Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования проблемных вопросов, возникающих при ликвидации управляющих фондами финансирования строительства и фондами операций с недвижимостью (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 28.03.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проблемних питань, які виникають під час ліквідації управителів фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 440 з наступними змінами):

1) доповнити пункт 1 частини першої статті 45 після абзацу третього новими абзацами четвертим та п'ятим такого змісту:

"вимоги кредиторів за договорами про участь у фонді фінансування будівництва;

вимоги кредиторів за договорами про придбання сертифікатів фонду операцій з нерухомістю;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий уважати відповідно абзацами п'ятим - одинадцятим.

2) статтю 89 викласти в такій редакції:

"Стаття 89. Особливості банкрутства емітента чи управителя іпотечних сертифікатів

1. У разі порушення провадження у справі про банкрутство стосовно емітента чи управителя іпотечних сертифікатів іпотечні активи не включаються до складу ліквідаційної маси такого емітента або управителя. Розпорядження цими активами здійснюється відповідно до законодавства про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати.";

3) доповнити новою статтею 891 такого змісту:

"Стаття 891. Особливості банкрутства управителя фонду фінансування будівництва або управителя фонду операцій з нерухомістю

1. При розгляді справи про банкрутство управителя фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю (далі - управитель) учасником провадження у справі про банкрутство визнається національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Арбітражним керуючим у справі про банкрутство управителя може бути фізична особа, яка склала іспит за програмою підготовки арбітражних керуючих у справах про банкрутство управителів фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю.

2. Заява про порушення справи про банкрутство управителя може бути подана в господарський суд боржником, кредитором або іншим уповноваженим на це органом.

3. Під час відчуження майна управителя-боржника як цілісного майнового комплексу в процедурі санації не може бути відчужене майно, передане установниками управління майном (довірителями фонду фінансування будівництва, власниками сертифікатів фонду операцій з нерухомістю) у довірчу власність управителя.

4. У разі визнання господарським судом управителя банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури вимоги кредиторів за договорами про участь у фонді фінансування будівництва та/або про придбання сертифікатів фонду операцій з нерухомістю першої черги підлягають задоволенню в такому порядку:

у першу чергу - вимоги фізичних осіб за договорами про участь у фонді фінансування будівництва та/або договорами про придбання сертифікатів фонду операцій з нерухомістю;

у другу чергу - вимоги юридичних осіб за договорами про участь у фонді фінансування будівництва та/або договорами про придбання сертифікатів фонду операцій з нерухомістю.

5. У справах про банкрутство управителя мирова угода може бути затверджена господарським судом тільки після погашення заборгованості за вимогами кредиторів першої і другої черг.

До заяви про затвердження мирової угоди разом із документами, передбаченими частиною першою статті 81 цього Закону, мають бути додані документи, що підтверджують погашення заборгованості, зазначеної в абзаці першому цієї частини.".

2. У Законі України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 52, ст. 377 з наступними змінами):

1) у частині другій статті 4 слова "одного мільйона євро" замінити відповідно словами "десяти мільйонів гривень";

2) статтю 23 викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Заміна та ліквідація управителя ФФБ

За рішенням суду, що набрало законної сили, прийнятим за зверненням довірителів ФФБ або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв'язку з порушенням управителем законодавства про фінансові послуги ФФБ може передаватися в управління іншій фінансовій установі, що відповідає вимогам цього Закону, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. До нового управителя переходять усі права та обов'язки щодо довірителів цього ФФБ та відповідного забудовника.

Кандидатуру нового управителя до суду мають право подавати довірителі ФФБ.

Платоспроможний управитель ФФБ може бути ліквідований після виконання зобов'язань перед довірителями ФФБ або після передачі ФФБ в управління іншій фінансовій установі.

При ліквідації банку - управителя ФФБ, віднесеного до категорії неплатоспроможних, вимоги довірителів ФФБ задовольняються в черговості, встановленій Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

При ліквідації управителя ФФБ, який не є банківською установою, та якого визнано банкрутом, вимоги довірителів ФФБ задовольняються в черговості, встановленій Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".";

3) статтю 34 викласти в такій редакції:

"Стаття 34. Заміна та ліквідація управителя ФОН

За рішенням суду, що набрало законної сили, прийнятим за зверненням власників сертифікатів ФОН або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв'язку з порушенням управителем законодавства про фінансові послуги ФОН може передаватися в управління іншій фінансовій установі, що відповідає вимогам цього Закону, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. До нового управителя переходять усі права та обов'язки щодо власників сертифікатів ФОН та інших третіх осіб, що виникли в управителя, який замінюється, при здійсненні ним управління ФОН.

