Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Проект регламента Европейского Парламента и Совета относительно сокращения или отмены таможенных сборов на товары, происхождением из Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 11.03.2014

ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ
стосовно скорочення або скасування митних зборів на товари, що походять з України

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1. ЗМІСТ ПРОПОЗИЦІЇ

21 листопада 2013 року Україна оголосила про припинення підготовки до підписання Угоди про асоціацію, у тому числі щодо поглибленої та всеохоплюючої Зони вільної торгівлі (ЗВТ) з ЄС.

Враховуючи недавні безпрецедентні події в країні, питання безпеки, політичні та економічні проблеми, що стоять перед Україною, 6 березня 2014 року Європейська Рада заявила про свій намір підтримати економічну стабілізацію країни за допомогою пакету заходів, у тому числі надання автономних торговельних преференцій.

Цей захід дозволить Європейському Союзу здійснити одностороннє скорочення або скасування митних зборів на товари, що походять з України, відповідно до Графіка поступок, викладених в Додатку 1-А до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

2. РЕЗУЛЬТАТИ КОНСУЛЬТАЦІЙ ІЗ ЗАЦІКАВЛЕНИМИ СТОРОНАМИ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ

Не застосовується.

3. ЮРИДИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРОПОЗИЦІЇ

Правовою основою для цієї пропозиції є Стаття 207(2) Договору про функціонування Європейського Союзу.

4. БЮДЖЕТНІ НАСЛІДКИ

Європейський Союз оцінює втрати від митних надходжень обсягом 487 млн. євро (брутто) на рік. Тим не менше, ці цифри є оцінкою та можуть бути змінені із урахуванням зміни економічної ситуації в Україні.

ПРОПОЗИЦІЇ ДО РЕГЛАМЕНТУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ І РАДИ
щодо скорочення або скасування митних зборів на товари, що походять з України

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу, та зокрема статті 207 (2) Конвенції,

Беручи до уваги пропозицію Європейської Комісії,

Після передачі проекту законодавчого акту в національний Парламент,

Діючи відповідно до звичайної законодавчої процедури,

Зважаючи:

(1) Україна є пріоритетною країною - партнером в рамках Європейської Політики Сусідства (ЄПС) та Східного партнерства. Європейський Союз заінтересований в поглибленні відносин з Україною шляхом простого двостороннього співробітництва, охоплюючи поступово прогрес на шляху до політичної асоціації та економічної інтеграції. У цьому відношенні, протягом 2007 - 2011 років велися переговори між Європейським Союзом та Україною щодо Угоди про асоціацію, у тому числі поглибленої та всеохоплюючої Зона вільної торгівлі (ЗВТ), яка, в свою чергу, була парафована обома сторонами в 2012 році. Відповідно до положень ЗВТ, Європейський Союз і Україна повинні створити зони вільної торгівлі протягом перехідного періоду не більше ніж 10 років, починаючи з моменту набрання чинності Угоди про асоціацію, відповідно до статті XXIV Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року.

(2) Враховуючи недавні безпрецедентні події в країні, питання безпеки, політичні та економічні проблеми, що стоять перед Україною, і з метою підтримки своєї економіки, доцільно не чекати набрання чинності положень Угоди про асоціацію у тому числі поглибленої та всеохоплюючої Зони вільної торгівлі (ЗВТ), але передбачати його реалізацію за допомогою автономних торговельних преференцій і почати в односторонньому порядку скорочення або скасування Союзу митних зборів на товари, що походять з України, відповідно до Графіка поступок, викладеного в Додатку 1-А до Угоди про асоціацію.

(3) 3 метою запобігання будь-якого ризику шахрайства, право на вигоду від автономних торговельних преференцій повинно залежати від дотримання Україною відповідних правил походження товарів та процедур, пов'язаних з ними, а також участі в ефективній адміністративній співпраці з ЄС. Крім того, Україна повинна утримуватися від введення нових мит або зборів, що мають еквівалентну дію або нових кількісних обмежень або заходів, що мають еквівалентний ефект або від збільшення існуючих рівнів мит або зборів або від прийняття будь-яких інших обмежень. У разі невиконання будь-якого з цих умов Комісія повинна мати право тимчасово призупинити повністю або частково надання переваг.

(4) Необхідно передбачити при повторному введенні звичайних мит з Єдиного митного тарифу на будь-які продукти, які викликають або загрожують завдати серйозних труднощів для виробників Союзу аналогічних або безпосередньо конкуруючих товарів, що підлягають розслідування Комісії.

(5) Заходи, необхідні для здійснення цього Регламенту, повинні бути прийняті відповідно до Положення (ЄС) N 182/2011 Європейського парламенту і Ради1.

____________
1 Постанова (ЄС) N 182/2011 Європейського Парламенту та Ради від 16 лютого 2011, що встановлює правила і загальні принципи, що стосуються механізмів контролю з боку держав-членів завдань Комісії виконавчих повноважень (OJ L 55, 28.2.2011, ст. 13).

