Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения исполнения уголовных наказаний и прав осужденных (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 25.07.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання кримінальних покарань та прав засуджених

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

1) абзац перший частини другої статті 389 викласти у редакції:

"2. Ухилення засудженого від відбування покарання у виді громадських чи виправних робіт, -".

2) у статті 390:

а) в абзаці першому частини першої слова "засудженою до обмеження волі" замінити словами "яка відбуває покарання у виді обмеження волі";

б) в абзаці першому частини другої слова "засудженої до обмеження волі, якій" замінити словами "яка відбуває покарання у виді обмеження волі та якій";

в) в абзаці першому частини третьої слова "засудженої до позбавлення волі, якій" замінити словами "яка відбуває покарання у виді позбавлення волі та якій".

2. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 3 - 4, ст. 21; 2010 р., N 12, ст. 114; 2013 р., N 21, ст. 208; 2014 р., N 20 - 21, ст. 724, N 23, ст. 869):

1) у статті 8:

а) у частині першій:

в абзаці четвертому останнє речення викласти в редакції:

"Пропозиції, заяви і скарги, окрім кореспонденції, зазначеної у частині четвертій статті 113 цього Кодексу, подаються у двох примірниках, один з яких з відміткою про отримання залишається у засудженого.";

абзац восьмий виключити;

в абзаці дев'ятому слова "встановлюється восьмигодинний робочий день, але не більше 40 годин на тиждень. При цьому тривалість робочого дня встановлюється з 7 до 17 години або з 6 до 16 години" виключити;

б) частину п'яту викласти у редакції:

"5. Забороняється примусове переривання сну засуджених у нічний час за винятком вчинення засудженими втечі, масових заворушень, виникнення пожежі, аварії, стихійного лиха.";

в) друге речення частини шостої виключити.

2) у статті 11:

а) у частині першій слово "управління" виключити;

б) частину восьму викласти у такій редакції:

"8. Кримінально-виконавча інспекція, арештні доми, виправні центри, виправні та виховні колонії, слідчі ізолятори організовуються і ліквідуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, а військові частини, гауптвахти і дисциплінарний батальйон - Міністерством оборони України.".

3) частину п'яту статті 13 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Порядок виконання кримінально-виконавчою інспекцією покарань, не пов'язаних з позбавленням волі, та здійснення контролю за особами, засудженими до таких покарань, визначається Міністерством юстиції України та Міністерством внутрішніх справ України."

4) у частині третій статті 18 слова "із загальними умовами тримання" замінити словами "і виправних колоній середнього рівня безпеки".

5) у статті 24:

а) в абзаці першому частини першої слова та знаки "(акредитації) в будь-який час" виключити;

б) частину третю викласти у редакції:

"3. Особи, зазначені у частині першій цієї статті, під час здійснення контролю та проведення перевірок установ виконання покарань мають право:

безперешкодно пересуватися територією установ виконання покарань та спілкуватися з будь-якими працівниками установ виконання покарань та засудженими (у тому числі на умовах анонімності);

подавати запити та отримувати необхідну інформацію про діяльність установ виконання покарань та засуджених, фіксувати її, у тому числі шляхом аудіо- та відеозв'язку;

вимагати припинення протиправних дій (бездіяльності) та притягнення винних осіб до відповідальності;

інші права, визначені законами України.

Адміністрація установ виконання покарань сприяє особам, зазначеним у частині першій цієї статті, під час здійснення ними контролю та проведенні перевірок установ виконання покарань.

Доступ, розповсюдження та використання інформації, отриманої, у тому числі шляхом аудіо- та відеозв'язку, під час здійснення контролю та перевірок здійснюється з дотриманням вимог законодавства України.".

6) В частині першій статті 25 слова "та засоби масової інформації" виключити.

