Идет загрузка документа (96 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О товарном биржевом рынке (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 15.07.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про товарний біржовий ринок

Цей Закон визначає правові умови створення та діяльності товарних бірж на території України, регулює відносини учасників біржової торгівлі у процесі діяльності товарних бірж, встановлює порядок регулювання та державного нагляду (контролю) за їх діяльністю з метою забезпечення прозорого функціонування товарних бірж, захисту прав учасників біржової торгівлі та добросовісної конкуренції між ними.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

1) багатосторонній торговельний майданчик (БТМ) - багатостороння система, керована ринковим оператором, що зводить разом чисельні інтереси третіх осіб щодо купівлі-продажу біржового товару, у тому числі деривативів - у системі та відповідно до недискреційних правил - у спосіб, що приводить до укладення біржового договору;

2) біржова інформація - інформація, яка містить дані щодо діяльності товарної біржі, результатів біржових торгів, зміст та обсяг якої визначений нормативно-правовими актами уповноваженого органу;

3) біржова операція - торгівельна операція, яка здійснюється в ході біржової торгівлі учасниками такої торгівлі шляхом подання заявок (оферт), акцептування заявок, укладення, оформлення, реєстрації, виконання біржових договорів;

4) біржова секція - частина організаційно-оформленого як БТМ ринку товарної біржі, яка об'єднує членів товарної біржі за видом біржового товару щодо якого укладаються біржові договори та/або видом ринку щодо типу біржових договорів;

5) біржова торгівля - взаємодія між членами товарної біржі, клієнтами членів товарної біржі та іншими особами, передбаченими законодавством, що спрямована на укладання біржових договорів та забезпечення виконання зобов'язань за ними;

6) біржове котирування - формування ціни та постійне її оприлюднення на підставі заявок на купівлю/продаж біржового товару від учасників біржових торгів, що здійснюється відповідно до правил товарної біржі, та має містити інформацію про поточну ціну, запропоновану покупцем, ціну продавця та інтенсивність торгівлі за цінами;

7) біржове місце - сукупність прав члена товарної біржі, які надаються йому товарною біржею після сплати засновницького або вступного внеску та отримання статусу члена товарної біржі;

8) біржовий договір - договір купівлі-продажу (контракт), який укладається учасниками біржової торгівлі в ході біржових торгів, предметом якого є біржовий товар;

9) біржовий курс товару - рівень поточної біржової ціни, що визначається в процесі котирування на товарній біржі в порядку, визначеному правилами товарної біржі, з урахуванням вимог законодавства;

10) біржовий товар - будь-яке майно, яке відповідно до законодавства є предметом цивільного обороту, не вилучене та не обмежене в обороті, а також роботи та послуги, допущені до обігу на товарній біржі згідно з її правилами та вимогами законодавства;

11) біржові торги - організоване подання учасниками біржових торгів пропозицій (заявок) на купівлю/продаж біржових товарів та укладання біржових договорів на товарній біржі відповідно до законодавства та правил товарної біржі. Біржові торги організовуються товарною біржею за технологічними та технічними способами, які не заборонені законодавством, у тому числі за допомогою електронної торгової системи;

12) брокерська діяльність - діяльність щодо укладання біржових договорів на підставі договорів комісії (від свого імені але за рахунок комітента) або договорів доручення (від імені та за рахунок довірителя);

13) дериватив - застосовується у визначенні, яке міститься у Податковому кодексі України;

14) дилерська діяльність - діяльність щодо укладання біржових договорів від свого імені та за власний рахунок;

15) експерт - працівник центрального місцевого органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, консультаційної організації, експертної організації, науковець, фахівець, у тому числі судовий експерт у галузі біржового ринку;

16) електронна торгова система - комплекс матеріально-технічних засобів, апаратних, програмних продуктів, необхідних активів та процедур на товарній біржі, за допомогою яких організовуються біржові торги в електронній формі, здійснюються біржові операції з біржовими товарами;

17) інсайдерська інформація - неоприлюднена інформація про власника товару, деривативи, що перебувають в обігу, або правочини щодо них, у разі якщо оприлюднення такої інформації може істотно вплинути на ціну товарів;

18) клієнт члена товарної біржі - юридична або фізична особа, яка бажає продати та/або придбати біржовий товар без своєї безпосередньої участі в біржових торгах, для чого уклала із членом товарної біржі відповідний договір (договори) про надання відповідних посередницьких послуг;

19) маркет-мейкер - член товарної біржі, який відповідно до правил товарної біржі здійснює біржові операції на ринку визначеного біржового товару та зобов'язується сприяти формуванню справедливої ринкової вартості на такі біржові товари і забезпечувати ліквідність ринку таких біржових товарів за рахунок власних коштів;

20) незалежний біржовий трейдер - член біржі, який є фізичною особою, та особисто акредитувався на товарній біржі для здійснення біржових операцій;

21) організація біржової торгівлі на товарному ринку - забезпечення умов для регулярного, щоденного проведення біржових торгів, забезпечення виконання зобов'язань за біржовими операціями і контролю за їх виконанням із застосуванням відповідних заходів впливу згідно із законодавством та правилами товарної біржі;

22) організація конкурентних торгів на позабіржовому ринку - забезпечення умов для проведення торгів шляхом аукціонів, конкурсів, тендерів та інших не заборонених законодавством торгів на конкурентних засадах відповідно до порядку та правил, установлених законодавством та правилами товарної біржі;

23) поточна біржова ціна - ціна на біржовий товар, яка визначається шляхом котирування біржового товару учасниками біржових торгів на поточний момент часу;

24) правила біржової торгівлі - частина правил біржі, яка містить нормативні документи, що регламентують організацію біржової торгівлі;

25) правила товарної біржі - сукупність нормативних документів товарної біржі, які регламентують її діяльність, взаємовідносини між товарною біржею, її членами, біржовими трейдерами, клієнтами членів біржі стосовно всіх аспектів функціонування біржі;

26) реєстр біржових товарів - перелік біржових товарів, які допущені до біржової торгівлі відповідно до порядку, визначеного правилами товарної біржі;

27) реєстр товарних бірж - автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для отримання, зберігання, обробки даних, які містять встановлені Кабінетом Міністрів України відомості про товарні біржі, та внесення до якого є підставою для здійснення товарною біржею діяльності з організації торгівлі на товарному ринку;

28) ринковий оператор - юридична особа, яка керує операціями та/або здійснює операції на БТМ;

29) спот-ринок - ринок, на якому поставка товару та розрахунки відповідно до умов біржових договорів відбувається негайно (до двох тижнів), та умовами таких договорів не передбачається можливість переуступлення прав та/або зобов'язань за такими договорами третім особам;

30) стратегічні потреби держави - потреби держави в запасах сировинних, матеріально-технічних та продовольчих ресурсів, необхідних для забезпечення національної безпеки держави, стабілізації її економіки та виконання першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

31) стратегічно-важливі види товарів - стратегічно важливі види продукції, необхідні для стратегічних потреб держави;

32) строковий ринок - ринок, на якому поставка товару та/або взаєморозрахунки відповідно до умов біржових договорів відбувається у строки, визначені умовами таких договорів, та умовами яких може бути передбачена можливість переуступлення прав та/або зобов'язань за такими договорами третім особам;

33) тип біржового договору - різновид біржового договору стосовно умов строку та/або виду виконання зобов'язань за ним;

34) товарний біржовий ринок - сукупність учасників біржової торгівлі, правовідносин між ними щодо обігу товарів на товарних біржах та обліку і виконання взаємних зобов'язань у рамках біржової торгівлі;

35) товарний дериватив - дериватив, базовим активом якого є товар;

36) товарний ринок - сфера обігу товарів (робіт, послуг), що визначається виходячи з можливості покупця (продавця) без значних додаткових витрат придбати (реалізувати) товар (роботи, послуги) на найближчій для покупця (продавця) території;

37) торгівельна операція - операція з купівлі-продажу товару;

38) торгова сесія - період часу, встановлений правилами товарної біржі, протягом якого здійснюються біржові торги;

39) торговий день - робочий день товарної біржі, протягом якого проводяться торгові сесії;

40) уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, цінової політики, державної політики у сфері торгівлі;

41) уповноважений представник члена товарної біржі (біржовий трейдер) - фізична особа, уповноважена членом товарної біржі на безпосередню участь у біржових торгах, яка відповідно до порядку, встановленого товарною біржею, пройшла акредитацію на товарній біржі щодо допуску до участі у біржових торгах;

42) учасник біржових торгів - біржовий трейдер чи інша фізична особа, якій відповідно до закону надано право брати участь у біржових торгах;

43) учасники товарного біржового ринку - товарні біржі, члени товарної біржі, клієнти членів товарної біржі та інші особи, допущені до біржової торгівлі згідно із законодавством;

44) формування ціни - механізм визначення рівня ціни товару, допущеного до обігу на товарній біржі;

45) центральний контрагент - юридична особа, яка провадить клірингову діяльність, набуває взаємні права та обов'язки сторін правочинів щодо товарів, зобов'язання за якими допущені до клірингу, та стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця.

