Идет загрузка документа (36 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О природно-заповедном фонде Украины" относительно приведения его в соответствие с требованиями законов Украины "Об административных услугах" и "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 07.07.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" щодо приведення його у відповідність до вимог законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 502; 1993 р., N 26, ст. 277; 2000 р., N 4, ст. 26; 2010 р., N 11, ст. 112; 2012 р., N 2 - 3, ст. 3; 2014 р., N 23, ст. 873) такі зміни:

1) у частині другій статті 9 слова "та інші види використання" замінити словами "використання корисних властивостей територій та об'єктів природно-заповідного фонду, в господарських цілях";

2) статтю 91 викласти у такій редакції:

"Стаття 91. Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється в межах ліміту та на підставі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення здійснюється в межах ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, затвердженого органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Для затвердження ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа, у віданні якої знаходяться ці території та об'єкти, подає клопотання про затвердження ліміту, до якого додаються:

1) проект ліміту, складений за формою, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у трьох примірниках;

2) обґрунтування затвердження лімітів, підготовлене спеціалізованою науковою установою або спеціальною адміністрацією території або об'єкту природно-заповідного фонду, яке має містити: обсяг використання природного ресурсу території або об'єкта природно-заповідного фонду; строк та умови використання; враховувати відповідність виду використання природного ресурсу меті, завданням і режиму території або об'єкта природно-заповідного фонду; пояснення необхідності використання певного виду природного ресурсу; місце використання; площу в гектарах; обґрунтування обсягів використання, які не нанесуть шкоди природним комплексам, що охороняються, і не призведуть до їх деградації;

3) інформацію наукової або науково-технічної ради території або об'єкта природно-заповідного фонду, для якого створення такої ради передбачено цим Законом, про результати розгляду обґрунтування затвердження ліміту;

4) картосхему території чи об'єкта природно-заповідного фонду із зазначенням ділянок, де буде здійснюватися використання природного ресурсу.

Затвердження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється щороку на безоплатній основі.

Порядок затвердження лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду визначається Кабінетом Міністрів України.

Граничний строк затвердження ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду не може перевищувати тридцять календарних днів.

У разі незатвердження уповноваженим на те органом виконавчої влади ліміту на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду він повертається заявникові з письмовим зазначенням підстави відмови у його затвердженні.

Підставами для відмови у затвердженні ліміту є:

1) подання заявником неповного пакета документів, перелік яких встановлений цим Законом;

2) подання клопотання про затвердження лімітів на види використання природних ресурсів та їх місце розташування, які суперечать цільовому призначенню територій та об'єктів природно-заповідного фонду чи які не передбачені цим Законом;

3) виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;

4) перевищення проектом ліміту обсягів використання природних ресурсів, встановлених проектом організації території природно-заповідного фонду, якщо його розробку передбачено цим Законом.

Рішення про відмову у затвердженні ліміту може бути оскаржено відповідно до законодавства.

У разі усунення заявником причин, що стали відмовою у затвердженні ліміту, він вноситься та розглядається у порядку, визначеному цим Законом, повторно.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення здійснюється на підставі дозволів, що видаються органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення здійснюється на підставі дозволів, що видаються місцевими радами.

Видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється безоплатно, згідно з вимогами, визначеними Законом України "Про адміністративні послуги", з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Подача заяви про одержання (переоформлення, одержання дубліката, анулювання) дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також видача (відмова у видачі, переоформлення, видача дубліката, анулювання) цього дозволу здійснюються в паперовій або електронній формі.

Для одержання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду фізична особа, фізична особа - підприємець, юридична особа подає:

1) заяву у якій зазначається назва території або об'єкту природно-заповідного фонду, землекористувач чи землевласник, вид використання, земельні ділянки, на яких передбачається використання природних ресурсів та їх місце розташування, обсяги та терміни використання;

2) копію угоди заявника зі спеціальною адміністрацією території або об'єкту природно-заповідного фонду щодо додержання його режиму, в межах якого буде здійснюватися спеціальне використання природних ресурсів, в якій вказано обсяг, місце та інші умови використання. Якщо територія або об'єкт природно-заповідного фонду не має спеціальної адміністрації подається погодження землекористувача (землевласника), у віданні якого ця територія або об'єкт знаходяться;

3) ліміт на використання природних ресурсів у межах відповідної території або об'єкту природно-заповідного фонду, затверджений в установленому порядку.

Строк видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду або надання письмового повідомлення про відмову у його видачі становить не більше тридцяти днів з дня надходження заяви та відповідних документів на розгляд.

Підставами для відмови у видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду є:

1) подання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу, згідно із встановленим переліком;

2) виявлення в документах, поданих для одержання дозволу, недостовірних відомостей;

3) відсутність затвердженого в установленому порядку ліміту.

