Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О туризме" относительно усовершенствования положений с учетом опыта регулирования рынка туристических услуг в государствах - членах Европейского Союза (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 28.03.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо удосконалення положень з урахуванням досвіду регулювання ринку туристичних послуг у державах - членах Європейського Союзу

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 13, ст. 180; 2009 р., N 38, ст. 535; 2010 р., N 49, ст. 567; 2011 р., N 11, ст. 69; 2012 р., N 40, ст. 477; 2013 р., N 38, ст. 502) такі зміни:

1) у статті 1:

в абзаці четвертому слова "(послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо)" замінити словами "(послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, організації конференцій, семінарів, виставок, реалізації сувенірної продукції, характерних та супутніх туристичних послуг)";

доповнити статтю абзацом такого змісту:

"екскурсійна діяльність - діяльність з організації подорожей, тривалість яких не перевищує 24 години, у супроводі екскурсовода (гіда-перекладача) за заздалегідь складеним та затвердженим маршрутом для ознайомлення з пам'ятками історії, культури, об'єктами туристичного показу та відвідувань тощо.";

2) у статті 5:

у частині другій:

абзаци другий і третій викласти в такій редакції:

"туристичні оператори (далі - туроператори) - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, для яких виключною діяльністю є організація в'їзного, внутрішнього, виїзного туризму шляхом формування, просування та реалізації туристичних продуктів (послуг) туристам (замовникам), а також діяльність із надання (реалізації) характерних та супутніх туристичних послуг та товарів і які в установленому порядку отримали ліцензію на туроператорську діяльність;

туристичні агенти (далі - турагенти) - юридичні особи, створені згідно із законодавством України, а також фізичні особи - підприємці, які надають туроператорам посередницькі послуги щодо просування та реалізації туристичних продуктів (послуг) туристам (замовникам); діяльності з надання (реалізації) характерних та супутніх туристичних послуг та товарів шляхом укладення договорів на туристичне обслуговування від імені туроператорів. У відносинах з туристами (замовниками) турагенти діють від імені туроператорів як комерційні агенти. Турагенти мають право надавати посередницькі послуги туроператорам на підставі та на виконання агентських договорів, що встановлюють відповідальність туроператора та турагента за невиконання їх зобов'язань за договором, у тому числі відповідальність перед туристами за неналежне надання туристичних послуг;";

в абзаці п'ятому слова "і які в установленому порядку отримали дозвіл на право здійснення туристичного супроводу" виключити;

частину третю викласти в такій редакції:

"Перелік посад фахівців туристичного супроводу та кваліфікаційні вимоги до них визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин.";

3) доповнити Закон статтею 51 такого змісту:

"Стаття 51. Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності

Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності є автоматизованою базою даних, формування якої передбачає формування, ведення (оброблення, систематизацію, зберігання, захист) і надання відомостей про суб'єктів туристичної діяльності.

Відомості про суб'єктів туристичної діяльності вносяться до Державного реєстру суб'єктів туристичної діяльності безоплатно на підставі декларацій, що подаються такими суб'єктами.

Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності формується з метою:

ведення обліку суб'єктів туристичної діяльності;

надання безпечних та якісних туристичних послуг;

забезпечення споживачів туристичних послуг достовірною інформацією про суб'єктів туристичної діяльності;

автоматизованого оброблення інформації про суб'єктів туристичної діяльності;

надання довідкової інформації споживачам туристичних послуг.

Формування і ведення Державного реєстру суб'єктів туристичної діяльності та надання інформації з Реєстру здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері туризму, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму.";

4) в абзаці сьомому частини другої статті 6 слова ", видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу" виключити;

5) у статті 7 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі туризму" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму";

6) статтю 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері туризму

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму:

визначає пріоритетні напрями та здійснює заходи щодо формування та реалізації державної політики у сфері туризму;

затверджує стратегію розвитку туризму;

бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів у сфері туризму, затверджує в межах своєї компетенції нормативно-правові акти, узагальнює практику застосування законодавства у сфері туризму, вносить пропозиції щодо його удосконалення;

затверджує за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики економічного і соціального розвитку, критерії відповідності об'єктів туристичної інфраструктури певній категорії;

