Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Основные направления реформирования украинской таможни (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 15.05.2014

Основні напрями реформування української митниці

Вступ

Угода про Асоціацію з ЄС вимагає безумовного впровадження низки положень митного законодавства ЄС (протягом 1 - 3 років). Зокрема, в митне законодавство України повинні бути імплементовані 70 - 80 % положень Митного кодексу ЄС.

Важливим показником розбудови митної справи в Україні є взаємодія між митними органами та платниками податків. Першим кроком в напрямку реалізації діалогу між митними органами та бізнесом стало підписання Меморандуму про взаєморозуміння, у якому митні органи спільно з діловими колами узгодили основні напрямки вдосконалення митної справи.

Не менш важливим фактором для вдосконалення митної системи України є автоматизація процедур митного оформлення товарів, тобто максимальне виключення "людського фактору" при здійсненні митних процедур (обліку, аналізу ризиків, відбору для пост-аудиту тощо), що має на меті значно зменшити корупційну складову в діяльності посадових осіб митниць.

Оновлення митної системи є комплексним та вкрай складним завданням, реалізація якого неможлива без системних законодавчих перетворень. Впровадження запропонованих ініціатив стане відображенням найкращого Європейського та світового досвіду в галузі митної справи та дозволить значною мірою інтегрувати положення Європейського права в національне законодавче поле.

Основні напрямки реформування української митниці передбачають ряд комплексних завдань, зокрема, підвищення рівня довіри з боку бізнесу та впровадження громадського контролю за діяльністю митних органів. Одним з ключових стратегічних завдань визначено боротьбу з "сірим" та контрабандним імпортом товарів та їх подальшою реалізацією на внутрішньому ринку, що створить для бізнесу однакові умови та дозволить сконцентрувати зусилля митних органів на боротьбі з переміщенням через митний кордон України заборонених товарів (зброї, наркотиків тощо).

II. Напрямки реформування української митниці

15 квітня 2014 Міністерством доходів і зборів підписано Меморандум про взаєморозуміння з представниками найбільших бізнес-об'єднань України - Американською торгівельною палатою в Україні та Європейською бізнес асоціацією.

Підписання цього Меморандуму стало справжнім проривом у багаторічній історії відносин бізнесу та української митниці. Меморандум розроблений за безпосередньої участі міжнародних експертів митної справи та враховує досвід підписання подібних меморандумів у рамках Всесвітньої Митної Організації. Даний Меморандум передбачає низку практичних заходів, з яких повинно починатися реформування митної справи в Україні.

Програма реформування української митниці (далі - Програма) передбачає спільно з представниками бізнес-кіл вжиття таких першочергових пріоритетів.

1. Громадська оцінка керівників митних органів

Бізнес-спільнота має публічно надавати громадську оцінку посадовим особам, які займають керівні посади в митних органах. Запровадження такої оцінки дозволить удосконалити кадрову політику митних органів, сприятиме очищенню митної служби від корупції.

Для цього існує потреба створення в митницях громадських рад, метою яких буде громадський контроль за діяльністю митниць в регіонах.

2. Побудова комунікацій з бізнесом

Здійснення митної політики в Україні повинно бути якомога прозорим та ґрунтуватися на постійному діалозі бізнесу з українською митницею. Цьому сприятиме систематичне залучення представників бізнесу до участі в реформуванні митної справи. Одним із прикладів відкритого діалогу має бути участь представників бізнесу у внутрівідомчих нарадах та заходах. Сумлінні суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності отримають можливість оперативно вирішувати всі нагальні проблеми митного контролю через спеціально уповноважених контактних осіб митниці.

Не менші вигоди від комунікацій з бізнесом отримає і українська митниця, зокрема це стосується всебічного обміну між митними органами та компаніями інформацією (починаючи від вартості товарів у офіційних імпортерів - до оперативної інформації про можливі митні правопорушення). Представники бізнесу та митниць повинні проводити робочі зустрічі на постійній (щомісячній) основі, обговорювати досягнутий прогрес у реформуванні митної справи, а також вносити та реалізовувати конкретні практичні пропозиції щодо покращення ситуації.

3. Побудова ефективної функціональної структури української митниці

Існує нагальна потреба вдосконалення функціональної структурі української митниці для підвищення ефективності її діяльності. Зокрема робота української митниці повинна бути сконцентрована на посиленні ролі аналітичної діяльності у сфері митної справи, ризикоорієнтованому підході та використанні методів митного пост-аудиту.

Саме на цих принципах має базуватися діяльність української митниці, із урахуванням рекомендацій ВМО та положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

4. Протидія корупції

Враховуючи потребу щонайшвидшого викорінення корупційних проявів, протидія цьому явищу має здійснюватися за безпосередньої участі як бізнесу (через процедури громадського контролю), так і самої митниці, у тому числі шляхом створення системи оперативного реагування на випадки порушень законодавства у митницях.

Не менш важливим є питання кадрового очищення лав української митниці від співробітників, які були залучені до корупційних схем. Можливим шляхом досягнення позитивного ефекту в цьому напрямку має бути:

- залучення випускників вищих навчальних закладів з метою їх навчання та надання їм реальних перспектив кар'єрного зростання;

- кадрові підвищення діючих співробітників, які не заплямували себе в корупційних оборудках;

- створення ефективної системи кадрового резерву;

- належна оплата праці співробітників митниць.

