Идет загрузка документа (74 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О букмекерской деятельности в Украине (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 15.08.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про букмекерську діяльність в Україні

Цей Закон установлює основні правові та організаційні засади здійснення букмекерської діяльності в Україні і спрямований на забезпечення потреб державного і місцевих бюджетів, прав і законних інтересів громадян.

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1) букмекерська діяльність - діяльність організатора букмекерської діяльності з організації та проведення парі (букмекерських парі та парі тоталізатора), учасники яких на основі власних знань, досвіду, інтелектуальних вмінь та навичок прогнозують результат події, яка відбудеться у майбутньому або результат якої настане у майбутньому;

2) букмекерська контора - окрема будівля або її частина (нежилі капітальні приміщення), що має окремий вхід (вхідну групу), в якій організатор букмекерської діяльності організовує та проводить парі (букмекерське парі та парі тоталізатора);

3) букмекерське парі (букмекерська ставка) - парі між учасником (учасниками) парі та організатором букмекерської діяльності;

4) виграш - сума коштів у валюті України, що становить позитивну різницю між виплатою та ставкою;

5) виплата - сума коштів у валюті України, яка розраховується відповідно до затверджених організатором букмекерської діяльності правил парі, виходячи із зробленої учасником парі ставки, та підлягає виплаті учаснику парі у випадку, якщо прогноз результату події, зроблений учасником парі, співпав з результатом події;

6) відвідувач організатора букмекерської діяльності (відвідувач) - це будь-яка особа, яка відвідує букмекерську контору організатора букмекерської діяльності та/або інтерактивну касу організатора букмекерської діяльності, але не є учасником парі;

7) гральне обладнання - будь-яке обладнання або пристрій, у тому числі програмно-технічний комплекс, яке призначене та/або використовується для здійснення букмекерської діяльності;

8) джерело організатора букмекерської діяльності - вказане в правилах організатора букмекерської діяльності та/або правилах парі джерело (засіб масової інформації, інтернет-портал тощо), з якого організатор букмекерської діяльності отримує статистичну та/або іншу інформацію про результати подій;

9) інтерактивна каса організатора букмекерської діяльності - веб-сайт організатора букмекерської діяльності, доменне ім'я якого належить до домену верхнього рівня "UA", через який організатор букмекерської діяльності здійснює букмекерську діяльність в електронному (віртуальному) просторі мережі Інтернет;

10) каса організатора букмекерської діяльності - спеціально обладнане місце, яке розташоване виключно в букмекерській конторі та в якому здійснюються прийом ставок та/або виплати учасникам парі;

11) лінія подій - визначений організатором букмекерської діяльності перелік подій, щодо результату яких можуть укладатися парі;

12) організатор букмекерської діяльності (букмекерська контора) - юридична особа, що зареєстрована відповідно до законодавства України, яка отримала ліцензію на право здійснення букмекерської діяльності;

13) парі (ставка) - укладена відповідно до затверджених організатором букмекерської діяльності правил угода між учасниками парі та організатором букмекерської діяльності (букмекерське парі) або між учасниками парі між собою (парі тоталізатора) щодо попередньо невідомого результату події, яка відбудеться у майбутньому або результат якої настане у майбутньому (за умови, що учасники парі та/або організатор букмекерської діяльності не мають можливості вплинути на результат такої події), на підставі якої учасник парі, прогноз якого співпав з результатом події, отримує виплату;

14) парі тоталізатора (ставка тоталізатора) - парі учасників між собою, яке організовує організатор букмекерської діяльності;

15) плата за ліцензію - платежі, що здійснюються організатором букмекерської діяльності за право здійснення букмекерської діяльності протягом строку дії ліцензії;

16) подія - спортивний, культурний, суспільно-політичний або інший (в тому числі спортивний віртуальний) захід або його епізод, який має відбутися або завершення якого має настати у майбутньому, результат якого не відомий та на результат якого учасники парі та/або організатор букмекерської діяльності не мають можливості вплинути;

17) правила організатора букмекерської діяльності - детальний опис порядку та особливостей діяльності організатора букмекерської діяльності (включаючи порядок визначення результату подій, розрахунку та здійснення виплат, умови взаємодії організатора букмекерської діяльності з учасниками парі та іншими третіми особами тощо), викладений у окремому документі;

18) правила парі - затверджений організатором букмекерської діяльності перелік умов організації та проведення окремих видів парі;

19) результат події - результат спортивного, культурного або іншого (в тому числі інтерактивного) заходу або його епізоду, визначений відповідно до правил організатор букмекерської діяльності;

20) ставка - грошова сума, яку отримано організатором букмекерської діяльності від відвідувача або учасника з метою укладення парі та, виходячи з розміру якої, згідно з правилами парі визначається розмір виплати учаснику у випадку, якщо здійснений учасником прогноз співпав з результатом події;

21) учасник парі (або учасник) - фізична особа, яка на момент укладення парі досягла 18 років, є дієздатною та укладає парі за власним волевиявленням.

2. Терміни "ліцензія" та "ліцензійні умови" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням та регулюванням букмекерської діяльності в Україні. Цей Закон є спеціальним Законом у регулюванні букмекерської діяльності.

2. Ліцензування букмекерської діяльності здійснюється в порядку, передбаченому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.

Стаття 3. Законодавство України про букмекерську діяльність

1. Законодавство України про букмекерську діяльність складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.

2. У разі, якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4. Мета і принципи державної політики у сфері букмекерської діяльності

1. Метою державної політики у сфері букмекерської діяльності є створення умов для зниження соціальних ризиків, пов'язаних з її організацією та провадженням, та забезпечення дотримання суб'єктами букмекерської діяльності вимог законодавства.

2. Принципами державної політики у сфері букмекерської діяльності є:

1) захист прав, законних інтересів, життя та здоров'я громадян;

2) забезпечення дотримання однакових для всіх учасників умов укладення парі;

3) забезпечення дотримання принципів справедливості та об'єктивності при здійсненні букмекерської діяльності;

4) унеможливлення зовнішнього впливу на результати укладених парі з метою надання переваг окремим учасникам.

Розділ II. РЕГУЛЮВАННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯМ

Стаття 5. Система регулювання букмекерської діяльності та контролю за її здійсненням

1. Система регулювання букмекерської діяльності та контролю за її здійсненням складається з державного та самоврядного регулювання та контролю, які провадяться у порядку, визначеному законом.

2. Система регулювання букмекерської діяльності та контролю за її здійсненням забезпечує дотримання законодавства у сфері букмекерської діяльності, існування умов для добросовісної конкуренції серед організаторів букмекерської діяльності, впровадження в практику букмекерської діяльності міжнародних норм і правил та виконання інших завдань, визначених цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.

3. Національні стандарти та технічні регламенти обладнання і програмного забезпечення, які використовуються для проведення парі, повинні відповідати загальноприйнятим міжнародним стандартам та найкращій усталеній практиці країн Європейського Союзу.

Розробка національних стандартів для обладнання та програмного забезпечення, яке використовується для проведення парі, та приведення існуючих технічних регламентів у відповідність із загальноприйнятими міжнародними стандартами, оцінка відповідності обладнання та програмного забезпечення, проведення перевірок технічної відповідності обладнання технічним вимогам, а також порядок проведення контрольного тестування обладнання на достовірність відображення (фіксації) фінансових операцій з проведення парі здійснюється відповідно до законів України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про підтвердження відповідності", "Про стандартизацію" та "Про акредитацію органів з оцінки відповідності".

Організатор букмекерської діяльності повинен мати відповідну документацію від виробника обладнання та програмного забезпечення, яке використовується для провадження букмекерської діяльності, та дані про модифікацію, ремонт та обов'язкове тестування на відповідність технічних вимогам, встановленим для такого обладнання.

Стаття 6. Державне регулювання букмекерської діяльності

1. Державне регулювання букмекерської діяльності здійснює Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, інші державні органи в межах повноважень, визначених цим та іншими законами України.

2. Державне регулювання букмекерської діяльності здійснюються шляхом:

1) прийняття нормативно-правових актів у сфері букмекерської діяльності;

2) ліцензування букмекерської діяльності;

3) здійснення державного контролю за букмекерською діяльністю відповідно до закону;

4) патентування операцій з надання послуг у сфері букмекерської діяльності;

5) забезпечення відповідності грального обладнання та програмного забезпечення до нього національним стандартам та технічним вимогам.

Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики:

1) забезпечує виконання законодавства у сфері букмекерської діяльності;

2) забезпечує здійснення державного регулювання у сфері букмекерської діяльності;

3) здійснює ліцензування букмекерської діяльності;

4) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо вирішення питань у сфері букмекерської діяльності;

5) отримує на безоплатній основі від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6) здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов;

7) видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

8) застосовує санкції до організаторів букмекерської діяльності у випадках, передбачених законом;

9) сприяє здійсненню саморегулівними організаціями у сфері букмекерської діяльності контролю за здійсненням букмекерської діяльності в Україні;

11) здійснює планові та позапланові перевірки дотримання організаторами букмекерської діяльності вимог цього Закону та ліцензійних умов;

12) взаємодіє з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями при здійсненні регулювання букмекерської діяльності.

13) веде Єдиний реєстр організацій букмекерської діяльності, в якому зазначається інформація про організаторів букмекерської діяльності, а також перелік букмекерських контор та/або інтерактивних кас, через які організатори букмекерської діяльності мають право здійснювати свою діяльність. Перелік відомостей, які відображаються в Єдиному реєстрі організаторів букмекерської діяльності, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Єдиний реєстр організаторів букмекерської діяльності ведеться в електронній формі, є відкритим для безоплатного публічного доступу до нього і розміщується на офіційній веб-сторінці центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

Стаття 8. Саморегулювання букмекерської діяльності в Україні

1. В Україні на добровільних засадах можуть створюватися та діяти саморегулівні організації у сфері букмекерської діяльності (громадські організації, об'єднання організаторів букмекерської діяльності та/або інших учасників букмекерської діяльності тощо).

2. Метою створення та діяльності саморегулівних організацій у сфері букмекерської діяльності є:

1) забезпечення професійної організації діяльності організаторів букмекерської діяльності;

2) координація діяльності організаторів букмекерської діяльності та інших учасників букмекерської діяльності;

3) налагодження взаємодії між організаторами букмекерської діяльності, учасниками парі, органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями як в Україні, так і за кордоном;

4) сприяння розробці нормативно-правових актів з питань регулювання букмекерської діяльності;

5) сприяння контролю за здійсненням букмекерської діяльності;

6) сприяння недопущенню порушень законодавства у сфері букмекерської діяльності.

Розділ III. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 9. Обмеження в організації та здійсненні букмекерської діяльності

1. Букмекерська діяльність в Україні здійснюється виключно суб'єктами господарської діяльності, які отримали ліцензію на провадження букмекерської діяльності.

2. Організатори букмекерської діяльності здійснюють діяльність з дотриманням вимог цього закону та ліцензійних умов.

3. Організаторам парі ігор забороняється:

1) проводити парі, не передбачені або заборонені цим Законом;

2) пропонувати як виграш (приз) алкогольні напої чи тютюнові вироби або майно, володіння або розпорядження яким передбачає отримання відповідних дозволів або ліцензій;

3) примушувати відвідувачів до участі в парі.

4. Забороняється прийом ставок на події, які мають прикмети посягання на державний суверенітет і територіальну цілісність України, морально-етичні норми суспільства, конституційні права громадян, а також на результати виборів, референдумів та суспільних досліджень.

5. Крім букмекерської діяльності, організатор букмекерської діяльності не може займатися будь-якими іншими видами діяльності.

