Идет загрузка документа (35 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности технологических парков (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 16.12.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності технологічних парків

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" (Відомості Верховної Ради України, 1992, N 50, ст. 676; 2003, N 30, ст. 247; 2005, NN 17 - 19, ст. 267; 2006, N 22, ст. 184) у першому реченні статті 3 слова "технологічні парки" виключити.

2. У Законі України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 40, ст. 363; 2002 р., N 3-4, ст. 28, N 33, ст. 238; 2004 р., N 32, ст. 393; 2005 р., NN 17 - 19, ст. 267; 2006 р., N 22, ст. 182; 2011 р., N 23, ст. 160):

1) преамбулу викласти у такій редакції:

"Цей Закон визначає правові та економічні засади запровадження та функціонування спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних парків.";

2) у статті 1:

пункт 1 доповнити новим реченням такого змісту:

"Технопарк створюється за обов'язкової участі наукових установ Національної академії наук України, національних галузевих академій наук та/або національних університетів;";

у пункті 6:

перше речення викласти у такій редакції:

"проект технологічного парку - зареєстрований відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність" пріоритетний інноваційний проект, що являє собою підготовлений технологічним парком комплект документів, який включає опис взаємозв'язаних заходів технологічного парку, визначає його учасників та спільні підприємства (виконавців проекту), співвиконавців і виробників продукції щодо проведення наукових досліджень, технічного, технологічного, конструкторського проектування, випуску дослідних партій та створення нового промислового виробництва інноваційної продукції, впровадження Інноваційної технології, а також щодо фінансового, кадрового, маркетингового та комерційного забезпечення виробничого впровадження нових товарів і надання послуг, що пройшов у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку експертизу і внесений до Державного реєстру інноваційних проектів як пріоритетний інноваційний проект - проект технологічного парку, який веде центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності;";

у другому реченні слово "визначаються" замінити словом "є невід'ємною частиною проекту технологічного парку та розглядаються і затверджуються одночасно з проектом технологічного парку";

3) назву розділу II доповнити словами "технологічних парків";

4) у частині першій статті 3 слова та цифри "строком на 15 років" виключити;

5) статтю 4 викласти у такій редакції:

"Стаття 4. Державна реєстрація технологічного парку

Державна реєстрація та скасування державної реєстрації технологічного парку здійснюється безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Для здійснення державної реєстрації технологічний парк подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності заяву за затвердженою МОН формою, проект діяльності та розвитку технологічного парку, перелік пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку, копії договору про спільну діяльність - для технологічного парку як групи юридичних осіб.

При поданні документів не в повному обсязі та/або наведенні у документах неправдивих даних та/або документи не відповідають встановленим Кабінетом Міністрів України у порядку державної реєстрації технологічних парків вимогам центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності повертає документи заявнику та/або повідомляє його про причини відмови в державній реєстрації технологічного парку.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності, у строк, що не може перевищувати 60 календарних днів з дня подачі до нього у встановленому порядку документів згідно абзацу другого цієї статті, видає технологічному парку свідоцтво про державну реєстрацію технологічного парку, форма якого затверджується Кабінетом Міністрів України.

Свідоцтво про державну реєстрацію технологічного парку є підставою для реалізації проектів технологічних парків в рамках спеціального режиму інноваційної діяльності технологічного парку та відкриття спеціального рахунку технологічного парку або його керівного органу.";

6) статтю 5 викласти у такій редакції:

"Стаття 5. Проекти технологічних парків

Проекти технологічних парків, реалізація яких здійснюється згідно з вимогами цього Закону, розробляються відповідно до пріоритетних напрямів діяльності технологічних парків та проходять державну реєстрацію як пріоритетні інноваційні проекти відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність".

Пріоритетні напрями діяльності для кожного з технологічних парків розробляються відповідно до Законів України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" та "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" розглядаються Президією Національної академії наук України з урахуванням науково-технічної спрямованості кожного технологічного парку та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Розгляд та експертиза проектів технологічних парків здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності разом з іншими центральними органами виконавчої влади за поданням наукових установ Національної академії наук України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Державна реєстрація проектів технологічних парків здійснюється безоплатно центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності в порядку, встановленому для державної реєстрації пріоритетних інноваційних проектів.

Для здійснення державної реєстрації проекту технологічний парк подає до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності заяву та проект за затвердженими МОН формами, копії договору про спільну діяльність - для технологічного парку як групи юридичних осіб.

Якщо для реалізації проектів технологічних парків передбачається ввезення устаткування, обладнання та комплектувальних виробів, а також матеріалів, які не виробляються в Україні, проекти технологічних парків повинні містити номенклатуру та обсяги їх ввезення із зазначенням коду згідно з УКТЗЕД.