7) у частині першій статті 31 слова "вносить клопотання відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування приводу стосовно засуджених, які не з'явилися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції без поважних причин, та розшуку засуджених, місцезнаходження яких невідоме" замінити словами "вносить подання органу внутрішніх справ щодо здійснення приводу засуджених, які не з'явилися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції без поважних причин, організовує початковий розшук засуджених, місцезнаходження яких невідоме, та надсилає матеріали до органів внутрішніх справ для оголошення розшуку таких засуджених".

8) абзаци другий та третій статті 32 викласти в редакції:

"не пізніше трьох днів після одержання копії вироку суду внести до трудової книжки засудженого запис про те, на якій підставі, на який строк і які посади він позбавлений права обіймати або яким видом професійної діяльності він позбавлений права займатися, та повідомити кримінально-виконавчу інспекцію про виконання вимог вироку;

якщо засуджений обіймає посаду або займається видом професійної діяльності, право на які він позбавлений, звільнити його із займаної посади чи від професійної діяльності протягом трьох днів після одержання копії вироку суду;

за вимогою кримінально-виконавчої інспекції надавати їй документи, пов'язані з виконанням покарання.".

9) у абзаці першому частини першої статті 34 слова "за клопотанням кримінально-виконавчої інспекції слідчий суддя може застосувати привід відповідно до положень розділу VIII Кримінального процесуального кодексу України" замінити словами "він за поданням кримінально-виконавчої інспекції може бути підданий приводу органом внутрішніх справ".

10) у частині п'ятій статті 41 слова "вносить клопотання відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування приводу стосовно засуджених, які не з'явилися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції без поважних причин, та розшуку засуджених, місцезнаходження яких невідоме" замінити словами "вносить подання органу внутрішніх справ щодо здійснення приводу засуджених, які не з'явилися за викликом до кримінально-виконавчої інспекції без поважних причин, організовує початковий розшук засуджених, місцезнаходження яких невідоме, та надсилає матеріали до органів внутрішніх справ для оголошення розшуку таких засуджених";

11) у статті 51:

а) частину другу викласти в редакції:

"2. На засуджених до арешту поширюються права і обов'язки засуджених до позбавлення волі, передбачені статтею 107 цього Кодексу.";

б) у частині третій:

у абзаці другому:

- друге речення виключити;

- слова "захиснику у справі" замінити словами "захиснику у кримінальному провадженні";

- цифри "44" замінити на цифри "45".

абзац третій викласти у редакції:

"витрачати гроші, які знаходяться у них на особових рахунках, без обмеження їх кількості для придбання продуктів харчування, одягу, взуття, літератури, письмового приладдя та предметів першої потреби;";

положення доповнити новим абзацом такого змісту:

"одержувати один раз на місяць короткострокове побачення, а неповнолітні засуджені мають право одержувати короткострокові побачення без обмеження їх кількості. Побачення надаються з родичами або іншими особами у присутності представника колонії.".

в) частину четверту виключити.

12) в абзаці першому статті 52 слова "можуть залучатися" замінити словами "залучаються".

13) статтю 57 доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Переведення засудженого для подальшого відбування покарання з одного виправного центру до іншого допускається за виняткових обставин, які перешкоджають подальшому перебуванню засудженого у цьому виправному центрі.

Переведення засудженого для подальшого відбування покарання з одного виправного центру до іншого здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, за поданням адміністрації виправного центру, погодженим з начальником відповідного територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань."

14) у статті 59:

а) абзац п'ятий частини третьої доповнити словами "та не раніше ніж за три місяці до закінчення призначеного строку покарання або до розгляду на засіданні комісії установи виконання покарань питання про подання до суду матеріалів на підставі статей 81, 82 Кримінального кодексу України;";

б) частину четверту доповнити новим абзацом такого змісту:

"виконувати необхідні роботи по самообслуговуванню, благоустрою виправного центру.";

в) абзац другий частини п'ятої викласти у редакції:

