Идет загрузка документа (23 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования функционирования фондового рынка (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 13.03.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування фондового ринку

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31 - 32, ст. 263; 2009 р., N 19, ст. 263; 2011 р., N 2 - 3, ст. 11, N 23, ст. 160, N 38, ст. 385, N 46, ст. 512; 2012 р., N 32 - 33, ст. 413; 2013 р., N 26, ст. 264):

1) у статті 36:

у частині третій:

абзаци другий і третій замінити абзацами такого змісту:

"У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - емітента цінних паперів, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, державний реєстратор додатково отримує від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про відсутність нескасованих випусків цінних паперів цієї юридичної особи.

У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - професійного учасника фондового ринку, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, державний реєстратор додатково отримує від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про відсутність чинних ліцензій на здійснення певного виду професійної діяльності на фондовому ринку цієї юридичної особи.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації, разом з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку забезпечує отримання державним реєстратором інформації про емісію цінних паперів юридичними особами та про видачу ліцензій на здійснення певного виду професійної діяльності на фондовому ринку юридичним особам в порядку, встановленому Міністерством юстиції України за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.";

частину десяту після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:

"не скасовано реєстрацію всіх випусків цінних паперів, якщо юридична особа, що припиняється, є емітентом цінних паперів;

не анульовано всі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, якщо юридична особа, що припиняється, є професійним учасником фондового ринку;".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - дванадцятий вважати абзацами одинадцятим - чотирнадцятим;

2) у статті 37:

у частині п'ятій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - емітента цінних паперів, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, державний реєстратор додатково отримує від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про відсутність нескасованих випусків цінних паперів цієї юридичної особи.";

доповнити частину після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - професійного учасника фондового ринку, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, державний реєстратор додатково отримує від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про відсутність чинних ліцензій на здійснення певного виду професійної діяльності на фондовому ринку цієї юридичної особи.";

частину дев'яту після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:

"не скасовано реєстрацію всіх випусків цінних паперів, якщо юридична особа, що припиняється, є емітентом цінних паперів;

не анульовано всі ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку, якщо юридична особа, що припиняється, є професійним учасником фондового ринку; ".

У зв'язку з цим абзаци дев'ятий і десятий вважати відповідно абзацами одинадцятим і дванадцятим.

2. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; 2010 р., N 38, ст. 505; 2011 р., N 43, ст. 447; 2012 р., N 7, ст. 53, N 22, ст. 211; 2013 р., N 26, ст. 264; N 39, ст. 517; із змінами, внесеними Законом України від 04 липня 2013 року N 407-VII):

1) друге речення абзацу першого частини третьої статті 16 викласти в такій редакції: "Порядок видачі ліцензії та її анулювання встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.";

2) частину п'яту статті 27 доповнити абзацом такого змісту:

"Юридична або фізична особа, яка набула істотної участі у професійному учаснику фондового ринку або збільшила її таким чином, що частка, яка належить особі у статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, або право голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку виявляться вище рівня 10, 25, 50 і 75 відсотків, зобов'язана повідомити такого професійного учасника фондового ринку про погодження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (для професійних учасників фондового ринку - банків - Національним банком України) набуття або збільшення істотної участі у такому учаснику фондового ринку, подати йому інформацію про свою структуру власності (для юридичних осіб) або відомості про своїх асоційованих осіб (для фізичних осіб), розмір частки істотної участі у професійному учаснику фондового ринку, а також повідомляти такого професійного учасника фондового ринку про зміни у зазначеній інформації в місячний строк.";

3) у статті 271:

у частині другій:

пункт 6 після слів "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку" доповнити словами ", разом з фінансовою звітністю та документами, що підтверджують фінансовий стан цих осіб, за переліком, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";

пункт 12 після слова "приміщень" доповнити словами "(разом з копіями документів, що підтверджують право власності або користування цим приміщенням), забезпечення охорони приміщень та захисту інформації,";

доповнити частину пунктом 14 такого змісту:

"14) аудиторський висновок про фінансовий стан юридичної особи на кінець останнього повного кварталу (крім юридичних осіб, державна реєстрація яких була проведена протягом поточного кварталу), поданий аудиторською фірмою, яка може проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів.";

пункт 4 частини третьої після слів "іноземної держави" доповнити словами ", підтвердженого українською аудиторською фірмою, яка може проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів,";

друге речення абзацу першого частини шостої виключити;

у частині восьмій слова ", крім випадків приєднання чи злиття з іншим ліцензіатом" виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування фондового ринку"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування фондового ринку" розроблено Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з метою виконання доручення Прем'єр-міністра України Азарова М. Я. від 3 серпня 2012 року N 31679/1/1-12 до доручення Президента України від 31 липня 2012 року N 1-1/2060.

Розробка зазначеного законопроекту направлена на вирішення завдань, визначених дорученням Президента України від 31 липня 2012 року N 1-1/2060, а саме:

- передбачення обов'язкового підтвердження аудитором України аудиторського висновку аудитора іноземної держави, що подається для отримання ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку юридичною особою, яка має намір провадити таку професійну діяльність на фондовому ринку та засновником якої є іноземна юридична особа;

- удосконалення положень Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку в частині визначення єдиного переліку документів, які необхідно подавати для отримання ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку, а також установлення обґрунтованих строків видачі Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку чи відмови у видачі такої ліцензії.