При поданні документів не в повному обсязі та/або наведенні у документах неправдивих даних, які могли вплинути на повноту та достовірність проведення державної експертизи проекту технологічного парку, або за наявності негативного висновку державної експертизи та/або документи не відповідають встановленим Кабінетом Міністрів України у порядку державної реєстрації проектів технологічних парків вимогам центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності, повертає документи заявнику та/або повідомляє його про причини відмови в державній реєстрації проекту технологічного парку.

Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності, на проекти технологічних парків, що пройшли розгляд, експертизу і включені до Державного реєстру інноваційних проектів, який ведеться відповідно до Закону України "Про інноваційну діяльність", видається свідоцтво встановленого зразка про державну реєстрацію пріоритетного інноваційного проекту - проекту технологічного парку у строк, що не може перевищувати 90 календарних днів з дня подачі у встановленому порядку проекту технологічного парку до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності.

Свідоцтво про державну реєстрацію пріоритетного інноваційного проекту - проекту технологічного парку видається на строк реалізації такого проекту, але не більше ніж на п'ять років, про що робиться запис у Державному реєстрі інноваційних проектів, та є підставою для застосування спеціального режиму інноваційної діяльності технологічного парку відповідно до цього Закону та відкриття спеціальних рахунків виконавцями проектів.

Спеціальний режим інноваційної діяльності технологічного парку діє протягом п'яти років з дня видачі свідоцтва про державну реєстрацію пріоритетного інноваційного проекту - проекту технологічного парку і припиняється з дня його скасування.

Внесення змін до діючих проектів технологічного парку здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Державна реєстрація пріоритетного інноваційного проекту - проекту технологічного парку скасовується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності, з моменту закінчення строку дії свідоцтва про реєстрацію проекту або до його закінчення у разі порушення виконавцем проекту положень цього Закону, виявлення фактів недодержання умов реалізації проекту, встановлених за результатами перевірки діяльності технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств, у разі скасування державної реєстрації технологічного парку, а також на підставі обґрунтованої пропозиції технологічного парку або його керівного органу.";

7) у статті 8:

у частині першій:

абзац перший викласти у такій редакції:

"Зараховані на спеціальні рахунки технологічних парків а, їх учасників та спільних підприємств кошти цільових субсидій використовуються ними під час реалізації проектів технологічних парків на:";

в абзаці п'ятому слова "(патентів, ліцензій на використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау тощо)" виключити;

частину третю викласти у такій редакції:

"Кошти цільових субсидій, зараховані під час реалізації проекту технологічного парку на спеціальний рахунок технологічного парку або його керівного органу і не використані на момент скасування державної реєстрації технологічного парку, підлягають зарахуванню до Державного бюджету України після погашення в установленому законодавством порядку підтвердженої на момент скасування державної реєстрації технологічного парку заборгованості, пов'язаної з діяльністю технологічного парку, визначеною цим Законом, та у межах запланованих витрат відповідно до статті 8 цього Закону.";

У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою;

8) статтю 9 викласти у наступній редакції: "Проекти технологічних парків є пріоритетними для залучення коштів Державної інноваційної фінансово-кредитної установи та її регіональних відділень під час проведення ними конкурсного відбору інноваційних проектів.";

9) у частині першій статті 11 цифри "150" замінити цифрами "180";

10) у статті 12:

перше речення частини четвертої після слів "підлягають стягненню до Державного бюджету України" доповнити словами "з юридичної особи, яка безпосередньо здійснила таке нецільове використання";

в абзаці першому і шостому слова "центральний орган виконавчої влади з питань науки" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інноваційної діяльності" у відповідному відмінку;

11) назву статті 13 доповнити словами "технологічних парків";

12) у тексті Закону (крім частини другої статті 11) слова "виконання" і "виконують" в усіх відмінках замінити відповідно словами "реалізація" і "реалізують" у відповідному відмінку.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Технологічні парки, зареєстровані в установленому порядку до 1 січня 2013 року, продовжують свою діяльність з дня вступу в дію цього Закону на умовах, сформованих у цьому Законі.

3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності технологічних парків"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності технологічних парків" розроблено Держінформнауки на виконання Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування державної політики в інноваційній сфері на період до 2014 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2013 р. N 234-р, а саме пункту 2 щодо удосконалення правових засад функціонування технопарків та спрощення механізму державної реєстрації їх проектів, пункту 32 Орієнтовного плану законопроектних робіт на 2013 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 р. N 147-р, а також Державної програми розвитку внутрішнього виробництва, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. N 1130 (розділ "Інституціональні та структурні перетворення у сфері науки і техніки, інновацій та виробництва").