розробляє та затверджує форму свідоцтва про встановлення категорії об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо);

затверджує порядок оформлення ваучера на надання туристичних послуг та його використання;

затверджує перелік посад фахівців туристичного супроводу, кваліфікаційні вимоги до них;

затверджує правила користування готелями та аналогічними засобами розміщення і надання готельних послуг;

координує та здійснює методологічне забезпечення діяльності структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань туризму;

затверджує форму звітності суб'єктів туристичної діяльності;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

2. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері туризму:

забезпечує реалізацію державної політики у сфері туризму;

здійснює підготовку пропозицій щодо формування державної політики у сфері туризму;

бере участь у створенні організаційно-правових та економічних механізмів реалізації державної політики у сфері туризму;

узагальнює практику застосування законодавства з питань туризму та розробляє пропозиції щодо його вдосконалення;

видає ліцензії на право провадження туроператорської діяльності;

здійснює контроль за додержанням ліцензійних умов провадження туроператорської діяльності;

встановлює відповідні категорії об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо);

видає свідоцтва про встановлення об'єктам туристичної інфраструктури (готелям, іншим об'єктам, призначеним для надання послуг з розміщення, закладам харчування, курортним закладам тощо) відповідної категорії;

веде реєстр свідоцтв про встановлення категорій об'єктам туристичної інфраструктури;

організовує поширення соціальної реклами у сфері туризму;

організовує створення загальнодержавної інформаційної мережі у туристичній сфері;

формує та веде Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності;

організовує ведення обліку туристичних ресурсів України, забезпечує їх раціональне використання та охорону;

забезпечує розвиток в'їзного та внутрішнього туризму;

бере участь у підготовці навчальних планів і програм навчання фахівців у сфері туризму, їх професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації;

у межах компетенції бере участь у здійсненні рятувальних заходів на об'єктах туристичних відвідувань;

вносить пропозиції щодо розроблення стандартів, діяльності з сертифікації у проведенні робіт з підтвердження відповідності в законодавчо регульованій сфері;

організовує та виконує роботи із стандартизації та сертифікації туристичних послуг;

вносить пропозиції щодо розроблення програм облаштування транспортних магістралей об'єктами туристичної інфраструктури;

готує та поширює інформацію про Україну та її туристичні можливості на міжнародному туристичному ринку та всередині держави, зокрема шляхом організації виставок, методичних і науково-практичних семінарів, ярмарків, конференцій, семінарів, а також участі в них як в Україні, так і за кордоном;

забезпечує виконання функцій технічного регулювання та розроблення технічних регламентів об'єктів туристичної інфраструктури і туристичних ресурсів;

представляє в межах компетенції державу в міжнародних туристичних організаціях і на міжнародних заходах з туризму;

за дорученням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму, бере в установленому порядку участь у роботі міжнародних туристичних організацій і в міжнародних заходах з туризму;

вживає заходів щодо розширення міжнародного співробітництва, утвердження України на світовому туристичному ринку;

бере участь у реалізації державної інвестиційної політики у сфері туризму;

вносить пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та статистичної інформації у сфері туризму;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

3. Інші центральні органи виконавчої влади в межах своїх повноважень:

забезпечують реалізацію державної політики у сфері туризму;

здійснюють підготовку пропозицій щодо реалізації державної політики у сфері туризму.";

7) у частині першій статті 11:

абзац сьомий виключити;

в абзацах восьмому, чотирнадцятому і п'ятнадцятому слова "центральний орган виконавчої влади в галузі туризму" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері туризму," у відповідному відмінку;

8) у статті 16:

частину п'яту виключити;

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Для туристів, які виїжджають до іншої країни, мінімальний розмір страхової суми щодо надання медичної допомоги туристам і відшкодування їх витрат у разі настання страхового випадку становить не менше ніж 30000 євро, а щодо страхування від нещасного випадку - не менше ніж 3000 євро на одну особу.";

9) статтю 17 викласти в такій редакції:

"Стаття 17. Ліцензування туристичної діяльності

З метою створення рівних можливостей для суб'єктів туристичної діяльності на ринку туристичних послуг та забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, захисту навколишнього природного середовища, підвищення рівня туристичного обслуговування здійснюється ліцензування туроператорської діяльності.