"придбавати, використовувати, зберігати при собі та доставляти на територію, де вони проживають, предмети, вироби і речовини, перелік яких визначається Міністерством юстиції України. У разі виявлення таких предметів, виробів і речовин у засудженого вони підлягають вилученню і зберіганню до його звільнення, а ті, що вилучені з обігу, знищуються. Якщо у засудженого виявлені предмети, вироби і речовини, придбання і використання яких здійснюється за особливими дозволами і вичерпний перелік яких визначений законодавством України, а також предмети, вироби і речовини, виготовлення, придбання, зберігання, збут і розповсюдження яких забороняється законодавством, вони передаються адміністрацією виправного центру до органів внутрішніх справ для прийняття рішення відповідно до законодавства. Про вилучення предметів, виробів і речовин посадовою особою виправного центру складається протокол;".

15) у статті 60:

а) у частині першій слово "праці" замінити словами "суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором";

б) доповнити новою частиною п'ятою такого змісту:

"5. Засуджені залучаються без оплати праці лише до робіт з благоустрою виправних центрів і прилеглих до них територій, а також поліпшення житлово-побутових умов засуджених або до допоміжних робіт із забезпечення виправних центрів продовольством.

До цих робіт засуджені залучаються, як правило, в порядку черговості, в неробочий час і не більш як на дві години на день.".

16) доповнити новою статтею 601 у редакції:

"Стаття 601. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення засуджених до обмеження волі

1. Засуджені до обмеження волі, залучені до суспільно корисної оплачуваної праці, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, а жінки забезпечуються допомогою по вагітності та пологах згідно із законодавством України.

2. Засуджені мають право на загальних підставах на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених Законом.

3. Особи, яким до відбування покарання призначена пенсія, підлягають державному пенсійному забезпеченню на загальних підставах.

4. Пенсії засудженим за наявності відповідного права призначаються органами Пенсійного фонду України за місцем відбування покарання.

Виплата пенсій засудженим здійснюється органами Пенсійного фонду України за місцем відбування покарання засуджених шляхом перерахунку пенсій на особові рахунки засуджених.

Порядок оформлення документів для призначення та виплати пенсії засудженим до обмеження волі визначається центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення та Міністерства юстиції України.

Адміністрація установи сприяє своєчасному оформленню документів на отримання пенсії, допомоги по вагітності та пологам, оформленню компенсації заподіяної шкоди відповідно до законодавства України.

Особа, яка під час відбування покарання набула права на пенсію, надає адміністрації виправного центру клопотання про забезпечення необхідних умов для призначення їй пенсії за місцезнаходженням цього виправного центру, в тому числі щодо виклику представників Пенсійного фонду України та офіційного прийому ними у встановленому порядку необхідних документів безпосередньо від особи, яка відбуває покарання, або від представника особи, яка відбуває покарання, за нотаріальним дорученням.

Адміністрація виправного центру не більш як за 30 днів з дня реєстрації клопотання особи, яка набула права на призначення пенсії під час відбування покарання, забезпечує зустріч засудженого з представником Пенсійного фонду України та всебічно сприяє належному оформленню і поданню ним відповідних документів або забезпечує умови для оформлення і подання необхідних документів через представника особи, яка відбуває покарання.

Витрати на відрядження представників Пенсійного фонду України для проведення заходів щодо оформлення необхідних документів відшкодовуються засудженими за рахунок отриманих внаслідок цього пенсій. Порядок встановлення та відшкодування таких витрат, їх розмір визначається Кабінетом Міністрів України.

5. Із пенсій засуджених до обмеження волі відшкодовуються витрати на комунально-побутові та інші послуги на загальних підставах.".

17) в абзаці другому частини шостої статті 92 слово "двадцяти" замінити словом "десяти".

18) частину першу статті 94 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту "У виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання, середнього та максимального рівня безпеки можуть створюватись дільниці слідчих ізоляторів.".

У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.

