Идет загрузка документа (172 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Порядка формирования инвестиционных программ субъектов хозяйствования, осуществляющих хозяйственную деятельность по производству электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 20.08.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

від ________________ N _____

м. Київ

Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях

Відповідно до Законів України "Про електроенергетику" та "Про теплопостачання", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, постановляє:

1. Затвердити Порядок формування інвестиційних програм суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, що додається.

2. Управлінню генеруючих підприємств в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

 

Голова Комісії

С. Тітенко

 

Порядок
формування інвестиційних програм суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та отримали ліцензію на право здійснення такої господарської діяльності (далі - ліцензіати).

1.2. Цей Порядок визначає процедуру подання, формування, розгляду, схвалення, перегляду та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з метою визначення обґрунтованості запланованих ліцензіатом капіталовкладень та/або витрат, передбачених у тарифах на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії (далі - тарифи) на принципах економічної доцільності, а також цільового використання коштів ліцензіатом.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період - період, який передує прогнозному періоду, тривалістю, як правило, календарний рік;

звітний період - період дії інвестиційної програми, за який ліцензіат звітує про виконання інвестиційної програми щоквартально з наростаючим підсумком та за підсумками року;

інвестиційна програма - план капітальних інвестицій та капітальних вкладень для підвищення рівня надійності та економічності роботи основних фондів (генеруючого та допоміжного обладнання виробників електричної та (або) теплової енергії), який містить комплекс зобов'язань ліцензіата на період їх виконання щодо розвитку підприємства, джерела їх фінансування та графік виконання;

капітальні вкладення - витрати на будівництво нових, розширення, реконструкцію і модернізацію основних фондів виробничого і невиробничого призначення;

капітальні інвестиції - господарські операції, що передбачають придбання основних фондів виробничого і невиробничого призначення;

модернізація - комплекс заходів з поліпшення експлуатаційних характеристик основних фондів виробничого і невиробничого призначення шляхом заміни окремих складових частин досконалішими згідно з сучасними вимогами і нормами;

прогнозний період - період, протягом якого ліцензіат планує виконання інвестиційної програми (як правило, календарний рік);

реконструкція - перебудова (добудова, переобладнання) основних фондів виробничого і невиробничого призначення.

1.4. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної в інвестиційній програмі.

1.5. Ліцензіат зобов'язаний використовувати кошти, визначені як джерело фінансування інвестиційної програми, виключно на її виконання відповідно до графіка, визначеного інвестиційною програмою.

1.6. Рішення про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї приймається НКРЕ на засіданні у формі відкритого слухання шляхом всебічного та повного з'ясування позицій усіх учасників відкритого засідання після розгляду та опрацювання НКРЕ інвестиційної програми або запропонованих змін до неї та наданих матеріалів згідно з вимогами цього Порядку.

При розгляді питання про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї на засідання у формі відкритого слухання НКРЕ запрошуються представники ліцензіата, центрального органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в паливно-енергетичному комплексі, та інших заінтересованих сторін (у разі необхідності).

НКРЕ не пізніше ніж на десятий робочий день з дня прийняття рішення про схвалення інвестиційної програми або внесення змін до неї надсилає ліцензіату та територіальному органу НКРЕ у відповідному регіоні копію цього рішення.

II. Вимоги до інвестиційних програм

2.1. З метою обґрунтування запланованих витрат ліцензіата, що приймаються до розрахунку тарифів ліцензіата та які спрямовуються ним на реконструкцію, модернізацію та розвиток основних фондів, інших активів ліцензіата, до НКРЕ подається інвестиційна програма за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

2.2. Джерелами фінансування інвестиційної програми можуть бути амортизаційні відрахування, прибуток та додаткові джерела фінансування.

Додатковими джерелами фінансування інвестиційної програми можуть бути залучені та/або запозичені кошти, будь-яка фінансова допомога та інші дозволені джерела відповідно до вимог чинного законодавства за погодженням з НКРЕ.

