Идет загрузка документа (19 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Сравнительная таблица к проекту Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предоставления правовой помощи" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 02.06.2014

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері надання правової допомоги"

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"

Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
10) управління коштами клієнта - вид адвокатської діяльності, що полягає в розпорядженні грошовими коштами клієнта за його дорученням і в його інтересах, попередньо внесеними останнім на депозит адвоката (адвокатського бюро, адвокатського об'єднання) в обсягах, порядку і за напрямками, визначеними у договорі з клієнтом з наступним звітуванням про їх використання.

Стаття 2. Адвокатура України

Стаття 2. Адвокатура України
4. Слово "адвокат" та похідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які створені відповідно до цього Закону. Виняток становлять міжнародні організації, що діють на території України відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та законодавства України.

Стаття 19. Види адвокатської діяльності
1. Видами адвокатської діяльності є:

Стаття 19. Види адвокатської діяльності
1. Видами адвокатської діяльності є:
9) управління коштами клієнта, внесеними на депозит адвоката (адвокатського бюро, адвокатського об'єднання).

Стаття 19. Види адвокатської діяльності

Стаття 19. Види адвокатської діяльності
Представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства та управління коштами клієнта може здійснюватись виключно адвокатами.

Стаття 21. Професійні обов'язки адвоката

Стаття 21. Професійні обов'язки адвоката
4. Для забезпечення відшкодування заподіяної внаслідок надання правової допомоги з представництва інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язаний до початку надання правової допомоги укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності. Мінімальний розмір страхової суми повинен бути не меншим визначеного договором про надання правової допомоги гонорару.

Цивільний процесуальний кодекс України

Стаття 12. Право на правову допомогу
1. Особа, яка бере участь у справі, має право на правову допомогу, яка надається адвокатами або іншими фахівцями у галузі права в порядку, встановленому законом.

Стаття 12. Право на правову допомогу
1. Особа, яка бере участь у справі, має право на правову допомогу, яка надається адвокатами в порядку, встановленому законом.

Стаття 40. Особи, які можуть бути представниками
1. Представником у суді може бути адвокат або інша особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді, за винятком осіб, визначених у статті 41 цього Кодексу.

Стаття 40. Особи, які можуть бути представниками
1. Представником у суді може бути адвокат. У справах, що знаходяться у провадженні адвоката, окремі доручення адвоката можуть виконуватись його помічником, стажистом адвоката на підставі довіреності, що видається таким адвокатом. Представником юридичної особи або органу державної влади може бути також особа, яка перебуває у трудових відносинах з такою юридичною особою або відповідним органом державної влади, є фахівцем у галузі права, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження на здійснення представництва в суді, за винятком осіб, визначених у статті 41 цього Кодексу.

Стаття 84. Витрати на правову допомогу
1. Витрати, пов'язані з оплатою правової допомоги адвоката або іншого фахівця в галузі права, несуть сторони, крім випадків надання безоплатної правової допомоги.

Стаття 84. Витрати на правову допомогу
1. Витрати, пов'язані з оплатою правової допомоги адвоката, несуть сторони, крім випадків надання безоплатної правової допомоги.

Господарський процесуальний кодекс України

Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб
Представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою підприємства, організації.

Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб
Представниками юридичних осіб можуть бути адвокати, а також інші особи, які перебувають у трудових відносинах з такими юридичними особами, є фахівцями у галузі права і повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства, організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується печаткою підприємства, організації. У справах, що знаходяться у провадженні адвоката, окремі доручення адвоката можуть виконуватись його помічником, стажистом адвоката на підставі довіреності, що видається таким адвокатом.

Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді особисто або через представників, повноваження яких підтверджуються нотаріально посвідченою довіреністю.

Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді особисто або через адвокатів, повноваження яких підтверджуються ордером або нотаріально посвідченою довіреністю. У справах, що знаходяться у провадженні адвоката, окремі доручення адвоката можуть виконуватись його помічником, стажистом адвоката на підставі довіреності, що видається таким адвокатом.

Кодекс адміністративного судочинства України

Стаття 56. Представники
2. Представником може бути фізична особа, яка відповідно до частини другої статті 48 цього Кодексу має адміністративну процесуальну дієздатність.