5. Спрощення митних процедур

Українська митниця та бізнес-спільнота повинна співпрацювати між собою при імплементації кращого світового досвіду та правозастосовних практик (наприклад, інститут уповноваженого економічного оператора, рекомендації ВМО з питань митної оцінки і класифікації товарів тощо) до вітчизняного митного законодавства.

Ці зміни повинні бути також спрямовані на подальше спрощення митних формальностей, скорочення переліку документів при митному оформленні тощо.

Під час напрацювання таких змін та нових проектів нормативно-правових актів, бізнес і митниця будуть плідно співпрацювати у рамках спеціально створених робочих груп.

6. Автоматизація митної справи

Українська митниця та бізнес мають прагнути підвищити роль сучасних електронних технологій у державній митній справі, удосконалюючи процедури електронного декларування товарів та електронного документообігу.

Автоматизація та ефективна обробка даних про товари у митних деклараціях та податковій звітності (після внесення відповідних змін до законодавства) дозволить запровадити ефективну систему контролю за рухом товарів по всьому ланцюгу поставок (від митного оформлення до реалізації кінцевому споживачу, і навпаки), що не повинно призвести до посилення адміністративного навантаження на платників податків.

Першочергові заходи, необхідні для реалізації Програми:

1. Створення Консультативної ради, в яку будуть входити експерти бізнес-кіл та керівники основних напрямків здійснення державної митної справи (митна вартість, декларування та митний контроль, аналіз ризиків тощо).

Функціями Консультативної ради буде прийняття консультативних рекомендацій стратегічного характеру у напрямку реформування державної митної справи в Україні, винесення на обговорення практичних рекомендацій щодо реформування митної справи та удосконалення митного законодавства.

2. Створення Наглядової ради у склад якої будуть входити представники Європейської бізнес асоціації, Американської торгівельної палати та інших представників бізнесу.

Основними функціями цієї ради буде здійснення моніторингу діяльності керівників митниць та забезпечення зворотного зв'язку відносно реформ, що здійснюватимуться в українській митниці.

3. Створення тематичних робочих груп, із залученням експертів бізнес-кіл.

Метою цих груп буде розробка конкретних пропозицій по внесенню змін до законодавства.

В результаті виконання першочергових заходів Програми повинна бути розроблена "Концепція реформування української митниці", а також запроваджений План її реалізації на 2014 - 2015 рр.

III. Стратегічне реформування митної служби та державної митної справи

Стратегічна реформа митної справи безпосередньо пов'язана з необхідністю виконання умов Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, інвестицій в модельні реформи та підтримку міжнародних донорів. Така стратегічна реформа у тому числі має ґрунтуватися на наступних керівних принципах, які мають бути втілені в концепції реформування української митниці:

1. Діяльність української митниці має оцінюватися на основі системи розроблених Ключових показників ефективності.

2. Подальше спрощення митних процедур в Україні у якості одного із наслідків матиме підвищення позицій України у різноманітних міжнародних рейтингах інвестиційної привабливості та легкості ведення транскордонної торгівлі.

3. Реформування української митниці є невід'ємним елементом інтеграції України до зони вільної торгівлі з ЄС.

4. Сама можливість вчинення корупційних діянь має викорінюватися з використанням механізмів громадського контролю та тотальної автоматизації митних процедур.

5. Пріоритетом діяльності української митниці повинна стати ефективна боротьба з переміщенням заборонених предметів (зброя, наркотики тощо). Це буде можливим після унеможливлення реалізації на українському ринку товарів "сірого" та контрабандного імпорту.

Досягнення зазначених напрямів є ціллю повномасштабного реформування української митниці. З метою створення підґрунтя для досягнення зазначених результатів необхідне вжиття таких заходів:

1. Розробка проекту внесення змін до Митного кодексу України, направленого на імплементацію положень митного законодавства ЄС, як це передбачено положеннями Угоди про Асоціацію.

2. Розробка моделі кадрової реформи, яка буде передбачати конкретну основу служби та включати створення системи кадрового обліку, впровадження заходів по автоматизації процедур атестації і підвищення кваліфікації, перегляд принципів формування оплати праці. В рамках даного заходу досягнуто принципової домовленості з компанією "Ернст енд Янг" (EY) по донорській допомозі в вигляді проведення високорівневого дослідження принципів та розмірів оплати праці посадових осіб митної служби.

3. Здійснення спільно з податковою службою розробки концепції системи автоматизованого контролю, призначеної для раннього виявлення ризиків введення в торгівельний обіг незаконно ввезених товарів, що виключить можливість використання тіньових схем при ввезенні товарів.

4. За умови отримання донорської допомоги, проведення глибокого аудиту бізнес-процесів митної служби та розробка моделі трансформації митної служби протягом найближчого часу (2014 - 2015 рр.).

5. Залучення міжнародної технічної допомоги для підвищення ефективності діяльності української митниці.

  

____________

Опрос