2.3. Інвестиційна програма формується відповідно до цього Порядку із зазначенням обсягу фінансування по кожному пункту та включає:

1) джерела фінансування інвестиційної програми, усього, а також окремо по кожному виду заходів (робіт), розраховані відповідно до прогнозних тарифів та планів щодо інших надходжень на прогнозний період;

2) інформацію про загальний техніко-економічний стан ліцензіата з урахуванням заходів (робіт) діючої інвестиційної програми;

3) опис заходів, запланованих на прогнозний період;

4) перелік заходів (робіт), основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення, запланованих для закупівлі на прогнозний період;

5) техніко-економічне обґрунтування необхідності та доцільності проведення заходів (робіт), закупівлі основного обладнання, матеріалів, апаратного та програмного забезпечення окремо по кожному заходу інвестиційної програми, включаючи строк окупності та визначення економічного ефекту від упровадження зазначених заходів інвестиційної програми;

6) копію відповідного договору щодо запозичення коштів та прогнозований графік користування запозиченими коштами (у разі фінансування заходів (робіт) інвестиційної програми на прогнозний період за рахунок запозичених коштів).

2.4. До інвестиційної програми ліцензіатом додаються обґрунтовувальні матеріали до запланованих заходів та закупівель товарів, які, зокрема, можуть містити цінові пропозиції (прайси) виробників або їх офіційних представників в Україні, розпорядчі документи про затвердження проектно-кошторисної документації (або зведені кошториси до відповідних проектів), що передбачені інвестиційною програмою тощо.

2.5. Вартість заходів (робіт) інвестиційної програми та інформація щодо її виконання зазначається в тисячах гривень з точністю до одного знаку після коми.

2.6. Ліцензіат може передбачити в інвестиційній програмі кошти для розробки проектів на реалізацію заходів, запланованих на майбутні періоди.

2.7. Обсяги інвестицій визначаються виходячи з технічного стану основних фондів (генеруючого та допоміжного обладнання виробників електричної та теплової енергії), принципів економічної доцільності запровадження відповідних заходів, а також з урахуванням впливів цих заходів на рівень тарифів.

2.8. Планування фінансування розділів інвестиційної програми проводиться з урахуванням необхідності забезпечення надійної та безперебійної роботи енергетичного обладнання.

2.9. Фінансування заходів з проведення будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів ліцензіата включається до інвестиційної програми за умови наявності необхідних проектів, кошторисної документації, погоджених (затверджених) відповідно до вимог чинного законодавства.

2.10. Ціни закупівель, які передбачені інвестиційною програмою, є орієнтовними. Остаточна ціна закупівель визначається ліцензіатом на конкурсних засадах відповідно до вимог чинного законодавства про здійснення закупівель.

2.11. На титульній сторінці інвестиційної програми вказуються реквізити документів, якими інвестиційна програма погоджена з центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в паливно-енергетичному комплексі та/або органами місцевого самоврядування. Титульна сторінка має бути підписана керівником ліцензіата (уповноваженою ним особою).

Сторінки інвестиційної програми нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів підписується керівником ліцензіата (уповноваженою ним особою).

2.12. Матеріали, які надаються як обґрунтування розділів інвестиційної програми, повинні бути підписані керівником ліцензіата (уповноваженою ним особою).

III. Порядок розгляду та схвалення інвестиційних програм

3.1. Інвестиційна програма та відповідні обґрунтовувальні матеріали на прогнозний період подаються на розгляд не пізніше ніж за 90 календарних днів до початку прогнозного періоду.

3.2. Інвестиційна програма оформлюється з дотриманням вимог цього Порядку, затверджується в установленому законодавством порядку та погоджується з центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної політики в паливно-енергетичному комплексі.

3.3. Інвестиційна програма розглядається відповідним структурним підрозділом центрального апарату НКРЕ на предмет її належного оформлення, затвердження та погодження, наявності відповідного техніко-економічного обґрунтування окремих розділів та інвестиційної програми в цілому.

У разі встановлення невідповідності інвестиційної програми вимогам цього Порядку в частині оформлення, затвердження та погодження інвестиційна програма не розглядається, про що в десятиденний строк з дня її надходження до НКРЕ письмово повідомляється ліцензіат.