Стаття 56. Представники
2. Представником може бути адвокат. У справах, що знаходяться у провадженні адвоката, окремі доручення адвоката можуть виконуватись його помічником, стажистом адвоката на підставі довіреності, що видається таким адвокатом. Представником юридичної особи може бути також фізична особа, яка відповідно до частини другої статті 48 цього Кодексу має адміністративну процесуальну дієздатність, є фахівцем у галузі права і перебуває у трудових відносинах з такою юридичною особою.

Стаття 58. Документи, що підтверджують повноваження представників
1. Повноваження представників, які беруть участь в адміністративному процесі на основі договору, на здійснення представництва в суді повинні бути підтверджені довіреністю. Оригінали довіреностей або засвідчені підписом судді копії з них приєднуються судом до справи.

Стаття 58. Документи, що підтверджують повноваження представників
1. Повноваження представників, які беруть участь в адміністративному процесі, на здійснення представництва в суді повинні бути підтверджені довіреністю. Оригінали довіреностей або засвідчені підписом судді копії з них приєднуються судом до справи.

Закон України "Про страхування"

Стаття 7. Види обов'язкового страхування
В Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування:

Стаття 7. Види обов'язкового страхування
В Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування:
47) страхування цивільно-правової відповідальності адвоката (адвокатського бюро, адвокатського об'єднання).

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері надання правової допомоги"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Відповідно до ст. 59 Конституції України для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура.

У розвиток зазначеної конституційної норми статтею 10 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" встановлено, що для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах в Україні діє адвокатура. Порядок та умови надання правової допомоги визначаються законом.

Законом України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" адвокатська діяльність визначена як незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Закон містить певні кваліфікаційні вимоги, гарантії адвокатської діяльності, регламентує вимоги до договору про надання правової допомоги.

Разом з тим процесуальне законодавство допускає розширене тлумачення можливості надання правової допомоги й іншими суб'єктами, які не є адвокатами, що не узгоджується з наведеними вище законодавчими актами та не містить жодних гарантій для клієнтів стосовно кваліфікаційних вимог для представників в суді, гарантій їх незалежності та кваліфікаційного рівня.

2. Мета і шляхи її досягнення

З метою узгодження чинних процесуальних кодексів з приписами Конституції України та Закону України "Про судоустрій і статус суддів" пропонується проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері надання правової допомоги" (далі - проект Закону), який розроблено з метою практичної реалізації конституційного припису, відповідно до якого функція надання правової допомоги при вирішенні справ у судах покладено на адвокатуру.

Цієї мети пропонується досягнути шляхом внесення відповідних змін до низки законодавчих актів.

З метою реалізації головної мети проект Закону спрямований й задля досягнення низки інших цілей, зокрема: унеможливлення введення клієнтів в оману використанням слова "адвокат" у назвах юридичних осіб, не пов'язаних з адвокатською діяльністю, страхування цивільної відповідальності адвокатів, які надають правову допомогу в судах, підвищення якості судочинства шляхом обмеження кола представників здебільшого адвокатами, тобто юристами, які мають певний кваліфікаційний рівень, діяльність яких, крім закону, обмежена правилами адвокатської етики, і які мають певні гарантії від втручання сторонніх осіб в порівнянні з іншими суб'єктами.

Запровадження інституту управління коштами клієнта адвокатом дозволить оптимізувати витрати часу та адміністрування клієнтом, зокрема, судових витрат, оскільки такі витрати зможе нести адвокат за рахунок і в інтересах клієнта.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання основними є такі нормативно-правові акти:

Конституція України; Закон України "Про судоустрій і статус суддів"; Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"; Цивільний процесуальний кодекс України; Господарський процесуальний кодекс України; Кодекс адміністративного судочинства України.

Проект Закону відповідає Конституції України, узгоджується з іншими актами такої самої юридичної сили.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат із Державного та місцевих бюджетів України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством юстиції України, Національною асоціацією адвокатів України.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій із громадськістю.

9. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Прийняття законопроекту сприятиме підвищенню якості надання правової допомоги та якості судочинства, рівноправного статусу сторін у судовому процесі, а також підвищить престиж представників захисту.

 

Від імені авторського колективу: Р. Хрустенко

Опрос