг за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України;

в) торгівля валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти;

г) діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових лотерей).

267.1.2. Не є платниками збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг такі суб'єкти господарювання:

а) аптеки, що перебувають у державній та комунальній власності;

б) розташовані у селах, селищах і містах районного значення підприємства та організації споживчої кооперації та торгово-виробничі державні підприємства робітничого постачання;

в) фізичні особи - підприємці, які провадять торговельну діяльність у межах ринків усіх форм власності;

г) фізичні особи - підприємці, які здійснюють продаж вирощених в особистому підсобному господарстві, на присадибній, дачній, садовій і городній ділянках продукції рослинництва і тваринництва, свійської худоби та птиці (як у живому вигляді, так і продукції забою в сирому вигляді та у вигляді первинної переробки), продукції власного бджільництва;

ґ) фізичні особи - підприємці, які сплачують державне мито за нотаріальне посвідчення договорів про відчуження власного майна, якщо товари кожної окремої категорії відчужуються не частіше одного разу на календарний рік;

д) суб'єкти господарювання, утворені громадськими організаціями інвалідів, які мають податкові пільги згідно із законодавством та здійснюють торгівлю виключно продовольчими товарами вітчизняного виробництва та продукцією, виготовленою на підприємствах "Українське товариство сліпих", "Українське товариство глухих", а також фізичними особами - інвалідами, зареєстрованими відповідно до закону як підприємці;

е) суб'єкти господарювання, які провадять торговельну діяльність виключно з використанням таких видів товарів вітчизняного виробництва: хліб і хлібобулочні вироби; борошно пшеничне та житнє; сіль, цукор, олія соняшникова і кукурудзяна; молоко і молочна продукція, крім молока і вершків згущених із домішками і без них; продукти дитячого харчування; безалкогольні напої; морозиво; яловичина та свинина; свійська птиця; яйця; риба; ягоди і фрукти; мед та інші продукти бджільництва, бджолоінвентар і засоби захисту бджіл; картопля і плодоовочева продукція; комбікорм для продажу населенню;

є) суб'єкти господарювання, що реалізують продукцію власного виробництва фізичним особам, які перебувають з ними у трудових відносинах, через пункти продажу товарів, вбудовані у виробничі або адміністративні приміщення, що належать такому суб'єкту;

ж) суб'єкти господарювання, які провадять діяльність із закупівлі у населення продукції (заготівельна діяльність), якщо подальша реалізація такої продукції відбувається за розрахунками у безготівковій формі (пункти приймання склотари, макулатури, відходів паперових, картонних і ганчіркових; заготівля сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки);

з) підприємства, установи та організації, які провадять діяльність у торговельно-виробничій сфері (ресторанне господарство), у тому числі навчальних закладах, із обслуговування виключно працівників таких підприємств, установ та організацій, а також учнів і студентів у навчальних закладах;

и) фельдшерські, фельдшерсько-акушерські пункти, сільські дільничні лікарні, амбулаторії, амбулаторії загальної практики - сімейної медицини, що розташовані в сільській місцевості, за умови, що у сільській місцевості відсутні аптеки або структурні підрозділи аптек, роздрібна торгівля с здійснюється працівниками таких пунктів, лікарень, амбулаторій, які мають медичну освіту, та виключно за переліком, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, а також на підставі договорів, укладених із ліцензіатом, що має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

276.1.3. Не є платниками збору за провадження діяльності у сфері розваг суб'єкти господарювання, які провадять комп'ютерні та відеоігри.

267.1.4. Особливості справляння збору суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою 1 розділу XIV цього Кодексу.

267.2. Ставки збору

267.3.1. Ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється сільськими, селищними та міськими радами (далі у цьому пункті - органами місцевого самоврядування) з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі - мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

267.2.2. Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних паливно-роздавальних колонок на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг встановлюється в таких межах:

а) на території міста Києва та обласних центрів - від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати;

б) на території міста Севастополя, міст обласного значення (крім обласних центрів) і районних центрів - від 0,04 до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати;

в) на території інших населених пунктів - від 0,02 до 0,1 розміру мінімальної заробітної плати.