19) у статті 100:

а) друге речення частини другої викласти в редакції:

"У випадках якщо така постанова передбачає збільшення обсягу встановлених обмежень і більш суворі умови тримання, вона погоджується із спостережною комісією.";

б) останнє речення частини третьої викласти в редакції:

"У випадках, якщо таке подання передбачає переведення засудженого до установи виконання покарань з вищим рівнем безпеки, воно погоджується із спостережною комісією.".

20) частину другу статті 101 доповнити новим пунктом сьомим такого змісту:

"7) особи, які через хворобу згідно з медичним висновком не можуть залучатися до суспільно корисної праці.".

21) в абзаці шістнадцятому частини четвертої статті 107 слова та знаки "приміщеннях камерного типу (одиночних камерах)" виключити.

22) у статті 108:

а) частину першу викласти в редакції:

"1. Засуджені мають право придбавати за безготівковим розрахунком продукти харчування, одяг, взуття та предмети першої потреби на гроші, зароблені в колоніях, одержані за переказами, за рахунок пенсій та іншого доходу без обмежень.";

б) частини другу - шосту виключити;

в) частину сьому після слова "харчування" доповнити словами "одягу, взуття".

23) у статті 110:

а) друге речення назви доповнити словами "користування глобальною мережею Інтернет";

б) частину першу доповнити новим абзацом такого змісту:

"Засуджені, які були видані з іноземних країн в Україну для притягнення до кримінальної відповідальності чи виконання вироку, мають право на короткострокові побачення наодинці з представниками дипломатичних установ країн, з яких вони були видані.";

в) останнє речення абзацу третього частини третьої виключити;

г) частину п'яту викласти у редакції:

"5. Засудженим надається, в тому числі й під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров'я, право на телефонні розмови (у тому числі у мережах рухомого (мобільного) зв'язку без обмеження їх кількості під контролем адміністрації. Телефонні розмови оплачуються з особистих коштів засуджених. Телефонні розмови між засудженими, які перебувають у місцях позбавлення волі, забороняються.

Телефонні розмови проводяться протягом дня у вільний від роботи час та поза часом, передбаченим для приймання їжі та безперервного сну.";

ґ) частину сьому наповнити новим змістом та викласти у редакції:

"7. Засудженим надається право користуватися глобальною мережею Інтернет виключно для перегляду інформації висвітленої на веб-сайтах під контролем адміністрації.

Електронні поштові скриньки засудженими не заводяться.

Під час користування глобальною мережею Інтернет засудженим забороняється:

вносити будь-яку інформацію, у тому числі направляти листи, коментарі, знаки, тощо та реєструватися на веб-сайтах;

завантажувати будь-які файли з веб-сайтів;

формувати будь-які бази даних та накопичувальні диски, у тому числі віртуальні;

відвідувати веб-сайти соціальних мереж, сайти, що пропагують жорстокість, насильство, еротичного або порнографічного змісту, переглядати сайти, які можуть негативно вплинути на психічний стан засудженого;

грати в онлайн ігри.

Користування глобальною мережею Інтернет проводиться протягом дня у вільний від роботи час та поза часом, передбаченим для приймання їжі та безперервного сну.

Користування глобальною мережею Інтернет оплачується з особистих коштів засуджених, зароблених в колонії. Якщо засуджений не забезпечений роботою не з власної вини або не працює згідно з медичним висновком чи не працює у зв'язку з інвалідністю, оплата за користування глобальною мережею Інтернет здійснюється з коштів, отриманих з інших джерел.

Засуджені під час перебування в стаціонарних закладах охорони здоров'я, не віднесених до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, з дозволу адміністрації можуть мати при собі та користуватися під контролем адміністрації портативними персональним комп'ютерами з доступом до глобальної мережі Інтернет.

На засуджених поширюються права передбачені Законом України "Про доступ до публічної інформації".

Порушення правил користування глобальною мережею Інтернет прирівнюється до порушення встановленого порядку відбування покарання.";

д) доповнити новою частиною восьмою такого змісту:

"8. Порядок організації побачень, телефонних розмов, користування глобальною мережею Інтернет встановлюється Міністерством юстиції України.".