46) член товарної біржі - особа, яка отримала цей статус відповідно до порядку, встановленого товарною біржею, і має право на здійснення біржових операцій на такій товарній біржі.

Стаття 2. Сфера застосування Закону

1. Відносини, пов'язані з діяльністю на товарному біржовому ринку, регулюються Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, цим Законом, іншими законодавчими актами, а також нормативно-правовими актами, прийнятими на основі та на виконання цього Закону.

2. До правовідносин, на які поширюється дія міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України та яким установлені інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила такого міжнародного договору.

3. Сферою застосування цього Закону є правовідносини між учасниками біржової торгівлі щодо обігу товарів на товарних біржах та обліку і виконання взаємних зобов'язань у рамках біржової торгівлі.

4. Сфера дії цього Закону не поширюється на відносини, пов'язані з укладенням договорів купівлі-продажу цінних паперів та їх похідних.

Розділ II
ОРГАНІЗАТОР БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ НА ТОВАРНОМУ РИНКУ

Стаття 3. Товарна біржа

1. Товарна біржа є ринковим оператором, який керує багатостороннім торговельним майданчиком.

2. Товарна біржа є спеціально утвореною господарською організацією, особливим суб'єктом господарювання, який надає послуги в укладенні біржових договорів, виявленні попиту і пропозицій на товари, товарних цін, вивчає, упорядковує товарообіг і сприяє пов'язаним з ним торговельним операціям.

3. Товарна біржа - це оптовий, регулярно діючий ринок, де відбувається торгівля товарами, допущеними до обігу на біржі, створений для зручності здійснення комерційної діяльності юридичними та фізичними особами, які, в свою чергу, повинні бути обов'язково зареєстрованими відповідною товарною біржею як її члени.

Стаття 4. Правовий статус товарної біржі

1. Товарна біржа є юридичною особою, створеною у вигляді непідприємницького або підприємницького товариства, яка діє на засадах самоврядування і господарської самостійності, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

2. Товарна біржа набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації. Державна реєстрація товарної біржі здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Товарна біржа, створена як непідприємницьке товариство, отримує статус неприбуткової організації у встановленому законодавством порядку.

3. Організаційно-правова форма товарної біржі.

Товарна біржа як підприємницьке товариство створюється за організаційно-правовою формою акціонерного товариства та здійснює свою діяльність у відповідності до законів, які регулюють створення та діяльність господарських та акціонерних товариств з врахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Товарна біржа, створена як непідприємницьке товариство, може бути реорганізована у акціонерне товариство у порядку, встановленому для господарських товариств.

Товарна біржа, створена у вигляді акціонерного товариства, може бути реорганізована у непідприємницьке товариство у порядку встановленому для господарських товариств.

4. Товарна біржа має право провадити діяльність на товарних ринках з моменту реєстрації правил біржі та внесення її уповноваженим органом до реєстру товарних бірж.

5. Слова "товарна біржа" та похідні від них дозволяється використовувати лише юридичним особам, які створені та функціонують відповідно до вимог цього Закону.

Якщо протягом шести місяців з дня утворення товарна біржа не зареєструвала правила біржі та не внесена до реєстру товарних бірж, вона повинна здійснити перейменування своєї юридичної особи щодо виключення слів "товарна біржа".

Стаття 5. Права та обов'язки товарної біржі

1. Товарна біржа має право:

1) установлювати відповідно до цього Закону та законодавства правила товарної біржі;

2) утворювати підрозділи товарної біржі (у тому числі відокремлені) та затверджувати положення про них;

3) створювати секції, які об'єднають частину членства за групами товарів, технічних способів проведення торгів (електронні, голосові), типом біржових договорів відносно строків та способів розрахунків тощо;

4) розробляти відповідно до нормативно-правових актів уповноваженого органу стандартні (типові) форми та умови біржових договорів, які укладаються на товарній біржі;

5) зупиняти біржову торгівлю, якщо ціни біржових товарів протягом дня відхиляються більше ніж на визначений біржею рівень у порядку передбаченому правилами товарної біржі;

6) установлювати плату за послуги, що надаються товарною біржею;

7) установлювати штрафні санкції, накладати штрафні санкції на своїх членів за порушення статуту товарної біржі та правил товарної біржі;

8) засновувати арбітражні комісії для вирішення спорів щодо біржових договорів та/або утворювати при товарних біржах постійно діючі третейські суди;

9) вносити до державних органів пропозиції з питань, що стосуються діяльності на товарному біржовому ринку;

10) видавати біржові бюлетені, довідники та інші інформаційні і рекламні видання;

11) здійснювати іншу діяльність, яка сприяє організації регулярної торгівлі та прозорості цінової інформації та не заборонена законодавством.

2. Товарна біржа відповідно до вимог законодавства та правил товарної біржі зобов'язана:

1) створювати умови для проведення біржової торгівлі;

2) забезпечувати регулювання біржових операцій;

3) забезпечувати умови для формування цін на біржові товари (котирування) на підставі співвідношення попиту та пропозиції;

4) здійснювати збирання, оброблення і поширення інформації, пов'язаної з кон'юнктурою ринку на біржові товари;

5) забезпечувати контроль щодо відповідності учасників біржової торгівлі, біржових товарів, біржових операцій вимогам правил товарної біржі та законодавства;

6) не допускати на біржовому ринку маніпулювання цінами, використання інсайдерської інформації та порушення законодавства і правил товарної біржі учасниками біржових торгів;

7) вести реєстр членів товарної біржі, реєстр біржових трейдерів, реєстр біржових операцій членів біржі, реєстр біржових товарів, які є додатками до правил біржі та їх невід'ємними частинами;

8) вести реєстр позабіржових договорів, який є додатком до правил біржі та їх невід'ємною частиною, у випадку здійснення репозитарної діяльності у відповідності до вимог законодавства;

9) забезпечувати виконання зобов'язань за біржовими операціями;

10) забезпечувати виконання учасниками біржової торгівлі вимог законодавства;

11) розкривати інформацію на товарному ринку в порядку та обсязі, встановлених законодавством;

12) виконувати вимоги, встановлені законодавством.

Стаття 6. Члени товарної біржі

1. Членами товарної біржі є засновники, а також прийняті до її складу згідно із статутом товарної біржі юридичні та фізичні особи, які згідно із законом мають право на здійснення підприємницької діяльності. Порядок прийняття у члени товарної біржі та вибуття із складу її членів визначається статутом товарної біржі.

Членами товарної біржі, створеної як акціонерне товариство, є власники акцій.

Підставою для отримання статусу члена товарної біржі є оплата у повному обсязі засновницького або вступного внеску. Засновницький або вступний внесок члена товарної біржі дорівнює вартості "біржового місця", що визначається виходячи з попиту та пропозиції на таке місце. Особа, яка сплатила засновницький або вступний внесок, набуває право власності щодо "біржового місця" з врахуванням вимог цього закону.

Права користування та розпорядження "біржовим місцем" особа, яка сплатила засновницький або вступний внесок реалізує в порядку, визначеному статутом та правилами товарної біржі.