267.2.3. У разі якщо пункти продажу товарів (надання послуг) розташовані в курортній місцевості або на території, прилеглій до митниці, інших пунктів переміщення через митний кордон, органи місцевого самоврядування, до бюджетів яких спрямовуються кошти від сплати збору, можуть прийняти рішення щодо збільшення ставки збору, встановленої в підпункті 267.3.2 цього пункту, але не більш як 0,4 розміру мінімальної заробітної плати.

267.2.4. Ставка збору за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах встановлюється в межах від 0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати залежно від місця розташування таких пунктів продажу.

267.2.5. Ставка збору за здійснення торгівлі валютними цінностями на календарний місяць становить 1,2 розміру мінімальної заробітної плати.

267.2.6. Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на квартал становить:

для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор) - розмір мінімальної заробітної плати;

для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, - розмір мінімальної заробітної плати, збільшений у 2 рази, за кожний гральний жолоб (доріжку);

для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються для спортивних аматорських змагань, - розмір мінімальної заробітної плати за кожний стіл для більярда;

для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме гральне місце.

267.2.7. Ставка збору за провадження торговельної діяльності встановлюється в розмірі 0,05 розміру мінімальної заробітної плати щорічно для видів діяльності:

1) торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів (незалежно від країни їх походження):

а) товари повсякденного вжитку, продукти харчування, вироби медичного призначення для індивідуального користування, технічні та інші засоби реабілітації через торговельні установи, утворені з цією метою громадськими організаціями інвалідів;

б) товарів військової атрибутики та повсякденного вжитку для військовослужбовців на території військових частин і військових навчальних закладів;

в) насіння та посадкового матеріалу овочевих, баштанних, кормових та квіткових культур, кормових коренеплодів та картоплі;

г) сірників;

ґ) термометрів та індивідуальних діагностичних приладів.

2) торговельна діяльність виключно з використанням таких товарів вітчизняного виробництва:

а) поштові марки, листівки, вітальні листівки і конверти непогашені, ящики, коробки, мішки, сумки та інша тара, виготовлена з дерева, паперу та картону, яка використовується для поштових відправлень підприємствами, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері надання послуг поштового зв'язку, і фурнітура до них;

б) товари народних промислів, крім антикварних та тих, що становлять культурну цінність згідно з переліком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері культури;

в) готові лікарські засоби (лікарські препарати, ліки, медикаменти, предмети догляду, перев'язувальні матеріали та інше медичне приладдя), вітаміни для населення, тампони, інші види санітарно-гігієнічних виробів із целюлози або її замінників, ветеринарні препарати, вироби медичного призначення для індивідуального користування інвалідами, технічні та інші засоби реабілітації інвалідів;

г) зубні паста та порошки, косметичні серветки, дитячі пелюшки, папір туалетний, мило господарське;

ґ) вугілля, вугільні брикети, паливо пічне побутове, гас освітлювальний, торф паливний кусковий, торф'яні брикети і дрова для продажу населенню, газ скраплений у балонах, що реалізується населенню за місцем проживання для використання у житлових та/або нежитлових приміщеннях;

д) проїзні квитки;

е) зошити.

3) торговельна діяльність виключно з використанням періодичних видань друкованих засобів масової інформації вітчизняного виробництва, що мають реєстраційні свідоцтва, видані в установленому порядку, а також книг, брошур, альбомів, нотних видань, буклетів, плакатів, картографічної продукції, що видаються юридичними особами - резидентами України.

При здійсненні продажу товарів, зазначених у абзаці першому цього підпункту, платники збору можуть одночасно здійснювати продаж супутньої продукції (незалежно від країни їх походження): ручки, олівці, інструменти для креслення, пензлі, мастихіни, мольберти, фарби, лаки, розчинники та закріплювачі для малювання та живопису, полотна, багети, рамки та підрамники для картин, швидкозшивачі, інші канцелярські прилади та конторське приладдя, крім виготовлених з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів.

267.2.8. У разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, ставка збору за один день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.

Ставка діє на період здійснення зазначених заходів, але не більше п'ятнадцяти календарних днів.

267.2.9. Ставки збору, визначені відповідно до цієї статті, округляються (менш як 50 копійок відкидається, а 50 копійок і більше округляється до однієї гривні).

267.3. Порядок провадження передбачених цією статтею видів підприємницької діяльності

267.3.1. Для провадження передбачених цією статтею видів підприємницької діяльності суб'єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем сплати збору заявку, яка повинна містити такі відомості:

а) найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);

б) податкова адреса суб'єкта господарювання;

в) вид підприємницької діяльності, для провадження якої сплачується збір;

г) інформація щодо повної або часткової сплати збору (реквізити платіжного документа, сума платежу);

ґ) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту безпосередньої здійснення діяльності (продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти, грального місця);

д) позначення "виїзна торгівля" (у разі здійснення такого виду діяльності);

е) найменування, місцезнаходження відокремленого підрозділу, для якого подається заявка, та якому належить пункт безпосереднього здійснення діяльності (у разі наявності);

ж) назва, дата, номер документа, що засвідчує право власності (оренди);

з) період, за який сплачено збір;

і) період, протягом якого передбачається здійснення діяльності;

к) спосіб отримання (за бажанням) квитанції про надання заявки (поштою, електронною поштою, особисто або через уповноважену особу).

Суб'єкт господарювання несе персональну відповідальність за достовірність та повноту інформації, вказаної у заявці.

Форма та порядок подання заявки встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

267.3.2. Заявка подається до контролюючого органу в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення;

в) засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Підтвердженням отримання контролюючим органом заявки є квитанція, яку платник за бажанням отримує у спосіб, визначений у заявці.

267.3.3. Реєстрація суб'єкта господарювання як платника збору здійснюється шляхом внесення відповідних записів до Реєстру платників збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Реєстр ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Відомості з Реєстру є відкритими та загальнодоступними і оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

267.3.4. У разі невнесення до заявки усіх необхідних відомостей, або несплати збору контролюючий орган має право запропонувати суб'єкту господарювання подати нову заявку.

267.3.5. Контролюючий орган, у разі відсутності визначених цим Кодексом підстав для відмови, здійснює реєстрацію суб'єкта господарювання як платника збору з дати, визначеної відповідно до зазначеного пункту, протягом двох робочих днів з дати отримання контролюючим органом заявки для провадження передбачених цією статтею видів підприємницької діяльності.

267.3.6. До Реєстру вносяться такі відомості:

а) найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);

б) податкова адреса суб'єкта господарювання;

в) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту безпосереднього здійснення діяльності;

г) найменування, місцезнаходження відокремленого підрозділу, для якого подається заявка, та якому належить пункт безпосереднього здійснення діяльності (у разі наявності);

д) вид підприємницької діяльності, для провадження якої сплачується збір;

е) позначення "виїзна торгівля" (у разі здійснення такого виду діяльності);

ж) період, протягом якого передбачається здійснення діяльності.

267.3.7. У разі зміни відомостей, передбачених підпунктом 267.3.1 цього пункту, платник на протязі трьох робочих днів з дня змін подає заявку із зазначенням нових відомостей.

Зміни до Реєстру платників збору вносяться в день подання платником відповідної заявки.

267.3.8. За бажанням зареєстрований платник збору (фізична особа - підприємець, керівник юридичної особи або особа, уповноважена платником) може безоплатно та безумовно отримати витяг з Реєстру платників збору. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту.

Витяг діє до внесення змін до Реєстру.

Форма запиту про отримання витягу та витягу з Реєстру платників збору затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

267.3.9. У витягу з Реєстру платників збору зазначаються такі відомості:

а) найменування суб'єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);

б) податкова адреса суб'єкта господарювання;

в) назва та фактична адреса (місцезнаходження) пункту безпосереднього здійснення діяльності;

г) найменування, місцезнаходження відокремленого підрозділу, для якого подається заявка, та якому належить пункт безпосереднього здійснення діяльності (у разі наявності);

д) вид підприємницької діяльності, для провадження якої сплачується збір;

е) позначення "виїзна торгівля" (у разі здійснення такого виду діяльності);

ж) період, протягом якого передбачається здійснення діяльності.

267.3.10. Реєстрація платником збору може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників збору за рішенням контролюючого органу:

у разі припинення (ліквідації) юридичної особи та підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем - в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;

у разі невнесення суб'єктом господарювання збору протягом трьох послідовних місяців - у перший день місяця, що настає по завершенні трьох послідовних місяців, протягом яких збір не було внесено.

Рішення про анулювання реєстрації оформлюється актом за підписом керівника контролюючого органу, копія якого надається суб'єкту господарювання протягом двох днів з дня його складання.

