Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 17.01.2014

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Кодексу адміністративного судочинства України

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміну до Розділу III Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 27, ст. 276), доповнивши його статтею такого змісту:

"Стаття 1837. Особливості провадження у справах за зверненням органу державного фінансового контролю

1. Провадження у справах за зверненням органу державного фінансового контролю при здійсненні ним передбачених законом повноважень здійснюється на підставі подання такого органу щодо:

1) надання дозволу на проведення органом державного фінансового контролю позапланової виїзної ревізії, а також подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії, що здійснюється органом державного фінансового контролю;

2) зобов'язання керівника підприємства (установи чи організації), яке є відповідно до закону установою, підконтрольною органу державного фінансового контролю, та щодо діяльності якого проводиться ревізія, провести інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів та/чи розрахунків;

3) вилучення відповідно до закону оригіналів документів підприємства, установи чи організації на строк до закінчення ревізії;

4) застосування інших прав органу державного фінансового контролю стосовно реалізації результатів проведення державного фінансового контролю у випадках, коли судовий порядок їх застосування передбачений законом.

2. Подання подається до суду першої інстанції за загальними правилами підсудності, встановленими цим Кодексом, у письмовій формі та повинно містити:

1) найменування адміністративного суду;

2) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку заявника;

3) найменування, поштову адресу, а також номер засобу зв'язку, якщо такий відомий, відносно сторони, до якої застосовуються заходи, передбачені частиною першою цієї статті;

4) підстави звернення з поданням, обставини, що підтверджуються доказами, та вимоги заявника;

5) перелік документів та інших матеріалів, що додаються;

6) підпис уповноваженої особи органу державного фінансового контролю, що скріплюється печаткою.

3. У разі недотримання вимог частини другої цієї статті суд повідомляє про це заявника та надає йому строк для усунення недоліків.

Невиконання вимог суду в установлений строк тягне за собою повернення заявнику подання та доданих до нього документів.

Повернення подання не є перешкодою для повторного звернення з ним до суду після усунення його недоліків.

4. Суд ухвалою відмовляє у прийнятті подання у разі, якщо заявлено вимогу, не передбачену частиною першою цієї статті.

Відмова у прийнятті подання унеможливлює повторне звернення заявника з таким самим поданням. Заявник у цьому випадку має право звернутися з тими самими вимогами до суду в загальному порядку.

Ухвалу про відмову в прийнятті подання може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її винесення.

5. У разі постановлення судом ухвали про відкриття провадження у справі суд у триденний строк приймає постанову по суті заявлених вимог, яка підлягає негайному виконанню.

Розгляд подання відбувається за участю представника органу державного фінансового контролю, а також представника підприємства, установи чи організації, стосовно якого його внесено (крім подання про проведення позапланової виїзної ревізії, а також подовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії).

Неявка сторін у судове засідання не перешкоджає розгляду подання.

6. У постанові суду зазначаються:

1) дата прийняття постанови;

2) найменування суду, прізвище та ініціали судді;

3) найменування сторін, їх місцезнаходження;

4) мотиви задоволення судом заявлених вимог з посиланням на закон;

5) порядок вчинення дій, передбачених постановою;

6) відомості про порядок та строки апеляційного оскарження постанови, крім випадку, передбаченого частиною восьмою цієї статті.

У постанові суду за результатами розгляду подання про проведення позапланової ревізії також зазначаються підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення, а у разі проведення ревізії щодо суб'єктів господарської діяльності, не віднесених законом до установ, підконтрольних органу державного фінансового контролю, - також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

7. Постанова адміністративного суду ухвалюється, проголошується та видається або надсилається в день її ухвалення згідно з правилами, передбаченими статтями 160, 167 цього Кодексу, без права суду відкласти складення постанови в повному обсязі.

Постанову адміністративного суду може бути надіслано кур'єром, факсом, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв'язку.

8. Постанови суду у справах, визначених пунктами першим - третім частини першої цієї статті, є остаточними та набирають законної сили з дня їх прийняття.

9. Постанови суду у справах, визначених пунктом четвертим частини першої цієї статті, можуть бути оскаржені в апеляційному порядку в п'ятиденний строк з дня їх проголошення.

Постанови суду у таких справах набирають законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, а в разі їх оскарження - з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції.

Суд апеляційної інстанції розглядає справи протягом п'яти днів з дня надходження апеляційної скарги".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення зміни до Кодексу адміністративного судочинства України"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Відповідно до частини шостої статті 11 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" позапланові виїзні ревізії можуть здійснюватись органами Держфінінспекції України лише на підставі рішення суду. Також рішення щодо продовження термінів проведення планової або позапланової виїзної ревізії приймається у судовому порядку.

Крім цього, відповідно до закону лише за рішенням суду можуть бути реалізовані такі права органу Держфінінспекції України як зобов'язання керівництва об'єкта контролю провести інвентаризацію, вилучення оригіналів документів об'єкта контролю, а також застосування інших прав щодо усунення виявлених порушень законодавства (наприклад, стягувати у дохід держави кошти, отримані за незаконними договорами, без установлених законом підстав та з порушенням законодавства; звертатися до суду, якщо не забезпечено виконання вимог щодо усунення виявлених порушень законодавства, тощо).

Діючі процесуальні строки підготовки та розгляду справ в судах з вказаних категорій справ є досить тривалими. Використання таких строків судами призводить до затягування термінів фактичного початку проведення контрольного заходу, неможливості оперативного вилучення документів, що свідчать про порушення, усунення виявлених порушень законодавства. Як наслідок, об'єкт контролю отримує достатньо часу для приховування вчинених порушень законодавства та знищення документів, що свідчать про такі порушення.

Ще одним наслідком такої ситуації є неможливість проведення контрольних заходів в найкоротші строки з метою документального підтвердження фактів зловживань, відомості про які отримані у встановленому порядку, в тому числі викладені в дорученнях правоохоронних органів. Крім того, органи Держфінінспекції не можуть оперативно виконувати доручення Президента України та Кабінету Міністрів України щодо виявлення й документування фактів розкрадання бюджетних коштів і державного майна.

Таким чином, на даний час існує необхідність встановлення скорочених процесуальних строків провадження щодо вказаних категорій справ.

Для вирішення цих проблемних питань Держфінінспекцією України розроблено проект Закону України "Про внесення зміни до Кодексу адміністративного судочинства України" (далі - проект Закону).

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту Закону є доповнення Розділу III Кодексу адміністративного судочинства України окремою статтею, якою передбачено особливості провадження у справах за поданням органів державного фінансового контролю, що дозволить забезпечити оперативність виявлення порушень законодавства та їх усунення органами Держфінінспекції України.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів/аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Спосіб оцінюється як такий, що не дозволяє досягти поставленої мети.
Не створюються умови для оперативного виявлення порушень законодавства та їх усунення органами Держфінінспекції України.

Поставлені проблемні питання не розв'язуються.

Прийняття окремого нормативно-правового акта для врегулювання порушених питань

Спосіб оцінюється, як недоцільний, оскільки одним з принципів нормопроектувальної техніки є зменшення до мінімуму кількості актів з одного питання.
Юрисдикцію, повноваження адміністративних судів щодо розгляду адміністративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення адміністративного судочинства визначено Кодексом адміністративного судочинства України.
З метою реалізації повноважень органу державного фінансового контролю, для яких законодавством передбачено звернення до суду, органи Держфінінспекції України під час проведення контрольних заходів порушують відповідні питання саме в порядку адміністративного судочинства.

Даний спосіб є недоцільним.

Обраний спосіб

Відповідає потребам у вирішенні поставлених проблем.