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону спрямований на активізацію діяльності технологічних парків та створення для цього сприятливих умов.

Проект Закону передбачає:

спрощення порядку реєстрації технопарків;

визначення підстав щодо встановлення строку дії та порядку запровадження спеціального режиму інноваційної діяльності технопарків при виконанні проектів технологічних парків;

зміни механізму державної реєстрації проектів технопарків та підстав для скасування державної реєстрації;

посилення контролю та відповідальності за реалізацію проектів технологічних парків, а також за використанням коштів спеціального рахунку, що спрямовуються на виконання проектів технопарку;

уточнення термінів, що використовуються в цьому Законі.

Проектом акта також пропонується виключити із статті 3 Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" слова "технологічні парки".

Згідно із Законом України від 16.07.99 р. N 991 спеціальний режим інноваційної діяльності встановлюється для технологічних парків, які визначені як юридична особа або група юридичних осіб, а не для "частини території України", як це передбачено Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".

Технопарки реалізують інноваційні проекти по всій території України через юридичних осіб-засновників та учасників технопарків.

3. Правові аспекти

Правовими підставами розроблення проекту Закону є: Указ Президента України від 8 квітня 2011 року N 437 "Про затвердження положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України", постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. N 1130 "Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва".

Перелік нормативно-правових актів, що діють у зазначеній сфері правового регулювання: Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки", "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про інноваційну діяльність", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, Державного комітету телебачення і радіомовлення України".

Реалізація проекту акта потребує внесення змін до чинних нормативно-правових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено з Міндоходів, Мін'юстом, НАН, Мінфіном та Мінекономрозвитку.

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

Проект акта не містить положень, що мали б ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась. Висновок про проведення антидискримінаційної експертизи додається.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні положення, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації. Проведено обговорення законопроекту на засіданнях Ради керівників технопарків та Громадської ради Держінформнауки.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери та не потребує узгодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним актом, оскільки не містить положень, які носять регуляторний характер.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності технологічних парків" дозволить спростити порядок створення технопарків та створити належні правові умови для їх діяльності, активізувати розробку та реалізацію проектів з впровадження високотехнологічних виробництв в рамках спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних парків.

 

Голова Державного агентства
з питань науки, інновацій та
інформатизації України

В. П. Семиноженко

22.11.2013 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності технологічних парків"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

В Україні система технологічних парків була позитивним дієвим механізмом, що забезпечував реалізацію державної інноваційної політики. Створення технологічних парків розпочалося у 2000 році, які нарощували кількість реалізованих проектів та обсяги інноваційної продукції до 2005 року. З скороченням державної підтримки проектів технопарків обсяги випуску інноваційної продукції в рамках спеціального режиму технопарків почали знижуватися. На сьогодні реалізація проектів технопарків майже зупинена.

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності технологічних парків" дозволить, перш за все, спростити порядок створення технопарків, по-друге, створити належні правові умови для їх діяльності, активізувати розробку та реалізацію проектів з впровадження високотехнологічних виробництв в рамках спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних парків.

Зазначений регуляторний акт стосується технологічних парків, їх учасників та центральних органів виконавчої влади.

2. Цілі державного регулювання

Проект регуляторного акта спрямований на активізацію діяльності технологічних парків, стимулювання реалізації інноваційних проектів, а також чітке визначення механізмів дії окремих положень Закону України від 16.07.99 р. N 991 "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків".

Крім того, пропонується виключити із статті 3 Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" слова "технологічні парки". Спеціальний режим інноваційної діяльності встановлюється для технологічних парків, які визначені як юридична особа або група юридичних осіб, а не для "частини території України", як це передбачено зазначеним Законом. Технопарки реалізують інноваційні проекти по всій території України через юридичних осіб - засновників та учасників технопарків.

Основною метою регулювання є запровадження чітких механізмів, а саме:

спрощення порядку реєстрації технопарків;

визначення підстав щодо встановлення строку дії та порядку запровадження спеціального режиму інноваційної діяльності технопарків при виконанні проектів технологічних парків;

зміни механізму державної реєстрації проектів технопарків та підстав для скасування державної реєстрації;

посилення контролю та відповідальності за реалізацію проектів технологічних парків, а також за використанням коштів спеціального рахунку, що спрямовуються на виконання проектів технопарку;

уточнення термінів, що використовуються в цьому Законі.

3. Оцінка альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання та аргументи щодо переваги обраного способу

Розглянемо дві альтернативи способів досягнення установлених цілей.