За продовження діяльності без сплати збору суб'єкт господарювання несе відповідальність згідно зі статтею 125 цього Кодексу.

267.3.11. У разі сплати суб'єктом господарювання збору його реєстрація платником збору може бути поновлена. Для цього суб'єкт господарювання подає заявку відповідно до п. 267.3.1, 267.3.2 п. 267 цієї статті Кодексу.

267.3.12. Витяг з Реєстру платників збору діє у пункті безпосереднього здійснення діяльності, адреса (місцезнаходження) якого вказана у витягу.

267.3.13. Витяг з Реєстру платників збору з позначенням "виїзна торгівля", виданий для провадження торговельної діяльності з використанням пересувної торговельної мережі (автомагазини, розвозки тощо), діє на території України.

267.4. Порядок провадження передбачених цією статтею видів підприємницької діяльності

267.4.1. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями для кожного відокремленого підрозділу, який не є платником податку на прибуток, подання заявки та сплата збору здійснюється суб'єктами господарювання за місцем реєстрації такого відокремленого підрозділу.

267.4.2. Для провадження торговельної діяльності, діяльності з надання платних послуг та діяльності з торгівлі валютними цінностями подання заявки та сплата збору здійснюється окремо для кожного пункту продажу товарів, пункту з надання платних послуг, пункту обміну іноземної валюти.

267.4.3. Для здійснення діяльності у сфері розваг подання заявки та сплата збору здійснюється для кожного окремого грального місця. Якщо окреме гральне місце має декілька незалежних гральних місць, подання заявки та сплата збору здійснюється окремо для кожного з них.

267.4.4. Для здійснення діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів подання заявки та сплата збору здійснюється для кожного майданчика та спеціально відведеної автостоянки.

267.5. Порядок та строки сплати збору

267.5.1. Порядок сплати збору платниками збору, які:

а) провадять торговельну діяльність або надають платні послуги (крім пересувної торговельної мережі) - збір сплачується за місцезнаходженням пункту продажу товарів або пункту з надання платних послуг;

б) здійснюють торгівлю валютними цінностями - за місцезнаходженням пункту обміну іноземної валюти;

в) здійснюють діяльність у сфері розваг - за місцезнаходженням пункту надання послуг у сфері розваг;

г) здійснюють торгівлю через пересувну торговельну мережу - за місцем реєстрації таких платників;

ґ) здійснюють торгівлю на ярмарках, виставках-продажах та інших короткотермінових заходах, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, - за місцем провадження такої діяльності.

267.5.2. Строки сплати збору:

а) у разі проведення ярмарків, виставок-продажів та інших короткотермінових заходів, пов'язаних з демонстрацією та продажем товарів, - не пізніш як за один календарний день до початку провадження такої діяльності;

б) за провадження торговельної діяльності (крім діяльності, визначеної у пункті "а" цього підпункту), діяльності з надання платних послуг, здійснення торгівлі валютними цінностями - щомісяця не пізніше 15 числа, який передує звітному місяцю;

в) за здійснення діяльності у сфері розваг - щоквартально не пізніше 15 числа місяця, який передує звітному кварталу.

267.5.3. Під час подання заявки на провадження видів діяльності суб'єкт господарювання вносить суму збору за один місяць (квартал). На суму збору, сплачену під час подання заявки, зменшується сума збору, яка підлягає внесенню в останній місяць (квартал) його дії.

267.5.4. Платники збору можуть здійснити сплату збору авансовим внеском до кінця календарного року.

267.5.5. Суми збору, не сплачені в установлені строки, вважаються податковим боргом і стягуються до бюджету згідно з положеннями цього Кодексу.

267.7. Суб'єкт господарювання може прийняти рішення щодо анулювання реєстрації платником збору у разі:

припинення діяльності, визначеної цією статтею Кодексу;

прийняття рішення про ліквідацію, проведення реорганізації, перетворення.

Суб'єкт господарювання до 15 числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє про це відповідному контролюючому органу. При цьому суб'єкту господарювання повертається надмірно сплачена сума збору.

Якщо суб'єкт господарювання подає заявку про анулювання реєстрації платником збору до спливу періоду, за який було сплачено збір, то йому повертається сплачений збір пропорційно до терміну, який залишився до кінця періоду, за який сплачено збір.

