Идет загрузка документа (79 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Техническом регламенте домов, зданий, сооружений, линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и строительных изделий (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 25.03.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Технічний регламент будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та будівельних виробів

Цей Закон встановлює основні вимоги до будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури (далі - будівлі та споруди), процедур технічної апробації та декларування будівельних виробів.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) будівельний виріб - продукція, яка виготовлена та введена в обіг (розміщена на ринку) виробником для подальшого постійного використання споживачем за призначенням як невід'ємна складова будівлі або споруди з дотриманням основних вимог до будівель та споруд;

2) Бюро з надання технічної інформації з питань будівельних виробів (далі - Бюро з надання технічної інформації) - організація, що належить до діючих науково-технічних організацій, яка надає інформацію про чинні регламентні технічні умови і будівельні норми, а також про органи технічної апробації;

3) вид будівельних виробів - сукупність будівельних виробів, об'єднаних за функціональним призначенням;

4) виробник будівельних виробів (далі - виробник) - будь-яка фізична або юридична особа, яка виготовляє будівельний виріб та вводить його в обіг під своїм найменуванням чи торговельною маркою;

5) декларація технічних показників (далі - декларація) - складений в установленому порядку виробником документ про гарантію відповідності будівельного виробу вимогам, встановленим законодавством;

6) життєвий цикл будівельного виробу - послідовні етапи створення та застосування будівельного виробу починаючи з придбання сировинних матеріалів і закінчуючи остаточною утилізацією;

7) життєвий цикл будівель та споруд - послідовні етапи створення і служби (експлуатації) будівель та споруд починаючи з проектування і закінчуючи демонтажем;

8) звіт про технічну апробацію - складений за результатами технічної апробації будівельного виробу документ встановленої форми;

9) клас будівельного виробу - діапазон рівнів, обмежений мінімальним і максимальним значеннями технічного показника суттєвої характеристики будівельного виробу;

10) комісія з технічного регулювання у будівництві (далі - комісія) - організація, яка здійснює організаційне забезпечення та координацію функціонування органів технічної апробації;

11) орган технічної апробації - організація, яка здійснює в установленому порядку технічну апробацію будівельного виробу та видає за її результатами звіт про технічну апробацію за встановленою формою;

12) основні вимоги до будівель та споруд - визначені цим Законом вимоги, дотримання яких під час проектування та будівництва забезпечує придатність для використання будівель та споруд за призначенням протягом строку, передбаченого проектом;

13) оцінка стабільності технічних показників - результат процедур, здійснення яких за обраною схемою підтверджує стабільність технічних показників будівельного виробу під час його виробництва;

14) пороговий рівень будівельного виробу - мінімальне або максимальне значення технічного показника суттєвої характеристики будівельного виробу;

15) призначений орган з оцінки відповідності та оцінки стабільності технічних показників будівельного виробу (далі - призначений орган) - підприємство, установа, організація чи їх підрозділ, які провадять діяльність з оцінки відповідності та оцінки стабільності технічних показників будівельного виробу;

16) регламентний стандарт - національний стандарт, відповідність якому, в разі добровільного його застосування виробником, засвідчує відповідність будівельного виробу основним положенням цього Закону;

17) регламентні технічні умови - регламентний стандарт або технічне свідоцтво, дотримання вимог яких підтверджує виконання положень цього Закону;

18) рівень будівельного виробу - кількісне відображення технічного показника суттєвої характеристики будівельного виробу;

19) сертифікат стабільності технічних показників будівельного виробу - документ, який підтверджує додержання виробником стабільності технічних показників суттєвих характеристик будівельного виробу;

20) серійне виробництво - виробництво будівельного виробу протягом певного часу без зміни технології його виготовлення;

21) спеціальна технічна документація - документація, яка підтверджує, що результати випробувань, одержані за допомогою використаних методів, є еквівалентними результатам, одержаним шляхом випробувань згідно з відповідним регламентним стандартом;

22) строк служби (експлуатації) будівельного виробу - час, протягом якого технічні показники будівельного виробу забезпечують виконання основних вимог до будівель та споруд;

23) суттєва характеристика - така характеристика будівельного виробу, яка забезпечує під час його використання додержання встановлених цим Законом основних вимог до будівель та споруд;

24) технічна апробація - оцінка технічних показників суттєвих характеристик будівельного виробу для використання за призначенням;

25) технічний показник - кількісне відображення стану будівельного виробу під час його використання за призначенням;

26) технічне свідоцтво - документ, виданий в установленому порядку комісією з технічного регулювання у будівництві для цілей декларування технічних показників будівельного виробу;

27) тип будівельного виробу - сукупність будівельних виробів одного виду, об'єднаного за рівнем або класом їх технічних показників суттєвих характеристик.

Терміни "введення продукції в обіг", "вилучення продукції з обігу", "відкликання продукції", "імпортер", "надання продукції на ринку", "продукція", "розповсюджувач", "суб'єкти господарювання", "уповноважений представник", "користувач" вживаються у значенні, наведеному у Законі України "Про загальну безпечність нехарчової продукції", термін "державний ринковий нагляд" - у Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції", термін "технічний регламент" - у Законі України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності".

Стаття 2. Сфера дії Закону

1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі проведення процедур технічної апробації та декларування будівельних виробів, визначає функції виробників будівельних виробів, імпортерів, розповсюджувачів, уповноважених представників у період розміщення будівельного виробу на ринку, визначає засади встановлення технічних показників суттєвих характеристик будівельного виробу.

Стаття 3. Законодавство з питань будівель та споруд і будівельних виробів

Законодавство з питань будівель та споруд і будівельних виробів складається з цього Закону, законів України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності", "Про підтвердження відповідності", "Про будівельні норми", "Про регулювання містобудівної діяльності", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення" та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.

Розділ II
СУБ'ЄКТИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОЦЕДУРАХ ТЕХНІЧНОЇ АПРОБАЦІЇ ТА ДЕКЛАРУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІВ

Стаття 4. Суб'єкти, що беруть участь у процедурах технічної апробації та декларування будівельних виробів

1. Суб'єктами, що беруть участь у процедурах технічної апробації та декларування будівельних виробів (далі - суб'єкти), є:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування;

комісія з технічного регулювання у будівництві;

органи технічної апробації;

виробники будівельних виробів;

уповноважені представники;

імпортери;

розповсюджувачі;

Бюро з надання технічної інформації.

Стаття 5. Комісія з технічного регулювання у будівництві

1. Комісія є юридичною особою публічного права та неприбутковою організацією.

2. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення комісії здійснює секретаріат, функції якого покладаються на одну з базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві.

3. До складу комісії входять голова, шість представників базових організацій з науково-технічної діяльності у будівництві, шість представників технічних комітетів стандартизації у сфері будівництва, чотири представники центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, або інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

Членів комісії призначає та звільняє її голова.

4. Головою комісії може бути призначений громадянин України, який має вищу (профільну будівельну) освіту, управлінський досвід роботи на керівних посадах не менше п'яти років протягом останніх десяти років.

5. Комісія:

видає технічне свідоцтво після надання звіту про технічну апробацію будівельних виробів певних видів (та типів);

оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті копію декларації будівельного виробу за поданням виробника, яка має бути доступна для споживачів будівельного виробу безкоштовно протягом не менш ніж 10 років з моменту введення його в обіг;

інформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, про підготовку технічних свідоцтв за встановленими процедурами, а також про орган технічної апробації, який не виконує своїх функцій відповідно до встановлених процедур, подає пропозиції щодо удосконалення цих процедур;

здійснює методично-організаційне забезпечення діяльності органів технічної апробації;

забезпечує взаємодію між органами технічної апробації; сприяє розвиткові зовнішньоекономічних зв'язків;

бере участь в організації в Україні та за її межами професійного навчання і стажування фахівців - громадян України, а також у розробленні та реалізації державних і міждержавних програм у сфері будівництва, містобудування та архітектури;

у разі необхідності подає запит до суб'єктів, що беруть участь у процедурах технічної апробації та декларування будівельних виробів, для вирішення неурегульованих питань;

виконує інші завдання, передбачені положенням про комісію.

6. Положення про комісію має визначати:

напрями діяльності, функції та завдання комісії;

організаційні засади функціонування комісії;

права та обов'язки членів комісії;

порядок внесення змін до положення про комісію;

порядок припинення діяльності комісії.

Стаття 6. Органи технічної апробації

Орган технічної апробації є юридичною особою з числа базових науково-технічних організацій у будівництві, яка отримала цей статус відповідно до законодавства.

Стаття 7. Виробники будівельних виробів

1. Виробник вводить в обіг (розміщує на ринку) лише той будівельний виріб, який відповідає положенням цього Закону.

2. Виробник складає декларацію на підставі технічної документації на будівельний виріб та здійснює маркування національним знаком відповідності.

3. Виробник зберігає технічну документацію та декларацію не менш ніж 10 років з моменту введення будівельного виробу в обіг або протягом іншого періоду, визначеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, на підставі очікуваного життєвого циклу.

4. Виробник здійснює процедури, які забезпечують гарантію стабільності задекларованих технічних показників будівельного виробу в процесі виробництва.

5. Виробник, з метою забезпечення точності, достовірності та стабільності задекларованих технічних показників будівельного виробу, проводить випробування зразків та, у разі потреби, оцінку відповідності або оцінку стабільності технічних показників будівельного виробу, який вводиться в обіг, веде реєстр скарг про невідповідність будівельного виробу таким технічним показникам та інформує про це імпортерів і розповсюджувачів.

6. Виробник забезпечує маркування будівельного виробу із зазначенням його виду та/або типу, партії або серійного номера чи іншого елемента, що дає змогу ідентифікувати будівельний виріб через розмір або його склад. Необхідна інформація наводиться на упаковці або в супровідному документі.

7. Виробник зазначає на будівельному виробі або, якщо це неможливо, на його упаковці, або в супровідному документі власне найменування, зареєстровану торговельну назву або марку будівельного виробу, місцезнаходження своє, імпортера та/або уповноваженого представника (у разі наявності).

8. Виробник, вводячи в обіг будівельний виріб, зобов'язаний забезпечити його супроводження відповідними інструкціями та інформацією про безпечність, інструкцією щодо пошуку на веб-сайтах декларації у разі її розміщення, складеними відповідно до законодавства про мови.

9. У разі звернень споживача або органу державного ринкового нагляду, який провів контрольні випробування будівельного виробу, розміщеного виробником на ринку, і встановив, що будівельний виріб не відповідає декларації або іншим положенням цього Закону, виробник зобов'язаний вжити коригувальних заходів для приведення цього будівельного виробу у відповідність з регламентними технічними умовами або вилучити чи відкликати його. Якщо виріб становить ризик у процесі будівництва та експлуатації, виробник невідкладно інформує про це органи державного ринкового нагляду із зазначенням, зокрема, даних про невідповідність та вжиті коригувальні заходи.

10. Після надходження запиту від органу державного ринкового нагляду виробник подає йому складену відповідно до законодавства про мови документацію, необхідну для підтвердження відповідності будівельного виробу декларації та іншим положенням цього Закону. Виробник співпрацює із зазначеним органом на виконання його запиту щодо заходів, які необхідно вжити для усунення ризиків створення загрози в процесі будівництва і експлуатації будівель та споруд внаслідок введення в обіг (розміщення на ринку) будівельного виробу.

Стаття 8. Уповноважені представники

1. Виробник укладає письмовий договір (або надає довіреність) з юридичною чи фізичною особою, яка є резидентом України, про право діяти від його імені на виконання певних своїх функцій.

2. Складення технічної документації не може бути покладено на уповноваженого представника.

3. Уповноважений представник виконує функції, визначені виробником, зокрема:

зберігає декларацію і технічну документацію та подає їх органу державного ринкового нагляду протягом строку, визначеного в частині четвертій статті 7 цього Закону;

подає у разі надходження запиту від органу державного ринкового нагляду інформацію та документацію, необхідні для підтвердження відповідності будівельного виробу декларації та іншим положенням цього Закону.

Стаття 9. Імпортери і розповсюджувачі

1. Перед введенням будівельного виробу в обіг імпортер повинен пересвідчитися у тому, що виробник провів оцінку стабільності технічних показників будівельного виробу.

Імпортер повинен пересвідчитися у наявності у виробника технічної документації та декларації відповідно до цього Закону.

2. Перед введенням в обіг будівельного виробу імпортер і розповсюджувач повинні пересвідчитися у тому, що будівельний виріб має маркування національним знаком відповідності та супроводжується відповідними інструкціями та інформацією про безпеку, складеними відповідно до законодавства про мови.

3. Якщо імпортер або розповсюджувач вважає, що будівельний виріб не відповідає декларації або іншим положенням цього Закону, він може вводити цей виріб в обіг (розміщувати його на ринку) лише тоді, коли цей виріб буде приведено у відповідність до декларації та інших положень цього Закону.