24) у статті 111:

у частині першій:

в абзаці першому слова "виправних колоніях середнього рівня безпеки." замінити словами "дільницях соціальної реабілітації виправних колоній середнього рівня безпеки.";

в абзаці четвертому слова "на території відповідного місця позбавлення волі" замінити словами "установою виконання покарань, у разі наявності відповідного висновку лікаря цієї установи".

25) абзац другий частини п'ятої статті 113 після слова "кореспонденцію" доповнити словами "яка адресована".

26) у статті 116:

а) у передостанньому реченні частини п'ятої слова "угода про надання медичних послуг, укладена між закладом охорони здоров'я та рідними чи близькими, або захисником засудженого, його законним представником." замінити словами "медичний висновок";

б) доповнити новою частиною шостою такого змісту:

"6. Засудженим, які перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я, не віднесених до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, тривалі побачення, прогулянки не надаються.

Порядок перебування, умови тримання та охорона засуджених в закладах охорони здоров'я, не віднесених до відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, визначається Міністерством юстиції України.".

27) у статті 118:

а) у частині першій:

останнє речення абзацу першого викласти в редакції:

"Засуджені залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці, як правило, на підприємствах, у майстернях колоній, а також на державних або інших форм власності підприємствах за строковим трудовим договором, що укладається між засудженим і виправною колонією (слідчим ізолятором), за умови забезпечення їх належної охорони та ізоляції.";

абзац третій викласти в редакції:

"Праця засуджених до позбавлення волі регулюється законодавством про працю, за винятком правил прийняття на роботу, звільнення з роботи, переведення на іншу роботу.".

б) у частині другій слова "Засудженим чоловікам віком понад шістдесят років, жінкам - понад п'ятдесят п'ять років" замінити словами "Засудженим, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

28) частину другу статті 120 викласти в редакції:

"2. У виправних колоніях на особовий рахунок засуджених, які залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці, на особовий рахунок зараховується незалежно від усіх відрахувань не менш як двадцять п'ять відсотків нарахованого їм місячного заробітку, а на особовий рахунок засуджених, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", інвалідів першої та другої груп, хворих на активну форму туберкульозу, вагітних жінок, жінок, які мають дітей у будинках дитини при виправних колоніях, - не менш як п'ятдесят відсотків нарахованого їм місячного заробітку.".

29) у статті 121:

а) частину першу викласти в редакції:

"1. Особи, які відбувають покарання у виправних колоніях, відшкодовують вартість харчування, одягу, взуття, білизни, комунально-побутових та інших наданих послуг, крім вартості спецодягу і спецхарчування, з коштів, які є на їхніх особових рахунках.";

б) у частині другій слова "прибуткового податку" замінити словами "податку на доходи фізичних осіб".

30) статтю 122 викласти у редакції:

"Стаття 122. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування і пенсійне забезпечення засуджених до позбавлення волі

1. Засуджені до позбавлення волі, залучені до суспільно корисної оплачуваної праці, підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, а жінки забезпечуються допомогою по вагітності та пологах згідно із законодавством України.

2. Засуджені до позбавлення волі мають право на загальних підставах на державне пенсійне забезпечення за віком, по інвалідності, у зв'язку з втратою годувальника та в інших випадках, передбачених Законом.

3. Особи, яким до відбування покарання призначена пенсія, підлягають державному пенсійному забезпеченню на загальних підставах.

4. Пенсії засудженим до позбавлення волі за наявності відповідного права призначаються органами Пенсійного фонду України за місцем відбування покарання.

Виплата пенсій засудженим до позбавлення волі здійснюється органами Пенсійного фонду України за місцем відбування покарання засуджених шляхом перерахунку пенсій на особові рахунки засуджених.