При наявності зауважень та пропозицій до інвестиційної програми НКРЕ письмово інформує про це ліцензіата. Додаткові пояснення, обґрунтування та пропозиції приймаються НКРЕ протягом десяти робочих днів з дня отримання ліцензіатом зауважень та пропозицій НКРЕ.

3.4. Якщо під час розгляду НКРЕ інвестиційної програми виникають питання, що потребують проведення експертизи, розгляд інвестиційної програми зупиняється на період, необхідний для проведення експертизи, про що НКРЕ письмово повідомляє ліцензіата.

За результатами експертизи спірні питання розглядаються НКРЕ на засіданні у формі відкритого слухання.

3.5. У разі визнання НКРЕ необґрунтованими окремих розділів інвестиційної програми або їх складових вони вилучаються з інвестиційної програми, а кошти на їх фінансування у тарифах не передбачаються.

3.6. У разі відсутності в НКРЕ зауважень до інвестиційної програми питання про схвалення інвестиційної програми ліцензіата виноситься на засідання НКРЕ у формі відкритого слухання.

3.7. Після прийняття рішення про схвалення інвестиційної програми надані ліцензіатом проектна документація та обґрунтовувальні матеріали до неї повертаються ліцензіату.

3.8. Схвалена НКРЕ інвестиційна програма оформлюється ліцензіатом у трьох примірниках згідно з додатком 2 до цього Порядку. Сторінки інвестиційної програми нумеруються, прошнуровуються, кількість прошнурованих аркушів підписується керівником ліцензіата (уповноваженою ним особою). Протягом тижня один примірник та його електронна версія надаються до центрального апарату НКРЕ, другий примірник та його електронна версія - до територіального органу НКРЕ у відповідному регіоні, третій - залишається у ліцензіата.

3.9. При виникненні потреби в здійсненні закупівлі у зв'язку з особливими економічними та іншими обставинами, яких ліцензіат не міг передбачити, у тому числі закупівлі, пов'язаної з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, ліцензіат має право протягом прогнозного періоду, як правило, протягом місяця за підсумками першого, другого або третього кварталу, звернутися до НКРЕ з пропозицією щодо внесення змін до схваленої інвестиційної програми з наданням відповідного обґрунтування.

Зміни до інвестиційної програми розглядаються НКРЕ на загальних підставах відповідно до цього Порядку.

IV. Виконання інвестиційної програми

4.1. Ліцензіат зобов'язаний виконувати схвалену НКРЕ інвестиційну програму в повному обсязі відповідно до запланованих обсягів робіт у кількісному вираженні та обсягів фінансування у вартісному вираженні, передбачених джерелами фінансування інвестиційної програми.

4.2. Виконаними вважаються заходи (роботи), об'єкти по яким введені в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства, прийняті на баланс та щодо яких здійснено повне фінансування.

Заходи (роботи), які мають перехідний характер, вважаються виконаними, якщо по них здійснено оплату та/або складено акти виконаних робіт згідно з умовами відповідного договору.

4.3. При зміні (збільшенні або зменшенні) вартості виконання заходів (робіт), передбачених схваленою інвестиційною програмою, до п'яти відсотків, ліцензіат може самостійно зробити перерозподіл фінансування між заходами (роботами) інвестиційної програми за умови незмінності фізичних обсягів цих заходів.

4.4. У разі отримання додаткових коштів, непередбачених чинними тарифами, ліцензіат може спрямувати їх на виконання додаткових заходів (робіт) інвестиційної програми шляхом ініціювання процедури внесення відповідних змін до інвестиційної програми згідно з цим Порядком.

4.5. Профінансованими вважаються заходи (роботи), передбачені відповідними розділами інвестиційної програми ліцензіата, щодо яких здійснено фактичну оплату грошовими коштами.

4.6. У разі недофінансування заходів (робіт) інвестиційної програми базового періоду з причин, незалежних від ліцензіата, ліцензіат може продовжити фінансування цих заходів (робіт) до 20 числа місяця, наступного після закінчення періоду дії цієї інвестиційної програми, за рахунок коштів, отриманих як джерело фінансування інвестиційної програми базового періоду.