Загальний розмір частки туроператора в статутному фонді інших туроператорів України не може перевищувати 20 відсотків їх статутного фонду.

Туроператор може провадити діяльність виключно за наявності фінансового забезпечення, дійсного на весь період дії укладених ним договорів на туристичне обслуговування.

Суб'єкт господарювання не має права у своїй назві використовувати слово "туроператор" без отримання ним ліцензії на провадження туроператорської діяльності. Туроператор може також провадити турагентську діяльність.

Не може бути видана ліцензія на провадження туроператорської діяльності суб'єкту господарювання із назвою, тотожною назві іншого суб'єкта господарювання, якому ліцензія видана раніше і інформація про нього внесена до відповідного реєстру.";

10) у статті 191:

у пункті 3 частини другої слова ", відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, строки і порядок оплати готельного обслуговування" замінити словами "на підставі інформації, наданої власником або уповноваженою ним особою, матеріально-технічне оснащення оплаченого туристом (замовником) номера, основні послуги засобу розміщення, що включені у вартість проживання, та додаткові послуги, що оплачуються окремо";

частину третю викласти в такій редакції:

"Туроператор несе відповідальність за дотримання умов надання комплексу туристичних послуг, про які був поінформований споживач до укладення договору на туристичне обслуговування, крім випадків, коли про зміну таких умов споживачу повідомлено до укладення договору або якщо зміни внесено на підставі угоди, укладеної між сторонами договору. У разі зміни умов надання комплексу туристичних послуг, про які було повідомлено туристу (замовнику) до укладення договору, туроператор зобов'язаний повернути туристу (замовнику) різницю вартості туристичних послуг, якщо внаслідок такої зміни вартість будь-якої туристичної послуги, що надається, є меншою порівняно з первинним замовленням споживача.";

у частині четвертій:

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) туроператора, його місцезнаходження, поштові реквізити, контактний телефон, наявність ліцензії на провадження туроператорської діяльності та інші відомості відповідно до законодавства про захист прав споживачів;";

доповнити частину пунктом 31 такого змісту:

"31) турагента, його місцезнаходження, поштові реквізити, контактний телефон, документ, що підтверджує право здійснення комерційного посередництва від імені туроператора, та інші відомості відповідно до законодавства про захист прав споживачів;";

у пункті 10 слова "на випадок його неплатоспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення" замінити словами ", строк його дії, умови здійснення виплат та відомості про банк або іншу кредитну установу, яким воно надано";

11) у статті 20:

у частині першій слова "іншої сторони (туриста) комплекс туристичних послуг (туристичний продукт), а турист" замінити словами "туриста (замовника) туристичний продукт, а турист (замовник)";

частину третю викласти в такій редакції:

"Договір на туристичне обслуговування, укладається в письмовій чи електронній формі, в тому числі шляхом видачі електронного ваучера.";

пункт 10 частини четвертої викласти в такій редакції:

"10) режим в'їзду до країни тимчасового перебування (необхідність отримання візи);";

частини восьму і дев'яту викласти в такій редакції:

"Туроператор протягом одного календарного дня з дня, коли йому стало відомо про зміну обставин, якими сторони керувалися під час укладення договору на туристичне обслуговування, повідомляє туристу (замовнику) про таку зміну обставин з метою надання йому можливості відмовитися від виконання договору без відшкодування упущеної вигоди туроператору або внести зміни до договору, змінивши ціну туристичного обслуговування.

Туроператор (безпосередньо або через турагента) вправі відмовитися від виконання договору лише за умови повного відшкодування туристу (замовнику) збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання договору, крім випадку, коли це відбулося з вини туриста (замовника), або туроператором не отримано оплату за реалізований туристичний продукт (послуги).";

12) у статті 23:

в абзаці другому частини другої слово "(дозволу)" виключити;

у частині четвертій слова "центральним органом виконавчої влади в галузі туризму" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму";

13) доповнити Закон статтею 231 такого змісту:

"Стаття 231. Комерційне посередництво у сфері туризму

Турагенти провадять діяльність з надання туроператорам послуг комерційного посередництва шляхом укладення договорів на туристичне обслуговування з туристами (замовниками) від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок туроператора.

Права і обов'язки, відповідальність сторін та інші умови договору між туроператором та турагентом визначаються відповідно до Господарського кодексу України, якщо інше не встановлено агентським договором між ними або цим Законом.

Під час укладення та виконання агентських договорів сторони повинні дотримуватися таких вимог:

посередництво з реалізації туристичного продукту туроператорів здійснюється турагентом виключно шляхом вчинення дій, передбачених агентським договором;

турагент зобов'язаний надати туристу (замовнику) інформацію про свій статус комерційного агента та документ, який підтверджує такий статус.

Туроператор зобов'язаний оприлюднити на своєму офіційному веб-сайті перелік турагентів, які уповноважені ним на укладення договорів на туристичне обслуговування.

Туроператор зобов'язаний надати турагенту, а турагент зобов'язаний надати туристу (замовнику) за його вимогою, письмове або в електронному вигляді підтвердження туроператора про отримання оплати за договором на туристичне обслуговування із зазначенням дати та розміру отриманих коштів. Таке підтвердження має бути завірене підписом відповідальної посадової особи та печаткою туроператора.";

14) у частині другій статті 24:

в абзаці четвертому слова ", а у випадках, визначених цим Законом, також мають відповідні дозволи на право здійснення туристичного супроводу" виключити;

доповнити частину абзацом такого змісту:

"подавати звітність про свою діяльність.";

15) в абзаці четвертому частини першої статті 25 слово "дозволів," виключити, а після слів "передбачена законодавством" доповнити словами ", а також про внесення відомостей про суб'єкта туристичної діяльності до Державного реєстру суб'єктів туристичної діяльності";

16) у статті 26:

частину третю викласти в такій редакції:

"Центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері туризму, беруть участь у підготовці навчальних планів і програм навчання фахівців у сфері туризму, їх професійній підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації.";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму, затверджує перелік посад фахівців туристичного супроводу, кваліфікаційні вимоги до них.";

17) у частині третій статті 27 слова "центральним органом виконавчої влади в галузі туризму" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму";

18) у частині другій статті 30:

абзац другий викласти в такій редакції:

"провадження туроператорської діяльності без отримання відповідної ліцензії або порушення ліцензійних умов;";

в абзаці третьому слова "та не мають відповідні дозволи на право здійснення туристичного супроводу у випадках, визначених цим Законом" виключити;

доповнити частину абзацом такого змісту:

"провадження на території України посередницької діяльності з укладення договорів на туристичне обслуговування від імені або за дорученням іноземних суб'єктів туристичної діяльності.";

19) у частині третій статті 35 слова "центральний орган виконавчої влади в галузі туризму" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму";

20) у першому реченні частини другої статті 36 слова "центрального органу виконавчої влади в галузі туризму" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму,";

21) частини другу і четверту статті 37 викласти в такій редакції:

"Іноземні юридичні та фізичні особи можуть провадити туристичну діяльність на території України шляхом утворення юридичних осіб відповідно до законодавства України або після проходження відповідних реєстраційних та інших передбачених законодавством України процедур.";

"Посередницька діяльність на території України з укладення договорів на туристичне обслуговування від імені або за дорученням іноземних суб'єктів туристичної діяльності не допускається. Така діяльність може провадитися лише через туроператорів, утворених відповідно до законодавства України.";

22) у тексті Закону України слова "галузі туризму", "галузі туристичної діяльності" та "туристичної галузі" замінити відповідно словами "сфері туризму" "сфері туристичної діяльності" та "туристичної сфери".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Туроператори, які отримали ліцензії до дня опублікування цього Закону, повинні привести свою діяльність у відповідність з вимогами цього Закону не пізніше ніж через шість місяців з моменту набрання ним чинності.

4. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо удосконалення положень з урахуванням досвіду регулювання ринку туристичних послуг у державах - членах Європейського Союзу"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо удосконалення положень з урахуванням досвіду регулювання ринку туристичних послуг у державах-членах Європейського Союзу" (далі - проект Закону) розроблено Державним агентством України з туризму та курортів на виконання підпункту 183.2 пункту 183 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2013 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 N 128.

З метою врахування європейського досвіду регулювання ринку туристичних послуг та громадської думки під час розроблення проекту Закону Держтуризмкурорт звернувся до представництв України в Євросоюзі та провів відповідні круглі столи.

Проаналізовано інформацію, яка надійшла від дипломатичних представництв України з 21 із 28 країн Євросоюзу щодо регулювання діяльності туристичних операторів і ринку туристичних послуг.

Разом з тим на сьогодні мінімальний розмір фінансового забезпечення відповідальності туроператора перед туристами становить суму, еквівалентну не менше ніж 20000 євро, турагента - не менше ніж 2000 євро. Розмір фінансового забезпечення туроператора, який надає послуги виключно з внутрішнього та в'їзного туризму, становити суму, еквівалентну не менше ніж 10000 євро.

Зазначені розміри фінансового забезпечення цивільної відповідальності туроператорів та турагентів не покривають збитки, завдані туристам у разі часткового ненадання вартості послуг, у разі, якщо тур не відбувся взагалі, компенсації витрат, необхідних для повернення туристів з місця тимчасового перебування у разі надзвичайних ситуацій та інших обставин непереборної сили.

Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів" держава забезпечує споживачам захист їх прав, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності.

Отже, з метою посилення захисту прав споживачів туристичних послуг, які виїжджають до іншої країни та користуються послугами туроператорів та турагентів, пропонується встановити мінімальний розмір страхової суми за договорами медичного страхування, у розмірі не менше ніж 30000 євро, а за договорами страхування від нещасного випадку - не менше ніж 3000 євро на одну особу, як це запропоновано представниками туристичного ринку і страховими компаніями та передбачено в пункті 3 статті 15 Візового кодексу Європейського Союзу.

Крім того, Законом України "Про перелік документів дозвільного характеру", який набрав чинності 01.01.2012, затверджено вичерпний перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, до якого не увійшов дозвіл на право здійснення туристичного супроводу.

Згідно із статтею 1 Закону забороняється вимагати від суб'єктів господарювання отримання документів дозвільного характеру, необхідність отримання яких не передбачена законом та які не внесені до Переліку, затвердженого цим Законом.

З метою приведення Закону України "Про туризм" у відповідність до Закону України "Про перелік документів дозвільного характеру" в частині виключення із сфери його дії дозволу на право здійснення туристичного супроводу, проектом Закону передбачено скасування необхідності видачі дозволу на право здійснення туристичного супроводу.

Також у зв'язку із приведенням у відповідність до Цивільного кодексу України запропоновано внести зміни до статті 37 Закону України "Про туризм".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону є забезпечення захисту законних прав та інтересів громадян України, які здійснюють туристичні подорожі за кордон, та іноземних туристів в Україні, мінімізація негативних наслідків у разі виникнення непередбачуваних ситуацій, шляхом удосконалення державного регулювання сфери туризму.

Проект Закону направлено на посилення захищеності законних прав та інтересів туристів та суб'єктів туристичної діяльності, шляхом удосконалення державного регулювання сфери туризму, підвищення прозорості туристичної діяльності шляхом створення Державного реєстру суб'єктів туристичної діяльності, який буде джерелом інформації для споживачів туристичних послуг, а також суб'єктів господарювання щодо основних даних про туроператорів, турагентів, гідів, екскурсоводів, тощо.

Прийняття проекту Закону забезпечить захищеність прав громадян України, які здійснюють туристичні подорожі закордон, в частині гарантування наявності достатнього страхового покриття при настанні страхових випадків з медичного страхування та страхування від нещасних випадків, а також раціональне використання туристичних ресурсів, застосування європейських підходів до механізму фінансового забезпечення туроператорів та турагентів, встановлення фінансових гарантій за договорами медичного страхування туристів.

3. Правові аспекти

Проект Закону розроблено на виконання підпункту 183.2 пункту 183 Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2013 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12.03.2013 N 128.

У даній сфері правового забезпечення діють Конституція України, Цивільний кодекс України, закони України "Про туризм", "Про захист прав споживачів", "Про перелік документів дозвільного характеру", Укази Президента України від 08.04.2011 N 444 "Про Положення про Державне агентство України з туризму та курортів" та від 12.05.2011 N 581 "Про Положення про Міністерство інфраструктури України".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткового фінансування з державного бюджету. Державний реєстр суб'єктів туристичної діяльності створюватиметься Держтуризмкурортом та фінансуватиметься за рахунок бюджетних коштів за бюджетною програмою КПКВК 3109020 "Фінансова підтримка розвитку туризму, створення умов безпеки туристів, розбудови туристичної інфраструктури міжнародних транспортних коридорів та магістралей в Україні".