Стаття 10. Вимоги до організатора букмекерської діяльності

1. Організатором букмекерської діяльності може бути виключно юридична особа, яка:

1) створена у формі господарського товариства, яке засноване та веде діяльність на території України в установленому законом порядку;

2) розмір статутного (акціонерного) капіталу якої дорівнює або перевищує 50000000 (п'ятдесят мільйонів) гривень на дату видачі організатору букмекерської діяльності ліцензії на провадження букмекерської діяльності;

3) вартість активів якої дорівнює або перевищує 50000000 (п'ятдесят мільйонів) гривень;

4) статутний капітал якої сформовано грошовими коштами. Статутний капітал не може бути сформовано цінними паперами. Забороняється формування статутного (акціонерного) капіталу організатора букмекерської діяльності за рахунок коштів, одержаних на підставі кредитного договору або договору позики;

5) статутний (акціонерний) капітал якої сформований у повному розмірі на момент подання заяви про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності

6) фізичні особи - засновники (учасники) та керівники якої не мають незнятої або непогашеної судимості за злочини проти власності, злочини у сфері службової діяльності та/або злочини у сфері господарської діяльності, а також не позбавлені права обіймати певні посади або займатись певною господарською діяльністю;

7) не має у складі своїх учасників (акціонерів) органів державної влади, місцевого самоврядування, комунальних, державних підприємств або юридичних осіб, що внесені до Реєстру неприбуткових організацій та установ;

8) не менше ніж 70 відсоток часток (акцій) у статутному (акціонерному) капіталі якої належить громадянину України;

9) має досвід здійснення діяльності у сфері грального бізнесу (та/або тоталізатора) на території України станом на дату набрання чинності цього Закону не менше 3 (роки);

10) має діючу банківську гарантію здійснення виплати або цільовий банківський депозит на суму не менше 10000000 (десять мільйонів) гривень або еквівалентну суму у доларах США на весь період дії ліцензії на провадження букмекерської діяльності;

11) має не менше 50 букмекерських контор станом на дату подання заяви на отримання ліцензії;

12) має всього не більше 2000 букмекерських контор організатора букмекерської діяльності;

13) має штат працівників не менше 500 осіб;

14) має інформаційний центр з підтримки учасників парі та відвідувачів організатора букмекерської діяльності;

15) має зареєстрований на території України знак для товарів та послуг, під яким організатор букмекерської діяльності здійснює свою діяльність;

16) відповідає іншим встановленим цим Законом вимогам.

2. У разі, якщо юридична особа, крім можливості здійснення букмекерської діяльності через каси організатора букмекерської діяльності, також має намір здійснювати букмекерську діяльність через інтерактивну касу організатора букмекерської діяльності, така особа повинна відповідати крім вимог, визначених у частині перший цієї статті, також наступним вимогам:

1) доменне ім'я веб-сайту якої належить до домену верхнього рівня "UA";

2) найменування доменного імені веб-сайту якої повністю співпадає із зареєстрованим на території України знаком для товарів та послуг, під яким організатор букмекерської діяльності здійснює свою діяльність.

Стаття 11. Обов'язки організатора букмекерської діяльності

1. У своїй діяльності організатор букмекерської діяльності зобов'язаний:

1) додержуватись ліцензійних умов, правил організатора букмекерської діяльності, правил парі, вимог чинного законодавства;

2) вживати заходів для запобігання порушенням діючого законодавства учасниками парі, відвідувачами, працівниками організатора букмекерської діяльності, іншими організаторами букмекерської діяльності, третіми особами;

3) вживати заходів для забезпечення особистої безпеки учасників парі, відвідувачів та працівників організатора букмекерської діяльності;

4) утримуватися від дій, які можуть мати вплив на результати парі;

5) створювати умови для:

ознайомлення учасників парі та відвідувачів з ліцензією на провадження букмекерської діяльності, правилами організатора букмекерської діяльності, правилами парі, контактними даними та розкладом роботи інформаційного центру підтримки учасників парі та відвідувачів, торговим патентом конкретної букмекерської контори розкладом роботи організатора букмекерської діяльності та/або букмекерської контори;

дотримання однакових для всіх учасників парі умов укладення парі;

ознайомлення учасників парі та відвідувачів з лінією подій, на які приймаються ставки;

ознайомлення учасників парі та відвідувачів з результатами подій;

5) оприлюднювати річні фінансові звіти про свою діяльність у засобах масової інформації та/або на власному веб-сайті;

6) своєчасно вносити платежі за ліцензію;

7) здійснювати заходи, визначені законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

8) використовувати у букмекерській діяльності обладнання, яке виключає можливість несанкціонованого втручання у його діяльність або створення умов для заздалегідь визначеного результату парі;

9) своєчасно і в повному обсязі здійснювати виплати відповідно до правил;

10) вести за встановленою формою облік виплат;

11) подавати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, фінансову та статистичну звітність щодо організації та проведення парі.

12) сплатити суми фінансових санкцій, передбачені цим законом, протягом 30 днів після прийняття рішення про їх застосування.

2. Організатор букмекерської діяльності протягом перших п'яти календарних років з моменту видачі ліцензії на провадження букмекерської діяльності зобов'язаний відкрити не менше 500 букмекерських контор.

3. Організатор букмекерської діяльності зобов'язаний протягом десяти робочих днів повідомити центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, про відкриття нової букмекерської контори для подальшого внесення інформації про нову букмекерську контору до Єдиного реєстру організаторів букмекерської діяльності.

Стаття 12. Вимоги до учасника парі

1. Учасниками парі не можуть бути:

1) недієздатні та обмежено дієздатні особи;

2) особи, які не досягли вісімнадцяти років;

3) особи, відомості про яких включені до реєстру самообмежених осіб, який ведеться організатором букмекерської діяльності або саморегулівною організацією, якій організатор букмекерської діяльності делегувала такі повноваження.

2. Забороняється укладати парі:

1) засновникам (учасникам, акціонерам), керівникам організатора букмекерської діяльності;

2) представникам засновників (учасників, акціонерів), керівників організатора букмекерської діяльності;

3) особам, які можуть мати інформацію про результат події (у випадку, коли учасники або організатори події завчасно домовилися між собою про результат такої події, про що ще не відомо організатору букмекерської діяльності на момент прийняття ставки від осіб, зазначених у цьому пункті);

4) особам, які мають можливість вплинути на результат, учасників події або розмір виплати.

3. До укладення парі не допускаються особи:

1) які не надали на вимогу працівника організатора букмекерської діяльності для ознайомлення документ, що засвідчує особу та містить відомості про вік особи;

2) які надали на вимогу представника організатора букмекерської діяльності неправдиві відомості про себе.