4.7. Заходи (роботи), які були профінансовані ліцензіатом, але не передбачені схваленою інвестиційною програмою або передбачені схваленою інвестиційною програмою у меншій кількості, не враховуються як виконання інвестиційної програми.

V. Порядок надання звітів щодо виконання інвестиційних програм

5.1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми ліцензіата, оформлений згідно з додатком 3, у друкованій та електронній формах надається ліцензіатом до центрального апарату НКРЕ і територіального органу НКРЕ у відповідному регіоні щоквартально наростаючим підсумком не пізніше 25 числа місяця, наступного після звітного періоду, та за підсумками року не пізніше 5 лютого року, наступного за звітним періодом.

5.2. У разі неповного виконання інвестиційної програми до звіту додається пояснювальна записка з обґрунтуванням причин неповного її виконання.

5.3. Контроль за виконанням ліцензіатом інвестиційної програми здійснюється шляхом аналізу відповідним структурним підрозділом центрального апарату НКРЕ та територіальним органом НКРЕ у відповідному регіоні звітів про виконання інвестиційної програми та актів планових і позапланових перевірок діяльності ліцензіата НКРЕ.

 

Начальник
управління генеруючих підприємств

В. Волошенюк

 

Інвестиційна програма

Назва організації

 

На 20__ рік

1. Загальний опис заходів (робіт)

тис. грн. без ПДВ

N

Захід (робота)

план на 20__ рік

%

1

Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

 

 

2

Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

 

 

3

Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

 

 

4

Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

 

 

5

Інше

 

 

Усього

 

 

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

____________
підпис

________________________
П. І. Б.

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн. без ПДВ

N

Захід (робота)

Дата введення в експлуатацію (рік)

Остання модернізація, реконструкція (капітальний ремонт) (рік)

план на 20__ рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

____________
підпис

________________________
П. І. Б.

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн. без ПДВ

N

Захід (робота)

Дата введення в експлуатацію (рік)

Остання модернізація, реконструкція (капітальний ремонт) (рік)

план на 20__ рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

____________
підпис

________________________
П. І. Б.

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

тис. грн. без ПДВ

N

Захід (робота)

Дата введення в експлуатацію (рік)

Остання модернізація, реконструкція (капітальний ремонт) (рік)

план на 20__ рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

____________
підпис

________________________
П. І. Б.

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн. без ПДВ

N

Захід (робота)

Дата введення в експлуатацію (рік)

Остання модернізація, реконструкція (капітальний ремонт) (рік)

план на 20__ рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

____________
підпис

________________________
П. І. Б.

1.5. Інше

тис. грн. без ПДВ

N

Захід (робота)

Дата введення в експлуатацію (рік)

Остання модернізація, реконструкція (капітальний ремонт) (рік)

план на 20__ рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

____________
підпис

________________________
П. І. Б.

 

Схвалена НКРЕ інвестиційна програма

Назва організації

 

На 20__ рік

1. Загальний опис заходів (робіт) та джерела їх фінансування поквартально

тис. грн. без ПДВ

N

Захід (робота)

план на 20__ рік

електроенергія

теплоенергія

додаткові джерела фінансування

Прибуток

Амортизація

поквартально

додаткові джерела фінансування

Прибуток

Амортизація

поквартально

I

II

III

IV

I

II

III

IV

1

Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

____________
підпис

________________________
П. І. Б.

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн. без ПДВ

N

Захід (робота)

план на 20__ рік

електроенергія

теплоенергія

додаткові джерела фінансування

Прибуток

Амортизація

поквартально

додаткові джерела фінансування

Прибуток

Амортизація

поквартально

I

II

III

IV

I

II

III

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

____________
підпис

________________________
П. І. Б.

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн. без ПДВ

N

Захід (робота)