(6) У зв'язку з актуальністю питання, важливо застосовувати виключення з восьми тижнів терміну, зазначеного в статті 4 Протоколу N 1 про роль національних парламентів у Європейському Союзі, що містяться в Додатку до Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу,

ПРИЙНЯЛИ ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ:

Стаття 1
Преференційні угоди

Митні збори на товари, що походять з України мають бути скорочені або скасовані згідно з Додатком I до цього Регламенту.

Стаття 2
Умови права на отримання преференційних угод

Право на вигоду від преференційних угод, що зазначені у Статті 1, підлягають:

(a) дотримання правил походження товарів та процедур, пов'язаних з ними, як це передбачено у Розділі IV Глави 2 розділу 2 Регламенту (ЄЕС) N 2454/932;

____________
2 Регламент Комісії (ЄС) N 2454/93, від 2 липня 1993 р., що встановлює положення про реалізацію Регламенту Ради (ЄЕС) N 2913/92 про створення Митного кодексу Співтовариства (OJ L 253, 11.10.93, ст. 1).

(b) дотримання методи адміністративного співробітництва, передбачених у статтях 121 і 122 Регламенту (ЄЕС) N 2454/93;

(c) участь України в ефективному адміністративному співробітництві з Союзом з метою запобігання будь-якого ризику шахрайства;

(d) стриманість України від введення нових мит або зборів, що мають еквівалентну дію, та нові кількісні обмеження або заходи, що мають еквівалентний ефект на імпорт вироблених в Союзі або від збільшення існуючих рівнів мит або зборів або від введення будь-яких інших обмежень з дня набуття чинності цього Регламенту.

Стаття 3
Доступ до тарифних квот

1. Продукти, які перераховані в Додатках II і III, можуть бути допущені до ввезення в Союз в рамках тарифних квот Союзу, викладені в цих Додатках.

2. Тарифні квоти, зазначені в статті 1, повинні бути введені Комісією відповідно до статей 308a, 308b і 308c Регламенту (ЄЕС) N 2454/93, за винятком тарифних квот для конкретних сільськогосподарських продуктів, зазначених у Додатку III.

3. Тарифні квоти для конкретних сільськогосподарських продуктів, зазначених у Додатку III повинні бути введені Комісією відповідно до правил, встановлених відповідно до статті 184 Регламенту (ЄС) N 1308/20133.

____________
3 Постанова (ЄС) N 1308/2013 Європейського парламенту та Ради від 17 грудня 2013 щодо створення спільної організації ринків сільськогосподарській продукції та скасовує Положення Ради (ЄЕС) N 922/72, (ЄЕС) N 234/79, (ЄС) N 1037/2001 та (ЄС) N 1234/2007 (OJ L 347, 20.12.2013 р., ст. 671)

Стаття 4
Тимчасове призупинення

Якщо Комісія вважає, що є достатні докази з недотримання умов, викладені у Статті 2 вона може призупинити повністю або в частині пільгових механізмів, передбачених у цих Правилах, згідно з процедурою, перевірки, згаданої в Статті 6(2).

Стаття 5
Положення щодо захисних заходів

Якщо імпорт товарів, що походять з України і включені в Додаток I, завдають або загрожують викликати серйозні труднощі для виробників Союзу аналогічних або безпосередньо конкуруючих продуктів Комісія може знову ввести звичайні мита з Єдиного митного тарифу щодо такого імпорту відповідно до умов і згідно з процедурами, викладеними у статтях 11 і 11a Регламенту Ради (ЄС) N 55/20084, які повинні застосовуватися з відповідними змінами.

____________
4 Регламент Ради (ЄС) N 55/2008 від 21 січня 2008 щодо введення автономних торгових преференцій для Республіки Молдова та про внесення змін до Регламенту (ЄС) N 980/2005 та Рішення Комісії 2005/924/ЄС (OJ L20, 24.1.2008, ст. 1).

Стаття 6
Процедура Комітету

1. Для реалізації статті 3(2) та статті 4 цього Положення, Комісія повинна бути сприяє Комітету митного кодексу порушено статтею 248а Положення (ЄС) N 2913/92. Комітет повинен бути комітет з глузду Регламенту (ЄС) N 182/2011.

2. При посиланні на даний параграф, не застосовується стаття 5 Регламенту (ЄС) N 182/2011.

Стаття 7
Набуття чинності та застосування

Цей Регламент набирає чинності на наступний день після його опублікування в

Офіційному віснику Європейського Союзу.

Він буде застосовуватись до того часу поки Угода про асоціацію між Європейським Союзом та його державами-членами, з одного боку, та Україною, з іншого боку, набуде чинності або при необхідності до її тимчасового застосування.

Його дія скасовується з 1 листопада 2014 року. Комісія повинна опублікувати в Офіційному віснику Європейського Союзу повідомлення у випадку, що цей Регламент перестане застосовуватися до 1 листопада 2014 року.

Вчинено у Страсбурзі

 

За Європейський Парламент

За Раду

Президент

Президент

Опрос