Якщо зазначений будівельний виріб становить ризик:

імпортер інформує про це виробника або уповноваженого представника та органи державного ринкового нагляду;

розповсюджувач інформує про це виробника або уповноваженого представника, імпортера та органи державного ринкового нагляду.

4. Імпортер зазначає на будівельному виробі або, якщо це неможливо, на упаковці чи в супровідному документі власне найменування, зареєстровану торговельну назву або марку будівельного виробу та юридичну адресу.

5. Імпортер або розповсюджувач протягом усього часу перебування будівельного виробу в його розпорядженні забезпечує створення умов для зберігання або транспортування такого виробу, які гарантують відповідність його технічних показників, зазначених у декларації.

6. Якщо імпортер або розповсюджувач вважає, що будівельний виріб, введений ним в обіг (розміщений ним на ринку), не відповідає декларації або іншим положенням цього Закону, він невідкладно вживає коригувальних заходів, необхідних для приведення його у відповідність з декларацією або, у разі потреби, вилучає його з обігу чи відкликає. Уразі якщо введення в обіг (розміщення на ринку) зазначеного будівельного виробу створює ризик загрози, імпортер або розповсюджувач невідкладно інформує про це орган державного ринкового нагляду з поданням даних, зокрема, щодо невідповідності декларації та щодо вжитих коригувальних заходів.

7. Імпортер повинен протягом терміну, визначеного в частині другій статті 7 цього Закону, зберігати копію декларації та за запитом органу державного ринкового нагляду подати її та/або забезпечити подання копії технічної документації цьому органові.

8. У разі надходження запиту від органу ринкового нагляду імпортер або розповсюджувач подає йому складені відповідно до законодавства про мови інформацію і документацію, необхідні для підтвердження відповідності будівельного виробу декларації та іншим положенням цього Закону. Імпортер або розповсюджувач співпрацюють із зазначеним органом на виконання його запиту щодо заходів, вжитих для усунення ризиків створення загрози внаслідок введення в обіг (розміщення на ринку) будівельного виробу.

9. На імпортера або розповсюджувача покладаються зобов'язання виробника, визначені цим Законом, якщо він вводить в обіг (розміщує на ринку) будівельний виріб під власним найменуванням або під власною торговельною маркою чи змінює будівельний виріб, який уже введений в обіг таким чином, що це може вплинути на його відповідність декларації.

10. У разі невідповідності будівельного виробу задекларованим технічним показникам, що визначена на основі скарг, імпортер або розповсюджувач інформують про це виробника.

Стаття 10. Ідентифікація суб'єктів господарювання

Протягом терміну, визначеного в частині четвертій статті 7 цього Закону, за запитом органів державного ринкового нагляду суб'єкти господарювання подають інформацію (реквізити, поштову та юридичну адресу) про будь-якого суб'єкта господарювання:

який їм поставив будівельний виріб;

якому вони надали будівельний виріб.

Стаття 11. Бюро з надання технічної інформації

1. Бюро з надання технічної інформації відповідно до компетенції надає у доступній для заявника формі інформацію про виконання основних вимог до будівель та споруд у процесі використання будівельного виробу кожного виду та/або типу за призначенням, а також інформацію про органи технічної апробації, чинні регламентні технічні умови і будівельні норми.

2. У разі потреби за письмовим запитом та на підставі укладеної угоди надає рекомендації стосовно застосування чинних регламентних технічних умов і будівельних норм, здійснює заходи щодо проведення семінарів, виставок, конференцій тощо.

Розділ III
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

Стаття 12. Основні вимоги до будівель та споруд

1. Технічні завдання з розроблення відповідних регламентних стандартів, національних стандартів та будівельних норм складаються на виконання основних вимог до будівель та споруд.

2. Будівлі та споруди загалом або їх окремі частини повинні бути придатними для використання за призначенням відповідно до вимог чинних державних будівельних норм та правил щодо забезпечення безпеки життєдіяльності людини протягом усього життєвого циклу будівель та споруд.

Основні вимоги до будівель та споруд деталізуються у будівельних нормах відповідно до об'єкта нормування.

3. Основними вимогами до будівель та споруд є забезпечення: механічного опору та стійкості;

пожежної безпеки;

відсутності загрози здоров'ю або безпеці людей та шкідливого впливу на навколишнє природне середовище;

безпеки і доступності у використанні; захисту від шкідливого впливу шуму; енергетичної ефективності та збереження тепла; раціонального використання природних ресурсів.

Стаття 13. Забезпечення механічного опору та стійкості

1. Будівлі та споруди повинні бути спроектовані та побудовані таким чином, щоб навантаження на них під час їх будівництва та експлуатації не призвели до:

руйнування всієї будівлі або споруди, або її частини;

деформації, яка перевищує гранично допустимий ступінь, установлений у відповідних будівельних нормах та національних стандартах;

пошкодження частин будівель або споруд, або кріплення, або встановленого обладнання внаслідок деформації несучих конструкцій.

Стаття 14. Забезпечення пожежної безпеки

1. Будівлі та споруди повинні бути спроектовані і побудовані таким чином, щоб у разі пожежі:

несуча здатність конструкції була збережена протягом строку, передбаченого проектом будівництва;

виникнення і поширення вогню всередині будівель та споруд було у межах допустимого ступеня;

поширення вогню на сусідні будівлі та споруди було обмеженим; фізичні особи могли скористатися можливістю евакуації;

була передбачена безпека пожежної охорони під час проведення аварійно-рятувальних робіт.

Стаття 15. Забезпечення відсутності загрози здоров'ю або безпеці людей та шкідливого впливу на навколишнє природне середовище

Будівлі та споруди повинні бути спроектовані та побудовані таким чином, щоб протягом усього їх життєвого циклу вони не створювали загрози для здоров'я і життєдіяльності людини; не впливали на навколишнє природне середовище під час будівництва, експлуатації та знесення, зокрема внаслідок:

виділення токсичних газів, випаровувань і біологічно шкідливих чинників, викидів забруднюючих речовин, летких органічних сполук, парникових газів;

виникнення умов для появи джерел радіації та наявності небезпечних для людини рівнів радіоактивності, радіоактивного опромінення людей в приміщеннях будівель та споруд виробничого та невиробничого призначення;

скидання забруднюючих речовин, у яких концентрація шкідливих речовин перевищує нормативні показники, у питну воду, ґрунтові, морські та поверхневі води або ґрунт;

несправності обладнання з відведення стічних вод (водовідведення), відведення димових газів, видалення твердих або рідких відходів;

утворення через підвищену вологість грибкових уражень, плісняви, іржі тощо у частинах будівель та споруд або на поверхнях конструкцій всередині будівель та споруд;

негативного впливу штучного освітлення на серцево-судинну, нервову та зорову системи організму людини.

Стаття 16. Забезпечення безпеки і доступності у використанні

1. Будівлі та споруди повинні бути спроектовані і побудовані таким чином, щоб виключити ризики нещасних випадків або пошкоджень під час технічного обслуговування або експлуатації, таких як ковзання, падіння, зіткнення, опіки, ураження електричним струмом, травми від вибуху і руйнування окремих конструкцій.

2. Будівлі та споруди повинні бути спроектовані і побудовані з урахуванням доступності та використання особами з обмеженими фізичними можливостями та іншими маломобільними групами осіб.

Стаття 17. Забезпечення захисту від шкідливого впливу шуму

Будівлі та споруди повинні бути спроектовані і побудовані таким чином, щоб рівень шуму, що утворюється в процесі життєдіяльності, не створював небезпеки для здоров'я людини та відповідав вимогам санітарного законодавства.

Стаття 18. Забезпечення енергетичної ефективності і збереження тепла

1. Будівлі, споруди і системи опалювання, охолодження, освітлення і вентиляції в них повинні бути спроектовані та побудовані таким чином, щоб забезпечувати створення сприятливих та безпечних умов для проживання людини, а витрати енергії під час їх експлуатації були раціональними з урахуванням кліматичних умов місця розташування споруд.

2. Будівлі та споруди повинні бути енергоефективними з мінімальним використанням енергії під час будівництва, експлуатації і демонтажу.

Стаття 19. Забезпечення раціонального використання природних ресурсів

Будівлі та споруди повинні бути спроектовані, побудовані і демонтовані таким чином, щоб використання природних ресурсів було раціональним і за можливості забезпечувало:

використання будівельних виробів, виготовлених з відходів промислового та будівельного виробництва, продуктів перероблення будівельного лому;

зберігання необхідних технічних показників суттєвих характеристик будівельних виробів та конструкцій протягом розрахункового строку служби (експлуатації) будівель та споруд;

вторинне використання будівельних виробів.

Розділ IV
БУДІВЕЛЬНІ ВИРОБИ

Стаття 20. Види будівельних виробів

1. Види будівельних виробів, зазначені у цій статті, наведено для визначення сфери діяльності органів технічної апробації та декларування виробником технічних показників.

2. Будівельні вироби визначаються за такими видами (із зазначенням коду, регламентованого Європейським Союзом):

вироби збірні з важкого/легкого/автоклавного ніздрюватого залізобетону (1);

двері, вікна, віконниці та комплектуючі вироби до них (2);

мембрани, комплекти (в тому числі наливні) для гідро - та/або пароізоляції (3);

вироби теплоізоляційні, комплекти/системи комбінованої ізоляції (4);

опорні частини та шарніри для з'єднання будівельних конструкцій (5);

труби димові та комплекти для димохідних систем (6);

гіпсове в'яжуче, матеріали та вироби, що містять гіпс (7);

матеріали геотекстильні та геомембрани (регулюються іншими нормативно-правовими актами) (8);

вироби будівельні для облицювання фасадів, конструкції світлопрозорі (9);

комплекти та елементи для стаціонарних систем пожежогасіння, пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу, димо-, теплозахисних систем та вибухозахисних систем (регулюються іншими нормативно-правовими актами) (10);

вироби санітарно-технічні (регулюються іншими нормативно-правовими актами) (11);

засоби для організації дорожнього руху технічні (регулюються іншими нормативно-правовими актами) (12);

конструкції несучі дерев'яні (13);

плити та елементи з деревини (регулюються іншими нормативно-правовими актами) (14);

цемент, вапно будівельне та інші гідравлічні в'яжучі (15);

арматура сталева для залізобетонних конструкцій (регулюється іншими нормативно-правовими актами) (16);

вироби стінові, сухі будівельні суміші (17);

вироби для відведення стічних вод (18);

покриття для підлоги (19);

конструкції металеві (20);

матеріали для опорядження внутрішніх і зовнішніх стін та стель, комплекти для внутрішніх перегородок (21);

матеріали покрівельні, вікна та ліхтарі верхнього освітлення, вікна слухові, комплекти дахів (22);

вироби та матеріали для дорожнього будівництва (23);

заповнювачі (24);

клеї (регулюються іншими нормативно-правовими актами) (25);

вироби з бетону, будівельного розчину та розчинові суміші (26);

прилади опалювальні для приміщень (регулюються іншими нормативно-правовими актами) (27);

резервуари та інші вироби, які не контактують з водою, призначеною для споживанням людиною (28);

вироби, що контактують з водою, призначеною для споживання людиною (29);

вироби з листового та профільованого скла (регулюються іншими нормативно-правовими актами) (30);

кабелі силові, для другорядних мереж, слабострумні (регулюються іншими нормативно-правовими актами) (31);

вироби для герметизації з'єднань (регулюються іншими нормативно-правовими актами) (32);

кріпильні вироби (регулюються іншими нормативно-правовими актами) (33);

комплекти для збірних конструкційних систем будівель та споруд (34);

вироби будівельні вогнестійкі, вогнезахисні (35).

3. Відповідність видів будівельних виробів кодам, зазначеним в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 21. Суттєві характеристики будівельних виробів

1. Суттєві характеристики будівельних виробів встановлюються стосовно основних вимог до будівель та споруд у регламентних технічних умовах.

2. У процесі використання будівельного виробу за призначенням його суттєві характеристики забезпечують дотримання основних вимог до будівель та споруд.

Розділ V
ДЕКЛАРАЦІЯ ТА МАРКУВАННЯ

Стаття 22. Складення декларації

1. Виробник складає та подає декларацію за встановленою формою під час введення в обіг будівельного виробу, якщо на цей будівельний виріб поширюються регламентні технічні умови.

2. Під час складання декларації виробник бере на себе відповідальність за відповідність будівельного виробу задекларованим технічним показникам. У разі відсутності об'єктивних ознак невідповідності вважається, що декларація, складена виробником, є точною і достовірною.

3. Виробник може не складати декларації під час введення в обіг (розміщення на ринку) будівельного виробу, на який поширюється дія регламентного стандарту, якщо:

будівельний виріб несерійного виробництва виготовлено індивідуально за спеціальним замовленням як невід'ємну складову будівлі або споруди;

будівельний виріб виготовлено на будівельному майданчику з метою його монтажу (використання) у конкретній будівлі або споруді згідно з будівельними нормами;

будівельний виріб виготовлено способом, що дає змогу зберегти культурну спадщину з метою реставрації будівлі або споруди, що офіційно охороняється у зв'язку з її особливою архітектурною або історичною цінністю згідно із законодавством.