Порядок оформлення документів для призначення та виплати пенсії засудженим до позбавлення волі визначається центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення та Міністерства юстиції України.

Адміністрація установи сприяє своєчасному оформленню документів на отримання пенсії, допомоги по вагітності та пологам, оформленню компенсації заподіяної шкоди відповідно до законодавства України.

Особа, яка під час відбування покарання набула права на пенсію, надає адміністрації виправної колонії клопотання про забезпечення необхідних умов для призначення їй пенсії за місцезнаходженням цієї виправної колонії, в тому числі щодо виклику представників Пенсійного фонду України та офіційного прийому ними у встановленому порядку необхідних документів безпосередньо від особи, яка відбуває покарання, або від представника особи, яка відбуває покарання, за нотаріальним дорученням.

Адміністрація виправної колонії не більш як протягом 30 днів з дня реєстрації клопотання особи, яка набула права на призначення пенсії під час відбування покарання, забезпечує зустріч засудженого з представником Пенсійного фонду України та всебічно сприяє належному оформленню і поданню ним відповідних документів або забезпечує умови для оформлення і подання необхідних документів через представника особи, яка відбуває покарання.

Витрати на відрядження представників Пенсійного фонду України для проведення заходів щодо оформлення необхідних документів відшкодовуються засудженими за рахунок отриманих внаслідок цього пенсій. Порядок встановлення та відшкодування таких витрат, їх розмір визначається Кабінетом Міністрів України.

5. Із пенсій засуджених до позбавлення волі відшкодовуються витрати на його утримання у виправній колонії (харчування, речове майно, комунально-побутові та інші послуги), при цьому не менш як двадцять п'ять відсотків пенсії зараховується на особовий рахунок засудженого.".

31) у статті 133 слова та знаки "(не менш як три рази протягом року)" замінити словами "передбаченої частинами п'ятими статті 60 та статті 118 цього Кодексу".

32) у статті 138:

а) частину першу викласти в редакції:

"1. Засуджені у виправних колоніях мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання мають право витрачати для придбання продуктів харчування, одягу, взуття та предметів першої потреби гроші, зароблені у виправній колонії, одержані за переказами, за рахунок пенсій та іншого доходу, без обмеження їх кількості.

Засудженим, що знаходяться в дільниці посиленого контролю, надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення на три місяці.

Засудженим, що знаходяться в дільниці ресоціалізації, надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення на два місяці.

Засудженим, що перебувають в дільниці соціальної реабілітації, надаються короткострокові побачення без обмежень та тривале побачення щомісяця.";

б) у частині другій слова "і додатково витрачати на місяць гроші в сумі п'ятдесяти відсотків мінімального розміру заробітної плати" виключити.

33) у статті 140:

а) абзаци перший - третій частини другої викласти в редакції:

"2. У виправних колоніях максимального рівня безпеки засуджені мають право витрачати для придбання продуктів харчування, одягу, взуття та предметів першої потреби гроші, зароблені у виправній колонії, одержані за переказами, за рахунок пенсій та іншого доходу, без обмеження їх кількості.

Засудженим, що знаходяться в дільниці посиленого контролю, надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення на три місяці.

Засудженим, що знаходяться в дільниці ресоціалізації, надається одне короткострокове побачення на місяць і одне тривале побачення на два місяці.";

б) в частині третій слова "і додатково витрачати на місяць гроші в сумі тридцяти відсотків мінімального розміру заробітної плати" виключити.

34) частину шосту статті 141 викласти в редакції:

"6. Діти, які перебувають в будинку дитини, за згодою батьків можуть передаватися їх родичам.

Спірні питання між матір'ю та батьком щодо місця проживання дитини вирішується органом опіки та піклування або судом.".

35) у статті 143:

а) абзац другий частини першої викласти в редакції:

"витрачати для придбання продуктів харчування, одягу, взуття та предметів першої потреби гроші, зароблені у виправній колонії, одержані за переказами, за рахунок пенсій та іншого доходу, без обмеження їх кількості";

б) абзац другий частини другої виключити.