Кандидатуру нового управителя до суду мають право подавати власники сертифікатів ФОН.

Передача ФОН до іншого управителя не припиняє функціонування цього ФОН.

Платоспроможний управитель ФОН може бути ліквідований після виконання зобов'язань перед власниками сертифікатів ФОН або після передачі ФОН в управління іншій фінансовій установі.

При ліквідації управителя ФОН, який не є банківською установою, та якого визнано банкрутом, вимоги власників сертифікатів ФОН задовольняються в черговості, встановленій Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

При ліквідації банку - управителя ФОН, віднесеного до категорії неплатоспроможних, вимоги власників сертифікатів ФОН задовольняються в черговості, встановленій Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".".

3. У Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 50, ст. 564 з наступними змінами):

1) частину п'яту статті 50 викласти в такій редакції:

"Активи недержавних пенсійних фондів, іпотечні активи, що перебувають в управлінні банку або є забезпеченням виконання зобов'язань за сертифікатами з фіксованою дохідністю, емітентом яких є банк, активи банку, включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, не включаються до ліквідаційної маси банку. Розпорядження цими активами здійснюється відповідно до законів України "Про недержавне пенсійне забезпечення", "Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати" та "Про іпотечні облігації".";

2) доповнити частину першу статті 52 після пункту 4 новими пунктом 5 такого змісту:

"5) вимоги довірителів фондів фінансування будівництва та власників сертифікатів фондів операцій з нерухомістю;".

У зв'язку з цим пункти 5 - 8 уважати відповідно пунктами 6 - 9.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проблемних питань, які виникають під час ліквідації управителів фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Відповідно до частини другої статті 23 та частини третьої статті 34 Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю" (далі - Закон) у разі ліквідації управителя ФФБ або ФОН кошти на рахунку ФФБ або майно ФОН не включаються до ліквідаційної маси управителя ФФБ або ФОН і спрямовуються виключно на задоволення вимог довірителів ФФБ та власників сертифікатів ФОН до управителя згідно з Правилами ФФБ або ФОН.

Однак для задоволення вимог довірителів ФФБ або власників сертифікатів ФОН у повному обсязі ліквідатор під час ліквідаційної процедури фінансової установи - управителя має реалізувати частину майна банкрута, яке за законодавством є джерелом формування ліквідаційної маси, а ліквідаційна маса має використовуватися для задоволення вимог кредиторів відповідно до визначеної черговості.

З метою реалізації положень статей 23 та 34 Закону необхідно встановити, що кошти на рахунку ФФБ та майно ФОН включаються до певної черги задоволення вимог кредиторів.

Разом з цим статтями 23 та 34 Закону, зокрема, визначено, що за рішенням суду, що набрало законної сили, прийнятим за зверненням довірителів ФФБ, власників сертифікатів ФОН або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв'язку з порушенням управителем законодавства про фінансові послуги ФФБ або ФОН може передаватися в управління іншій фінансовій установі, що відповідає вимогам цього Закону, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Для реалізації зазначеної норми постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 N 490 затверджено Порядок передачі фонду фінансування будівництва або фонду операцій з нерухомістю в управління іншій фінансовій установі за рішенням суду, яким, зокрема, врегульована процедура передачі новому управителю документів та майна (коштів) ФФБ або ФОН.

Однак додаткового законодавчого врегулювання потребує питання щодо обрання нового управителя. Пропонується встановити, що нового управителя можуть обирати відповідно довірителі ФФБ або власники сертифікатів ФОН.

Зважаючи на необхідність вирішення вищезазначених питань на законодавчому рівні та на виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України від 06.12.2013 N 42828/4/1-13 Нацкомфінпослуг розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання проблемних питань, які виникають під час ліквідації управителів фондів фінансування будівництва та фондів операцій з нерухомістю".

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття цього регуляторного акта є вдосконалення системи фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла та операціях з нерухомістю, а також посилення захисту прав споживачів фінансової послуги із залучення коштів установників управління майном для фінансування будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативним способом досягнення цілей державного регулювання є залишення існуючого стану речей. Однак, при обранні такого способу питання щодо задоволення вимог установників управління майном під час ліквідації управителя ФФБ та/або ФОН, а також порядку обрання нового управителя, під час передачі ФФБ або ФОН в управління іншій фінансовій установі, залишаться неврегульованими.

