Идет загрузка документа (39 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно защиты авторского права и смежных прав в сети Интернет (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 12.12.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про авторське право і суміжні права" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 43, ст. 214; 2003 р., N 35, ст. 271; 2004 р., N 13, ст. 181):

1) статтю 1 після абзацу 36 доповнити новим абзацом такого змісту:

"сервісна служба - провайдер, оператор телекомунікацій, який надає послуги з розміщення веб-сайта з доступом до мережі Інтернет за адресою, що визначається за цифровим ідентифікатором відповідно до міжнародних стандартів;".

У зв'язку з цим абзаци тридцять сьомий - сорок шостий вважати відповідно абзацами тридцять восьмим - сорок сьомим;

2) після пункту "ж" частини першої статті 52 доповнити новим пунктом "з" такого змісту:

"з) здійснювати захист авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет у порядку, визначеному статтею 521 цього Закону".

У зв'язку з цим пункт "з" вважати пунктом "и";

3) після статті 52 доповнити новою статтею 521 такого змісту:

"Стаття 521. Порядок захисту авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет

1. У разі виявлення порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет суб'єкт авторського права і (або) суміжних прав (далі - заявник), поряд з іншими способами захисту своїх прав, має право звернутись до сервісної служби із заявою про порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет (далі - заява).

2. Вимоги до заяви:

2.1. Заява складається українською мовою.

2.2. Заява повинна містити:

відомості про заявника: повне ім'я фізичної особи або повне найменування юридичної особи (відповідно до установчого документа) та його адреса.

перелік відомостей щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет, зокрема, вказуються права, що порушуються, та спосіб порушення відповідно до статті 50 цього Закону, об'єкт авторського права і (або) суміжних прав із зазначенням його виду і назви, суб'єкти авторського права і (або) суміжних прав, правові підстави наявності авторського права і (або) суміжних прав, місце розміщення об'єктів авторського права і (або) суміжних прав і (або) посилань на них у мережі Інтернет, і (або) інформації для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав (адреса мережі Інтернет у вигляді цифрового та (або) символьного ідентифікаторів доменних імен в ієрархічній системі доменних назв), інші відомості, які дають можливість ідентифікувати веб-сайт у мережі Інтернет та відповідну інформацію на веб-сайті, на якому використовуються об'єкти авторського права і (або) суміжних прав або посилання на них без дозволу заявника або з порушенням його прав і (або) інформація для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав;

вимогу про вжиття заходів щодо припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет.

2.3. Заява подається до сервісної служби на адресу у письмовому вигляді. Заява може бути подана шляхом відправлення поштою (електронною поштою).

Електронні документи направляються до сервісної служби електронною поштою із застосуванням електронного цифрового підпису відповідно до законодавства.

2.4. Заява та додані до неї документи засвідчуються:

від юридичних осіб (резидентів) - підписом посадової особи заявника, який скріплюється печаткою;

від фізичної особи - підприємця - підписом фізичної особи - підприємця та його печаткою (за наявності);

від фізичної особи - особистим підписом.

Якщо заява подається через довірену особу, остання має право підпису замість заявника.

Справжність підпису фізичної особи засвідчується нотаріально.

2.5. Відповідальність за достовірність документів та інформації, викладеної в заяві та документах, зазначених у частині другій цієї статті, несе заявник.

3. До заяви додаються:

1) документ, що підтверджує повноваження, у випадку, якщо заява подається через довірену особу;

2) роздруківки веб-сторінок, що фіксують наявність на веб-сайті об'єктів авторського права і (або) суміжних прав і (або) посилань на них і (або) інформації для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет, які дають можливість ідентифікувати такі об'єкти і (або) інформацію, а також дату і час, коли відповідні дані були зафіксовані на веб-сайті.

3. Заява, оформлена з порушенням вимог частини 2 цієї статті, повертається заявнику для належного оформлення.

Протягом 1 робочого дня з моменту отримання заяви сервісна служба зобов'язана направити власнику веб-сайту попередження про негайне вжиття заходів щодо припинення відповідного порушення авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет з одночасним направленням копій заяви та доданих до неї документів.

Про направлення власнику веб-сайту попередження та копій заяви та доданих до неї документів, сервісна служба невідкладно інформує заявника в письмовому вигляді.

4. Після отримання попередження власник веб-сайту зобов'язаний негайно вжити заходів щодо припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет та протягом 2 робочих днів з дати отримання копій заяви та доданих до неї документів надати сервісній службі та заявнику письмову відповідь на заяву про припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет.