Стаття 23. Зміст декларації

1. Декларація відображає технічні показники будівельного виробу згідно з відповідними регламентними технічними умовами.

2. Декларація містить, зокрема, таку інформацію:

вид та тип будівельного виробу і сферу його застосування відповідно до регламентних технічних умов;

технічні показники суттєвих характеристик будівельного виробу за рівнями чи класами, які визначено в регламентних технічних умовах;

позначення схеми оцінки стабільності технічних показників будівельного виробу або загальний опис розрахунку (в разі потреби);

позначення регламентного стандарту або технічного свідоцтва та дату набрання ними чинності;

номер та дату видачі звіту про технічну апробацію (за наявності);

номер та дату видачі сертифіката відповідності або сертифіката стабільності технічних показників відповідно до застосованих схем (за наявності);

номер спеціальної технічної документації (за наявності), яка затверджується виробником, із зазначенням технічних показників, яким відповідає будівельний виріб;

технічні показники, які не декларуються, позначені літерами ТПНД (технічні показники не декларуються).

власне найменування виробника, зареєстровану торговельну назву або марку будівельного виробу, місцезнаходження своє, імпортера та уповноваженого представника;

коди будівельного виробу, визначені відповідно до статті 20 цього Закону, коди Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності та Державного класифікатора продукції та послуг.

3. Декларація складається відповідно до законодавства про мови.

Стаття 24. Надання декларації

1. Декларація зберігається у виробника або уповноваженого представника.

2. Копія декларації будівельного виробу, який вводиться в обіг (розміщується на ринку), надається заявнику або споживачу в паперовому вигляді.

Якщо партія того самого будівельного виробу надається одній юридичній або фізичній особі, вона супроводжується не менш ніж однією копією декларації в паперовому вигляді.

3. Копія декларації розміщується на веб-сайтах виробника (за наявності) та комісії і залишається доступною протягом строку, визначеного частиною третьою статті 7 цього Закону.

4. На вимогу заявника або споживача виробник зобов'язаний надавати інструкцію щодо пошуку декларації на веб-сайтах.

5. Виробник зобов'язаний забезпечити супроводження будівельного виробу під час його введення в обіг (розміщення на ринку) інструкцією щодо пошуку декларації споживачем та заявником на веб-сайтах.

Стаття 25. Маркування будівельного виробу

1. Нанесення та застосування національного знака відповідності регулюються Законом України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності".

2. Національний знак відповідності наноситься на будівельні вироби згідно із статтею 20 цього Закону, щодо яких виробник склав декларацію (крім випадків, визначених статтею 22 цього Закону).

3. Нанесений національний знак відповідності свідчить про те, що виробник бере на себе відповідальність за відповідність будівельного виробу задекларованим технічним показникам, положенням цього Закону та інших нормативно-правових актів, які передбачають його нанесення.

4. Поряд з національним знаком відповідності повинні бути зазначені дві останні цифри року, в якому цей знак було вперше нанесено, найменування і зареєстрована адреса виробника або ідентифікаційна позначка, що дає змогу ідентифікувати найменування і адресу виробника, номер декларації, задекларований рівень або клас технічних показників, посилання на застосовані регламентні технічні умови, ідентифікаційний код призначеного органу з оцінки відповідності, якщо він залучається, а також використання за призначенням продукції згідно із застосованими регламентними технічними умовами.

5. Національний знак відповідності наноситься до введення в обіг (розміщення на ринку) будівельного виробу. Поряд з національним знаком відповідності може бути зазначена піктограма або будь-яка інша позначка, що свідчить про особливий ризик у процесі використання.

Розділ VI
РЕГЛАМЕНТНІ ТЕХНІЧНІ УМОВИ

Стаття 26. Регламентні стандарти

1. Регламентні стандарти розробляються на підставі технічного завдання.

2. У регламентних стандартах наводяться методи, методики та критерії оцінки стабільності технічних показників будівельних виробів та визначаються вимоги до виробничого контролю на підприємстві з урахуванням специфічних умов виробничого процесу будівельного виробу.

3. Регламентний стандарт включає технічні дані, необхідні для застосування визначеної схеми оцінки стабільності технічних показників.

Стаття 27. Технічне свідоцтво

Комісія складає та видає технічне свідоцтво встановленої форми на будівельний виріб, який не охоплений або не повністю охоплений регламентним стандартом та для якого технічні показники не можуть бути повністю перевірені відповідно до регламентного стандарту у зв'язку з тим, що:

на будівельний виріб не поширюється дія чинного регламентного стандарту;

регламентний стандарт не містить методу оцінки суттєвої характеристики цього будівельного виробу.

Стаття 28. Зміст технічного свідоцтва

Технічне свідоцтво містить загальний опис будівельного виробу, перелік суттєвих характеристик будівельного виробу, код, визначений відповідно до статті 20 цього Закону, а також методи, методики та критерії оцінки стабільності його технічних показників, дату видачі та закінчення строку дії. Строк дії технічного свідоцтва становить п'ять років.

Умови виробничого контролю на підприємстві встановлюються в технічному свідоцтві на відповідний будівельний виріб.

Стаття 29. Видача технічного свідоцтва

1. Для одержання технічного свідоцтва виробник подає запит до органу технічної апробації.

2. Під час видачі технічного свідоцтва слід додержуватись таких вимог:

прозорість видачі для заінтересованого виробника;

визначення в обов'язковому порядку строків придатності будівельного виробу до застосування;

врахування обставин щодо захисту комерційної таємниці та забезпечення конфіденційності.

Видача технічного свідоцтва здійснюється комісією на безоплатній основі.

Стаття 30. Зобов'язання органу технічної апробації, що одержав запит на видачу технічного свідоцтва

Після одержання запиту на видачу технічного свідоцтва орган технічної апробації надсилає виробнику одне з таких повідомлень:

будівельний виріб повністю підпадає під дію регламентного стандарту та звіт про технічну апробацію не видається;

будівельний виріб повністю підпадає під дію технічного свідоцтва, яке було надано попередньо іншому замовникові, і такий документ є підставою для видачі звіту про технічну апробацію;

будівельний виріб не підпадає або не повністю підпадає під дію регламентних технічних умов і орган технічної апробації повинен в установленому порядку розпочати роботи з проведення технічної апробації відповідно до статті 31 цього Закону.

Стаття 31. Порядок одержання технічного свідоцтва

1. Після подання запиту на одержання технічного свідоцтва та підписання угоди про комерційну таємницю між виробником і органом технічної апробації виробник подає до органу технічної апробації технічну документацію, що містить опис будівельного виробу та відомості про сферу його застосування, а також детальну інформацію щодо контролю за його виготовленням на підприємстві.

2. Протягом 15 календарних днів з дня надходження технічної документації від виробника орган технічної апробації укладає з ним договір про проведення технічної апробації будівельного виробу та подання звіту про технічну апробацію на комерційній основі.

3. Протягом 15 календарних днів з дня укладення договору про проведення технічної апробації та подання звіту про технічну апробацію орган технічної апробації розробляє на його підставі відповідну програму робіт, визначає склад робочої групи, утвореної органом технічної апробації, про що повідомляє комісії.

4. Протягом 15 календарних днів з дня надходження інформації комісія повідомляє центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, про заходи, вжиті органом технічної апробації, та складає і передає органу технічної апробації проект технічного свідоцтва у попередній редакції.

5. Після виконання робіт, визначених згідно з укладеним договором, орган технічної апробації протягом встановленого договором строку подає виробнику звіт про технічну апробацію відповідно до статті 32 цього Закону.

У разі зміни визначеного договором строку проведення технічної апробації орган технічної апробації повідомляє про це комісію.

6. Виробник протягом одного місяця після надходження звіту про технічну апробацію подає його комісії для підготовки проекту технічного свідоцтва в остаточній редакції.

7. Комісія на підставі звіту про технічну апробацію протягом 15 календарних днів з дня його надходження готує в остаточній редакції проект технічного свідоцтва (або обґрунтовану відмову) та надсилає його виробникові, який протягом 15 календарних днів готує і подає свої пропозиції та/або зауваження до нього (у разі наявності).

8. Протягом 15 календарних днів з дня надходження пропозицій та/або зауважень виробника комісія розглядає їх та:

у разі потреби доопрацьовує проект технічного свідоцтва;

повідомляє виробнику про врахування його пропозицій та/або зауважень;

надсилає копію доопрацьованого проекту технічного свідоцтва центральному органові виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

9. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, надсилає протягом 15 календарних днів з дня надходження проекту технічного свідоцтва комісії свої пропозиції та/або зауваження до нього (у разі наявності).

10. Комісія на підставі звіту про технічну апробацію і поданих згідно з частиною сьомою цієї статті пропозицій та/або зауважень протягом 15 календарних днів з дня їх надходження доопрацьовує (у разі потреби) проект технічного свідоцтва, затверджує його і подає виробникові, а також надсилає копію технічного свідоцтва центральному органові виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

Стаття 32. Звіт про технічну апробацію будівельних виробів

1. Орган технічної апробації відповідно до статті 31 цього Закону подає виробникові звіт про технічну апробацію будівельного виробу за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

2. Звіт про технічну апробацію містить технічні показники будівельного виробу, його суттєві характеристики та технічні дані, які необхідні для застосування обраної схеми оцінки стабільності технічних показників.

Стаття 33. Установлення рівнів або класів будівельних виробів

1. Рівні або класи будівельних виробів установлюються у регламентних стандартах.

2. Комісія зазначає в технічному свідоцтві рівні або класи будівельного виробу в межах його застосування за призначенням.

Стаття 34. Оцінювання стабільності технічних показників та оцінка відповідності будівельних виробів

1. Оцінювання стабільності технічних показників будівельного виробу проводиться виробником відповідно до однієї з таких схем:

1) схема 1+.

Виробник здійснює:

контроль виробництва на підприємстві;

подальші випробування зразків будівельного виробу, відібраних на підприємстві, відповідно до затвердженої програми робіт.

Призначений орган видає сертифікат стабільності технічних показників будівельного виробу за результатами:

перевірки типу будівельного виробу шляхом випробування зразків або розрахунку, або табличних значень усталеного застосування, або на підставі відповідної спеціальної технічної документації;

початкової перевірки підприємства щодо виготовлення будівельного виробу та системи контролю його виробництва;

постійного нагляду, аналізу та оцінки контролю виробництва на підприємстві;

випробування зразків будівельного виробу, відібраних перед його введенням в обіг, за програмою постійного нагляду;

2) схема 1.

Виробник здійснює:

контроль виробництва на підприємстві;

подальші випробування зразків будівельного виробу, відібраних на підприємстві, відповідно до затвердженої програми робіт.

Призначений орган видає сертифікат стабільності технічних показників будівельного виробу за результатами:

перевірки типу будівельного виробу шляхом випробування зразків або розрахунку, або табличних значень усталеного застосування, або на основі відповідної спеціальної технічної документації;

початкової перевірки підприємства;

постійного нагляду, аналізу та оцінки контролю виробництва на підприємстві;

3) схема 2+.

Виробник здійснює:

перевірку типу будівельного виробу шляхом випробування зразків або розрахунку, або табличних значень усталеного застосування, або на основі відповідної спеціальної технічної документації;

контроль виробництва на підприємстві;

подальші випробування зразків будівельного виробу, відібраних на підприємстві, відповідно до затвердженої програми робіт.

Призначений орган підтверджує відповідність результатів контролю виробника на підприємстві завданням із дотримання стабільності

технічних показників будівельного виробу за результатами:

початкової перевірки підприємства щодо виготовлення будівельного виробу та системи контролю його виробництва;

постійного нагляду, аналізу та оцінки контролю виробництва на підприємстві;

4) схема 3.

Виробник здійснює контроль виробництва на підприємстві.

Призначена випробувальна лабораторія визначає тип або рівень будівельного виробу шляхом випробування зразків, відібраних виробником, або табличних значень усталеного застосування, або на підставі відповідної спеціальної технічної документації.

Заходи для призначеного органу не визначені;

5) схема 4.

Виробник здійснює:

перевірку типу будівельного виробу шляхом випробування зразків або розрахунку, або табличних значень усталеного застосування, або на основі відповідної спеціальної технічної документації;

контроль виробництва на підприємстві. Заходи для призначеного органу не визначені.

2. Схема оцінки стабільності технічних показників будівельного виробу, яка встановлена для конкретного будівельного виробу, зазначається у технічному свідоцтві.

3. Схема оцінки відповідності будівельного виробу, яка встановлена для конкретного будівельного виробу, зазначається у регламентному стандарті згідно з частиною першою цієї статті.