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціль зазначеного законопроекту полягає в удосконаленні системи ліцензування та нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Досягнення цілей, які пропонується досягти шляхом прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування фондового ринку", альтернативними способами, зокрема, внесенням змін до нормативно-правових актів, неможливе, оскільки врегулювання зазначених питань можливе виключно законодавчим актом.

Лише внесення законодавчих змін є єдиним можливим варіантом передбачення уніфікації та удосконалення процедур ліцензування діяльності на фондовому ринку та проведення державної реєстрації припинення юридичних осіб - професійних учасників фондового ринку.

4. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування фондового ринку" спрямований на вдосконалення функціонування фондового ринку шляхом:

- передбачення єдиного переліку документів, які необхідно подавати для отримання ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку чи відмови у видачі такої ліцензії, а також уточнення та уніфікації зазначеного переліку документів;

- передбачення обов'язкового підтвердження українською аудиторською фірмою копії аудиторського висновку аудитора іноземної держави, що подається для отримання ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку юридичною особою, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку та засновником якої є іноземна юридична особа;

- заборони передачі ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку третім особам, а також юридичним особам, які утворилися внаслідок припинення такого учасника;

- передбачення уніфікації строку видачі ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку чи відмови у видачі такої ліцензії;

- удосконалення процедури проведення державної реєстрації припинення юридичних осіб - професійних учасників фондового ринку.

Законопроектом передбачено внесення змін до статті 16 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", які передбачають вилучення із Закону норми, що передбачає повноваження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку встановлювати перелік документів, необхідних для отримання ліцензії.

Зміни до статей 36 та 37 до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та до статей 27 і 271 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" передбачають, зокрема:

- обов'язковість перевірки державним реєстратором інформації про відсутність не скасованих випусків цінних паперів у емітентів та чинних ліцензій у професійних учасників на основі інформації, яка отримується від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи емітента або професійного учасника фондового ринку;

- обов'язковість повідомлення особою, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, такого професійного учасника фондового ринку про зміни розміру частки такої істотної участі, про структуру власності (для юридичних осіб) або відомості про своїх асоційованих осіб (для фізичних осіб);

- доповнення переліку документів, які юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, подає Комісії для отримання ліцензії на провадження відповідного виду такої діяльності, аудиторським висновком аудиторської фірми про фінансовий стан юридичної особи на кінець останнього повного кварталу (крім юридичних осіб державна реєстрація, яких була проведена протягом поточного кварталу);

- обов'язковість підтвердження українською аудиторською фірмою копії аудиторського висновку аудитора іноземної держави, що подається для отримання ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку юридичною особою, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку та засновником якої є іноземна юридична особа;

- заборону передачі ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку третім особам, а також юридичним особам, які утворилися внаслідок припинення такого учасника;

- уніфікацію строку видачі ліцензію на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку чи відмови у видачі такої ліцензії;

- інші редакційні уточнення.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття законопроекту дозволить вирішити наступні питання:

- підвищити прозорість процесу отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку;

- створити умови для забезпечення професійного учасника фондового ринку актуальною інформацією про зміни розміру частки істотної участі у такому професійному учаснику, а також про структуру власності або відомості про асоційованих осіб особи, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку;

- зменшити ризики невиконання вимог законодавства щодо порядку припинення діяльності професійним учасником фондового ринку.

Прийняття акта сприятиме удосконаленню системи ліцензування та нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат Державного бюджету України.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Вигоди

Витрати

У сфері держави

Удосконалення системи ліцензування та нагляду за діяльністю професійних учасників фондового ринку

Витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні

У сфері суб'єктів господарювання

Підвищення прозорості процесу отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку та припинення діяльності юридичних осіб, які є емітентами та професійними учасниками фондового ринку

Незначні додаткові витрати можуть виникнути у осіб, які мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, які пов'язані із інформування такого професійного учасника фондового ринку про зміни розміру частки такої істотної участі, про структуру власності (для юридичних осіб) або відомості про своїх асоційованих осіб (для фізичних осіб).

У сфері громадян

Захист прав громадян, які є клієнтами професійних учасників фондового ринку, шляхом зменшення ризиків невиконання вимог законодавства щодо порядку припинення діяльності професійними учасниками фондового ринку

Витрати громадян відсутні

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Акт набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, крім пункту 1 розділу I цього Закону, який набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

Термін дії регуляторного акта не обмежено.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

• обсяг надходжень до державних та місцевих бюджетів фактично не зміниться;

• кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія проекту регуляторного акта, - професійні учасники ринку цінних паперів та особи, які мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку;

• обсяг коштів і час, що витрачатимуться учасниками фондового ринку, пов'язаними з виконанням вимог акта фактично не зміниться;

• рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта - високий: проект розміщено на офіційному веб-сайті НКЦПФР "www.nssmc.gov.ua". Після прийняття законопроекту його буде опубліковано в установленому законодавством порядку.

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку протягом усього терміну його дії, шляхом:

- аналізу звітів та статистичних даних відповідних структурних підрозділів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на відповідний рік.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

Опрос