267.8. У разі анулювання реєстрації суб'єкта господарювання як платника збору за рішенням контролюючого органу у випадках, передбачених пп. 267.3.10 п. 267.3 цієї статті, надмірно сплачена сума збору не повертається.

267.9. Платники збору несуть відповідальність відповідно до цього Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати збору".

5. До підрозділу 7 Розділу XX "Перехідні положення":

5.1. назву Підрозділу викласти у наступній редакції:

"Підрозділ 7. Особливості порядку використання та повернення торгових патентів";

5.2. у пункті 2 після слів "Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" через кому додати слова "статті 267 цього Кодексу до набрання чинності цим Законом";

5.3. доповнити підрозділ пунктом 3 наступного змісту:

"3. Торгові патенти, видані згідно з вимогами Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", статті 267 Кодексу у редакції до набрання чинності цим Законом, вважаються чинними до закінчення строку їх дії, після чого підлягають обов'язковому поверненню до контролюючого органу".

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо порядку сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Питання забезпечення надходження коштів до бюджету в умовах формування сприятливого інвестиційного клімату та бізнес-середовища належать до першочергових напрямів реформування податкової системи України.

Шляхи вирішення включають заходи із зниження фіскальних бар'єрів для ведення бізнесу, спрощення та удосконалення порядку адміністрування податків, уніфікації податкового обліку.

Торговий патент - державне свідоцтво, що засвідчує набуте суб'єктом господарювання обмежене в часі та межах відповідних територій право провадження визначених у п. 267.1 ст. 267 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) видів підприємницької діяльності, за здійснення яких справляється збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності за ставками, що встановлюються органами місцевого самоврядування.

Бланк торгового патенту є документом суворого обліку.

Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до вимог ст. 267 Кодексу.

Відомості, наведені в поданій суб'єктом господарювання заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Існуюча процедура придбання торгового патенту та необхідність надання до територіальних контролюючих органів для звірки оригіналів або нотаріально посвідчених копій документів, на підставі яких заповнена заявка, є обтяжливими для платників.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект підготовлено з метою зниження фіскальних бар'єрів для ведення бізнесу, спрощення процедури придбання патенту для провадження певних видів підприємницької діяльності.

Передбачається скасувати норму Кодексу щодо придбання торгового патенту. Для провадження передбачених ст. 267 Кодексу видів підприємницької діяльності суб'єкт господарювання подає до територіального контролюючого органу заявку, яка може бути підставою для взяття на облік як платника збору за неосновним місцем обліку.

Також передбачається скасувати норму щодо звірки з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена заявка. Суб'єктом господарювання у заявці лише надається інформація щодо реквізитів платіжного документа про повну або часткову сплату збору.

Суб'єкт господарювання несе персональну відповідальність за достовірність інформації, зазначеної у заявці.

3. Правові аспекти

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо порядку придбання торгового патенту на провадження деяких видів підприємницької діяльності)" розроблений у межах забезпечення лібералізації податкової системи шляхом внесення змін до законодавства на виконання п. 3.3 Плану заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 року N 187 "Про затвердження Державної програми активізації розвитку економіки на 2013 - 2014 роки".

Правовідносини у цій сфері регулюються Конституцією України, Кодексом, Законом України "Про адміністративні послуги".

Реалізація Закону України потребує внесення змін до наказу Міністерства доходів і зборів України від 30.12.2013 N 867 "Про затвердження форм та Порядку заповнення торгових патентів, форми Заявки на придбання торгових патентів".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Оскільки Кодексом встановлена вимога подання заявки та сплата збору за кожний конкретний пункт продажу товарів, пункт з надання платних послуг, пункт обміну іноземної валюти, для кожного окремого грального місця, то скасування норми придбання торгового патенту не вплине на показники надходжень до бюджетів.

Реалізація Закону України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України потребує погодження з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством юстиції України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону України відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Норми законопроекту не передбачають правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України розміщено для обговорення на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України потребує проведення консультацій із соціальними партнерами.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект має на меті зменшення адміністративних бар'єрів ведення бізнесу, поліпшення рейтингу України в оцінці "Ведення бізнесу" та удосконалення процесу адміністрування податків.