4. Якщо особа, зазначена у цій статті, незважаючи на встановлену цим Законом, правилами організатора букмекерської діяльності або правилами парі заборону, уклала парі, таке парі по відношенню до такої особи є нікчемним.

Виплати цим особам організатором букмекерської діяльності не здійснюються.

У випадку, якщо організатором букмекерської діяльності була здійснена виплата цій особі, така виплата підлягає поверненню організатору букмекерської діяльності у повному обсязі. Організатор букмекерської діяльності зобов'язаний повернути цій особі прийняту ставку за вирахуванням витрат, пов'язаних з поверненням виплати організатору букмекерської діяльності та/або ставки учаснику парі.

Якщо ставка підлягає поверненню особі, яка є недієздатною, обмежено дієздатною або такою, що не досягла вісімнадцяти років, ставка може бути повернута виключно її представнику за законом.

Стаття 13. Обов'язки учасника парі

1. Учасник парі зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог цього Закону, правил організатора букмекерської діяльності, правил парі;

2) до укладення парі впевнитися, що організатор букмекерської діяльності має діючу ліцензію на провадження букмекерської діяльності;

3) не укладати парі, якщо особа, яка організовує таке парі, не має діючої ліцензії на провадження букмекерської діяльності;

4) самостійно нараховувати та сплачувати до державного бюджету податок з доходів фізичних осіб від сум отриманих виплат, а такої інші передбачені законодавством податки й платежі;

5) на вимогу працівника організатора букмекерської діяльності надати для ознайомлення документ, що засвідчує особу та містить відомості про вік особи.

Стаття 14. Вимоги до відвідувача організатора букмекерської діяльності

1. Відвідувачами організатора букмекерської діяльності не можуть бути особи, які не досягли вісімнадцяти років.

Стаття 15. Обов'язки відвідувача організатора букмекерської діяльності

1. Відвідувач організатора букмекерської діяльності зобов'язаний:

1) дотримуватися вимог цього Закону, правил організатора букмекерської діяльності;

2) на вимогу працівника організатора букмекерської діяльності надати для ознайомлення документ, що засвідчує особу та містить відомості про вік особи.

Стаття 16. Порядок самообмеження учасників парі

1. З метою боротьби з будь-якими видами ігрової залежності (ігроманії), організатори букмекерської діяльності повинні забезпечити можливість відвідувачам або учасникам парі подати через букмекерську контору організатора букмекерської діяльності та/або інтерактивну касу організатора букмекерської діяльності заяву про самообмеження.

В заяві про самообмеження закріплюється рішення особи припинити подальшу можливість укладення нею парі.

2. Відомості про осіб, які подали заяви про самообмеження, вносяться до реєстру самообмежених осіб, який ведеться організатором букмекерської діяльності або саморегулівною організацією, якій організатор букмекерської діяльності делегував такі повноваження.

Стаття 17. Встановлення віку особи та/або факту її включення до реєстру самообмежених осіб

1. Вік учасника парі або відвідувача організатора букмекерської діяльності та/або факт включення учасника парі до реєстру самообмежених осіб встановлюється у разі виникнення сумніву працівника організатора букмекерської діяльності щодо віку та/або включення особи до реєстру самообмежених осіб:

1) при відвіданні букмекерської контори організатора букмекерської діяльності - працівником організатора букмекерської діяльності на підставі документа, що засвідчує особу та містить відомості про вік;

2) при відвіданні інтерактивної каси організатора букмекерської діяльності - здійснюється працівником організатора букмекерської діяльності при первинній реєстрації особи в інтерактивній касі організатора букмекерської діяльності на підставі копії документа, що засвідчує особу та містить відомості про вік, який учасник парі зобов'язаний надіслати за допомогою засобів електронного зв'язку.

Стаття 18. Обмеження, які можуть бути застосовані організатором букмекерської діяльності

1. Організатор букмекерської діяльності з дотриманням вимог цього закону, правил організатора букмекерської діяльності, правил парі має право застосовувати наступні обмеження у відносинах з учасниками парі та/або відвідувачами організатора букмекерської діяльності:

1) за необхідності вилучити подію з лінії подій з обов'язковим поверненням зробленої учасником ставки;

2) відмовити у здійсненні виплат особам, зазначеним у статті 12 цього Закону;

3) відмовити в укладенні букмекерського парі особам, зазначеним у статті 12 цього Закону;

4) відмовити в організації укладення парі тоталізатора особам, зазначеним у статті 12 цього Закону;

5) відмовити у здійсненні виплати або поверненні ставки особі, яка не є учасником парі, який має право на отримання такої виплати або ставки;

6) продовжити строк виплати відповідно до частини 2 статті 22 цього Закону;

7) заборонити або обмежити доступ учасникові парі або відвідувачу до букмекерської контори організатора букмекерської діяльності та/або інтерактивної каси організатора букмекерської діяльності, якщо така особа порушує громадський порядок, перешкоджає укладенню парі, здійсненню ставок, здійсненню виплат, порушує правила організатора букмекерської діяльності та/або правила парі, ображає честь і гідність відвідувачів, учасників парі, представників організатора букмекерської діяльності, третіх осіб, відмовляється від пред'явлення документа, який дає можливість достовірно встановити її вік, або вчиняє інші дії, які перешкоджають нормальній діяльності організатора букмекерської діяльності;

8) в правилах організатора букмекерської діяльності та/або правилах парі визначити інші обмеження, в тому числі підстави для відмови у здійсненні виплати.

Стаття 19. Вимоги до реклами букмекерської діяльності

1. Замовником виготовлення, розміщення, розповсюдження реклами букмекерської діяльності може бути виключно організатор букмекерської діяльності.

2. Реклама букмекерської діяльності повинна містити фактичну, достовірну інформацію, не бути хибною, неправдивою або удаваною.

3. Реклама букмекерської діяльності повинна містити реквізити ліцензії організатора букмекерської діяльності - замовника реклами.

4. Організатор букмекерської діяльності має право виступати рекламодавцем виключно стосовно власної діяльності.

Стаття 20. Вимоги до правил організатора букмекерської діяльності

1. Правила організатора букмекерської діяльності мають бути складені державною мовою.

2. Правила організатора букмекерської діяльності повинні містити детальний опис:

1) порядку та форм діяльності організатора букмекерської діяльності,

2) порядку прийняття ставок;

3) порядку визначення результату подій;

4) порядку та строків здійснення виплат;

5) порядку та строків повернення ставок;

6) порядку вилучення події з лінії подій;

7) порядку та підстав відмови у здійсненні виплат та відстрочення здійснення виплат;

8) порядку та підстав повернення виплат та ставок;

9) умов взаємодії організатора букмекерської діяльності з учасниками парі, відвідувачами організатора букмекерської діяльності та іншими третіми особами;

10) дій учасника парі, відвідувача організатора букмекерської діяльності та організатора букмекерської діяльності в разі виникнення непередбаченої ситуації;

11) інших особливостей діяльності організатора букмекерської діяльності.

3. Правила організатора букмекерської діяльності повинні містити положення про заборону відвідування букмекерської контори організатора букмекерської діяльності або інтерактивних кас організатора букмекерської діяльності особами, що не досягли вісімнадцяти років.

4. Правила організатора букмекерської діяльності повинні містити положення про заборону участі в парі осіб, що не досягли вісімнадцяти років.

5. Для кожного окремого виду віртуальної гри організатором букмекерської діяльності затверджуються окремі правила парі.

6. Правила організатора букмекерської діяльності викладаються на окремих аркушах, які нумеруються, прошнуровуються і скріплюються підписом відповідальної особи та печаткою організатора.

Стаття 21. Вимоги до правил парі

1. Для кожного окремого виду парі організатором букмекерської діяльності затверджуються окремі правила парі.

2. Правила парі повинні містити:

1) опис послідовності дій учасників парі та організатора букмекерської діяльності при укладенні кожного окремого виду парі;

2) права та обов'язки учасників парі та організатора букмекерської діяльності при укладенні кожного окремого виду парі;

3) розмір мінімальної і максимальної ставок;

4) порядок та правила розрахунку розміру виплати;

5) інформацію про джерело організатора букмекерської діяльності;

6) інші умови, які є важливими для кожного окремого виду парі.

Стаття 22. Виплата за результатами парі, повернення ставки

1. За отриманням виплати або ставки, яка підлягає поверненню, учасник парі повинен звертатися особисто.

2. Строк здійснення виплати або повернення ставки визначається в правилах організатора букмекерської діяльності, але не повинен перевищувати 3 робочих дні з дня визначення отримувача виплати або ставки, яка підлягає поверненню.

Організатор букмекерської діяльності має право продовжити даний строк, але не більше, ніж на 7 робочих днів, з обов'язковим повідомленням учасника парі, якому необхідно здійснити виплату або повернути ставку, про продовження такого строку.

Стаття 23. Форми здійснення букмекерської діяльності

1. Букмекерська діяльність може здійснюватися:

1) через каси організатора букмекерської діяльності, розташовані виключно в букмекерських конторах, які відповідають вимогам, передбаченим цим Законом, іншим законам та нормативно-правовим актам;

2) через інтерактивну касу організатора букмекерської діяльності.

Стаття 24. Здійснення букмекерської діяльності через каси організатора букмекерської діяльності, розташовані в букмекерських конторах

1. Організатори букмекерської діяльності можуть здійснювати букмекерську діяльність лише у букмекерських конторах, які внесені до Єдиного реєстру букмекерських контор.

2. Букмекерські контори організатора букмекерської діяльності можуть розташовуватися виключно в об'єктах нерухомого майна, які зареєстровані у встановленому законодавством порядку.

Букмекерські контори повинні розміщуватися в окремій нежитловій будівлі або у вбудованому (прибудованому) ізольованому приміщенні, що має окремий самостійний вихід назовні. Мінімальна площа приміщення, в якому може бути розташована букмекерська контора, не може бути меншою 50 квадратних метрів.

3. Букмекерські контори організатора букмекерської діяльності не можуть бути розташовані:

1) в об'єктах житлового фонду, об'єктах незавершеного будівництва, у тимчасових спорудах, в кіосках, під навісами та в інших подібних спорудах;

2) у будинках, будівлях, спорудах, в яких розташовані дитячі, освітні, медичні заклади;

3) у будинках, будівлях, спорудах, в яких розташовані культурні та релігійні організації.

4. Відстань між букмекерськими конторами організатора букмекерської діяльності повинна бути не менше 100 метрів, тобто забороняється відкривати нову букмекерську контору організатора букмекерської діяльності на відстані менш ніж 100 метрів від існуючої букмекерської контори організатора букмекерської діяльності, яка була внесена до Єдиного реєстру організаторів букмекерської діяльності.

5. Організатори букмекерської діяльності зобов'язані обладнати приміщення букмекерської контори організатора букмекерської діяльності системою охоронної сигналізації.

6. Організатори букмекерської діяльності мають право обладнати приміщення зони обслуговування учасників парі та службові приміщення букмекерської контори організатора букмекерської діяльності системами відеоспостереження та аудіозапису.

7. У місцях розміщення букмекерських контор організатора букмекерської діяльності у доступному для учасників парі та відвідувачів місці повинні бути розміщені для вільного ознайомлення текст цього Закону, копія ліцензії на провадження букмекерської діяльності, правила організатора букмекерської діяльності, правила парі, режим та розклад роботи букмекерської контори, торговий патент букмекерської контори, контактні дані та розклад роботи створеного організатором букмекерської діяльності інформаційного центру підтримки учасників парі та відвідувачів організатора букмекерської діяльності.

8. Організатор букмекерської діяльності з метою забезпечення умов для відстеження, обговорення учасниками парі та/або відвідувачами ходу та результатів подій, має право обладнати букмекерські контори організатора букмекерської діяльності необхідним обладнанням та технічними засобами.

Перелік обладнання та необхідних технічних засобів, які забезпечують діяльність букмекерської контори організатора букмекерської діяльності, самостійно встановлюється організатором букмекерської діяльності у правилах організатора букмекерської діяльності.

9. Забороняється здійснювати прийом ставок через апаратно програмні комплекси, що забезпечують прийом ставок від учасників в режимі самообслуговування (тобто без участі касира), які обладнані купюроприймачами або передбачають можливість використання електронних карток або мають інші зчитуючі пристрої, якщо такі апаратно-програмні комплекси розташовані в загальнодоступних місцях.

10. Через каси організатора букмекерської діяльності можуть прийматися ставки у національній валюті України у готівковій формі та/або у безготівковій формі шляхом використання електронних платіжних засобів.

11. Через каси організатора букмекерської діяльності можуть здійснюватися виплати у національній валюті України у готівковій формі.

12. Реєстрація розрахункових операцій при здійсненні букмекерської діяльності через каси організатора букмекерської діяльності здійснюється в порядку, визначеному законодавством України.

Стаття 25. Здійснення букмекерської діяльності через інтерактивні каси організатора букмекерської діяльності

1. Організатор букмекерської діяльності може мати одну інтерактивну касу організатора букмекерської діяльності.

2. В інтерактивній касі організатора букмекерської діяльності у доступному для учасників парі та відвідувачів місці повинні бути розміщені для вільного ознайомлення текст цього Закону, копія ліцензії на провадження букмекерської діяльності, правила організатора букмекерської діяльності, правила парі, режим та розклад роботи інтерактивної каси організатора букмекерської діяльності, торговий патент інтерактивної каси організатора букмекерської діяльності, контактні дані та розклад роботи інформаційного центру підтримки учасників парі та відвідувачів організатора букмекерської діяльності.

3. Через інтерактивну касу організатора букмекерської діяльності можуть прийматися ставки та/або здійснюватися виплати у національній валюті України у безготівковій формі шляхом використання електронних платіжних засобів або документів на перекази;

4. Організатор букмекерської діяльності має право приймати ставки на результати реальних та віртуальних подій.

5. Сукупність однотипних віртуальних подій є віртуальною грою (віртуальний футбол, віртуальний теніс, тощо).

6. Організатор букмекерської діяльності зобов'язаний забезпечити захист інформації, яка стосується учасників парі, в порядку, визначеному законодавством України.

7. Реєстрація розрахункових операцій при здійсненні букмекерської діяльності через інтерактивну каси організатора букмекерської діяльності здійснюється в порядку, визначеному законодавством про реєстрацію розрахункових операцій.

РОЗДІЛ IV. ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 26. Ліцензування букмекерської діяльності

1. Ліцензування букмекерської діяльності здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, в установленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" порядку та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Рішення про видачу ліцензії або про відмову в її видачі приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, у тридцятиденний строк з дня надходження до нього заяви про видачу ліцензії та доданих до неї документів. Перелік та вимоги до документів, які додаються до заяви на отримання ліцензії, визначаються цим Законом.

3. Крім підстав, передбачених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", підставами для відмови у видачі ліцензії, переоформленні ліцензії також є:

1) наявності у заявника серед засновників (учасників), посадових осіб та працівників певних професій, осіб, які мають непогашену або незняту судимість за шахрайство, тероризм, за злочини у сфері господарської діяльності, інші злочини, вчинені з корисливих мотивів;

2) неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою на отримання (переоформлення) ліцензії, джерел та походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного капіталу заявника або відповідних суб'єктів господарської діяльності, які є засновниками заявника;

3) порушення заявником вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

4) невідповідність заявника вимогам цього Закону та/або ліцензійних умов.

4. Ліцензія на провадження букмекерської діяльності передбачає можливість здійснення букмекерської діяльності із застосуванням кас організатора букмекерської діяльності та інтерактивної каси організатора букмекерської діяльності, які відповідають вимогам, передбаченим цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

5. Провадження букмекерської діяльності може здійснюватись із застосуванням інтерактивної каси організатора букмекерської діяльності за умови відповідності вимогам цього Закону та зазначенням про її застосування у заяві про видачу ліцензії.

6. Термін дії ліцензії на провадження букмекерської діяльності становить десять років.

Стаття 27. Документи, які подаються для одержання ліцензії на провадження букмекерської діяльності

1. Особа, яка має намір здійснювати букмекерську діяльність, особисто або через уповноважений нею орган чи особу звертається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, із заявою встановленого зразка про видачу ліцензії.

2. У разі, якщо заявник, крім можливості здійснення букмекерської діяльності через каси організатора букмекерської діяльності, також має намір здійснювати букмекерську діяльність через інтерактивну касу організатора букмекерської діяльності, про це зазначається в заяві про видачу ліцензії.

3. У заяві про видачу ліцензії повинні міститися наступні дані:

1) найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, дані керівника заявника;

2) дані учасників (акціонерів) та розміри належних їм часток (акцій) у статному (акціонерному) капіталі заявника;

3) розмір та дата завершення формування статутного (акціонерного) капіталу;

4) найменування знаку для товарів та послуг заявника;

5) доменне ім'я веб-сайту заявника, вказується у тому випадку, якщо заявник, крім можливості здійснення букмекерської діяльності через каси організатора букмекерської діяльності, також має намір здійснювати букмекерську діяльність через інтерактивну касу організатора букмекерської діяльності.

3. До заяви про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності додаються:

1) установчі документи суб'єкта господарювання - заявника - нотаріально засвідчені копії;

2) витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України - оригінал;

3) документ, що підтверджує формування грошовими коштами статутного (акціонерного) капіталу заявника у сумі не менше 50000000 (п'ятдесят мільйонів) гривень - оригінал або нотаріально засвідчена копія;

4) документ, що підтверджує розмір власних активів заявника у сумі не менше 50000000 (п'ятдесят мільйонів) гривень - оригінал або нотаріально засвідчена копія;

5) перелік посадових осіб суб'єкта господарювання - заявника (керівник, його заступники, головний бухгалтер або особа, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку) із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, займаної посади, освіти, номера робочого телефону, факсу, адреси електронної пошти - засвідчений підписом керівника та печаткою заявника;

6) довідки про відсутність судимості в Україні та країні громадянства керівника та учасників (акціонерів) заявника - оригінали;

7) документ, що підтверджує отримання заявником банківської гарантії на здійснення виплат на весь строк дії ліцензії або наявність цільового банківського депозиту, в розмірах, визначених цим Законом - оригінал або нотаріальна копія;

8) перелік букмекерських контор із зазначенням адреси місцезнаходження кожної букмекерської контори - засвідчений підписом керівника та печаткою заявника.

9) документи, що підтверджують право користування або право власності на всі приміщення, в яких планується розмістити букмекерські контори - копії, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника;

10) звіт зі статистики праці за попередній звітній місяць, а також документи, які підтверджують прийняття звіту органами державної статистики - копії, засвідчені підписом керівника та печаткою заявника;

11) документ, що підтверджує реєстрацію доменного імені веб-сайту - копія, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (подається у разі, якщо заявник, крім можливості здійснення букмекерської діяльності через каси організатора букмекерської діяльності, також має намір здійснювати букмекерську діяльність через інтерактивну касу організатора букмекерської діяльності.);

12) документ, який підтверджує реєстрацію на території України знаку для товарів та послуг, під яким заявник здійснює свою діяльність - копія, засвідчена підписом керівника та печаткою заявника (подається у разі, якщо заявник, крім можливості здійснення букмекерської діяльності через каси організатора букмекерської діяльності, також має намір здійснювати букмекерську діяльність через інтерактивну касу організатора букмекерської діяльності);

13) затверджені заявником правила організатора букмекерської діяльності;

14) затверджені заявником правила парі.

Зазначений перелік документів, який додається до заяви про видачу ліцензії на провадження букмекерської діяльності, є вичерпним. Забороняється вимагати від заявника інші документи, не вказані у цьому Законі.

4. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів та підписом відповідальної особи цього органу.

Стаття 28. Єдиний реєстр організаторів букмекерської діяльності

1. Перелік букмекерських контор, через які організатори букмекерської діяльності мають право здійснювати букмекерську діяльність, міститься в Єдиному реєстрі організаторів букмекерської діяльності.

2. Порядок ведення Єдиного реєстру організаторів букмекерської діяльності, внесення та видалення з нього інформації про букмекерські контори затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.

Стаття 29. Плата за ліцензію на здійснення букмекерської діяльності

1. За ліцензію на провадження букмекерської діяльності справляється плата.

2. Розмір плати за ліцензію на провадження букмекерської діяльності становить 10000000 (сто мільйонів) гривень. Оплата здійснюється щоквартально (кожні три місяці) рівними частинами у розмірі 2500000 (два мільйони п'ятсот тисяч) гривень у порядку передплати за кожний наступний квартал (три місяці) терміну дії ліцензії.

3. Платіж за перший квартал (три місяці) дії ліцензії здійснюється протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії. Перший квартал (три місяці) дії ліцензії відраховується, починаючи з дня прийняття центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, рішення про видачу ліцензії.

4. Наступні платежі здійснюються щоквартально (кожні три місяці) не пізніше 10 робочих днів з дати закінчення попереднього кварталу (трьох місяців), за який була здійснена оплата.

5. В разі анулювання ліцензії центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, політики у сфері букмекерській діяльності, сплачена частка вартості ліцензії організатору букмекерської діяльності не повертається.

Стаття 30. Контроль за провадженням букмекерської діяльності

1. Контроль за додержанням цього Закону та ліцензійних умов здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, в межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

РОЗДІЛ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 31. Анулювання ліцензії на здійснення букмекерської діяльності

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, в установленому Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" порядку та з урахуванням особливостей, визначених цим Законом, приймає рішення про анулювання ліцензії на здійснення букмекерської діяльності.

Крім підстав, передбачених Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", підставами для анулювання ліцензії також є:

1) несплата на підставі рішення суду фінансових санкцій, передбачених статтею 32 цього Закону;

2) акт про повторне встановлення факту допуску до участі в парі осіб до 18 років;

3) акт про повторне порушення організатором букмекерської діяльності вимог цього Закону та/або ліцензійних умов;

2. Рішення про анулювання ліцензії приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, у тридцятиденний строк з дня настання обставин, що є підставою для анулювання ліцензії.

3. Порушення (недотримання) організатором букмекерської діяльності вимог цього Закону та/або ліцензійних умов є підставою для видання центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, розпорядження про усунення порушень вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.

4. Повторним порушенням вимог цього Закону та/або ліцензійних умов вважається вчинення організатором букмекерської діяльності протягом строку дії ліцензії другого порушення, щодо якого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, раніше видавались розпорядження про усунення порушень вимог цього Закону та/або ліцензійних умов та/або накладалась одна із санкцій, що передбачена цим Законом.

Стаття 32. Фінансова відповідальність організатора букмекерської діяльності

1. У разі прийняття ставки через гральне обладнання, що не відповідає національним стандартам та/або технічним вимогам, до організатора букмекерської діяльності застосовується фінансова санкція у розмірі однієї тисячі мінімальних заробітних плат.

2. У разі встановлення факту порушення порядку та правил розрахунку розміру виплати парі до організатора букмекерської діяльності застосовується фінансова санкція у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Фінансові санкції, передбачені цією статтею, застосовуються на підставі рішення суду за позовом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики.

Стаття 33. Відповідальність суб'єктів господарювання, що провадять букмекерську діяльність без ліцензії на провадження букмекерської діяльності

1. До суб'єктів господарювання, які проводять на території України букмекерську діяльність без ліцензії на провадження букмекерської діяльності, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у подвійному розмірі плати за ліцензію.

2. Штрафні санкції, передбачені цією статтею, застосовуються на підставі рішення суду за позовом органів міліції.

3. Посадові особи суб'єктів господарювання за порушення законодавства у сфері здійснення букмекерської діяльності несуть адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність, передбачену законом.

Стаття 34. Відповідальність за порушення вимог законодавства про рекламу букмекерської діяльності та організаторів букмекерської діяльності

1. Заборонені замовлення, виготовлення, розміщення, розповсюдження будь-якої реклами букмекерської діяльності та/або організаторів букмекерської діяльності, будь-яка інша діяльність з рекламування букмекерської діяльності та/або організаторів букмекерської діяльності, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими здійснюється букмекерська діяльність, без наявності у рекламодавця ліцензії на провадження букмекерської діяльності.

2. Організатор букмекерської діяльності має право виступати рекламодавцем виключно стосовно власної діяльності.

3. До рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами, які порушують вимоги законодавства щодо заборони замовлення, виробництва, розміщення, розповсюдження будь-якої реклами букмекерської діяльності та/або організатора букмекерської діяльності без наявності у її рекламодавця ліцензії на провадження букмекерської діяльності, застосовуються санкції, передбачені законом.

4. Посадові особи рекламодавців, виробників реклами або розповсюджувачів реклами, які порушують вимоги законодавства щодо заборони замовлення, виробництва, розміщення, розповсюдження будь-якої реклами букмекерської діяльності та/або організатора букмекерської діяльності без наявності у її рекламодавця ліцензії на провадження букмекерської діяльності, несуть адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність, передбачену законом.

Стаття 35. Відповідальність провайдерів та операторів телекомунікацій

1. Провайдери та оператори телекомунікацій зобов'язані вживати заходів щодо недопущення доступу своїх абонентів до веб-сайтів, через які здійснюється букмекерська діяльність без дотримання вимог цього Закону до інтерактивних кас організатора букмекерської діяльності, у тому числі на підставі рішення суду обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів (у тому числі ресурсів мережі Інтернет), через які здійснюється букмекерська діяльність без дотримання вимог цього Закону до інтерактивних кас організатора букмекерської діяльності.

2. Організатори букмекерської діяльності, органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації мають право звертатися до суду із позовними заявами про зобов'язання провайдерів та операторів обмежити доступ своїх абонентів до ресурсів (у тому числі ресурсів мережі Інтернет), через які здійснюється букмекерська діяльність без дотримання вимог даного Закону до інтерактивних кас організатора букмекерської діяльності.

РОЗДІЛ VI. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАТОРІВ БУКМЕКЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 36. Гарантії діяльності організаторів букмекерської діяльності

1. Якщо в подальшому законодавством України, що регулює здійснення букмекерської діяльності, будуть змінюватися ліцензійні умови, строки дії ліцензії, плата за ліцензію, умови здійснення букмекерської діяльності, до організаторів букмекерської діяльності, які отримали ліцензії на підставі цього Закону, строк приведення у відповідність до змін не може бути менше 1 року. Протягом цього року організатори букмекерської діяльності продовжуватимуть застосовувати положення цього Закону у редакції, яка діяла станом на дату внесення відповідних змін.

2. Зазначені в частині першій цієї статті гарантії не поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони довкілля.

РОЗДІЛ VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім частини четвертої статті 24 цього Закону, яка набирає чинності через шість місяців після опублікування цього Закону.

2. До приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони діють в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) Частину другу статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України 2000, N 36 від 08.09.2000, ст. 299) викласти в такій редакції:

"Господарська діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, букмекерська діяльність, а також охоронна діяльність підлягають ліцензуванню відповідно до цього Закону з урахуванням особливостей, визначених законами України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", "Про лікарські засоби", "Про букмекерську діяльність в Україні" та "Про охоронну діяльність".".

2) У Законі України "Про заборону грального бізнесу в Україні" (Відомості Верховної Ради України 2009, N 38 від 18.09.2009, ст. 536):

у пункті першому статті 1 слова "у організаторів букмекерської діяльності в інтерактивних закладах" виключити;

пункт другий після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

"організація та проведення букмекерських парі, у тому числі парі тоталізатора, відповідно до Закону України "Про букмекерську діяльність в Україні".

у зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати відповідно абзацами п'ятим - десятим.

3) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

доповнити статтею 1564 такого змісту:

"Стаття 1564. Порушення встановлених законодавством вимог щодо замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами букмекерської діяльності та організаторів букмекерської діяльності

Замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами, будь-яка інша діяльність з рекламування букмекерської діяльності та/або організаторів букмекерської діяльності, знаків для товарів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної власності, під якими здійснюється букмекерська діяльність, з порушенням вимог чинного законодавства про рекламу -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця, виробника та/або розповсюджувача реклами - від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб рекламодавця, виробника та/або розповсюджувача реклами - від двохсот п'ятдесяти до чотирьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

доповнити статтею 1812 такого змісту:

"Стаття 1812. Участь в організованій без дозволу (ліцензії) букмекерській діяльності чи укладенні букмекерських парі

Участь в організованій без дозволу (ліцензії) букмекерській діяльності чи укладенні букмекерських парі, в тому числі парі тоталізатора -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією виплати.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією отриманої виплати.";

у абзаці другому пункту першого частини першої статті 255 після цифр "1552 - 1562" доповнити цифрами "1564", а також замінити цифри "178 - 1811" на цифри "178 - 1812":

4) У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України 2001, N 25 - 26 від 29.06.2001, ст. 131):

доповнити статтею 2033 такого змісту:

"Стаття 2033. Здійснення букмекерської діяльності без ліцензії на право її здійснення

1. Здійснення букмекерської діяльності без ліцензії на право її здійснення або організація здійснення букмекерської діяльності без ліцензії на право її здійснення - карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою, за здійснення букмекерської діяльності без ліцензії на право її здійснення, - караються штрафом від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

3. Ті самі дії, якщо вони були вчинені службовою особою, -

караються штрафом від п'ятдесяти тисяч до шістдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.";

статтю 304 викласти у такій редакції:

"Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність

1. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми, до участі у лотереї, іграми парі та тоталізатор -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, або особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого чи піклування про нього, -

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років."

5) частину першу статті 39 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155 із наступними змінами) доповнити пунктом 183 такого змісту:

"183) вживати заходів щодо недопущення доступу своїх абонентів до веб-сайтів, через які здійснюється букмекерська діяльність без дотримання вимог даного Закону до інтерактивних кас організатора букмекерської діяльності, у тому числі на підставі рішення суду обмежувати доступ своїх абонентів до ресурсів (у тому числі ресурсів мережі Інтернет), через які здійснюється букмекерська діяльність без дотримання вимог даного Закону до інтерактивних кас організатора букмекерської діяльності".

4. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.

____________

Опрос