У випадку, якщо власник веб-сайту вважає, що заяву подано щодо об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, або посилань на них, або інформації для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав, які відсутні на веб-сайті, він зазначає про це у відповіді на заяву.

У випадку, якщо власник веб-сайту вважає, що заяву подано щодо об'єктів авторського права і (або) суміжних прав, які використовуються в мережі Інтернет на законних підставах, він зазначає про це у відповіді на заяву та додає документи, що підтверджують використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет на законних підставах.

Якщо використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет здійснюється первинним суб'єктом авторського права і (або) суміжних прав і права на них не були передані третім особам у порядку, визначеному законодавством, документи, що підтверджують використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет на законних підставах надаються за наявності.

5. Відповідь на заяву складається українською мовою.

5.1. Відповідь на заяву подається на адресу сервісної служби та заявника у письмовому вигляді. Відповідь на заяву може бути подана шляхом відправлення поштою (електронною поштою).

Електронні документи направляються до сервісної служби електронною поштою із застосуванням електронного цифрового підпису відповідно до законодавства.

5.2. Відповідь на заяву засвідчується:

від юридичних осіб - підписом посадової особи власника веб-сайту, який скріплюється печаткою;

від фізичної особи - підприємця - підписом фізичної особи - підприємця та його печаткою (за наявності);

від фізичної особи - особистим підписом.

Якщо відповідь на заяву подається через довірену особу, остання має право підпису замість власника веб-сайту.

Справжність підпису фізичної особи має бути завірена нотаріально.

5.3. Відповідальність за достовірність інформації, викладеної у відповіді на заяву, несе власник веб-сайту.

6. У випадку, якщо протягом зазначених вище строків відповіді на заяву від власника веб-сайту не отримано або якщо відповідь на заяву не відповідає вказаним у частині 5 цієї статті вимогам, сервісна служба зобов'язана заблокувати адресу мережі Інтернет у вигляді цифрового та (або) символьного ідентифікаторів доменних імен, за якою здійснюється доступ до зазначеного у заяві об'єкта авторського права і (або) суміжних прав або посилання на нього, і (або) інформації для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав на веб-сайті, одночасно повідомивши про це письмово заявника.

7. Власник веб-сайту, адресу мережі Інтернет якого було заблоковано, має право звернутися до сервісної служби з мотивованою заявою про розблокування адреси мережі Інтернет, до якої додається копія відповіді на заяву, направлена заявнику, з доданими до неї документами.

7.1. Заява про розблокування адреси мережі Інтернет складається українською мовою.

7.2. Заява про розблокування адреси мережі Інтернет подається на адресу сервісної служби у письмовому вигляді. Заява про розблокування адреси мережі Інтернет може бути подана шляхом відправлення поштою (електронною поштою).

Електронні документи направляються до сервісної служби електронною поштою із застосуванням електронного цифрового підпису відповідно до законодавства.

7.3. Заява про розблокування адреси мережі Інтернет засвідчується:

від юридичних осіб - підписом посадової особи заявника, який скріплюється печаткою;

від фізичної особи - підприємця - підписом фізичної особи - підприємця та його печаткою (за наявності);

від фізичної особи - особистим підписом.

Якщо заява про розблокування адреси мережі Інтернет подається через довірену особу, остання має право підпису замість власника веб-сайту.

Справжність підпису фізичної особи має бути завірена нотаріально.

7.4. Відповідальність за достовірність інформації, викладеної у заяві про розблокування адреси мережі Інтернет несе власник веб-сайту.

8. Якщо заява про розблокування адреси мережі Інтернет відповідає встановленим частиною 7 цієї статті вимогам, сервісна служба протягом трьох робочих днів з моменту її отримання здійснює розблокування адреси мережі Інтернет, крім випадків, якщо заявник протягом вказаного строку письмово повідомив сервісну службу про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності стосовно відповідного порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет.

9. Сервісна служба не несе відповідальності за блокування адреси мережі Інтернет, за якою здійснюється доступ до відповідних об'єктів авторського права і (або) суміжних прав або посилань на них і (або) інформації для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав на веб-сайті, що здійснене у порядку, визначеному цією статтею Закону.

10. Посадові особи сервісної служби у випадку недотримання вимог, передбачених цією статтею, або у випадку зміни, приховування, видалення інформації про осіб, яким надаються телекомунікаційні послуги та які вчинили порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет, несуть адміністративну відповідальність згідно із законодавством.