2. Державні і комунальні підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів, державні підприємства, підприємства часткою статутного капіталу яких володіє держава та/або інше державне підприємство, можуть бути членами виключно тих товарних бірж, які внесені до реєстру товарних бірж.

3. Членами товарної біржі не можуть бути фізичні особи, які є працівниками цієї товарної біржі.

4. Товарна біржа за необхідністю встановлює категорії для своїх членів стосовно секцій, в яких вони можуть здійснювати торгівельні операції, видів таких операцій, інших функцій з забезпечення організації торгівлі у статуті товарної біржі.

5. Товарна біржа за необхідністю обмежує права членів товарної біржі або позбавляє їх прав щодо участі у біржовій торгівлі, інших прав в разі порушення членом товарної біржі правил товарної біржі та/або нормативно-правових актів уповноваженого органу, іншого законодавства, яке регулює відносини на товарних ринках.

Порядок обмеження прав членів товарної біржі, строки обмежень, позбавлення прав та порядок поновлення прав членів товарної біржі визначається у правилах товарної біржі.

6. Кожний член товарної біржі має рівні права щодо реалізації своїх прав на участь у біржовій торгівлі відповідно до правил товарної біржі.

7. Член товарної біржі має право сам або через свого представника:

здійснювати біржові операції на товарній біржі та одержувати за це винагороду;

брати участь у вирішенні питань діяльності товарної біржі, обирати і бути обраним до її керівних органів;

здійснювати всі права, що випливають із сплати засновницького або вступного внеску;

користуватися всіма послугами товарної біржі у встановленому нею порядку.

Товарна біржа може встановлювати додаткові права для своїх членів або для окремих їх категорій у статуті товарної біржі.

8. Члени товарної біржі зобов'язані:

додержуватися вимог статуту та правил товарної біржі, рішень органів управління товарної біржі, арбітражних комісій та/або третейського суду при товарній біржі;

своєчасно оплачувати послуги товарної біржі та виконувати інші грошові зобов'язання перед товарною біржею.

Стаття 7. Статут товарної біржі

1. Статут товарної біржі є установчим документом, на підставі якого здійснюється діяльність товарної біржі. Затвердження та державна реєстрація статуту товарної біржі здійснюються відповідно до законодавства.

2. У статуті товарної біржі визначається:

найменування та місцезнаходження товарної біржі;

склад засновників;

предмет і цілі діяльності товарної біржі;

види фондів, що утворюються товарною біржею, та їх розміри;

органи управління товарною біржею, порядок їх утворення та компетенція, організаційна структура товарної біржі;

порядок набуття членства на товарній біржі, призупинення та втрата членства;

права та обов'язки членів товарної біржі та товарної біржі перед третіми особами, а також членів товарної біржі перед товарною біржею та товарної біржі перед її членами;

майнова відповідальність членів товарної біржі;

організаційна структура товарної біржі та порядок утворення та діяльності органів управління товарної біржі, їх компетенція і повноваження;

принцип голосування на загальних зборах з питань господарської діяльності товарної біржі (для непідприємницьких товариств);

компетенція та повноваження біржового комітету і контрольної (ревізійної) комісії;

види діяльності з організації торгівлі;

види секцій товарної біржі;

порядок припинення товарної біржі;

У статуті товарної біржі, створеної як підприємницьке товариство, зазначається інформація передбачена Законом України "Про акціонерні товариства".

У статуті можуть передбачатися інші положення, що стосуються створення та діяльності товарної біржі.

Стаття 8. Органи управління товарної біржі

1. Вищим органом управління товарної біржі є загальні збори її членів.

2. У період між загальними зборами членів товарної біржі управління нею здійснює біржовий комітет.

3. Контролюючим органом товарної біржі є контрольна (ревізійна) комісія.

4. Біржовий комітет і контрольна (ревізійна) комісія обираються загальними зборами членів товарної біржі.

5. Організаційна структура товарної біржі.

Для управління товарною біржею та забезпечення її функцій на товарній біржі створюються виконавча дирекція та спеціальні підрозділи: розрахункова палата, біржовий арбітраж, інші підрозділи і допоміжні служби, необхідні для її діяльності.

Підрозділи товарної біржі діють на підставі положень, які затверджуються загальними зборами членів товарної біржі або уповноваженим ними органом відповідно до статуту.

Стаття 9. Загальні збори членів товарної біржі

1. Загальні збори товарної біржі, утвореної як акціонерне товариство проводяться у порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства" з врахуванням вимог пункту 5 цієї статті та інших законів, що регулюють діяльність таких суб'єктів господарювання.

2. Загальні збори товарної біржі, утвореної як непідприємницьке товариство, проводяться у порядку, визначеному статутом товарної біржі з обов'язковим дотриманням вимог пунктів 3 - 5 цієї статті.

3. Чергові загальні збори членів товарної біржі проводяться один раз на рік. Товарною біржею можуть проводитися позачергові загальні збори.

4. Загальні збори членів товарної біржі, яка створена як непідприємницьке товариство, є правомочними, якщо в них беруть участь не менше 60 відсотків загальної кількості членів.

5. Принцип голосування на загальних зборах з питань господарської діяльності товариства визначається Законом України "Про акціонерні товариства" для акціонерних товариств та статутом для непідприємницьких товариств.

Принципом голосування з питань затвердження правил біржової торгівлі, та інших документів, які регламентують процеси організації біржової торгівлі, є "один член - один голос".

Якщо товарною біржею створені секції товарної біржі, у питаннях затвердження правил товарної біржової торгівлі секції, та інших документів, які регламентують процеси організації біржової торгівлі в секції, приймають участь виключно члени такої секції.

Стаття 10. Види діяльності товарної біржі з організації торгівлі

Товарна біржа здійснює один, декілька або всі наступні види діяльності з організації торгівлі на товарних ринках:

діяльність з організації торгівлі на товарних ринках (за умов внесення до реєстру товарних бірж);

діяльність з організації торгівлі цінними паперами (за умов створення фондової секції та отримання ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку);

валютними цінностями (за умов створення валютної секції та отримання відповідних дозвільних документів Національного банку України у встановленому ним порядку);

клірингова діяльність (без надання послуг центрального контрагента) або клірингова діяльність з наданням послуг центрального контрагента (за умов отримання відповідних дозвільних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або Національного банку України);

репозитарна діяльність з обліку позабіржових договорів (контрактів) на товарних ринках (за умови внесення до реєстру товарних бірж).

Стаття 11. Вимоги до товарної біржі

1. Працівники товарної біржі не мають права брати участь у біржових торгах, які організовує така товарна біржа, надавати послуги, виконувати роботи, що пов'язані з участю у біржовій торгівлі, на підставі трудових, цивільно-правових договорів з учасниками біржової торгівлі, використовувати, розголошувати у власних інтересах або інтересах третіх осіб інформацію, яка не підлягає оприлюдненню, про учасників товарного біржового ринку та їх діяльність.

2. Товарна біржа повинна мати постійно діючий веб-сайт, на якому оприлюднюється біржова інформація про діяльність товарної біржі.

3. Товарна біржа здійснює зберігання паперових та/або електронних документів щодо укладення/виконання біржових договорів, інформації, отриманої від клірингових установ, протягом трьох років, якщо інше не передбачено законодавством.

4. Надання інформації на запит правоохоронних органів, органів Антимонопольного комітету України, суду, інших юридичних або фізичних осіб здійснюється товарною біржею відповідно до законодавства.

5. За результатами торгового дня товарна біржа зобов'язана розкривати (оприлюднювати) біржову інформацію та забезпечувати безперешкодний доступ до неї.

6. Товарна біржа вживає заходів до унеможливлення оприлюднення недостовірної біржової інформації.

7. Товарна біржа повинна дотримуватися вимог законодавства.

8. Технічні, технологічні, фінансові, методологічні вимоги до товарних бірж встановлюються Кабінетом Міністрів України.

9. Товарні біржі повинні мати всі документи дозвільного характеру та отримати всі адміністративні послуги, які передбачені чинним законодавством для здійснення діяльності з організації торгівлі.

Стаття 12. Організація біржової торгівлі на товарному ринку

1. Товарна біржа створює організаційно-правове, технологічне та інформаційне забезпечення для здійснення учасниками біржової торгівлі біржових операцій на регулярній основі та для визначення цін на біржові товари на підставі даних попиту та пропозиції, одержаних від учасників товарного біржового ринку.

2. У біржових торгах мають право брати участь члени товарної біржі через своїх уповноважених представників (біржових трейдерів), що пройшли відповідну акредитацію на товарній біржі. Якщо член товарної біржі є фізичною особою, яка відповідно до законодавства займається підприємницькою діяльністю, він має право особисто пройти акредитацію на товарній біржі як незалежний біржовий трейдер.

3. Допуск осіб, які не є членами товарної біржі або їх уповноваженими представниками (біржовими трейдерами), до участі в біржових торгах чи до спостереження за проведенням біржових торгів у відповідних біржових секціях здійснюється за правилами товарної біржі виключно у випадках, передбачених законом.

4. Торгівля біржовими товарами на товарній біржі здійснюється відповідно до правил біржової торгівлі.

5. Розпорядники державних коштів, які здійснюють закупівлю товарів (майна) в порядку, визначеному Законом України "Про здійснення державних закупівель", здійснюють біржові операції відповідно до вимог законодавства та правил товарної біржі.

6. На товарній біржі забороняються:

біржові операції, що здійснюються безпосередньо або через третіх осіб з метою впливу на динаміку цін;

будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі та біржових торгів, які мають своєю метою або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін;

поширення недостовірних відомостей, що можуть призвести до зміни цін на біржові товари.

Стаття 13. Правила товарної біржі

1. Правила товарної біржі - це сукупність документів товарної біржі, які регламентують процедури організації та проведення біржової торгівлі, відносини між учасниками біржової торгівлі, а також вирішення спорів, що виникають між такими учасниками під час біржової торгівлі.

Основними розділами правил товарної біржі є:

положення про організаційні підрозділи товарної біржі;

правила біржової торгівлі;

правила та положення про арбітражні комісії та/або третейський суд;

інші документи, які регламентують діяльність біржі, у тому числі процедури організації біржової торгівлі.

Порядок затвердження правил товарної біржі установлюється статутом. Правила товарної біржі повинні бути зареєстрованими уповноваженим органом у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

2. Правила товарної біржі та всі зміни до них затверджуються вищим органом управління товарної біржі чи іншим уповноваженим ним органом управління товарної біржі відповідно до порядку, встановленого статутом.

3. Правила товарної біржі та зміни до них набирають чинності після реєстрації їх уповноваженим органом.

4. Правила товарної біржі оприлюднюються на веб-сайті товарної біржі та уповноваженого органу.

Стаття 14. Припинення діяльності з організації біржової торгівлі на товарному ринку

1. Товарна біржа не може провадити діяльність з організації біржової торгівлі на товарному ринку після виключення її з реєстру товарних бірж.

2. Виключення з реєстру відбувається у разі:

відсутності проведення на товарній біржі біржових торгів протягом шести місяців;

подання товарною біржею заяви про виключення;

порушення справи про банкрутство товарної біржі;

прийняття рішення про ліквідацію товарної біржі;

здійснення діяльності по правилах біржі, до яких біржею внесені зміни, та які не зареєстровані уповноваженим органом;

рішення суду або інших уповноважених на це державних органів у випадках, передбачених законодавством;

невідповідності діяльності товарної біржі вимогам законодавства.

Розділ III
УЧАСНИКИ ТОВАРНОЇ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

Стаття 15. Учасники біржової торгівлі та біржових торгів

1. Учасниками біржової торгівлі є члени товарної біржі, клієнти членів товарної біржі та інші особи, які відповідно до закону мають право брати участь у біржовій торгівлі.

2. Учасниками біржових торгів є уповноважені представники членів товарної біржі (біржові трейдери), члени товарної біржі - фізичні особи, які особисто беруть участь у біржових торгах (незалежні біржові трейдери), інші фізичні особи, які відповідно до закону беруть участь у біржових торгах.

3. Члени товарної біржі здійснюють одну або декілька видів діяльності:

дилерська;

брокерська;

маркет-мейкерська діяльність.

Вимоги до членів товарної біржі, які займаються дилерською діяльністю (дилерів) встановлює товарна біржа.

Вимоги до членів, які займаються брокерською діяльністю (брокерів) та маркет-мейкерською діяльністю встановлює товарна біржа з врахуванням вимог законодавства.

4. У процесі здійснення членами товарної біржі біржової торгівлі пріоритетним є інтерес клієнтів членів товарної біржі.

Розділ IV
ОРГАНІЗАЦІЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ

Стаття 16. Біржовий товар

1. Товарна біржа встановлює порядок допуску товарів та послуг, які перебувають в обігу в Україні, до реєстру біржових товарів, веде реєстр біржових товарів, а також установлює порядок вилучення біржових товарів з цього реєстру.

2. Не можуть бути предметом біржової торгівлі речі, визначені індивідуальними ознаками, якщо вони не продаються як партія, а також будь-які вживані товари, включаючи транспортні засоби, та капітальні активи. Таке обмеження не поширюється на майно, яке відчужується з податкової застави, а також майно, конфісковане відповідно до закону.

3. Для цілей цього Закону:

партією товару вважається визначена кількість (але не менше двох одиниць) однорідних товарів одного або кількох найменувань, закуплених, відвантажених або отриманих одночасно за одним товарно-супровідним документом;

уживаними товарами вважаються товари, що були у користуванні не менше року, транспортні засоби, які не підпадають під визначення нового транспортного засобу згідно із законом, а також будь-який капітальний актив, що був прийнятий в експлуатацію до його продажу.

Новими транспортними засобами вважаються:

а) наземний транспортний засіб - той, що вперше реєструється в Україні та має загальний наземний пробіг до 6000 кілометрів;

б) судно - те, що вперше реєструється в Україні та пройшло не більше 100 годин після першого введення такого судна в експлуатацію;

в) літальний апарат - той, що вперше реєструється в Україні та має налітний час до такої реєстрації, що не перевищує 40 годин після першого введення в експлуатацію. Налітним вважається час, який розраховується від блок-часу зльоту літального апарата до блок-часу його приземлення.

Визначення капітального активу (факт прийняття його в експлуатацію), а також визначення однорідних товарів вживаються у визначеннях встановлених Податковим кодексом України.

Стаття 17. Біржовий договір

1. Біржовим вважається договір купівлі-продажу (контракт), що відповідно до правил товарної біржі укладений учасниками біржової торгівлі в ході біржових торгів та зареєстрований товарною біржею.

2. Договори (контракти), укладені між учасниками біржової торгівлі, але такі, що не відповідають вимогам частини першої цієї статті, не є біржовими. Товарна біржа не відповідає за забезпечення виконання зобов'язань контрагентами за такими договорами (контрактами).

Стаття 18. Забезпечення виконання зобов'язань за біржовими операціями

1. Товарна біржа відповідно до законодавства забезпечує виконання зобов'язань за біржовими договорами.

2. Товарна біржа розробляє механізми забезпечення виконання зобов'язань за біржовими договорами з використанням неустойки, поруки, застави, притримання відповідно до законодавства. Крім цих видів забезпечення виконання зобов'язань товарна біржа може використовувати механізм залучення та використання гарантійних внесків учасників біржової торгівлі (членів біржі та/або їх клієнтів) відповідно до своїх правил, застосовувати інші механізми забезпечення виконання зобов'язань за біржовими договорами, які не суперечать законодавству та визначені правилами товарної біржі.

3. Особи, які не виконали зобов'язання за біржовими договорами, несуть відповідальність відповідно до закону та правил товарної біржі.

Стаття 19. Розкриття інформації на товарному біржовому ринку

Учасники товарного біржового ринку розкривають інформацію, передбачену цим Законом, у обсязі та за змістом, встановленими Кабінетом Міністрів України.

Стаття 20. Протидія використанню інсайдерської інформації та маніпулюванню на товарному біржовому ринку

1. Товарна біржа забезпечує справедливе ціноутворення на біржові товари, рівні можливості для допуску учасників товарного біржового ринку на товарну біржу шляхом запобігання, виявлення та припинення використання на біржових торгах інсайдерської інформації та/або маніпулювання на ринку.

2. Перелік інсайдерської інформації на товарному біржовому ринку визначається Кабінетом Міністрів України.

3. До інсайдерів належать:

1) учасники членів біржі, які мають істотну частку у статутному капіталі, службові особи та інші працівники членів товарної біржі;

2) службові особи та інші працівники товарних бірж, організацій, установ або підрозділів, які здійснюють кліринг, проводять розрахунки за біржовими товарами;

3) учасники біржових торгів;

4) клієнти члена товарної біржі щодо біржових операцій з біржовим товаром;

5) службові особи та інші працівники підприємств, установ, організацій, які здійснюють оприлюднення біржової інформації та іншої інформації про товарний біржовий ринок до моменту її розкриття, учасники таких підприємств, які мають істотну частку у статутному капіталі;

4. Учасникам товарного біржового ринку, їх працівникам та представникам забороняється:

умисне незаконне розголошення, передача або надання доступу до інсайдерської інформації;

вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження допущених до біржових торгів товарів, яких стосується інсайдерська інформація.

Розділ V
РЕГУЛЮВАННЯ ТОВАРНОГО БІРЖОВОГО РИНКУ, КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЙОГО УЧАСНИКІВ

Стаття 21. Мета державного регулювання товарного біржового ринку

1. Державне регулювання товарного біржового ринку здійснюється з метою:

1) забезпечення проведення єдиної державної політики у сфері біржової торгівлі;

2) створення умов для формування ринкових цін на товарному ринку;

3) додержання учасниками товарного біржового ринку вимог законодавства;

4) одержання учасниками товарного біржового ринку інформації, яка впливає на формування попиту та пропозиції, ціни на біржові товари;

5) здійснення контролю за прозорістю та відкритістю товарного біржового ринку і захисту прав учасників товарного біржового ринку;

6) запобігання проявам недобросовісної конкуренції, монополізації на товарному біржовому ринку.

2. Державне регулювання товарного біржового ринку здійснюють:

1) Кабінет Міністрів України;

2) центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, цінової політики, державної політики у сфері торгівлі;

3) інші центральні органи виконавчої влади, центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом, особливі центральні органи державного управління, державні колегіальні органи центральної виконавчої влади (далі - інші суб'єкти регулювання) у межах повноважень, встановлених законом.

Стаття 22. Повноваження Кабінету Міністрів України

1. Державне регулювання товарного біржового ринку Кабінетом Міністрів України здійснюється з таких питань:

1) визначення основних напрямів державної політики у сфері товарного біржового ринку;

2) встановлення програм у галузі розвитку діяльності товарних бірж;

3) встановлення фінансових, технічних, технологічних, організаційних та методологічних вимог до товарних бірж та учасників товарного біржового ринку;

4) встановлення порядку реєстрації правил товарної біржі або змін до правил, внесення товарних бірж до реєстру товарних бірж, вилучення товарних бірж з реєстру товарних бірж;

5) встановлення форми реєстру біржових товарів;

6) встановлення порядку формування та ведення реєстру товарних бірж уповноваженим органом;

7) встановлення переліку та обсягів стратегічно важливих видів товарів, торгівля якими може проводитися виключно на товарних біржах з метою забезпечення трансферного ціноутворення;

8) встановлення порядку здійснення біржею реєстрації позабіржових договорів з біржовими товарами, які включені до реєстру біржових товарів такої бірж (репозитарна діяльність) для стратегічних видів товарів;

9) створення умов для розвитку міжнародних біржових систем за участю українських товарних бірж;

10) встановлення порядку застосування санкцій до товарних бірж за правопорушення на товарному біржовому ринку;

11) встановлення обсягів та змісту розкриття інформації товарними біржами та їх членами.

Стаття 23. Повноваження Уповноваженого органу:

1. Державне регулювання товарного біржового ринку уповноваженим органом здійснюється шляхом:

1) видання нормативно-правових актів у сфері товарного біржового ринку, у тому числі порядку припинення біржової торгівлі, біржових торгів;

2) реєстрації правил товарної біржі, додатків та/або змін до правил;

3) формування і ведення реєстру товарних бірж держателем якого він є;

4) здійснення нагляду (контролю) за додержанням товарними біржами встановлених законодавством вимог;

5) встановлення вимог до товарних бірж щодо:

правил товарної біржі, діяльності товарної біржі, зокрема показників оцінки ризику діяльності, необхідних умов стандартизації документообігу, ділової репутації;

біржових товарів;

порядку ведення реєстрів членів товарної біржі, біржових трейдерів, їх біржових операцій, реєстру біржових товарів, реєстру позабіржових договорів;

кваліфікації керівних осіб товарних бірж і учасників біржових торгів;

порядку акредитації учасників біржових торгів;

форм та умов біржових договорів;

порядку укладання біржових договорів;

порядку розкриття інформації товарною біржею;

6) затвердження:

стандартних (типових) форм біржових договорів для використання на товарному біржовому ринку;

порядку розгляду справ про порушення учасниками товарного біржового ринку правил біржі та законодавства;

7) погодження товарних базових активів, для запровадження деривативів з такими базовими активами;

8) виконання повноважень суб'єкта державного фінансового моніторингу щодо товарних та інших бірж, що здійснюють операції з товарами;

9) тимчасове або остаточне виключення товарної біржі з реєстру товарних бірж у випадках, встановлених цим законом, та у разі невиконання товарною біржею відповідних актів уповноваженого органу про усунення порушення законодавства на товарному біржовому ринку;

10) координація дій інших суб'єктів регулювання з питань товарного біржового ринку;

11) виконання інших повноважень, передбачених законом.

2. При виконанні своїх функцій уповноважений орган:

1) мотивовано відмовляє товарній біржі у реєстрації правил товарної біржі або змін до правил, внесенні її у реєстр товарних бірж;

2) вимагає внесення змін до правил товарної біржі, рішень органів управління товарної біржі, які суперечать законодавству, що регулює відносини на товарному біржовому ринку;

3) вимагає від товарної біржі вжити заходів щодо припинення здійснення біржових операцій учасників біржової торгівлі, які суперечать законодавству, а в разі відмови, не реагування або повторного аналогічного порушення вимагає від товарної біржі недопущення такого учасника до біржової торгівлі або виключення з переліку членів товарної біржі;

4) здійснює державний нагляд (контроль) за діяльністю товарних бірж відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"; нагляд (контроль) за діяльністю товарних бірж як суб'єктів первинного фінансового моніторингу уповноваженим органом проводиться відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

5) накладає санкції за порушення законодавства на товарному біржовому ринку, встановлені законом;

6) встановлює вимоги до біржових товарів та порядку їх внесення у реєстр біржових товарів;

7) здійснює контроль за достовірністю і розкриттям інформації, що надається товарними біржами, та її відповідністю встановленим вимогам;

8) надсилає матеріали на розгляд відповідних органів влади в разі виявлення ознак порушень законодавства;

9) розробляє і затверджує нормативні акти з питань, що належать до компетенції уповноваженого органу, обов'язкові для виконання учасниками товарного біржового ринку;

10) вилучає під час проведення перевірок на строк до трьох робочих днів документи, що підтверджують факти порушення актів законодавства про товарний біржовий ринок;

11) з метою запобігання і боротьби з правопорушеннями на товарному біржовому ринку в рамках міжнародного співробітництва на умовах взаємності надає та одержує інформацію з питань функціонування товарного біржового ринку й учасників товарного біржового ринку, яка не становить державної та комерційної таємниці та не призведе до розголошення професійної таємниці;

12) з метою запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у рамках міжнародного співробітництва надає та одержує від відповідних органів інших держав інформацію стосовно діяльності окремих учасників товарного біржового ринку у випадках і порядку, визначених законами України та/або встановлених відповідними міжнародними договорами України;

13) здійснює інші дії, передбачені законодавством.

3. Уповноважений орган здійснює свої функції через уповноважених осіб, якими є:

керівник уповноваженого органу;

посадові особи уповноваженого органу, уповноважені керівником уповноваженого органу.

4. Уповноважені посадові особи уповноваженого органу здійснюють заходи з державного нагляду (контролю) за діяльністю товарних бірж з додержанням вимог Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

5. Уповноважені посадові особи уповноваженого органу мають право:

1) на підставі письмового запиту отримувати від посадових та службових осіб учасника товарного біржового ринку, осіб, допущених до біржових торгів, письмові пояснення щодо виявлених ознак порушення законодавства на товарному біржовому ринку;

2) вимагати від товарної біржі усунення порушень у діяльності товарної біржі, членів товарної біржі, біржових трейдерів та інших учасників біржових торгів;

3) вимагати від товарних бірж накладення відповідних санкцій на членів товарної біржі та біржових трейдерів, які припустили порушення правил товарної біржі;

4) вимагати надання інформації аудитором товарної біржі;

5) залучати за погодженням з відповідними державними органами, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями їх спеціалістів (за їх згодою) для проведення перевірок;

6) вживати заходів для забезпечення подальшого виконання правових вимог товарною біржею;

7) вимагати припинення біржової торгівлі у встановленому ним порядку;

8) вимагати вилучення певних видів товарів з торгівлі на товарній біржі у встановленому ним порядку;

9) вимагати від товарної біржі дозволяти аудиторам або експертам проводити перевірки або розслідування у відповідності до законодавства;

10) відповідно до письмового доручення керівництва уповноваженого органу провадити в межах наданих повноважень розгляд справ про порушення законодавства, що регулює товарний біржовий ринок, звертатися до органів прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ України щодо проведення розслідувань або інших заходів згідно із законодавством.

Стаття 24. Повноваження інших суб'єктів регулювання

1. Державне регулювання товарного біржового ринку іншими суб'єктами регулювання здійснюються у межах їх компетенції, встановленої законодавством шляхом:

1) розроблення нормативно-правових актів у сфері товарного біржового ринку стосовно регламентації процедур фінансових розрахунків та клірингу за біржовими договорами;

2) розроблення нормативно-правових актів у сфері товарного біржового ринку стосовно регламентації процедур поставки товарів на виконання зобов'язань за біржовими договорами;

3) спільне з уповноваженим органом погодження базових активів, які входять до сфери регулювання відповідного центрального органу виконавчої влади для запровадження деривативів з такими базовими активами;

4) ліцензування учасників біржової торгівлі та товарних бірж в межах компетенції, встановленої законом;

5) визначення товарних бірж, які можуть брати участь у організації біржових торгів та/або інших видів конкурентного торгу з реалізації всіх видів державних активів, арештованого майна, податкової застави тощо та укладення з ними відповідних договорів.

2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні і комунальні підприємства, установи та організації, що повністю або частково утримуються за рахунок Державного бюджету України або місцевих бюджетів, державні підприємства, підприємства часткою статутного фонду яких володіє держава та/або інше державне підприємство (далі - розпорядники державного майна) визначають товарні біржі які можуть брати участь у організації біржових торгів та/або інших видів конкурентного торгу з реалізації всіх видів державних активів, арештованого майна, податкової застави тощо (далі - організація реалізації державного майна) виключно на підставі реєстру товарних бірж.

Про факт визначення товарної біржі та укладення з нею відповідних цивільно-правових договорів розпорядник державного майна повідомляє про це уповноважений орган протягом десяти робочих днів з дати укладення з доданням завірених у встановленому порядку копій таких договорів.

У випадку тимчасового або остаточного виключення товарної біржі з реєстру товарних бірж розпорядник державного майна повинен припинити дію або розірвати договір, який був укладений з товарною біржею щодо організації реалізації державного майна) та протягом п'яти робочих днів повідомити про це уповноважений орган.

Стаття 25. Реєстрація правил товарної біржі, додатків та/або змін до правил

1. Підставою для реєстрації правил товарної біржі та/або змін до правил є заява товарної біржі, яка повинна містити:

повне найменування господарського товариства;

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

місцезнаходження;

телефон/телефакс;

розмір зареєстрованого та фактично сформованого статутного капіталу;

інформацію про членів товарної біржі;

прізвище та ініціали посадових осіб, їх посади та особисті підписи.

Заява оформлюється на бланку товарної біржі або завіряється власною печаткою товарної біржі.

2. Реєстрацію правил товарної біржі або змін до правил здійснює уповноважений орган.

3. Для реєстрації правил товарної біржі або змін до правил товарна біржа подає до уповноваженого органу пакет документів, який містить:

а) заяву;

б) копію статуту, завіреного печаткою товарної біржі (у випадку первинної реєстрації правил);

в) примірник оригіналу або копію, завірену печаткою товарної біржі, протоколу (витягу з протоколу) або іншого документа, яким оформлено рішення про затвердження правил товарної біржі або змін до правил;

г) правила товарної біржі або зміни до правил, що затверджені відповідним органом управління товарної біржі, на який статутом товарної біржі покладені функції їх затвердження (у двох примірниках). Обидва примірники повинні бути прошнуровані, сторінки пронумеровані, правила засвідчені підписом керівної особи товарної біржі та печаткою товарної біржі;

д) текст правил товарної біржі або змін до правил на електронному носії.

4. Реєстрація правил товарної біржі або змін до правил здійснюється безоплатно.

5. На підставі зареєстрованих правил товарної біржі, уповноважений орган вносить товарну біржу до реєстру товарних бірж.

6. Граничний строк реєстрації правил товарної біржі або змін до правил становить двадцять сім робочих днів з дня подання заяви та повного пакета документів до неї. Протягом трьох робочих днів з моменту прийняття рішення про реєстрацію та внесення до реєстру товарних бірж або відмову в реєстрації та внесенні до реєстру товарних бірж уповноважений орган письмово повідомляє товарну біржу про результати розгляду. У рішенні про відмову в реєстрації правил товарної біржі або змін до правил зазначаються підстави для такої відмови.

7. Реєстрація змін до реєстру біржових товарів, реєстру членів товарної біржі, реєстру біржових трейдерів, відбувається за декларативним принципом.

Товарна біржа надсилає відповідні зміни до таких реєстрів до уповноваженого органу в паперовій формі (у двох примірниках) та електронному вигляді.

Якщо впродовж десяти робочих днів уповноважений орган не повідомив про мотивовану відмову у реєстрації таких змін, вони вважаються зареєстрованими.

8. Прийняття рішення про відмову в реєстрації правил товарної біржі або змін до правил здійснюється в разі подання для реєстрації правил товарної біржі або змін до правил що містять недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства.

Розділ VI
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ТОВАРНОМУ БІРЖОВОМУ РИНКУ

Стаття 26. Відповідальність за правопорушення на товарному біржовому ринку

1. Уповноважений орган застосовує такі санкції:

1) за порушення вимог цього закону біржею, яка внесена до реєстру товарних бірж - тимчасове виключення з реєстру товарних бірж;

2) за повторне порушення вимог цього закону протягом року з попереднього порушення - виключення з реєстру товарних бірж;

3. Санкції до товарних бірж, передбачені цією статтею, застосовуються уповноваженим органом у межах його компетенції.

4. Рішення посадових осіб уповноваженого органу про накладення санкції може бути оскаржено в суді.

Стаття 27. Кримінальна і майнова відповідальність за порушення законодавства про товарний біржовий ринок

Посадові особи, які порушують законодавство про товарний біржовий ринок, несуть відповідальність згідно із законами України.

Стаття 28. Порядок розгляду спорів

Спори, що виникають у ході застосування цього Закону, вирішуються судом у встановленому порядку.

Розділ VII
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. З дня набрання чинності цим Законом визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139).

3. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Товарні біржі, які утворено до набрання чинності цим Законом, зобов'язані протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свою діяльність у відповідність із нормами цього Закону.

5. Товарні біржі звільняються від сплати реєстраційного збору, який передбачений Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", під час реєстрації статуту в новій редакції у зв'язку з приведенням його у відповідність із цим Законом.

6. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18 - 22, ст. 144):

у статті 279:

- частини першу, другу, четверту і восьму виключити;

- у частині сьомій слова "і не має на меті одержання прибутку" виключити;

статті 280 і 281 виключити;

2) у Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 31, ст. 268):

у частині першій статті 1:

- у пункті 4 після словосполучень "фондової біржі" додати словосполучення "(фондової секції товарної біржі)";

- у пункті 8 після слів "на фондовій біржі" додати слова "(у фондовій секції товарної біржі)";

- у пункті 9 після словосполучень "фондової біржі" додати словосполучення "(фондової секції товарної біржі)";

- у пункті 17 після слів "фондова біржа," додати слова "фондова секція товарної біржі,";

у частині четвертій статті 2 слова "фондовою біржею" замінити словами "регульованим фондовим ринком";

у частині першій статті 51:

після слів "фондовій біржі" додати слова "(у фондовій секції товарної біржі)";

після слів "фондовою біржею" додати слова "(товарною біржею)";

у статті 52:

- у абзаці п'ятому частини третьої після слів "фондової біржі" додати слова "(фондової секції товарної біржі)";

- у абзаці шостому частини третьої після слів "фондової біржі" додати слова "(фондової секції товарної біржі)";

у абзаці другому частини першої статті 101 після слів "на українських фондових біржах" додати слова "(у фондових секціях українських товарних бірж)";

у статті 16:

- у частині першій після слів "товариств з обмеженою відповідальністю" додати слова "та, в окремих випадках, непідприємницьких товариств"

- у частині четвертій після слів "крім фондових бірж" додати слова ", товарних бірж, які мають фондову секцію";

у частині десятій статті 17 слова "поза фондовою біржею" замінити словами "поза регульованим фондовим ринком";

у пункті третьому частини четвертої статті 192 після слів "фондовою біржею" додати слова "або фондовою секцією товарної біржі.";

у абзаці третьому частини першої статті Стаття 193 після слів "на певній фондовій біржі" додати слова "(у певній фондовій секції товарної біржі)";

у статті 194:

- у частині першій:

у пункті сьомому:

після слів "на фондовій біржі" додати слова "(фондової секції товарної біржі)";

слова "поза фондовою біржею" замінити словами "поза регульованим фондовим ринком";

у пункті восьмому слова "поза фондовою біржею" замінити словами "поза регульованим фондовим ринком";

- у абзаці першому частини другої слова "поза фондовою біржею" замінити словами "поза регульованим фондовим ринком";

у статті 20:

- у частині першій після слів "діяльність фондової біржі" додати слова "або товарної біржі (за умов створення нею фондової секції)";

- у частині другій після слів "розмір статутного капіталу фондової біржі" додати слова "або товарної біржі, яка створює фондову секцію";

додати статтю 251 наступного змісту:

"Стаття 251. Вимоги до товарних бірж, які створюють фондову секцію

Вимоги до товарної біржі, яка створює фондову секцію, правил фондової секції товарної біржі, до організації торгівлі у фондовій секції товарної біржі є аналогічними до вимог до фондової біржі."

у частині другій статті 26:

- у абзаці першому після слів "Фондові біржі" додати слова ", товарні біржі, які створили фондову секцію";

- у абзаці другому після слів "Фондові біржі" додати слова ", товарні біржі, які створили фондову секцію";

у статті 27:

- у частині четвертій:

у абзаці першому після слів "фондових бірж" додати слова ", товарних бірж, які створюють фондову секцію";

у абзаці другому після слів "фондової біржі" додати слова ", товарної біржі, яка створює фондову секцію";

у частині другій статті 29:

- у абзаці третьому після слів "в біржовому реєстрі фондової біржі" додати слова ", фондової секції товарної біржі";

- у абзаці четвертому "в біржовому реєстрі фондової біржі" додати слова ", фондової секції товарної біржі";

у абзаці п'ятому частини сьомої статті 30 після слів "та веб-сайті фондової біржі" додати слова "(товарної біржі, яка має фондову секцію)";

у абзаці третьому частини першої статті 33 після слів "на фондовій біржі" додати слова "або у фондовій секції товарної біржі";

у абзаці четвертому частини другої статті 37 після слів "з українських фондових бірж" додати слова "або українських товарних бірж, які мають фондову секцію;";

у абзаці шостому частини першої статті 39 після слів "на фондовій біржі" додати слова "(в фондовій секції товарної біржі)";

у абзаці четвертому частини першої статті 41 слова "на фондовій біржі" замінити словами "на регульованому фондовому ринку";

у частині першій статті 44 слова "на фондовій біржі" замінити словами "на регульованому фондовому ринку";

у частині другій статті 45:

- після слів "Фондова біржа" додати слова "товарна біржа, яка має фондову секцію";

- зі словосполучення "на такій фондовій біржі" слово "фондовій" виключити.

3) абзац перший частини третьої статті 3 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384) викласти в такій редакції:

"Акціонерне товариство може бути створене шляхом заснування або злиття, поділу, виділу чи перетворення підприємницького (підприємницьких) товариства, державного (державних), комунального (комунальних), інших підприємств, а також товарних бірж (створених як непідприємницьке товариство) у акціонерне товариство. Товарна біржа (створена як акціонерне товариство може бути перетворене у непідприємницьке товариство";

4) абзац другий пункту 1 статті 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 11, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2002 р., N 33, ст. 236; 2003 р., N 29, ст. 233; 2004 р., N 22, ст. 314; 2006 р., N 14, ст. 116; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511; 2012 р., N 7, ст. 53) після слів "працівники Антимонопольного комітету України" доповнити словами ", посадові особи центрального органу виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, цінової політики, державної політики у сфері торгівлі";

5) у Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 49, ст. 527):

у тексті слова "Закон України "Про товарну біржу" замінити словами "Закон України "Про товарний біржовий ринок";

пункт 17.6 статті 17 виключити;

підпункт "а" пункту 17.7 статті 17 викласти в такій редакції:

"у сфері надання страхових субсидій - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;";

пункт 17.7 статті 17 доповнити підпунктом "г" такого змісту:

"г) у сфері регулювання та нагляду за операціями продажу товарів на умовах споту та форварду, а також за правильністю укладення та виконання зобов'язань за іншими видами товарних деривативів - центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики економічного і соціального розвитку, цінової політики, державної політики у сфері торгівлі за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, політику у сфері сільського господарства".

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про товарний біржовий ринок"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про товарний біржовий ринок" (далі - проект Закону) розроблено на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 04.03.2014 N 2055/0/1-14. Процес запровадження економічних реформ вимагає удосконалення законодавства у сфері організації торгівлі з метою гармонізації його з законодавством Європейського союзу.

Закон України "Про товарну біржу", прийнятий у 1991 році, не відповідає вимогам, які висуваються до сучасної інфраструктури товарного біржового ринку та вимогам Директиви 2004/39/ЄС Європейського парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року стосовно організації та регулювання товарних ринків.

Положення Закону України "Про товарну біржу" (далі - Закон) встановлюють майнові та управлінські вимоги до товарної біржі, які носять декларативний характер, оскільки не визначають механізмів взаємодії між суб'єктами організованих ринків. Відсутні система відповідальності суб'єктів ринку та механізм захисту законних прав та інтересів інвесторів (членів біржі та їх клієнтів). Не передбачається можливості реорганізації товарних бірж у підприємницькі товариства, а також відсутня можливість організації клірингу за товарними біржовими договорами. Відсутність на біржах систем гарантування виконання зобов'язань за біржовими договорами послаблює зацікавленість учасників ринку в біржовій торгівлі і, як наслідок, призводить до незначних обсягів біржової торгівлі, що не сприяє розвитку сучасних біржових технологій та примушує товарні біржі здебільшого здійснювати організацію позабіржової аукціонної діяльності. Вітчизняні товарні біржі, як правило, мають низьку ліквідність. За даними Держстату, станом на 01.04.2014 зареєстровано 584 товарні біржі, на яких здійснювали операції у середньому по 8 брокерських контор. За результатами моніторингу Мінекономрозвитку, із зазначеної кількості зареєстрованих бірж третина відсутня за місцезнаходженням, більше 15 відсотків перебуває у процесі припинення.

Прийняття закону, який пропонується даним проектом, дозволить вдосконалити організацію функціонування інфраструктури товарного біржового ринку, здійснювати державою нагляд (контроль) за господарською діяльністю його організаторів та інших суб'єктів, сприятиме процесу універсалізації біржового ринку, гармонізувати законодавство щодо регульованих ринків з вимогами Європейського Союзу.

2. Мета і шляхи її досягнення

У сучасних умовах розвитку національної економіки біржова торгівля повинна стати важливою інфраструктурною складовою при формуванні внутрішнього та зовнішнього ринків.

Метою розроблення проекту Закону є створення сучасної законодавчо-нормативної бази товарного біржового ринку в Україні для вдосконалення організаційної моделі організованої торгівлі та, як наслідок, створення прозорої системи цінового моніторингу та правових передумов для створення ринкового механізму ціноутворення та хеджування цінових ринків.

Основним завданням проекту Закону є створення правових та організаційних передумов для ефективного функціонування інфраструктурних елементів товарного біржового ринку. Проектом Закону визначаються вимоги до діяльності товарних бірж, встановлюється механізм державного регулювання товарного біржового ринку.

Удосконалення законодавчої бази шляхом унесення змін до законодавства, що регулює відносини на товарному біржовому ринку, дасть змогу розвинути його в таких напрямах, як формування засад саморегулювання учасників товарного біржового ринку та створення координованої системи державного регулювання.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють: Конституція України, Господарський кодекс України, Цивільний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про товарну біржу", Закон України "Про державну підтримку сільського господарства України", Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, затверджене Указом Президента України від 31.05.2011 N 634.

Проект Закону передбачає нову редакцію Закону України "Про товарний біржовий ринок", а також унесення змін до Господарського кодексу України та законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", "Про акціонерні товариства", "Про державну підтримку сільського господарства України".

Реалізація проекту Закону потребує приведення нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Здійснення заходів, передбачених проектом Закону, не потребує витрат з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону буде направлений на погодження до Мін'юсту, Мінфіну, Держпідприємництва, Міненерговугілля, Мінагрополітики, Мінпромполітики, Державної фіскальної служби, Антимонопольного комітетету, НКЦПРФ та Національного банку України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць України.

61. Запобігання дискримінації

В проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Проект Закону буде розміщено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

Мінекономрозвитку в робочому порядку проводило консультації з Асоціаціями "Союз бірж України" та "Біржові та електронні майданчики", та отримало від них письмові пропозиції, які було враховано при розробці проекту Закону.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

У разі прийняття законодавчого акта будуть дотримані принципи регуляторної політики та досягнута мета, визначена в розділі 2 цієї пояснювальної записки.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону забезпечить закріплення на законодавчому рівні єдиного системного підходу держави до регулювання товарного біржового ринку.

 

Міністр економічного розвитку
і торгівлі України

П. Шеремета

___ ____________ 2014 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про товарний біржовий ринок"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Процес запровадження економічних реформ вимагає удосконалення законодавства у сфері організації торгівлі з метою гармонізації його з законодавством Європейського союзу.

Закон України "Про товарну біржу", прийнятий у 1991 році, не відповідає вимогам, які висуваються до сучасної інфраструктури товарного біржового ринку та вимогам Директиви 2004/39/ЄС Європейського парламенту та Ради від 21 квітня 2004 року стосовно організації та регулювання організованих ринків.

Положення Закону України "Про товарну біржу" (далі - Закон) встановлюють майнові та управлінські вимоги до товарної біржі, які носять декларативний характер, оскільки не визначають механізмів взаємодії між суб'єктами організованих ринків. Відсутні система відповідальності суб'єктів ринку та механізм захисту законних прав та інтересів інвесторів (членів біржі ті їх клієнтів). Не передбачається можливості реорганізації товарних бірж у підприємницькі товариства, а також відсутня можливість організації клірингу за товарними біржовими договорами. Відсутність на біржах систем гарантування виконання зобов'язань за біржовими договорами послаблює зацікавленості учасників ринку в біржовій торгівлі і, як наслідок, призводить до незначних обсягів біржової торгівлі, що не сприяє розвитку сучасних біржових технологій та примушує товарні біржі здебільшого здійснювати організацію позабіржової аукціонної діяльності. Вітчизняні товарні біржі, як правило, мають низьку ліквідність. За даними Держстату, станом на 01.04.2014 зареєстровано 584 товарні біржі, на яких здійснювали операції у середньому по 8 брокерських контор. За результатами моніторингу Мінекономрозвитку, із зазначеної кількості зареєстрованих бірж третина відсутня за місцезнаходженням, більше 15 відсотків перебуває у процесі припинення.

Прийняття закону, який пропонується даним проектом, дозволить вдосконалити організацію функціонування інфраструктури товарного біржового ринку, здійснювати державою нагляд (контроль) за господарською діяльністю його організаторів та інших суб'єктів, гармонізувати законодавство щодо регульованих ринків з вимогами Європейського Союзу.

2. Визначення цілей державного регулювання

Основними цілями державного регулювання є підвищення рівня конкурентоспроможності товарних активів, захист економічних інтересів учасників товарних ринків шляхом створення систем гарантування виконання зобов'язань на біржовому товарному ринку.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Мінекономрозвитку не вбачає альтернативного способу можливого врегулювання зазначених відносин, окрім розробки проекту Закону України "Про товарний біржовий ринок" (далі - проект Закону).

Обраний спосіб - прийняття Закону, забезпечить здійснення контролю та нагляду за біржовою діяльністю на товарних ринках та гнучкого його регулювання.

4. Механізм і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Удосконалення законодавчої бази шляхом унесення змін до законодавства, що регулює відносини на товарному біржовому ринку, дасть змогу розвинути його в таких напрямах:

створення системи державного регулювання та нагляду (контролю) за біржовою діяльністю;

формування засад саморегулювання учасників товарного біржового ринку;

створення правових передумов для ефективного функціонування системи цінового моніторингу, ринкового ціноутворення та хеджування цінових ризиків.

Враховуючи вищевикладене, ступінь ефективності основних принципів і способів досягнення цілей оцінюється як високий.

5. Обґрунтування можливості досягнення результатів у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта надасть можливість удосконалити сферу законодавчого регулювання товарного біржового ринку.

Мінекономрозвитку та іншим центральним органам виконавчої влади необхідно привести у шестимісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність із регуляторним актом.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Очікувані результати

Позитивні фактори

Негативні фактори

Держава

закріплення на законодавчому рівні здійснення контролю та нагляду за біржовою діяльністю на товарних ринках.

немає

Громадяни (члени біржі та їх клієнти)

Створення надійних умов торгівлі для громадян

немає

Суб'єкти господарювання (члени біржі та їх клієнти)

Створення надійних умов торгівлі для суб'єктів господарювання

немає

Суб'єкти господарювання (товарні біржі)

Вдосконалення організації біржової торгівлі

незначні затрати часу суб'єктами господарювання, для розробки нових внутрішніх нормативних документів та внесення необхідних змін до відповідних діючих документів

7. Обгрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Термін дії регуляторного акта - не обмежений у часі.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Результативність даного регуляторного акта буде оцінюватися за наступними показниками:

кількість товарних бірж, діяльність яких відповідає вимогам законодавства України;

скорочення числа товарних бірж та збільшення кількості біржових торговців в середньому по біржах.

обсяг біржового товарного ринку.

Реалізація положень регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із державного бюджету.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта є високим, оскільки проект Закону з метою громадського обговорення оприлюднений на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

9. Визначення заходів за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу статистичних даних за показниками, визначеними у восьмому розділі аналізу регуляторного впливу.

Крім того, для визначення результативності регуляторного акта послідовно буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження.

Базове відстеження буде проведено через рік після набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження буде здійснено через півтора року після набрання чинності цим регуляторним актом.

Періодичне відстеження дії регуляторного акта передбачається здійснювати один раз на три роки починаючи з дня закінчення виконання заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

 

Перший заступник
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

А. Максюта

Опрос