Підставою для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи або зміна прізвища, імені, по батькові чи місцезнаходження фізичної особи - підприємця.

Переоформлення дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється за заявою, до якої додається дозвіл, що підлягає переоформленню.

Строк видачі переоформленого дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду становить два робочих дні з дня одержання заяви про його переоформлення.

Підставою для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Видача дубліката дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду здійснюється за заявою, протягом двох робочих днів з дня одержання заяви про його видачу.

Орган, який видав дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, анулює його з підстав:

1) звернення фізичної особи, фізичної особи-підприємця, юридичної особи із заявою про анулювання дозволу;

2) припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація);

3) припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

4) смерті фізичної особи;

5) різкого погіршення стану навколишнього природного середовища внаслідок природокористування, що підтверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Орган, який видав дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, звертається до адміністративного суду з позовом щодо застосування заходу реагування у виді анулювання дозволу з підстав:

встановлення факту надання в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

провадження підприємством, установою, організацією, землевласником, у віданні яких знаходяться природні ресурси в межах зазначених територій та об'єктів, діяльності, на яку отримано дозвіл, із порушенням вимог законодавства, щодо яких органом, який видав дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, було раніше видано припис про їх усунення із наданням достатнього часу для їх усунення.

Рішення органу, що його видав, про анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду видається протягом п'яти робочих днів з дня його прийняття.

Строк дії дозволу становить один рік, але не довше строку дії відповідного ліміту.

Дія або бездіяльність посадових осіб дозвільних органів, зазначених в частинах чотирнадцятій та п'ятнадцятій цієї статті, можуть бути оскаржені відповідно до законодавства.".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
 України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" щодо приведення його у відповідність до вимог законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" щодо приведення його у відповідність до вимог законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" підготовлено на виконання положень законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

2. Мета і шляхи її досягнення

Головною метою прийняття проекту "Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" щодо приведення його у відповідність до вимог законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" є врегулювання відносин дозвільних органів та суб'єктів господарювання, пов'язаних з наданням адміністративних послуг та видачею документів дозвільного характеру, їх переоформленням, видачею дубліката і анулюванням, а саме, лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду та дозволів на їх спеціальне використання.

3. Правові аспекти

Відповідно до вимог статті 5 Закону України "Про адміністративні послуги", виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються:

1) підстави для одержання адміністративної послуги;

2) суб'єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги;

3) перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

4) платність або безоплатність надання адміністративної послуги;

5) граничний строк надання адміністративної послуги;

6) перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Відповідно до вимог частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюється:

необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види;

дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;

платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру;

строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру;

вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформленні, видачі дубліката, анулюванні документа дозвільного характеру;

строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

Для приведення у відповідність до зазначених положень законопроектом вносяться зміни до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" в частині:

встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду;

видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Законопроект передбачає видачу, переоформлення, видачу дубліката, анулювання дозволів суб'єктам господарювання на безоплатній основі.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" щодо приведення його у відповідність до вимог законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" щодо приведення його у відповідність до вимог законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" потребує погодження з Мінфіном, Мінекономрозвитку, Мін'юстом, Держпідприємництвом.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

З метою отримання пропозицій проект розміщено на офіційному сайті Мінприроди: www.menr.gov.ua

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується відносин у соціально-трудовій сфері.

10. Оцінка регуляторного впливу

Досягненням установлених цілей у разі прийняття регуляторного акта буде врегулювання відносин між дозвільними органами та суб'єктами господарювання, пов'язаних із наданням адміністративної послуги на встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах природно-заповідного фонду та видачею, переоформленням, видачею дубліката, анулюванням дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Забезпечення впровадження державної політики у сфері природно-заповідної справи в частині врегулювання відносин дозвільних органів та суб'єктів господарювання, пов'язаних з наданням адміністративних послуг та видачею документів дозвільного характеру

Витрати на затвердження лімітів та видачу дозволів не збільшаться

Інтереси користувачів

Можливість використання природних ресурсів територій та об'єктів ПЗФ, спрощення процедури отримання лімітів та дозволів

Витрати не передбачаються, оскільки ліміти затверджуються, а дозволи видаються на безоплатній основі

Інтереси громадян

Можливість використання природних ресурсів територій та об'єктів ПЗФ загальнодержавного значення із забезпеченням їх збереження

Не передбачено

11. Прогноз результатів

Прийняття зазначеного проекту Закону забезпечить взаємоузгодженість норм законодавчих актів, дозволить врегулювати відносини дозвільних органів та суб'єктів господарювання та наданням адміністративний послуг.

 

Міністр екології та
природних ресурсів України

А. В. Мохник

"___" ____________ 2014

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" щодо приведення його у відповідність до вимог законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" щодо приведення його у відповідність до вимог законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (далі - проект Закону) розроблений Міністерством екології та природних ресурсів України.