11. Сервісна служба веде облік заяв та один раз на півроку (до 1 серпня, до 1 лютого) подає до Установи інформацію щодо кількості поданих заяв, кількості отриманих відповідей на заяву від власників веб-сайтів, кількості заяв про розблокування адреси мережі Інтернет, кількості повідомлень, отриманих від заявників про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності щодо відповідного порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет, а також кількості адрес мережі Інтернет, які було заблоковано і розблоковано протягом зазначеного періоду часу.".

2. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155, N 48, ст. 526):

1) статтю 38 доповнити частиною 5 такого змісту:

"5. Провайдер, оператор телекомунікацій мають право заблокувати адресу мережі Інтернет, за якою здійснюється доступ до об'єктів авторського права і (або) суміжних прав або посилань на них і (або) інформації для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав на веб-сайті, у порядку, визначеному Законом України "Про авторське право і суміжні права.";

2) статтю 39 доповнити частиною 7 такого змісту:

"7. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані заблокувати адресу мережі Інтернет, за якою здійснюється доступ до об'єктів авторського права і (або) суміжних прав або посилань на них і (або) інформації для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав на веб-сайті, у порядку, визначеному Законом України "Про авторське право і суміжні права.".

3) частину 4 статті 40 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Оператор, провайдер телекомунікацій не несе відповідальності за блокування адреси мережі Інтернет, за якою здійснюється доступ до відповідних об'єктів авторського права і (або) суміжних прав або посилань на них і (або) інформації для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав на веб-сайті, що здійснене у порядку, визначеному Законом України "Про авторське право і суміжні права"."

3. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст. 1122)

1) після статті 16416 доповнити новою статтею 16417 такого змісту:

"Стаття 16417. Невжиття заходів щодо припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет

Порушення відповідальною посадовою особою провайдера, оператора телекомунікацій строків блокування або розблокування адреси мережі Інтернет в порядку, передбаченому статтею 52-1 Закону України "Про авторське право і суміжні права", -

тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчиненні повторно протягом року, або здійснення відповідальною посадовою особою провайдера, оператора телекомунікацій заходів щодо зміни, приховування, видалення інформації про осіб, яким надаються телекомунікаційні послуги та які вчинили порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет, -

тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів громадян.";

2) пункт перший статті 221 викласти у такій редакції:

"Судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 41, статтями 41-1 - 41-3, 42-1 - 42-3, частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, частинами другою, четвертою та п'ятою статті 85, статтями 85-1, 88 - 88-2, 90, 91, 92-1, частинами третьою - п'ятою статті 96-1, статтями 98, 101 - 103, частиною першою статті 106-1, статтями 106-2, 107-1, частиною другою статті 112, частинами четвертою та сьомою статті 121, частиною четвертою статті 122, статтями 122-2, 122-4, 122-5, частинами другою і третьою статті 123, статтею 124, частиною четвертою статті 127, статтею 127-1, статтею 130, частиною третьою статті 133, статтями 135-1, 139, частиною четвертою статті 140, статтями 146, 149-1, частиною другою статті 154, статтею 155-1, частинами першою, третьою і четвертою статті 156, статтями 160, 162 - 162-3, 163-1 - 163-4, частиною другою статті 163-7, статтями 163-12, 164, 164-3, 164-5 - 164-17, 166-1 - 166-4, частинами першою, другою, дев'ятою та десятою статті 166-6, 166-8 - 166-12, 166-14 - 166-18, 171-2, 172-4 - 172-9, 173 - 173-2, 174, 177-2, частиною третьою статті 178, статтею 180-1, частинами першою, другою і третьою статті 181, частиною другою статті 182, статтями 184 - 185-11, 186-5 - 186-7, 187, 188, 188-1, 188-13, 188-14, 188-16, 188-17, 188-19, 188-22, 188-25, 188-27, 188-28, 188-31, 188-32, 188-33, 188-34, 188-35, 188-38, 188-39, 188-40, 188-41, частиною першою статті 189-1, статтями 189-3, 190, 191, 193, 195-1 - 195-6, статтями 204-1, 206-1, 212-2 - 212-20 цього Кодексу, а також справи про адміністративні правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років.";

3) у частині першій статті 255:

абзац другий пункту першого викласти у такій редакції:

"органів внутрішніх справ (частина перша статті 44, статті 44-1, 46-1, 46-2, 51, 51-2, 92, частина перша статті 106-1, стаття 106-2, частини четверта і сьома статті 121, частини третя і четверта статті 122, статті 122-2, 122-4, 122-5, частини друга і третя статті 123, стаття 124, частина четверта статті 127, частини перша і друга статті 127-1, стаття 130, частина третя статті 133, стаття 135-1, стаття 136 (про порушення на автомобільному транспорті), стаття 139, частина четверта статті 140, статті 148, 151, 152, 154, 155, 155-2 - 156-2, 159, 160, 162 - 162-3, 164 - 164-11, 164-15, 164-16, 164-17, 165-1, 165-2, 166-14 - 166-18, 172-4 - 172-9, 173 - 173-2, 174, стаття 175-1 (за винятком порушень, вчинених у місцях, заборонених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради), статті 176, 177, 178 - 181-1, 181-3 - 185-2, 185-4 - 185-9, 186, 186-1, 186-3, 186-5 - 187, 188-28, 189 - 196, статті 204-1, 206-1, 212-6, 212-7, 212-8, 212-10, 212-12, 212-13, 212-14, 212-20);";

4) пункт десятий викласти у такій редакції:

"10) державні інспектори з питань інтелектуальної власності (статті 51-2, 164-9, 164-13, 164-17, стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов'язкового безоплатного примірника патентних документів);".

4. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 39, ст. 383; 2009 р., N 13, ст. 161; 2013 р., N 14, ст. 89):

1) після статті 79 доповнити новою статтею 791 такого змісту:

"Стаття 791. Засвідчення вірності роздруківок веб-сторінок

Нотаріус, з метою забезпечення доказів, необхідних у випадку судового розгляду справи, засвідчує вірність роздруківки веб-сторінки, на якій розміщено об'єкти авторського права, суміжних прав та інші об'єкти права інтелектуальної власності або посилання на них і (або) інформація для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав, складає протокол огляду веб-сторінки. До протоколу огляду веб-сторінки може додаватись електронний носій з записом інформації веб-сторінки або всього сайту, де розміщена веб-сторінка".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

Аналіз регуляторного впливу
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Поява глобальної мережі Інтернет та нових технологічних можливостей створили умови для відтворення та оперативного обміну інформацією, що включає в себе об'єкти авторського права і (або) суміжних прав. Враховуючи масштаби та способи підключення до мережі Інтернет, які вдосконалюються з кожним днем, перед суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав виникла проблема підвищення рівня ризику неправомірного використання належних їм об'єктів авторського права і (або) суміжних прав.

Закон України "Про авторське право і суміжні права" прийнято у 1993 році (нова редакція - 2001 рік). Передбачені цим Законом норми, які встановлюють способи захисту немайнових і майнових прав суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав, потребують удосконалення шляхом внесення відповідних змін, з урахуванням особливостей використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет.

Також внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" має під собою і міжнародний аспект. Так, відповідно до Звіту Міжнародного альянсу інтелектуальної власності (МАІВ) 2012 року в рамках "Списку 301" щодо правової охорони та захисту авторського права в Україні рекомендовано переглянути зазначений Закон з метою запровадження більш ефективних механізмів захисту авторського права і суміжних прав для боротьби з Інтернет-піратством.

Тому головною метою внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" є створення додаткового та вагомого механізму боротьби із порушеннями у мережі Інтернет законних прав та інтересів осіб, яким належать права на об'єкти авторського права та суміжних прав, що буде сприяти виконанню Україною своїх міжнародних зобов'язань, забезпеченню ефективного захисту прав інтелектуальної власності.

2. Визначення цілі державного регулювання

Ціллю прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет" (далі - проект Закону) є забезпечення ефективного захисту авторського права і суміжних прав при порушеннях у мережі Інтернет, забезпечення можливості притягнення до відповідальності різних категорій суб'єктів, від яких залежить створення умов для правомірного використання об'єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених результатів

1. Залишення існуючої ситуації без змін.

Збереження чинного регулювання питань захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет призведе до залишення існуючих проблем, коли оператори, провайдери телекомунікацій недостатньо мотивовані сприяти припиненню порушень авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет. Це створює умови для розміщення в Україні піратських сайтів, у тому числі доступних для користувачів з різних країн, що завдає значної шкоди майновим інтересам правовласників, контент яких незаконно використовується з допомогою цих сайтів.