Інші альтернативні варіанти відсутні.

Способом досягнення зазначених цілей, обраним Нацкомфінпослуг, є внесення змін до законів України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

Перевагою обраного способу досягнення зазначених цілей є врегулювання питань щодо ліквідації фінансових установ - управителів ФФБ або ФОН, а також захисту майнових прав приватних інвесторів системи фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла та операціях з нерухомістю.

4. Опис механізму, який забезпечить розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми, полягає у встановленні, що в разі ліквідації управителя ФФБ та/або ФОН (як банку - управителя, так і управителя, який не є банківською установою) кошти на рахунках ФФБ і майно ФОН включаються до ліквідаційної маси та вимоги довірителів ФФБ і власників сертифікатів ФОН задовольняються у черговості, встановленій законами. Водночас пропонується внести зміни до законів України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" щодо включення вимог довірителів ФФБ та власників сертифікатів ФОН у черговість задоволення вимог кредиторів (у першу та п'яту черги відповідно).

Законопроектом пропонується встановити особливості банкрутства управителя ФФБ та ФОН, зокрема запровадити:

- вимоги до арбітражного керуючого у справі про банкрутство управителя ФФБ або ФОН;

- обмеження щодо відчуження в процедурі санації майна, переданого установниками управління майном у довірчу власність управителю;

- можливість затвердження мирової угоди тільки після задоволення вимоги кредиторів за договорами про участь у ФФБ та/або про придбання сертифікатів ФОН.

Разом з цим, пропонується визначити, що платоспроможний управитель ФФБ або ФОН може бути ліквідований після виконання зобов'язань перед довірителями ФФБ або власниками сертифікатів ФОН чи після передачі ФФБ або ФОН в управління іншій фінансовій установі.

Також, законопроектом пропонується встановити можливість довірителів ФФБ та власників сертифікатів ФОН подавати до суду кандидатуру нового управителя, під час розгляду справи про передачу ФФБ або ФОН в управління іншій фінансовій установі.

Серед іншого пропонується визначити мінімальний розмір статутного капіталу для фінансової установи - управителя ФФБ та/або ФОН у національній валюті України в розмірі 10 млн. грн. (у чинній редакції Закону мінімальний розмір статутного капіталу встановлений у валюті євро в розмірі 1 млн. євро).

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію акта відсутній.

Досягнення цілей державного регулювання можливе шляхом включення до певної черги задоволення вимог кредиторів під час ліквідації управителя ФФБ та/або ФОН вимог установників управління майном та закріплення можливості подавати установниками управління майном кандидатуру нового управителя в процесі заміни управителя ФФБ або ФОН.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат із Державного бюджету України.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Прийняття регуляторного акта дозволить удосконалити процедуру ліквідації фінансових установ - управителів та посилити захист прав довірителів ФФБ та власників сертифікатів ФОН.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Удосконалення системи фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла та операціях з нерухомістю

Витрати з державного та місцевих бюджетів відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Можливість задовольнити вимоги установників управління майном за договорами про участь у ФФБ або про придбання сертифікатів ФОН та закрити ФФБ або ФОН у разі банкрутства фінансової установи або визнання її неплатоспроможною

Витрати відсутні

Сфера інтересів фізичних осіб

Підвищення вірогідності отримання вкладених до ФФБ або ФОН кошти в разі ліквідації управителя цього ФФБ або ФОН

Витрати відсутні

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта - постійно з дня набрання чинності.

Обмеження строку дії регуляторного акта немає.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності зазначеного регуляторного акта є:

кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, на які поширюватиметься акт;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;

Збільшення або зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів, пов'язаних із дією акта, не передбачається.

9. Заходи, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься протягом року з дня його оприлюднення.

Повторне відстеження результативності буде здійснене через два роки після набрання чинності регуляторним актом.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта проводитиметься раз на три роки після проведення повторного відстеження.

Відстеження результативності регуляторного акта не потребує додаткових організаційних заходів Нацкомфінпослуг і проводитиметься під час виконання Нацкомфінпослуг своїх завдань щодо здійснення регулювання та нагляду за діяльністю на ринках фінансових послуг.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено департаментом регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями Нацкомфінпослуг (01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел.: (044) 590-57-23).

 

Голова Нацкомфінпослуг

Б. Візіров

Опрос