план на 20__ рік

електроенергія

теплоенергія

додаткові джерела фінансування

Прибуток

Амортизація

поквартально

додаткові джерела фінансування

Прибуток

Амортизація

поквартально

I

II

III

IV

I

II

III

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

____________
підпис

________________________
П. І. Б.

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

тис. грн. без ПДВ

N

Захід (робота)

план на 20__ рік

електроенергія

теплоенергія

додаткові джерела фінансування

Прибуток

Амортизація

поквартально

додаткові джерела фінансування

Прибуток

Амортизація

поквартально

I

II

III

IV

I

II

III

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

____________
підпис

________________________
П. І. Б.

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн. без ПДВ

N

Захід (робота)

план на 20__ рік

електроенергія

теплоенергія

додаткові джерела фінансування

Прибуток

Амортизація

поквартально

додаткові джерела фінансування

Прибуток

Амортизація

поквартально

I

II

III

IV

I

II

III

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

____________
підпис

________________________
П. І. Б.

1.5. Інше

тис. грн. без ПДВ

N

Захід (робота)

план на 20__ рік

електроенергія

теплоенергія

додаткові джерела фінансування

Прибуток

Амортизація

поквартально

додаткові джерела фінансування

Прибуток

Амортизація

поквартально

I

II

III

IV

I

II

III

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

____________
підпис

________________________
П. І. Б.

 

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Назва організації

 

Прогнозний період

з

00.00.0000

по

00.00.0000

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за ____ квартал 20__ року

тис. грн. без ПДВ

N

Захід (робота)

План на 20__ рік

Факт за ___ квартал 20__ року

Профінансо-
вано

Відсоток вико-
нання з початку року

Відхи-
лення (10-3)

Всього

електроенергія

теплоенергія

Всього

електроенергія

теплоенергія

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

____________
підпис

________________________
П. І. Б.

2. Детальний звіт з виконання інвестиційної програми за _____ квартал 20__ року

тис. грн. без ПДВ

N

Складові цільової програми

План на 20__ рік

Факт за _____ квартал 20__ року

Профінансо-
вано

Відсоток вико-
нання з початку року

Відхи-
лення (8-3)

Всього

електроенергія

теплоенергія

Всього

електроенергія

теплоенергія

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

____________
підпис

________________________
П. І. Б.

3. Детальний звіт з виконання інвестиційної програми за _____ квартал 20__ року

тис. грн. без ПДВ

N

Складові цільової програми

План на 20__ рік

Факт за _____ квартал 20__ року

Профінансо-
вано

Відсоток вико-
нання з початку року

Відхи-
лення (8-3)

Всього

електроенергія

теплоенергія

Всього

електроенергія

теплоенергія

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

2

Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

____________
підпис

________________________
П. І. Б.

4. Детальний звіт з виконання інвестиційної програми за _____ квартал 20__ року

тис. грн. без ПДВ

N

Складові цільової програми

План на 20__ рік

Факт за _____ квартал 20__ року

Профінансо-
вано

Відсоток вико-
нання з початку року

Відхи-
лення (8-3)

Всього

електроенергія

теплоенергія

Всього

електроенергія

теплоенергія

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

3

Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

____________
підпис

________________________
П. І. Б.

5. Детальний звіт з виконання інвестиційної програми за _____ квартал 20__ року

тис. грн. без ПДВ

N

Складові цільової програми

План на 20__ рік

Факт за _____ квартал 20__ року

Профінансо-
вано

Відсоток вико-
нання з початку року

Відхи-
лення (8-3)

Всього

електроенергія

теплоенергія

Всього

електроенергія

теплоенергія

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

4

Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

____________
підпис

________________________
П. І. Б.

6. Детальний звіт з виконання інвестиційної програми за _____ квартал 20__ року

тис. грн. без ПДВ

N

Захід (робота)

План на 20__ рік

Факт за _____ квартал 20__ року

Профінансо-
вано

Відсоток вико-
нання з початку року

Відхи-
лення (8-3)

Всього

електроенергія

теплоенергія

Всього

електроенергія

теплоенергія

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

додаткові джерела фінансу-
вання

Прибу-
ток

Аморти-
зація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

5

Інше

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

____________
підпис

________________________
П. І. Б.

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Проект постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях" (далі - Проект) розроблено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі - НКРЕ), відповідно до Законів України "Про електроенергетику" та "Про теплопостачання" (далі - Закони), Указу Президента України від 23.11.2011 N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" з метою врегулювання правовідносин між НКРЕ та зазначеними суб'єктами господарювання в частині формування, подання, розгляду, схвалення, перегляду та виконання інвестиційних програм.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту постанови НКРЕ "Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях" є виконання вимог чинного законодавства та вирішення проблем, визначених у розділі 1 цього аналізу.

