Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства в сфере регулирования градостроительной деятельности (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 10.06.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. Частину другу статті 23 Закону України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 252; 2013 р., N 46, ст. 640) виключити.

2. Абзац одинадцятий статті 1 Закону України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 31, ст. 246; 2006 р., N 39, ст. 342; 2008 р., N 48, ст. 358) викласти в такій редакції:

"замовник - фізична чи юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва або планується розташування такого об'єкта, чи володіє на законних підставах об'єктом будівництва, на якому має намір виконувати будівельні роботи;".

3. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2009 р., N 19, ст. 257; 2010 р., N 34, ст. 486):

1) в абзаці тринадцятому частини першої статті 8 слова "ліцензії на здійснення будівельної діяльності, дозволу" замінити словами "документа, який відповідно до статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" дає право";

2) частину першу статті 25-1 викласти в такій редакції:

"1. Реклама об'єктів будівництва з метою продажу житлових або нежитлових приміщень, в тому числі пов'язаних із залученням коштів населення, дозволяється лише за наявності документа, який відповідно до статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" дає право на виконання будівельних робіт на конкретному об'єкті, що рекламується. Така реклама має містити номер документа, який дає право на виконання будівельних робіт, дату його видачі та найменування органу, який видав такий документ.";

3) абзац сьомий частини першої статті 26 викласти в такій редакції:

"структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій з питань містобудування та архітектури і виконавчі органи сільських, селищних, міських рад з питань містобудування та архітектури - щодо спорудження житлового будинку;".

4. У Законі України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343; 2012 р., N 27, ст. 274; 2014 р., N 1, ст. 4; із змінами, внесеними Законом України від 19 вересня 2013 року N 606-VII):

1) у частині першій статті 1:

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4) замовник - фізична чи юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, на якій розташовано об'єкт будівництва або планується розташування такого об'єкта, чи володіє на законних підставах об'єктом будівництва, на якому має намір виконувати будівельні роботи;";

доповнити пунктами 1-1, 1-2, 11-1 та 15 такого змісту:

"1-1) аналіз існуючої містобудівної ситуації - вивчення стану забудови території, природних та штучних обмежень, попередніх планувальних рішень, які на момент їх прийняття мали статус містобудівної документації;

1-2) галузеві схеми - графічні та текстові матеріали, які є складовою містобудівної документації, що містять інформацію про напрями соціально-економічного та інфраструктурного розвитку населеного пункту;

11-1) проектні пропозиції - графічні та текстові матеріали, які відображають наміри замовника щодо будівництва об'єкта;

15) територія для містобудівних потреб - територія, яка використовується або планується використовуватися для розміщення об'єктів містобудування, будівництва та благоустрою.";

2) у статті 10:

частину першу після слів "науково-дослідних робіт" доповнити словами " та в інших випадках, передбачених цим законом,";

частину другу після слів "місцевих бюджетів" доповнити словами ", міжбюджетних трансфертів";

3) у частині першій статті 17:

в абзаці другому слова "розробляється план земельно-господарського устрою, який після його затвердження стає" замінити словами "розробляються план земельно-господарського устрою та галузеві схеми, які після їх затвердження стають";

у першому реченні абзацу четвертого слова "може розроблятися план зонування території" замінити словами "можуть розроблятися план зонування території та галузеві схеми";

4) абзац перший частини третьої статті 20 викласти в такій редакції:

"3. Уповноважений орган містобудування та архітектури, при якому функціонує архітектурно-містобудівна рада, за 20 робочих днів до розгляду на засіданні ради містобудівної документації письмово інформує про дату та місце такого розгляду органи виконавчої влади місцевого рівня, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин, охорони культурної спадщини, пожежної, ядерної та радіаційної безпеки, санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони навколишнього природного середовища та інші державні органи, які відповідно до законодавства мають повноваження щодо розгляду містобудівної документації, та забезпечує можливість ознайомлення з її розділами (за відповідним напрямом). За результатами ознайомлення зазначені органи протягом 15 робочих днів надають фахову оцінку, яка розглядається з матеріалами містобудівної документації архітектурно-містобудівною радою.";

5) у статті 22:

абзац перший частини першої доповнити реченням такого змісту:

"Містобудівний кадастр є самостійною складовою державних геоінформаційних ресурсів.";

6) у частині третій статті 24 слова "для містобудівних потреб" замінити словами "для нового будівництва";

7) у статті 27:

у частині першій:

в абзаці першому слова "земельних ділянок може здійснюватися" замінити словами "земельних ділянок та ділянок для гаражного будівництва може здійснюватися замовником";

в абзаці другому слова "не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 300 квадратних метрів" замінити словами "не вище двох наземних поверхів (без урахування мансардного поверху), загальна площа яких не перевищує 300 квадратних метрів";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Проектування об'єктів, що виконується на підставі будівельного паспорта, здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень.