Розділ VII
СПРОЩЕНІ ПРОЦЕДУРИ

Стаття 35. Використання спеціальної технічної документації

1. Під час визначення виду та/або типу будівельного виробу виробник може не проводити випробування будівельного виробу визначеного виду та/або типу, а розробити спеціальну технічну документацію, яка підтверджує, що:

1) будівельний виріб, який вводиться виробником в обіг (розміщується на ринку), відповідає за однією або кількома його суттєвими характеристиками певному рівню технічних показників без випробування чи обчислення згідно з умовами, встановленими відповідними регламентними технічними умовами або рішеннями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування;

2) будівельний виріб, який підпадає під дію регламентного стандарту та вводиться виробником в обіг, відповідає типові іншого будівельного виробу, виготовленого іншим виробником і вже перевіреного згідно з відповідним регламентним стандартом. У разі виконання зазначеної умови виробник має право задекларувати технічні показники, що стосуються всіх або частини результатів випробувань цього виробу. Виробник може використовувати результати випробувань, одержані іншим виробником, тільки з дозволу іншого виробника, який відповідає за їх точність, достовірність і стабільність;

3) будівельний виріб, який підпадає під дію регламентних технічних умов і вводиться виробником в обіг, є комплектом, який:

було виготовлено з компонентів;

виробник збирає відповідно до точних інструкцій, наданих імпортером такого комплекту або його компонентів, що перевірив цей комплект або його компонент за однією або кількома його суттєвими характеристиками згідно з відповідними регламентними технічними умовами.

2. У разі виконання визначених у частині першій цієї статті умов виробник декларує технічні показники цього будівельного виробу.

3. Якщо будівельний виріб, який відповідає умовам, зазначеним у частині першій цієї статті, належить до сукупності будівельних виробів, для яких застосовується схема оцінки стабільності технічних показників 1+ або 1, відповідна спеціальна технічна документація, зазначена в частині першій цієї статті, піддягає перевірці призначеним органом.

Стаття 36. Інші спрощені процедури

1. У разі коли будівельний виріб виготовлений індивідуально або у несерійному виробництві за спеціальним замовленням і використовується як невід'ємна складова в єдиній визначеній будівлі або споруді та підпадає під дію регламентного стандарту, замість частини схеми, яка стосується випробування цього будівельного виробу та визначена у такому регламентному стандарті, може застосовуватися спеціальна технічна документація, що свідчить про відповідність будівельного виробу визначеним вимогам та про еквівалентність використаних процедур зазначеним у регламентних стандартах процедурам.

2. Якщо будівельний виріб, зазначений в частині першій цієї статті, належить до сукупності будівельних виробів, для яких застосовується схема оцінки стабільності технічних показників 1+ або 1, спеціальна технічна документація перевіряється призначеним органом.

Стаття 37. Призначені органи

1. Призначений орган видає сертифікат відповідності або сертифікат стабільності технічних показників будівельного виробу на підставі відповідних схем згідно із статтею 34 цього Закону.

2. Для кожного виду та/або типу будівельного виробу, щодо якого призначений орган був визначений, та відповідно до визначених схем оцінки відповідності та оцінки стабільності технічних показників будівельного виробу такий орган повинен мати в своєму розпорядженні:

необхідний персонал, який володіє технічними знаннями і достатнім досвідом для виконання завдань у процесі оцінки відповідності та оцінки стабільності технічних показників будівельного виробу;

необхідні документально оформлені процедури для провадження своєї діяльності, що враховують специфіку галузі, в якій призначений орган функціонує, ступінь складності певної технології виробництва, структуру та характер процесу виробництва будівельного виробу.

3. Призначений орган повинен мати засоби, необхідні для виконання технічних і адміністративних завдань.

Стаття 38. Державний ринковий нагляд за будівельними виробами

Державний ринковий нагляд за будівельними виробами здійснюється центральними органами виконавчої влади, що реалізують державну політику у межах сфери своєї відповідальності, відповідно до Закону України "Про державний ринковий нагляд та контроль нехарчової продукції".

Розділ VIII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності через 18 місяців з дня його опублікування.

2. Внести до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343; 2014 р., N 1, ст. 4) такі зміни:

1) статтю 1 доповнити частиною такого змісту:

"Терміни "Бюро з надання технічної інформації з питань будівельних виробів", "декларація технічних показників", "орган технічної апробації", "сертифікат стабільності технічних показників будівельного виробу", "технічне свідоцтво" вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про Технічний регламент будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та будівельних виробів".";

2) у статті 9:

у частині другій слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, містобудування та архітектури" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування";

доповнити статтю частинами третьою і четвертою такого змісту:

"3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування:

затверджує положення про комісію з технічного регулювання у будівництві, положення про орган технічної апробації, положення про Бюро з надання технічної інформації з питань будівельних виробів, порядок уповноваження юридичних осіб або їх підрозділів на здійснення функцій Бюро з надання технічної інформації з питань будівельних виробів та позбавлення цього уповноваження;

утворює комісію з технічного регулювання у будівництві; призначає голову комісії з технічного регулювання у будівництві;

встановлює умови, за яких будівельні вироби не потребують перевірки або подальшого випробування за умови виконання основних вимог до будівель та споруд і можуть бути віднесені до певного класу або рівня; форму звіту про технічну апробацію будівельного виробу; форму сертифіката стабільності технічних показників будівельного виробу; форму технічного свідоцтва; примірну форму декларації технічних показників; вимоги до органу технічної апробації та Бюро з надання технічної інформації з питань будівельних виробів;

погоджує технічні завдання на розроблення проектів регламентних стандартів;

визначає схеми оцінки стабільності технічних показників, які повинні застосовуватися для певних видів та/або типів будівельних виробів або їх певних суттєвих характеристик; суттєві характеристики, класи або рівні будівельних виробів з метою подання виробником декларації технічних показників для введення будівельних виробів в обіг; представників інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади у складі комісії з технічного регулювання у будівництві та здійснює їх відкликання;

продовжує строк на підставі очікуваного життєвого циклу, протягом якого виробник повинен зберігати технічну документацію і декларацію технічних показників після введення будівельного виробу в обіг;

уповноважує (позбавляє уповноваження) органи технічної апробації та Бюро з надання технічної інформації з питань будівельних виробів;

визначає перелік прийнятих регламентних стандартів (змін до них) із зазначенням дати набрання ними чинності, перелік виданих технічних свідоцтв та перелік органів технічної апробації із зазначенням видів та/або типів будівельних виробів, для яких вони призначені, а також вносить зміни до таких переліків з опублікуванням їх у своєму офіційному друкованому виданні та оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті для забезпечення безоплатного доступу.

4. Керівник центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, відповідно до Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" з метою розгляду науково-обґрунтованих рекомендацій стосовно технічного регулювання може приймати рішення про утворення дорадчого органу (постійного комітету з будівництва) із залученням фахівців сфери містобудування, представників об'єднань організацій роботодавців та представників центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах: цивільного захисту; охорони здоров'я; охорони навколишнього природного середовища; авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового, міського електричного транспорту.".

З. Кабінету Міністрів України протягом десяти місяців з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
 України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про Технічний регламент будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та будівельних виробів"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про Технічний регламент будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури та будівельних виробів" розроблено відповідно до Регламенту ЄС N 305/2011 Європейського Парламенту і Ради (далі - Регламент), яким встановлено умови для розміщення на ринку будівельних виробів і скасовано Директиву Ради 89/106/ЄЕС, та на виконання пункту 22 Плану заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2012 р. N 157-р.

З метою переведення галузі будівельних виробів на декларативний принцип оцінювання відповідності будівельних виробів та встановлення чіткого розподілу функцій учасників ринку будівельних виробів стосовно питань технічної легалізації продукції виникла необхідність у розробленні цього законопроекту.

2. Цілі державного регулювання

Законопроектом визначено зобов'язання суб'єктів господарювання (виробники, уповноважені представники, імпортери, розповсюджувачі), що розміщують та забезпечують наявність на ринку будівельних виробів. Згідно із законопроектом суб'єкт господарювання складає Декларацію технічних показників будівельного виробу (далі - Декларацію) відповідно до регламентних технічних умов або спеціальної технічної документації. Також цим законопроектом зарегламентовані випадки, коли від складання Декларації можна утриматись та встановлено схеми оцінювання стабільності технічних показників будівельних виробів.

Законопроектом віддзеркалено існуючу в ЄС організаційну структуру системи забезпечення технічної апробації у будівництві, визначено відповідно її складові (Комісія з технічного регулювання, орган технічної апробації, Бюро з питань будівельних виробів тощо), встановлено їх повноваження.

Вимоги до будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури (далі - будівель та споруд), процедур технічної апробації у будівництві визначено законопроектом шляхом гармонізації з відповідними положеннями Регламенту. Структура та форма викладення законопроекту максимально наближена до Регламенту.

Прийняття такого закону дозволить комплексно врегулювати суспільні відносини суб'єктів господарювання у процесі проведення процедур технічної апробації будівельних виробів, а також удосконалити захист прав споживачів шляхом підвищення рівня інформативності стосовно якості та безпеки будівельних виробів і будівель та споруд.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативою до запропонованого регулювання можливо розглянути так званий "статус-кво", тобто збереження чинного регулювання зазначених питань.

Проте у разі неприйняття цього регуляторного акта поглибляться наявні проблеми та невідповідності, і це жодним чином не сприятиме їхньому вирішенню. Саме такі проблеми спонукали ЄС прийняти Регламент та скасувати Директиву ЄС 88/106/ЄЕС.

Таким чином, викладені вище пропозиції щодо залишення існуючої ситуації без змін визнано такими, що не відповідають вирішенню зазначеної проблеми, та відхилено.

Видання регуляторного акта є найбільш обґрунтованим та ефективним способом досягнення зазначених цілей.

Прийняття законопроекту забезпечить:

удосконалення правових та організаційних засад технічної апробації;

створення нової системи технічного засвідчення, яка відповідає сучасними вимогам та тенденціям й забезпечить єдину державну політику у цій сфері, спрямовану на нормативне забезпечення найважливіших державних завдань:

приведення її у відповідність з європейською моделлю;

дотримання основоположних декларативних принципів оцінювання відповідності.

4. Механізм і заходи, які забезпечуватимуть розв'язання визначеної проблеми

Зазначений законопроект розроблено на виконання пункту 22 Плану заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 р. N 157-р.

Заходами, які забезпечуватимуть розв'язання визначеної проблеми, є:

- переведення галузі будівельних виробів на декларативний принцип оцінювання відповідності;

- встановлення чіткого розподілу функцій учасників ринку будівельних виробів стосовно питань технічної легалізації продукції;

- обумовлення на законодавчому рівні основних вимог до будівель та споруд, а також механізму формування суттєвих характеристик технічних показників будівельних виробів відповідно до основних вимог;

- визначення механізмів отримання виробниками технічних свідоцтв.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути такі економічні та політичні фактори: економічна криза, політична нестабільність, зміни в чинному законодавстві.

Позитивно впливатиме на дію цього акта економічне зростання.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Можливість виконання акта з боку органу державної виконавчої влади - Мінрегіону, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, а також юридичних осіб оцінюється як висока, оскільки впровадження вимог такого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з бюджету.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта здійснюється в установленому законодавством порядку.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Аналіз вигід та витрат (перелік очікуваних позитивних і негативних факторів, які виникають у різних груп суб'єктів, на яких поширюватиметься дія цього регуляторного акта) наведено в таблиці.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Приведення основних вимог до будівель та споруд і до процедур технічної апробації у відповідність з європейською моделлю для подальшої економічної інтеграції, зокрема, створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом; усунення технічних бар'єрів у торгівлі тощо

Відсутні

Суб'єкти господарювання

Прозорість та відкритість процедур технічної апробації у сфері будівництва, містобудування та архітектури

Відсутні

Населення

Захист життя та здоров'я громадян, охорона навколишнього природного середовища, підвищення довіри до безпеки та якості будівельних виробів і будівель та споруд

Відсутні

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії Закону не може бути обмежений у часі.

8. Визначення показників результативності акта

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

Законопроект оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінрегіону www.minregion.gov.ua в розділі "Обговорення проектів актів". Проводяться серії нарад, семінарів та засідань "круглих столів" щодо роз'яснень окремих положень Закону

Кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

Дія законопроекту поширюється на суб'єкти господарювання незалежно від форми власності та видів діяльності, що забезпечують створення продукції у цій сфері, введення в обіг, оцінку відповідності, ринковий нагляд, а також на органи державної влади та місцевого самоврядування

Час та розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами, які беруть участь у процедурах технічної апробації, із прийняттям регуляторного акта

Витрачання часу та коштів буде знижено порівняно з процесом розроблення та реєстрації технічних умов на продукцію будівельного призначення, усталеним з часів СРСР

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних з дією акта

Розмір надходжень залишається на усталеному рівні; зниження реальних витрат на розроблення технічних умов унеможливленням проведення відповідних виплат неконтрольованою готівкою

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом.

Періодичне відстеження результативності - один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних, виконавцем яких є Міністерство.

 

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

Г. М. Семчук

"___" ____________ 20__ року

 

Опрос