Идет загрузка документа (32 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты в связи с усовершенствованием разрешительной системы в сфере хозяйственной деятельности (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 20.03.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з удосконаленням дозвільної системи у сфері господарської діяльності

Верховна Рада України постановляє:

Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 21, ст. 170; 2009 р., N 45, ст. 684; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 р. N 5456-VI):

1) статтю 18 після частини четвертої доповнити новими частинами такого змісту:

"Рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами приймається протягом двадцяти робочих днів з дня подання суб'єктом (підприємством, установою, організацією, громадянином України, фізичною особою - підприємцем, іноземцем та особою без громадянства, іноземною юридичною особою) або уповноваженою ним особою документів.

Порядок видачі органами виконавчої влади рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами або відмови у його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Порядок видачі органами місцевого самоврядування рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання встановлюється цими органами з урахуванням вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Підставами для відмови у видачі рішення є:

подання суб'єктом, зазначеним у частині п'ятій цієї статті, неповного пакета документів, необхідних для прийняття рішення, згідно з установленим Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування вичерпним переліком;

наявність раніше наданого рішення про виділення лісової ділянки у довгострокове тимчасове користування лісами іншому суб'єкту;

наявність встановлених законом заборон на виділення лісової ділянки у довгострокове тимчасове користування лісами;

виявлення в документах, поданих суб'єктом, зазначеним у частині п'ятій цієї статті, недостовірних відомостей.

Письмове повідомлення про відмову у видачі рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами надається органом виконавчої влади та органом місцевого самоврядування суб'єкту, зазначеному в частині п'ятій цієї статті, особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови протягом двадцяти робочих днів.

Підставами для переоформлення рішення є:

зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи, фізичної особи - підприємця;

зміна місцезнаходження суб'єкта, зазначеного у частині п'ятій цієї статті.

Підставами для видачі дубліката рішення є його втрата або пошкодження.

Рішення анулюється дозвільним органом, що його видав, у разі:

звернення суб'єкта, зазначеного у частині п'ятій цієї статті, із заявою про анулювання рішення;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

встановлення факту надання суб'єктом, зазначеним у частині п'ятій цієї статті, в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

припинення права користування лісами з підстав, передбачених статтею 22 цього Кодексу.

Рішення про анулювання видається особисто або надсилається суб'єкту, зазначеному у частині п'ятій цієї статті, поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення.

Строк дії рішення про виділення лісових ділянок для довгострокового тимчасового користування лісами - від одного до п'ятдесяти років.

Прийняття документів, необхідних для видачі рішення, а також видача рішення (переоформлення, видача дубліката, анулювання) здійснюються з урахуванням вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" на безоплатній основі.".

У зв'язку з цим частини п'яту - восьму вважати відповідно частинами шістнадцятою - дев'ятнадцятою;

2) частину третю статті 57 виключити;

3) статті 59 і 61 викласти у такій редакції:

"Стаття 59. Переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства

Дозвіл на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача видається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим за погодженням з обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Порядок видачі дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача або відмови в його видачі, переоформлення, видачі дубліката, анулювання центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу приймається протягом двадцяти робочих днів з дня подання документів постійним лісокористувачем.

Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є:

подання постійним лісокористувачем неповного пакета документів згідно з установленим Кабінетом Міністрів України вичерпним переліком;

виявлення в документах, поданих постійним лісокористувачем, недостовірних відомостей.

Письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу на переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних з веденням лісового господарства, без їх вилучення у постійного лісокористувача надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим постійному лісокористувачеві особисто або надсилається поштовим відправленням з описом вкладення із зазначенням передбачених законом підстав для такої відмови протягом двадцяти робочих днів.

Підставами для переоформлення дозволу є зміна найменування або місцезнаходження постійного лісокористувача.

Підставами для видачі дубліката дозволу є його втрата або пошкодження.

Дозвіл анулюється дозвільним органом, що його видав, у разі:

звернення постійного лісокористувача із заявою про анулювання дозволу;

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація);

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

встановлення факту надання постійним лісокористувачем в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

припинення права користування лісами з підстав, передбачених статтею 22 цього Кодексу.

Рішення про анулювання дозволу видається особисто або надсилається постійному лісокористувачу поштовим відправленням з описом вкладення не пізніше п'яти робочих днів з дня прийняття рішення.

Строк дії дозволу - один рік.

Прийняття документів, необхідних для видачі дозволу, а також видача дозволу (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) здійснюються з урахуванням вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" на безоплатній основі.";

"Стаття 61. Визначення місць розміщення, будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів

Визначення місць розміщення, будівництва підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів, здійснюється у порядку, встановленому законом.";

4) у першому реченні частини першої статті 62:

слова ", з урахуванням висновків органів виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій" виключити;

друге і третє речення виключити;

5) у статті 69:

у частині другій слова "Спеціальний дозвіл" замінити словами "Лісорубний квиток";

у частині третій слова "Спеціальний дозвіл на інші види спеціального використання лісових ресурсів" замінити словами "Лісовий квиток";

частину п'яту викласти у такій редакції:

"Лісорубний квиток видається власниками лісів або постійними лісокористувачами в установленому порядку також на заготівлю деревини, не пов'язану із спеціальним використанням лісових ресурсів, під час здійснення лісогосподарських заходів.".

2. У Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженому Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 47, ст. 532):

1) пункти 12, 38, 90 і 98 виключити;

2) пункт 132 у графі "Назва документа дозвільного характеру" викласти у такій редакції:

"132. Спеціальний дозвіл на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування (лісорубний квиток)".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з удосконаленням дозвільної системи у сфері господарської діяльності"

1. Опис проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв'язку з удосконаленням дозвільної системи у сфері господарської діяльності" (далі - проект Закону) розроблено з метою приведення Лісового кодексу України у відповідність до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", а також до Закону України від 07 квітня 2011 року N 3204 "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

2. Визначення цілей державного регулювання

Метою прийняття проекту Закону є приведення Лісового кодексу України у відповідність до Закону України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", а також до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

На сьогодні пунктами 12, 38, 90, 98 та 132 Переліку документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затвердженого Законом України "Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності", який набрав чинності з 01 січня 2012 року, до документів дозвільного характеру (додаток до Закону) віднесено:

- висновок щодо використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства (пункт 12);

- дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка) (пункт 38);

- погодження визначення місць розміщення підприємств, споруд та інших об'єктів, що шкідливо впливають на стан і відтворення лісів (пункт 90);

- погодження зміни цільового призначення земельних лісових ділянок (пункт 98);

- спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісорубний квиток, ордер, лісовий квиток) (пункт 132).

Однак частиною першою статті 1 зазначеного Закону передбачено, що термін "документ дозвільного характеру" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Як зазначено в преамбулі Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності і встановлює порядок діяльності дозвільних органів, уповноважених видавати документи дозвільного характеру, та державних адміністраторів.

Тобто особливістю документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності та порядку їх видачі є те, що вони видаються суб'єктам господарювання для здійснення ними господарської діяльності тільки дозвільними органами.

Згідно зі статтею 1 цього Закону документом дозвільного характеру є дозвіл, висновок, рішення, погодження, свідоцтво, інший документ, який дозвільний орган зобов'язаний видати суб'єкту господарювання у разі надання йому права на провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності та/або без наявності якого суб'єкт господарювання не може проваджувати певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності. Дозвільним органом є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру.

Таким чином, підлягають виключенню пункти 12, 38, 90, 98 додатка до Закону з наступних причин:

1) пункт 12 додатка до Закону, оскільки відповідно до статті 62 Лісового кодексу України використання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних з веденням лісового господарства, проводиться після надання цих ділянок для зазначених цілей у порядку, встановленому земельним законодавством, з урахуванням висновків органів виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальних органів центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища. Тобто висновок не є самостійним документом дозвільного характеру, а виступає лише підставою для прийняття рішення щодо надання цих ділянок згідно із земельним законодавством. Відповідно до статті 57 Лісового кодексу України зміна цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства, провадиться органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про передачу цих земельних ділянок у власність або надання у постійне користування відповідно до Земельного кодексу України.

Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок здійснюється за погодженням з органами виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища;

2) пункт 38 додатка до Закону, оскільки відповідно до статті 17 Закону України "Про мисливське господарство та полювання" ліцензії та відстрільні картки видаються мисливцям (тобто фізичним особам - громадянам, які не є суб'єктами господарювання), користувачами мисливських угідь (які не відносяться ні до органів виконавчої влади, ні до органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, уповноважених відповідно до закону видавати документи дозвільного характеру, тобто не є дозвільними органами);

3) пункт 90 додатка до Закону, оскільки погодження не є самостійними документами дозвільного характеру, а тому і не дають права на провадження певних дій щодо господарської діяльності або видів господарської діяльності, і є складовою процедури прийняття рішення у встановленому законодавством порядку;

4) пункт 98 додатка до Закону, оскільки відповідно до статті 57 Лісового кодексу України зміна цільового призначення земельних лісових ділянок з метою їх використання в цілях, не пов'язаних з веденням лісового господарства, провадиться органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які приймають рішення про передачу цих земельних ділянок у власність або надання у постійне користування відповідно до Земельного кодексу України. Тобто погодження не є самостійним документом дозвільного характеру, а виступає лише підставою для прийняття рішення щодо надання цих ділянок згідно із земельним законодавством.

Крім того, пункт 132 додатка до Закону підлягає викладенню у новій редакції на підставі того, що Законом України від 09 червня 2009 року N 1483-VI "Про внесення змін до Лісового кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" було внесено зміни до частини першої статті 69, частин другої та третьої статті 78 Лісового кодексу України і виключено слово "ордер". Тобто лісовим законодавством не передбачено дозвільного документа "ордер".

Відповідно до статті 69 Лісового кодексу України лише спеціальний дозвіл на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування видається органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства (тобто дозвільним органом). Спеціальний дозвіл на інші види спеціального використання лісових ресурсів (лісовий квиток) видається власниками лісів або постійними лісокористувачами (які не є дозвільними органами).

З врахуванням зазначеного вносяться відповідні зміни до статей 18, 57, 59, 61 та 69 Лісового кодексу України.

3. Прийнятні альтернативні способи досягнення зазначеної цілі, переваги обраного способу

Існують два альтернативні способи досягнення цілі державного регулювання.

Перший спосіб - невтручання і залишення існуючої ситуації. Зазначений спосіб є неприйнятним, оскільки в цьому випадку не буде виконано вимоги Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Другий спосіб - прийняття проекту закону приведе норми Лісового кодексу до вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

4. Опис механізмів для розв'язання проблеми, відповідні заходи

Розв'язання проблеми можливе шляхом прийняття проекту Закону.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту Закону забезпечить приведення нормативно-правового акта до вимог чинного законодавства.

6. Очікувані результати прийняття нормативно-правового акта

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

Не передбачено

Законодавче врегулювання порядків видачі документів дозвільного характеру;
скорочення кількості документів дозвільного характеру.

Суб'єкти господарської діяльності

Не передбачено

Спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру;
прозорість процедури.

Населення (фізичні особи)

Не передбачено

Спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру;
прозорість процедури.

7. Обґрунтування строку дії нормативно-правового акта

Даний проект регуляторного акта не передбачає обмежень строку його дії, що забезпечить постійне державне регулювання у даній сфері.

8. Визначення показників результативності нормативно-правового акта

До показників результативності регуляторного акта належить, зокрема:

1) надходження коштів до державного бюджету - не передбачено;

2) кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - дія акта поширюватиметься на підприємства, установи, організації, фізичних осіб - підприємців, громадян України, іноземців та осіб без громадянства, іноземних юридичних осіб;

3) розмір коштів і часу визначаються органами виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальними органами Держлісагентства - не передбачено;

4) рівень поінформованості суб'єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта - середній, оскільки проект постанови розміщено на офіційному порталі Державного агентства лісових ресурсів України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до набрання ним чинності шляхом аналізу статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено через рік після набрання чинності шляхом аналізу статистичних даних в порівнянні з базовим відстеженням.

 

Перший заступник Голови
Державного агентства
лісових ресурсів України

Я. І. Макарчук

"___" ____________ 2014 р.

 

Опрос