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження із Міністерством інфраструктури, Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством юстиції, Антимонопольним комітетом, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Держтуризмкурортом щодо проекту Закону проводились консультацій з громадськістю.

22.05.2013 та 10.06.2013 проведено круглі столи за участю представників туристичних операторів та асоціацій у сфері туризму, включаючи представників Громадських рад при Мінінфраструктури та Держтуризмкурорті, на яких обговорювались пропозицій щодо необхідних змін до законодавства. За результатами обговорення проблемних питань, які існують на сьогодні у сфері туризму, отримано 10 письмових пропозицій від туроператорів і профільних асоціацій щодо внесення змін та доповнень до Закону України "Про туризм".

15.07.2013 проект Закону було розміщено на офіційному веб-сайті Держтуризмкурорту для громадського обговорення. Держтуризмкурортом за результатами громадського обговорення і попереднього розгляду отримано пропозиції та зауваження від Нацкомфінпослуг, Антимонопольного комітету, Міністерства курортів і туризму АРК, КМДА і 7 суб'єктів туроператорської діяльності, які відображено в проекті Закону.

Також, Держтуризмкурортом 19.09.2013 в Мінінфраструктури проведено узгоджувальну нараду з метою обговорення проблемних питань проекту Закону, за участю представників АМК, Мінекономрозвитку, Нацкомфінпослуг.

23.09.2013 доопрацьований проект було розміщено на офіційному веб-сайті Держтуризмкурорту та отримано 4 пропозиції до проекту від суб'єктів туроператорської діяльності: АЛТУ, АТКіС, УФУ, ТО Ю-тур, які враховані частково.

Разом з тим 26.09.2013 Держтуризмкурортом проведено нараду з представниками туристичного ринку, страхових компаній, Держпідприємництва, на якій обговорено проблемні питання, що виникають при наданні туроператорами послуг на туристичне обслуговування.

Суб'єктами туроператорської діяльності надано понад 100 пропозицій та зауважень, які опрацьовані Держтуризмкурортом, з них: 4 від асоціацій АЛТУ, АТКіС, УФУ, Асоціації готельних об'єднань та готелів міст України; 94 від суб'єктів туристичної діяльності (юридичні особи та ФОП); також від Американської торгової палати в Україні, Комітету з питань туризму Громадської ради при Міністерстві інфраструктури України.

Більшість суб'єктів туроператорської діяльності запропонували залишити банківську гарантію в тому розмірі, який визначено Законом України "Про туризм", не встановлювати строки для туроператорів щодо приведення своєї діяльності у відповідність до вимог закону у календарному вираженні (6 місяців), відновлення ліцензування турагентської діяльності та не встановлення банківської гарантії для них.

Враховуючи характер та значний обсяг зауважень та пропозицій, Держтуризмкурортом доопрацьований проект Закону повторно обговорено 12.10.2013 на круглому столі з метою усунення суперечностей в рамках роботи II-го Київського міжнародного туристичного форуму.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону посилить захищеність законних прав та інтересів туристів та суб'єктів туристичної діяльності, шляхом удосконалення державного регулювання сфери туризму, підвищення прозорості туристичної діяльності шляхом створення Державного реєстру суб'єктів туристичної діяльності, який буде джерелом інформації для споживачів туристичних послуг, а також суб'єктів господарювання щодо основних даних про туроператорів, турагентів, гідів, екскурсоводів, забезпечить захищеність прав громадян України, які здійснюють туристичні подорожі закордон, в частині гарантування наявності достатнього страхового покриття при настанні страхових випадків з медичного страхування та страхування від нещасних випадків, а також раціональне використання туристичних ресурсів, застосування європейських підходів до механізму фінансового забезпечення туроператорів та турагентів, встановлення фінансових гарантій за договорами медичного страхування туристів.

 

Голова Держтуризмкурорту

О. О. Шаповалова

Опрос