Замовник має право розробляти проектні пропозиції до отримання будівельного паспорта.

Проектні пропозиції можуть додаватись замовником до заяви на отримання будівельного паспорта.

Для об'єктів, зазначених у частині першій цієї статті, розроблення проекту будівництва здійснюється виключно за бажанням замовника.

Замовник самостійно визначає послідовність будівництва та прийняття в експлуатацію об'єктів, що передбачені будівельним паспортом.";

8) у статті 29:

у частині другій слова "виконавчому органові" замінити словами "уповноваженому органу містобудування та архітектури", а слова "районній державній" замінити словами "уповноваженому органу містобудування та архітектури районної державної";

абзац перший частини восьмої доповнити словами "та змін у містобудівній документації на місцевому рівні";

9) у розділі V "Прикінцеві положення":

пункти 6, 6-1 викласти в такій редакції:

"6. До 1 січня 2017 року рішення щодо визначення та надання містобудівних умов та обмежень на територіях, де відповідно до цього Закону не затверджені плани зонування або детальні плани територій, приймають уповноважені органи містобудування та архітектури на основі генерального плану населеного пункту, а у разі його відсутності або територіальної обмеженості - аналізу існуючої містобудівної ситуації та актуальних топографо-геодезичних матеріалів.

6-1. Встановити, що дія частин третьої та четвертої статті 24 цього Закону до 1 січня 2017 року не поширюється на території, де відповідно до цього Закону не затверджені плани зонування або детальні плани територій.";

доповнити пунктом 6-2 такого змісту:

"6-2. До 1 січня 2017 року рішення про надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки у разі відсутності містобудівної документації на місцевому рівні або нерозповсюдження її проектних (планувальних) рішень на окрему земельну ділянку, розташовану на забудованих територіях в межах населеного пункту, уповноваженими органами містобудування та архітектури можуть прийматися на підставі аналізу існуючої містобудівної ситуації та актуальних топографо-геодезичних матеріалів.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім підпункту 2 пункту 4 розділу I цього Закону, який набирає чинності з 1 січня 2016 року.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності"

1. Опис проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

З метою виконання завдань, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою Верховною Радою України від 27.02.2014, щодо розширення свободи підприємницької діяльності та відновлення довіри з боку інвесторів до України розроблено даний проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства у сфері регулювання містобудівної діяльності".

2. Цілі державного регулювання

Головна мета законопроекту - унормування питань, пов'язаних з підвищенням якості розроблення містобудівної документації, спрощення процедури будівництва та прийняття об'єкта в експлуатацію за будівельним паспортом, вдосконалення процедур ведення містобудівного кадастру, упорядкування надання вихідних даних (містобудівні умови та обмеження), упорядкування переліку суб'єктів, що відносяться до уповноважених органів містобудування та архітектури.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Під час розроблення законопроекту було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

1. Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін.

Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена Верховною Радою України від 27.02.2014, зобов'язує забезпечити прийняття нормативно-правових актів у відповідності із цілями та завданнями Програми.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що вказана альтернатива є неприйнятною.

2. Прийняття нового регуляторного акта.

Законопроектом пропонується внести зміни до законів України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про архітектурну діяльність", "Про охорону атмосферного повітря", "Про рекламу".

Тому єдиним альтернативним способом вирішення проблеми є прийняття регуляторного акта.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення мети, визначеної у другому розділі Аналізу регуляторного впливу, проектом цього регуляторного акта вносяться зміни до законів України "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про архітектурну діяльність", "Про рекламу", "Про охорону атмосферного повітря".

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативний вплив зовнішніх факторів відсутній.

Позитивно впливатиме на дію цього акта підвищення інвестиційної привабливості у будівельній галузі та економічне зростання.

Можливість виконання акта з боку органів державної виконавчої влади - Мінрегіону, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також органів місцевого самоврядування міст оцінюється як висока.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Можливість виконання акта з боку органів державної виконавчої влади - Мінрегіону, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, районних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також органів місцевого самоврядування міст оцінюється як висока, оскільки впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта здійснюється в установленому законом порядку.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

Визначення вигод та витрат, формування таблиці вигод/витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Вдосконалення процедури розгляду містобудівної документації, введення порядку реєстрації містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях. Вдосконалення процедур ведення містобудівного кадастру.

Не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

Інтереси фізичних та юридичних осіб

Продовження процесу дерегуляції у будівництві, створення умов ведення бізнесу та підвищення інвестиційної привабливості у будівельній галузі.

Не потребує додаткових витрат з державного бюджету.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії акта необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

- розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта, - середній;

- кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, - на всі об'єкти та суб'єктів містобудування;

- розмір коштів і час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта, - середній;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - середній.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведене після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності - один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Міністерство.

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України

В. А. Негода

Опрос