Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке (рынке ценных бумаг) - деятельности по организации торговли на фондовом рынке (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 11.08.2014

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

____________ 2014

м. Київ

N _____

Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

Відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 17, 377 частини другої статті 7, пунктів 2 - 4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Унести до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених рішенням Комісії 14 травня 2013 року N 818, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 року за N 856/23388, такі зміни:

1) У розділі II:

У пункті 8 слова "За наявності в ліцензіата особи, яка займає посаду головного бухгалтера" замінити словами "Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата".

У пункті 14 слова "за умови отримання в установленому Комісією порядку Свідоцтва про" замінити словами "з дати".

2) У розділі III:

Абзац перший пункту 9 виключити. У зв'язку із цим абзац другий вважати абзацом першим.

В абзаці першому слова "У разі виникнення таких змін ліцензіат" замінити словами "Ліцензіат, у разі виникнення змін".

Підпункт 5 пункту 9 викласти в новій редакції:

"відомості щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що додаються до заяви про видачу ліцензії;".

У підпункті 8 пункту 9 слова "з доданням відомостей щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що додаються до заяви про видачу ліцензії;" виключити.

У абзаці другому підпункту 11 пункту 9 слова "засвідчена підписом керівника та печаткою ліцензіата" замінити словами "з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо такої особи, засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата".

Пункт 10 доповнити новим абзацом такого змісту:

"10. Ліцензіат, протягом наступного робочого дня після змін у графіку роботи, зобов'язаний повідомити Комісію про такі зміни";

у зв'язку із цим абзаци перший - п'ятий вважати абзацами другим - шостим.

Абзац третій викласти в такій редакції:

"настання форс-мажорних обставин (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

У пункті 11 слово "квітня" замінити словом "травня".

У пункті 12 слово "лютого" замінити словом "квітня".

У пункті 16 розділу III слова "відповідним рішенням Комісії, погодженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року N 1097 "Деякі питання надання Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку платних адміністративних послуг" замінити словом "законодавством".

Доповнити пункт 32 абзацом такого змісту:

"У разі настання форс-мажорних обставин строк надання інформації, передбаченої цим розділом, подовжується"

3). По тексту Ліцензійних умов після слів "печаткою ліцензіата" доповнити словами "(за наявності)" та після слів "печаткою фондової біржі" доповнити словами "(за наявності)".

2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій та діловодства (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій (О. Збаражська) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 3 пункту 1, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 15 квітня 2014 року N 1206-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

 

Т. в. о. Голови Комісії

А. Амелін

 

 

* * *

АНАЛІЗ ВПЛИВУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект рішення Комісії "Про затвердження Змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку" (далі - Ліцензійні умови) розроблений на виконання плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік та вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу" від 15.04.2014 N 1206-VII та з урахуванням положень Директиви Європейського Парламенту та Ради про ринки фінансових інструментів 2004/39/ЄС від 21.04.2004.

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання, полягає у приведенні регуляторного акта Комісії у відповідність до вимог законодавства, зумовлених змінами, що відбулись у ньому, оптимізації та удосконалення окремих норм, що регулюють умови провадження професійної діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, а також врегулювання окремих процедурних питань з урахуванням практики застосування норм цього регуляторного акта.

Відповідно до Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та "Про цінні папери та фондовий ринок" ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку за її окремими видами установлює Комісія шляхом розробки та запровадження відповідних регуляторних актів (у тому числі шляхом внесення змін та доповнень до них), які регулюють ці питання.

У зв'язку з цим вирішити вказані проблеми за допомогою ринкових механізмів не передбачається можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до чинного законодавства є компетенцією органу державної влади, а саме Комісії.

2. Цілі державного регулювання

Ціллю розробки проекту цього регуляторного акта є внесення змін до Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, затверджених рішенням Комісії від 14.05.2013 N 818, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01.06.2013 за N 856/23388, з метою приведення регуляторного акта Комісії у відповідність до вимог законодавства оптимізації, уніфікації та удосконалення окремих норм, що регулюють умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а також врегулювання окремих процедурних питань.

Ціллю прийняття цього проекту регуляторного акта є захист прав інвесторів через вдосконалення процедури контролю та підвищення стабільності фондового ринку.

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Способом досягнення зазначених цілей, який обраний Комісією, є реалізація наданих їй повноважень щодо державного регулювання професійної діяльності на фондовому ринку шляхом розробки та запровадження регуляторних актів, внесення змін до них у зв'язку зі змінами законодавства, удосконалення регуляторних норм тощо.

Такий спосіб досягнення зазначених цілей дозволяє Комісії належним чином забезпечити реалізацію єдиної державної політики щодо розвитку та функціонування ринку цінних паперів та їх похідних.

Альтернативним способом досягнення зазначених цілей може бути затвердження офіційних роз'яснень Комісії (які не підлягають реєстрації в Міністерстві юстиції України) відносно кожного неврегульованого нормативним актом випадку. Однак такий спосіб використовується тільки в тих випадках, якщо питання, що потребує вирішення, не врегульовано відповідними законодавчими актами. Крім того, такий спосіб стосується тільки частини змін, які необхідно на сьогодні внести до вказаного нормативно-правового акта.