Повністю розв'язуються поставлені проблеми та досягаються поставлені цілі.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення зазначеної мети проектом Закону передбачається доповнити Розділ III Кодексу адміністративного судочинства України окремою статтею, якою передбачити особливості провадження у справах за зверненням органу державного фінансового контролю, а саме:

1) встановлення скорочених строків для розгляду судами позовів органів Держфінінспекції України з питань, що пов'язані як із безпосереднім проведенням контрольного заходу, так і реалізацією результатів проведення державного фінансового контролю у випадках, коли законом передбачено застосування лише судового порядку;

2) закріплення обов'язку адміністративного суду надсилати або видавати постанову суду в повному обсязі безпосередньо в день її ухвалення;

3) визначення особливостей набрання законної сили постанов суду у деяких категоріях справ (наприклад, щодо надання дозволу на проведення позапланової ревізії, продовження термінів проведення ревізії, зобов'язань проводити інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів та/чи розрахунків, вилучення відповідно до закону оригіналів документів підприємства, установи чи організації на строк до закінчення ревізії);

4) запровадження скорочених строків на оскарження постанов судів першої інстанції в апеляційному порядку, а також скорочених строків для призначення та розгляду таких справ судами апеляційної інстанції.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта - зовнішні фактори на дію акта не впливатимуть. Інші негативні обставини, які можуть впливати на виконання вимог акта, відсутні.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта:

вимоги, встановлені актом, є простими для їх виконання;

запровадження Закону виключає настання будь-якої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта;

контроль за додержанням вимог акта здійснюватимуть органи Держфінінспекції України в процесі здійснення державного фінансового контролю та адміністративні суди при розгляді справ за позовами органу державного фінансового контролю.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Прийняття Закону забезпечить вдосконалення законодавства у сфері державного фінансового контролю в частині врахування особливостей реалізації тих повноважень органів Держфінінспекції України, для яких судовий порядок їх застосування є обов'язковим, що сприятиме оперативності у виявленні порушень законодавства та їх усунення органами Держфінінспекції України, а також зміцнення фінансової дисципліни.

Додаткові витрати Державного та місцевих бюджетів відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Прийняття Закону забезпечить запровадження єдиного, простого та чіткого порядку здійснення судового провадження у справах за позовами органів Держфінінспекції України під час проведення контрольних заходів.

Додаткові витрати суб'єктів господарювання відсутні.

Сфера інтересів громадян

Дія Закону не поширюється на громадян.

Витрати громадян відсутні

7. Строк дії регуляторного акта

Строк дії Закону не обмежується встановленим терміном дії.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

- кількість суб'єктів, на які поширюватиметься дія акта - дія регуляторного акта поширюється на підприємства, установи та організації, щодо яких органи Держфінінспекції України мають компетенцію на проведення державного фінансового контролю;

- надходження до державного чи місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язані з дією регуляторного акта, можливі у зв'язку з притягненням винних осіб до адміністративної відповідальності;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта - середній, оскільки проект регуляторного акта розміщено на офіційному веб-сайті Держфінінспекції України та урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада";

- виконання регуляторного акта не потребує витрат суб'єктами господарювання;

- дія регуляторного акта забезпечить визначення в Кодексі адміністративного судочинства України особливостей судового провадження у справах, пов'язаних із реалізацією повноважень органів Держфінінспекції України під час проведення контрольних заходів, для яких звернення до суду є необхідною умовою, а також сприятиме оперативному виявленню порушень законодавства та їх усуненню в межах компетенції органів Держфінінспекції України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається повторне відстеження результативності цього акта, шляхом збору та порівняння статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, шляхом порівняння статистичних даних, отриманих за результатами матеріалів проведених органами Держфінінспекції України контрольних заходів.

За результатами повторного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі надходження пропозицій та зауважень, які заслуговують на увагу, або виявлення неврегульованих та проблемних питань, буде розглядатися необхідність внесення відповідних змін до чинної нормативно-правової бази.

 

Голова Держфінінспекції України

П. П. Андрєєв

"___" січня 2014 р.

 

Опрос