3. Аргументація переваг обраного способу досягнення встановлених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження діючого способу регулювання

• Зазначене питання тепер законодавчо не врегульовано

• Невідповідність вимогам чинного законодавства України

Інший від запропонованого способу

• Альтернативи запропонованому способу немає

• Будь-який інший спосіб не забезпечить ефективне регулювання зазначеного питання

Обраний спосіб

• Відповідає вимогам чинного законодавства України
• Запроваджує єдиний підхід до формування, подання, розгляду, схвалення, перегляду та виконання інвестиційних програм ліцензіатів
• Забезпечує досягнення цілей державного регулювання

• Відповідає вимогам чинного законодавства України
• Забезпечує дотримання принципів державної регуляторної політики

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення поставленої мети пропонується прийняти постанову НКРЕ "Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях".

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта дозволить привести нормативно-правовий акт НКРЕ у відповідність до вимог чинного законодавства та вдосконалити порядок формування інвестиційних програм суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Негативного впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливого впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження вимог регуляторного акта не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта покладається на НКРЕ.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Прийняття Проекту дозволить регламентувати процедуру формування, подання, розгляду, схвалення, перегляду та виконання інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та (або) теплової енергії на теплоцентралях.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

1. Закріплення на законодавчому рівні єдиних підходів до формування, подання, розгляду, схвалення, перегляду та виконання інвестиційних програм
2. Реалізація державної політики у сфері інвестицій в енергетичну галузь

Не передбачаються

Суб'єкти господарювання

1. Встановлення єдиного механізму формування, подання, розгляду, схвалення, перегляду та виконання інвестиційних програм
2. Рівність усіх суб'єктів господарювання, однакове застосування вимог Закону

Не передбачаються

Громадяни

1. Проект акта не належить до сфери регулювання цивільних відносин

Втрат не зазнають

7. Термін дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта необмежений. Він може бути змінений у разі внесення відповідних змін до законодавства.

8. Показники результативності регуляторного акта

Після набрання чинності постановою НКРЕ "Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях" її результативність визначатиметься такими показниками:

1) розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, - надходжень не прогнозується;

2) кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, - 24 суб'єкта господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, станом на 07.08.2014;

3) Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, - суб'єкти господарювання витрачатимуть певний час, пов'язаний з формуванням, поданням, розглядом, схваленням, переглядом та виконанням інвестиційних програм;

4) рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - середній: відповідно до вимог статей 9, 13, 21 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" проект постанови "Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях", аналіз регуляторного впливу та повідомлення про оприлюднення розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕ в мережі Інтернет www.nerc.gov.ua.

Розроблення зазначеного регуляторного акта передбачено пунктом 4 Плану діяльності НКРЕ з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік, затвердженого постановою НКРЕ від 12.12.2013 N 1549.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних. Також для базового відстеження будуть використані зауваження та пропозиції суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія цього регуляторного акта.

Повторне відстеження результативності нормативно-правового акта здійснюватиметься через рік з дня набрання ним чинності.

Під час повторного відстеження будуть використані звернення суб'єктів господарювання, які здійснюють господарську діяльність з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях, та опитування цих суб'єктів господарювання щодо надання зауважень за результатами дії регуляторного акта.

Періодичне відстеження результативності здійснюватиметься раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження, для перевірки досягнення мети регуляторного акта, задекларованої під час його прийняття.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено управлінням генеруючих підприємств НКРЕ.

 

Голова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики

С. Тітенко

Опрос