36) у частині другій статті 150 слово "двадцяти" замінити словом "десяти".

37) у статті 151:

а) абзац другий частини п'ятої викласти в редакції:

"витрачати для придбання продуктів харчування, одягу, взуття та предметів першої потреби гроші, зароблені у виправній колонії, одержані за переказами, за рахунок пенсій та іншого доходу, без обмеження їх кількості";

б) у частині шостій слова та знак "додатково витрачати на місяць гроші в сумі двадцяти відсотків мінімального розміру заробітної плати, а після відбуття п'ятнадцяти років строку покарання -" виключити.

38) у статті 154:

а) у частині третій слово "клопотання" замінити словами "погоджене зі спостережною комісією подання";

б) у частині п'ятій слово "клопотання" у всіх відмінках замінити на слово "подання" у відповідному відмінку.

39) у статті 156:

а) у частині першій слова "в територіальні органи Міністерства юстиції України" замінити словом "до";

б) у частині третій слова "чоловіки віком понад шістдесят років і жінки - понад п'ятдесят п'ять років" замінити словами "особи, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

3. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2 - 3, ст. 11, N 41, ст. 413; 2013 р., N 41, ст. 551, N 42, ст. 586; 2014, N 11, ст. 135, N 20 - 21, ст. 712, 745):

1) у статті 4:

а) частину першу доповнити новим пунктом п'ятнадцятим такого змісту:

"15) особи, які утримуються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України та залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором.";

б) у частині другій цифри "14" замінити цифрами "15";

в) у частині третій цифри "14" замінити цифрами "15".

2) у частині другій статті 5 цифри "14" замінити цифрами "15".

4. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 49 - 51, ст. 376; 2005 р., N 17 - 19, ст. 267; 2006 р., N 16, ст. 136; 2008 р., N 27 - 28, ст. 253; 2011 р., N 2 - 3, ст. 11, N 29, ст. 272, N 31, ст. 296; 2012 р., N 12 - 13, ст. 82; 2014 р., N 11, ст. 135, N 20 - 21, ст. 712):

1) статтю 11 доповнити новим пунктом двадцятим такого змісту:

"20) особи, які утримуються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України та залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці за строковим трудовим договором.".

2) у пункті 2 статті 14 слово і цифри "і 18" замінити цифрами і словом "18 і 20".

3) у частині другій статті 15 слово і цифри "і 18" замінити цифрами і словом "18 і 20".

4) у частині другій статті 20 слово і цифри "і 18" замінити цифрами і словом "18 і 20".

5) частину шосту статті 21 після цифр "18" доповнити словом і цифрами "і 20".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування крім підпункту "ґ" пункту 23, який набирає чинність з 01 січня 2016 року.

2. До створення відповідних умов для забезпечення права засуджених до довічного позбавлення волі на тривалі побачення, але не більше трьох років з дня набрання чинності цього Закону, тривалі побачення засудженим до довічного позбавлення волі надаються у межах пропускної спроможності установ виконання покарань, але не більше ніж один раз на три місяці.

3. Засуджені, які відбувають покарання у виді довічного позбавлення волі та на день набрання чинності Законом України від 08 квітня 2014 року N 1186-VII "Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів" фактично відбули п'ять і більше років строку покарання в приміщеннях камерного типу, в яких тримаються дві особи, можуть бути переведені до багатомісних приміщень камерного типу виправної колонії максимального рівня безпеки з наданням дозволу на участь у групових заходах освітнього, культурно-масового та фізкультурно-оздоровчого характеру в порядку, встановленому законодавством.

4. Сплата єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування засуджених до обмеження та позбавлення волі, які залучаються до суспільно корисної оплачуваної праці під час відбування ними встановленого покарання, розпочинається з 01 січня 2016 року.

5. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом:

1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

2) забезпечити перегляд і скасування центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос