Идет загрузка документа (22 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 02.07.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У частині третій статті 34 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 42, ст. 212; 2002 р., N 35, ст. 264; 2012 р., N 26, ст. 273):

абзац третій викласти у такій редакції:

"На помічників-консультантів народного депутата поширюється дія законодавства про працю.";

абзац четвертий виключити.

2. У статті 12 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 38, ст. 385; Офіційний вісник України, 2014 р., N 20, ст. 620):

у частині першій слова "державних службовців та" виключити;

в абзаці другому частини третьої слова "законом про державну службу" замінити словами "законодавством про працю";

частини п'яту виключити.

У зв'язку з цим частини шосту та сьому вважати частинами п'ятою та шостою;

у частині шостій слова "законодавства про державну службу" замінити словами "законодавства про працю";

3. У статті 47 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2014 р., N 20, ст. 619):

у частині сьомій слова та знак "державних службовців, інших" виключити;

у другому реченні частини восьмої слова та знак "Державні службовці, інші" виключити;

4. У Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 26, ст. 273, із змінами, внесеними Законами України від 20 листопада 2012 року N 5483-VI та від 19 грудня 2013 року N 714-VII):

1) пункт 2 частини першої статті 1:

"державний службовець - громадянин України, який займає посаду державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті, одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету, крім випадків, визначених законом, та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов'язані з реалізацією завдань та виконанням функцій державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим щодо:

підготовки пропозицій стосовно формування державної політики у відповідній сфері;

розроблення, експертизи та/або редагування проектів нормативно-правових актів;

надання адміністративних послуг;

здійснення державного нагляду (контролю);

управління державним майном або майном, що належить Автономній Республіці Крим, державними корпоративними правами;

управління персоналом державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або їх апарату;

реалізації повноважень відповідного органу, передбачених законодавством;";

2) у статті 2:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у зв'язку із вступом на державну службу до органів державної влади (в тому числі до державних колегіальних органів), її проходженням та припиненням, визначає правовий статус державного службовця.";

підпункт 1 частини другої після слів "заступників міністрів" доповнити словами ", крім заступника міністра - керівника апарату";

у підпункті 8 частини другої слова "центрах зайнятості Державної служби зайнятості," виключити, та після слів "Інституті законодавства Верховної Ради України" доповнити словами "в Управлінні адміністративних будинків Управління справами Апарату Верховної Ради України, Управлінні адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управлінні адміністративними будинками Державного управління справами";

доповнити частину другу підпунктами 10 і 11 такого змісту:

"10) радників Президента України (крім радників Президента України - керівників управлінь Адміністрації Президента України), уповноважених та Прес-секретаря Президента України; працівників секретаріатів Голови Верховної Ради України та його заступників; працівників патронатних служб Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, інших членів Кабінету Міністрів України, голів місцевих державних адміністрацій; помічників-консультантів народних депутатів України;

11) посадових осіб місцевого самоврядування.";

3) у статті 6:

абзац другий частини першої викласти у такій редакції:

"група I - посади керівника, заступників керівника державного органу та їх апарату, посади голови та членів державного колегіального органу, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, органу влади Автономної Республіки Крим та його апарату; голови, заступників голови місцевої державної адміністрації;";

абзац п'ятий частини першої після слів "органі влади Автономної Республіки Крим та їх апараті," доповнити словами та знаками "обласній, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях,";

абзаци другий і третій частини другої викласти в такій редакції:

"До підгруп I-1, II-1, III-1, IV-1, V-1 належать посади державної служби в Адміністрації Президента України, Апараті Ради національної безпеки і оборони України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Центральній виборчій комісії, Рахунковій палаті, Вищій раді юстиції, Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення та її апараті, Державному управлінні справами, посади представників Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, посади державної служби в секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також посади державної служби в Національному інституті стратегічних досліджень, визначені законодавством.

До підгруп I-2, II-2, III-2, IV-2, V-2 належать посади державної служби в державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх апараті, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах і службах, створених Президентом України (крім зазначених в абзаці другому цієї частини), Національному банку України, а також посади державної служби в Національній академії державного управління при Президентові України, Інституті законодавства Верховної Ради України, Управлінні адміністративних будинків Управління справами Апарату Верховної Ради України, Управлінні адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управлінні адміністративними будинками Державного управління справами, визначені законодавством.";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Посада Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики належать до підгрупи I-1.

Посади Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, Урядового уповноваженого з питань співробітництва з Російською Федерацією, державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав, Євразійського економічного співтовариства та іншими регіональними об'єднаннями, Урядового уповноваженого з питань співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та залучення міжнародної технічної допомоги, Урядового уповноваженого з питань європейської інтеграції належать до підгрупи I-2.";

4) у статті 8:

абзац третій та четвертий частини першої викласти у такій редакції:

"Керівник державної служби відповідальний перед керівником відповідного державного органу або органу влади Автономної Республіки Крим, якщо інше не передбачено законом, та перед керівником спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби за функціонування державної служби у цьому органі.

Профілі професійної компетентності посад керівників державної служби та вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття цієї посади, визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби, відповідно до затверджених ним профілів професійної компетентності посад.";

пункт 1 частини другої викласти в такій редакції:

"1) за поданням служби персоналу державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим або їх апарату визначає вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидатів на відповідні посади з урахуванням мінімальних вимог, визначених у статті 16 цього Закону, та передає відповідні профілі професійної компетентності посад державної служби до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби для їх затвердження;";

у пункті 11 слова "та інших нормативно-правових актів" виключити;

5) частину першу статті 10 доповнити пунктом 11 такого змісту:

"11) захист своїх законних прав у судовому порядку.";

6) статтю 14 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

"4. З урахуванням строків давності, визначених Кодексом адміністративного судочинства України, особи, зазначені в частині першій цієї статті, мають право оскаржити в суді рішення державного органу або керівника державної служби цього органу у будь-який момент після отримання такого рішення.

Рішення державного органу або керівника державної служби цього органу, оскаржене в судовому порядку, не підлягає оскарженню до керівника державної служби та/або до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби.

Процедура оскарження, визначена у частинах першій-третій цієї статті, вважається досудовим порядком вирішення спору.";

7) частину другу статті 16 викласти у такій редакції:

"2. Вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби підгрупи I-1, а також спеціальні вимоги до досвіду роботи, вимоги до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби інших підгруп групи I, визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби відповідно до затверджених ним типових профілів професійної компетентності посад, з урахуванням відповідних вимог, передбачених законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України.

Спеціальні вимоги до досвіду роботи, вимоги до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби груп II, III, IV і V, визначаються керівником державної служби у відповідному державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті в порядку, визначеному спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань державної служби.";

8) статтю 17 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Призначення на посади державної служби здійснюється безстроково, крім випадків, коли проходження державної служби не може бути встановлено на невизначений строк з урахуванням характеру виконуваної роботи або умов її виконання, або інтересів державного службовця та в інших випадках, передбачених законом. ";

9) частину першу статті 20 викласти в такій редакції:

"1. Конкурс на зайняття вакантних посад державної служби груп II, III, IV і V (далі - конкурс) проводить утворена керівником державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті конкурсна комісія у складі не менше п'яти осіб. Координацію проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державної служби здійснює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань державної служби у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.";

10) у пункті 1 частини першої статті 22 слова та знак "на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" та" виключити;

11) у частині третій статті 27 слова ", крім випадків, передбачених законом" виключити;

12) частину шосту статті 30 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"Державний службовець за результатами проходження стажування може бути переведений за рішенням керівника державної служби в державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті на вищу вакантну посаду державної служби тієї самої або попередньої за числовим визначенням групи посад державної служби у тому самому державному органі, органі влади Автономної Республіки Крим або їх апараті за його письмовою заявою.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

13) у статті 31:

пункт 1 частини першої викласти у такій редакції:

"1) зайняття вищої посади державної служби у порядку переведення відповідно до частини шостої статті 30 або частини другої статті 32 цього Закону;"

доповнити новою частиною другою такого змісту:

"2. Переважне право на зайняття вакантної посади по службі мають державні службовці, які досягли найкращих результатів у роботі, виявляють ініціативність, постійно підвищують свій професійний рівень.";

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

14) абзац другий частини третьої статті 32 викласти у такій редакції:

"Положення абзацу першого цієї частини не застосовуються у разі переведення державного службовця за результатами проходження стажування, а також у випадках, пов'язаних з обставинами, зазначеними у пункті 1 частини першої статті 41 цього Закону.";

15) абзац третій частини третьої статті 34 викласти у такій редакції:

"Якщо колишні істотні умови служби не може бути збережено, а державний службовець не згоден на продовження роботи в нових умовах, державний службовець звільняється з посади державної служби на підставі пункту 6 частини першої статті 37 цього Закону.";

16) у статті 37:

частину першу доповнити пунктом 10 такого змісту:

"12) інші підстави, передбачені законом. ";

частину третю виключити;

17) у статті 46:

абзац перший частини другої викласти у такій редакції:

"2. Схема посадових окладів на посадах державної служби у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим або їх апаратах, Національній академії державного управління при Президентові України, Національному інституті стратегічних досліджень, Інституті законодавства Верховної Ради України, Управлінні адміністративних будинків Управління справами Апарату Верховної Ради України, Управлінні адміністративних будинків Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів України, Управлінні адміністративними будинками Державного управління справами затверджується Кабінетом Міністрів України не пізніш як у місячний строк з дня прийняття закону України про Державний бюджет України на наступний рік відповідно до кожної підгрупи посад державної служби залежно від характеру та обсягу посадових обов'язків, виходячи з таких принципів:";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"5. Державним службовцям, до посадових обов'язків яких належить правова, фінансово-економічна, фахова експертиза та/або розроблення чи редагування пропозицій щодо формування державної політики, проектів нормативно-правових актів та/або прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президенту України, суб'єктом призначення встановлюється надбавка у розмірі до 20 відсотків посадового окладу.";

частину шосту викласти у такій редакції:

"6. Під час здійснення скорочення затверджених бюджетних призначень обсяг видатків на оплату праці державних службовців не змінюється.";

18) частину другу статті 53 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Характер і тяжкість вчиненого дисциплінарного проступку та ступінь вини державного службовця визначаються комісією, що утворюється керівником державної служби в державному органі, в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.".

У зв'язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;

19) у статті 54 слова ", якщо інше не передбачено законом" виключити;

20) у розділі IX "Прикінцеві та перехідні положення":

абзац третій підпункту 4 пункту 3 виключити;

пункт 5 викласти у такій редакції:

"5. Стаж державної служби за періоди роботи (служби) до набрання чинності цим Законом обчислюється у порядку та на умовах, установлених раніше діючим законодавством.

Стаж роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців відповідно до законодавства про державну службу, що діяло раніше, зараховується до стажу державної служби, який дає право на пенсію за віком державного службовця незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого статтею 49 цього Закону.";

доповнити розділ пунктом 51 такого змісту:

"51. За державними службовцями, які відповідно до статті 35 Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490 із наступними змінами) набули право на отримання додаткових оплачуваних відпусток більшої тривалості, ніж передбачено статтею 51 цього Закону, така тривалість додаткових відпусток зберігається після набрання чинності цим Законом. ";

доповнити пунктом 10 такого змісту:

"10. За помічниками-консультантами народних депутатів України, на яких поширювалася дія Закону України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490 із наступними змінами), та був присвоєний ранг державного службовця відповідно до цього Закону, зберігається статус державного службовця до завершення дії або розірвання відповідного строкового трудового договору.".

У зв'язку з цим пункт 10 вважати пунктом 11.

II. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Законом України від 17 листопада 2011 року N 4050-VI "Про державну службу".

 

Голова Верховної Ради
України

 

Опрос