Отже, альтернативний спосіб досягнення зазначених цілей у даному випадку не може бути застосований, оскільки здійснення державної регуляторної політики щодо внесення змін та доповнень до регуляторних актів іншим чином законодавством щодо цінних паперів не передбачено.

4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Механізм, який застосовується Комісією для розв'язання проблем, зазначених у пункті 1 Аналізу впливу регуляторного акта, - це внесення наступних змін до Ліцензійних умов:

1. У розділі II:

У зв'язку із розробленням нового Порядку формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів, в тексті Ліцензійних умов було уточнено норму, щодо включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

Також відповідно до Професійних вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затверджених рішенням Комісії від 25 квітня 2013 року N 769, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за N 793/23325 (зі змінами), встановлено відповідні вимоги до осіб, на яких покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата.

2. У розділі III

На виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу" від 15.04.2014 N 1206-VII виключено обов'язкову вимогу на засвідчення документів юридичної особи печаткою такої особи.

У зв'язку із необхідністю приведення ліцензійних умов до змін, які відбулися у нормативно-правовому акті Комісії, що регулює питання вимог до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, змінами передбачена подача копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо будь-якої особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку.

З метою дерегуляції та уникнення дублювання інформації, яка подається до Комісії, з ліцензійних умов виключено вимогу щодо подачі протягом двадцяти робочих днів з дати виникнення змін довідки про зміни в складі членів фондової біржі.

Крім того, з метою уникнення помилок з боку організатора торгівлі при складанні фінансової звітності за підсумком року подовжено до 1 травня термін подання до Комісії довідки про склад активів з розкриттям інформації щодо структури фінансових інвестицій за звітний квартал (рік) та копії фінансової звітності за звітний рік, яка відображає баланс та фінансові результати ліцензіата.

Також змінами передбачено, що ліцензіат після змін у графіку роботи зобов'язаний протягом наступного робочого дня повідомити Комісію про такі зміни.

Крім того, змінами до Ліцензійних умов передбачено подовження терміну подачі документів у разі настання форс-мажорних обставин.

5. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття цього регуляторного акта передбачається досягти цілі, визначені в пункті 2 Аналізу впливу регуляторного акта.

Введення в дію цього регуляторного акта буде здійснюватись за рахунок можливостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку як органу державної влади, який згідно з чинним законодавством повинен здійснювати державну регуляторну політику на ринку цінних паперів.

Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог регуляторного акта буде здійснюватись відповідно до чинного законодавства, а саме у процесі подання фондовими біржами відомостей протягом строку дії ліцензії.

6. Очікувані результати прийняття акта

Очікуваними результатами прийняття цього регуляторного акта буде:

- приведення нормативної бази щодо регулювання професійної діяльності на фондовому ринку у відповідність до вимог законодавства;

- підвищення певних вимог щодо діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку;

- оптимізація та удосконалення окремих норм, що регулюють умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку;

- врегулювання окремих питань, які виникали в процесі застосування норм діючого регуляторного акта;

- подальший розвиток прозорого, ліквідного та конкурентоспроможного фондового ринку.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Удосконалення діяльності професійних учасників фондового ринку

Відсутні

Центральні органи виконавчої влади

Правове забезпечення процедури ліцензування через її вдосконалення та встановлення чіткої та прозорої процедури моніторингу та контролю за змінами у процесі діяльності ліцензіатів

Відсутні

Суб'єкти господарювання (ліцензіати)

Провадження діяльності в прозорому нормативно-правовому полі, яке відповідає вимогам законодавства

Додаткові витрати можливі при підготовці документів на виконання Ліцензійних умов

Громадяни, суб'єкти господарювання

Захист інтересів клієнтів (інвесторів), оскільки підвищуються вимоги до професійних учасників, що дозволяє знизити ризики в їх діяльності

Відсутні

7. Строк дії акта

Необмежений, з дати набуття чинності в установленому законодавством порядку.

8. Показники результативності акта

Показником результативності цього регуляторного акта буде вирішення проблем, що зазначені в пункті 1 Аналізу впливу регуляторного акта.

Прогнозні значення обов'язкових показників результативності регуляторного акта є наступними.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів у зв'язку з дією акта не зміниться, оскільки актом не передбачено установлення будь-якої плати до відповідних бюджетів та фонду.

Дія цього регуляторного акта, до якого вносяться зміни, на сьогодні поширюється на 10 юридичних осіб.

У деяких професійних учасників фондового ринку можуть виникнути додаткові витрати коштів і часу у зв'язку із підвищенням вимог до їх діяльності.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта є високим, оскільки вказаний регуляторний акт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку розміщується на її офіційному сайті - http://www.nssmc.gov.ua/, про що в офіційному друкованому виданні Комісії було здійснено інформаційне повідомлення.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності цього регуляторного акта планується здійснити через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження результативності цього регуляторного акта планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня закінчення виконання заходів з повторного відстеження результативності цього регуляторного акта з метою подальшого удосконалення норм цього регуляторного акта.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись Комісією статистичним методом, а також на основі аналізу зауважень та пропозицій, що будуть надходити від суб'єктів господарювання протягом строку дії регуляторного акта.

Аналіз впливу регуляторного акта підготовлений департаментом регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

Опрос