Відповідно до вимог статті 5 Закону України "Про адміністративні послуги" виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються:

1) підстави для одержання адміністративної послуги;

2) суб'єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги;

3) перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

4) платність або безоплатність надання адміністративної послуги;

5) граничний строк надання адміністративної послуги;

6) перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Відповідно до вимог частини першої статті 4 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" виключно законами, які регулюють відносини, пов'язані з одержанням документів дозвільного характеру, встановлюється:

необхідність одержання документів дозвільного характеру та їх види;

дозвільний орган, уповноважений видавати документ дозвільного характеру;

платність або безоплатність видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) документа дозвільного характеру;

строк видачі або надання письмового повідомлення про відмову у видачі документа дозвільного характеру;

вичерпний перелік підстав для відмови у видачі, переоформленні, видачі дубліката, анулюванні документа дозвільного характеру;

строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

Закон України "Про природно-заповідний фонд України" потребує приведення у відповідність до зазначених вимог.

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою державного регулювання є врегулювання відносин дозвільних органів та суб'єктів господарювання, пов'язаних з наданням адміністративних послуг та видачею документів дозвільного характеру, їх переоформленням, видачею дубліката і анулюванням, в частині:

встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду (далі - ПЗФ);

видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів ПЗФ.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Під час розробки проекту Закону було розглянуто низку альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Перший спосіб - залишення без змін норм чинного законодавства, і як результат - залишення неврегульованим питання відносин дозвільних органів та суб'єктів господарювання, пов'язаних з встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів ПЗФ та видачею (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) дозволів на спеціальне використання їх природних ресурсів.

Другий спосіб - прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" щодо приведення його у відповідність до вимог законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Таким чином, розробка проекту Закону є оптимальним варіантом, який дозволить розв'язати вищезазначені проблеми.

4. Опис механізму і заходів, які забезпечать розв'язання вищезазначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта

Проектом Закону передбачається внести зміни до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" з метою приведення його у відповідність до законів України "Про адміністративні послуги" та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта і оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Прийняття Закону вирішить питання врегулювання відносин дозвільних органів та суб'єктів господарювання, пов'язаних з наданням адміністративних послуг та видачею документів дозвільного характеру, їх переоформленням, видачею дубліката і анулюванням, в частині:

встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів ПЗФ;

видачі (переоформлення, видачі дубліката, анулювання) дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів ПЗФ.

Забезпечення можливості збалансованого використання природних ресурсів територій та об'єктів ПЗФ фізичними та юридичними особами на науково обґрунтованій основі, що у свою чергу сприятиме як їх збереженню, так і економічному розвитку регіонів розташування природно-заповідних об'єктів, підвищенню рівня життя місцевого населення.

Встановлені цілі будуть досягнуті практично одразу після прийняття постанови.

Реалізація засад запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових фінансових витрат із Державного бюджету.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Забезпечення впровадження державної політики у сфері природно-заповідної справи в частині врегулювання відносин дозвільних органів та суб'єктів господарювання, пов'язаних з наданням адміністративних послуг та видачею документів дозвільного характеру

Витрати на затвердження лімітів та видачу дозволів не збільшаться

Інтереси користувачів

Можливість використання природних ресурсів територій та об'єктів ПЗФ, спрощення процедури отри-мання лімітів та дозволів

Витрати не передбачаються, оскільки ліміти затверджуються, а дозволи видаються на безоплатній основі

Інтереси громадян

Можливість використання природних ресурсів територій та об'єктів ПЗФ загальнодержавного значення із забезпеченням їх збереження

Не передбачено

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Регуляторний акт запроваджується на необмежений строк. Зазначене викликане необхідністю врегулювання відносин дозвільних органів та суб'єктів господарювання, пов'язаних із встановленням лімітів та видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів ПЗФ загальнодержавного значення.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей запропонованого регуляторного акта, зазначених у пункті 2 цього Аналізу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

статистичні показники:

кількість користувачів, які будуть звертатися до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київською та Севастопольською міських державних адміністрацій з метою встановлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів ПЗФ;

кількість користувачів, які будуть звертатися до органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київською та Севастопольською міських державних адміністрацій, місцевих рад з метою отримання дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів ПЗФ;

кількість територій та об'єктів ПЗФ в яких буде здійснюватися використання природних ресурсів;

показники соціологічних опитувань:

час, що витрачатиметься природокористувачами, пов'язаний з виконанням вимог акта;

рівень поінформованості фізичних та юридичних осіб про основні положення регуляторного акта - з положеннями акта можна буде ознайомитися на офіційному веб-сайті Мінприроди.

Проектом акта не передбачається надходження платежів до державного бюджету.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із зазначенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

Міністр екології та
природних ресурсів України

А. В. Мохник

Опрос