11. Прогноз результатів

Запровадження норм проекту Закону України сприятиме покращенню бізнес-середовища в результаті зниження адміністративних бар'єрів для ведення бізнесу, зменшення часу та матеріальних витрат суб'єктів господарювання на виконання обов'язків платників податків.

 

Голова Державної
фіскальної служби України

І. О. Білоус

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо порядку сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності)"

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Питання забезпечення надходження коштів до бюджету в умовах формування сприятливого інвестиційного клімату та бізнес-середовища належать до першочергових напрямів реформування податкової системи України.

Шляхи вирішення включають заходи із зниження фіскальних бар'єрів для ведення бізнесу, спрощення та удосконалення порядку адміністрування податків, уніфікації податкового обліку.

Згідно з Податковим кодексом України (далі - Кодекс) провадження деяких видів підприємницької діяльності, крім сплати відповідного збору, потребує придбання торгового патенту (ст. 267 Кодексу).

Бланк торгового патенту є документом суворого обліку. Підставою для придбання торгового патенту є заявка, оформлена відповідно до вимог ст. 267 Кодексу. Відомості, наведені в заявці, звіряються з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена така заявка.

Існуюча процедура придбання торгового патенту та необхідність надання до територіальних контролюючих органів для звірки оригіналів або нотаріально посвідчених копій документів, на підставі яких заповнена заявка, є обтяжливими для платників.

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо порядку сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності)" передбачає скасування торгових патентів.

2. Визначення цілей державного регулювання

Законопроект підготовлено з метою зниження фіскальних бар'єрів для ведення бізнесу, спрощення процедури придбання патенту для провадження певних видів підприємницької діяльності.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Альтернативним варіантом досягнення цілей зниження фіскальних бар'єрів для ведення бізнесу є скасування збору. Проте зазначений варіант призведе до втрат місцевих бюджетів у розмірі близько 500 млн. гривень.

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Передбачається скасувати норму Кодексу щодо придбання торгового патенту. Для провадження передбачених ст. 267 Кодексу видів підприємницької діяльності суб'єкт господарювання подає до територіального контролюючого органу заявку, яка може бути підставою для взяття на облік як платника збору за неосновним місцем обліку.

Також передбачається скасувати норму щодо звірки з оригіналами або нотаріально посвідченими копіями документів, на підставі яких заповнена заявка. Суб'єктом господарювання у заявці лише надається інформація щодо реквізитів платіжного документа про повну або часткову сплату збору.

Суб'єкт господарювання несе персональну відповідальність за достовірність інформації, зазначеної у заявці.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Скасування торгового патенту та процедури його придбання не обмежить можливості суб'єктів господарювання виконувати обов'язки платника збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності. У разі прийняття законопроекту спроститься механізм адміністрування збору як з боку платника, так і з боку Державної фіскальної служби України.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Прийняття проекту Закону сприятиме економії бюджетних коштів. Витрати на виготовлення бланків торгових патентів складають 12 млн. грн. на рік

Витрати державного та місцевих бюджетів відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

Зниження фіскальних бар'єрів для ведення бізнесу

Реалізація положень проекту Закону не потребує додаткових матеріальних витрат

Норми цього регуляторного акта не впливатимуть на інтереси громадян.

7. Строк дії акта

Строк дії цього акта може бути обмежено в разі втрати чинності ст. 267 Кодексу.

8. Показники результативності акта

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо порядку сплати збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності)" сприятиме покращенню умов ведення бізнесу та економії бюджетних коштів.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться платниками для виконання вимог акта, зменшаться.

Проект Закону не зачіпає і не впливає на інтереси інших суб'єктів господарювання - платників податків, тому не може порушувати або упереджувати їх законні інтереси у сфері господарювання, а також не може чинити вплив на ведення господарської діяльності.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта є високим. З цією метою друкуватимуться листи, роз'яснення, статті у періодичних виданнях "Вісник Міністерства доходів і зборів України" та "Податковий, банківський, митний консультант" і розміщуватимуться на офіційному сайті Державної фіскальної служби України.

Реалізація Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат суб'єктів господарювання.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання ним чинності шляхом збору пропозицій і зауважень до проекту та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу статистичних даних.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через кожні три роки, починаючи від дня виконання заходів з повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом проведення аналізу показників дії цього акта буде внесено відповідні зміни.

 

Голова Державної
фіскальної служби України

І. О. Білоус

Опрос