1. Неприйняття проекту розробленого акта, діє чинна редакція Закону.

Причини відмови - проблема залишається нерозв'язаною.

При даній альтернативі не буде жодних стимулів для активізації діяльності технологічних парків, зокрема, створення нових технопарків. Крім того, не буде умов для активізації розробки та реалізації проектів з впровадження високотехнологічних виробництв в рамках спеціального режиму інноваційної діяльності технологічних парків.

2. Розв'язання проблеми за допомогою ринкових механізмів або внесення змін до інших нормативно-правових актів.

Причини відмови - проблема залишається нерозв'язаною.

Внесення змін до інших нормативно-правових актів як альтернатива також неприйнятна, оскільки не вирішить поставлених завдань щодо посилення діяльності технопарків, а також, як показує міжнародний досвід, в умах економіки перехідного періоду стимули інноваційного розвитку не можуть бути задіяні в достатній мірі.

3. Прийняття проекту розробленого акта.

Зазначені зміни регуляторного акта сприятимуть створенню сприятливих умов для використання наукових результатів з метою забезпечення потреб держави у високотехнологічних послугах та випуску нової конкурентоспроможної продукції.

4. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

У разі прийняття змін до зазначених законів стають чіткими і прозорими механізми державної реєстрації технологічних парків та проектів технологічних парків, створення нових технопарків, визначення підстав щодо встановлення строку дії та порядку запровадження спеціального режиму інноваційної діяльності технопарків при виконанні проектів технологічних парків;зміни механізму державної реєстрації проектів технопарків та підстав для скасування державної реєстрації у разі недодержання умов їх реалізації, посилення контролю та відповідальності за реалізацію проектів технологічних парків, а також за використанням коштів спеціального рахунку, що спрямовуються на виконання проектів технопарку.

Технологічні парки матимуть можливість отримати свідоцтва про державну реєстрацію, дотримуючись чіткої процедури, здійснювати державну реєстрацію власних проектів, розпочати процес випуску інноваційної продукції, користуючись наданим законодавством спеціальним режимом інноваційної діяльності.

Центральні органи виконавчої влади будуть ефективно забезпечувати реалізацію владних функцій щодо дотримання законодавства при здійсненні процедур державної реєстрації, а також визначення й оцінки науково-технічних, економічних, соціальних, та інших результатів діяльності технологічних парків.

Прийняття законопроекту створить підґрунтя для стимулювання інноваційної діяльності технопарків, запровадити в подальшому механізми податкової підтримки, що потребує внесення зміни до Податкового кодексу України.

5. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Впровадження вимог регуляторного акта державними органами не потребує додаткових витрат з бюджету.

Для держави, окрім вигод від відрахувань технопарків та їх учасників до бюджету, суттєвий вплив може справити як зростання нових робочих місць на ринку праці через нарощування виробництва та витіснення імпорту, так і зменшення виплат для соціально-незахищених верств населення. Загалом, за умов впровадження нових технологій технопарками та сприятливої міжнародної кон'юнктури, будуть розвиватись суміжні галузі економіки.

Державний нагляд за додержанням вимог акта здійснюватиметься у межах компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта.

Прийняття регуляторного акта дозволить відновити діяльність технологічних парків як одного з найефективніших механізмів інноваційного розвитку економіки країни та забезпечити збільшення обсягів випуску інноваційної продукції в Україні, створення додаткових робочих місць, залучення зовнішніх та внутрішніх інвестицій у виробничу та науково-технологічну сферу.

7. Строк дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта встановлюється на необмежений термін, оскільки відносини у сфері інноваційної діяльності мають перманентний характер.

Ризик впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта відсутній.

8. Показники результативності регуляторного акта

Результативність регуляторного акта можна оцінити за такими показниками:

- кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта;

- розмір надходжень до державного, місцевих бюджетів та державних цільових фондів;

- обсяг реалізованої інноваційної продукції;

- кількість створених робочих місць;

- частка українських товарів та послуг на світовому ринку високотехнологічної продукції;

- кількість переданих для впровадження на промислових підприємствах технологій;

- відсоток приросту валового внутрішнього продукту від інноваційних досягнень;

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу державної статистичної звітності щодо інноваційної діяльності, звітності технологічних парків. їх учасників та спільних підприємств.

Строк проведення базового відстеження результативності регуляторного акта - до кінця календарного року з моменту набуття актом чинності.

Строк проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта - через рік після проведення базового відстеження.

Метод проведення відстеження результативності - статистичний.

 

Голова

В. П. Семиноженко

22.11.2013 р.

 

Опрос