Крім того, залишення існуючої ситуації без змін може призвести до застосування до України економічних санкцій з боку Уряду США.

2. Встановлення відповідальності операторів, провайдерів телекомунікацій за зміст інформації, що передається їх мережами.

Такий правовий режим суперечитиме міжнародній практиці, Директиві Європейського Союзу від 08.06.2000 N 2000/31/ЄС "Про деякі правові аспекти послуг інформаційного суспільства, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку".

3. Оптимальним способом забезпечити умови для ефективного захисту прав суб'єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет є встановлення правового режиму, за якого провайдер, оператор телекомунікацій, який надає послуги з розміщення веб-сайту з доступом до мережі Інтернет за адресою, що визначається за цифровим ідентифікатором відповідно до міжнародних стандартів, не несе відповідальності за дії з припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав, здійснені у порядку, визначеному Законом України "Про авторське право і суміжні права".

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Проектом акта передбачено внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права", Закону України "Про телекомунікації", Закону України "Про нотаріат", Кодексу України про адміністративні правопорушення, які передбачають:

1) надання можливості суб'єктам авторського права і (або) суміжних прав у разі виявлення порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет поряд з іншими способами захисту своїх прав, звернутись до сервісної служби (провайдера, оператора телекомунікацій, який надає послуги з розміщення веб-сайту з доступом до мережі Інтернет за адресою, що визначається за цифровим ідентифікатором відповідно до міжнародних стандартів) із заявою про порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет;

2) направлення сервісною службою власнику веб-сайту попередження про негайне вжиття заходів щодо припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав в мережі Інтернет, щодо яких надійшла заява, в тому числі припинення незаконного відтворення відповідних об'єктів;

3) надання власником веб-сайту сервісній службі та заявнику письмової відповіді на заяву;

4) встановлення обов'язку сервісної служби у випадках, передбачених проектом Закону, заблокувати адресу мережі Інтернет, за якою здійснюється доступ до відповідного об'єкта авторського права і (або) суміжних прав або посилання на нього і (або) інформації для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав на веб-сайті, щодо якого надійшла заява, одночасно повідомивши про це у письмово заявника;

5) право власника веб-сайту після блокування адреси мережі Інтернет надати сервісній службі та заявнику письмову заяву про розблокування цієї адреси;

6) встановлення адміністративної відповідальності посадових осіб сервісної служби у випадку недотримання вимог, передбачених статтею 52-1 Закону України "Про авторське право і суміжні права", або у випадку зміни, приховування, видалення інформації про осіб, яким надаються телекомунікаційні послуги та які вчинили порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет;

7) надання нотаріусу повноважень з метою забезпечення доказів, необхідних у випадку судового розгляду справи, якщо є підстави вважати, що подача потрібних доказів стане згодом неможливою або утрудненою, засвідчувати вірність роздруківки веб-сторінки, на якій розміщено об'єкти авторського права, суміжних прав та інші об'єкти права інтелектуальної власності або посилання на них і (або) інформація для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав, та складати протокол огляду веб-сторінки.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття проекту акта сприятиме:

ефективному захисту авторського права і (або) суміжних у мережі Інтернет;

створенню умов для розвитку легального ринку цифрового контенту, який зможе конкурувати з Інтернет-піратами.

На дію цього акта можуть негативно вплинути такі фактори:

негативне сприйняття процедури боротьби з піратством користувачами об'єктів авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет;

можлива складність реалізації процедури, передбаченої у проекті акта, у зв'язку з технологічними особливостями мережі Інтернет.

Позитивно на дію цього акта можуть вплинути такі фактори:

підвищення активності суб'єктів авторського права і суміжних прав щодо захисту своїх прав у мережі Інтернет;

готовність операторів, провайдерів телекомунікацій активно взаємодіяти з правовласниками під час боротьби з піратством в мережі Інтернет.

6. Визначення очікуваних результатів

Очікувані результати прийняття регуляторного акта визначено із застосуванням методу аналізу вигод і витрат.

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

1. Реалізація державної політики у сфері захисту та охорони авторського права та суміжних прав.
2. Створення умов для легального розповсюдження об'єктів авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет
3. Покращення іміджу України на світовій арені та покращення статусу в рамках Списку 301

1. Не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України

Сфера інтересів суб'єктів господарської діяльності

1. Зменшення збитків суб'єктів авторського права і (або) суміжних прав внаслідок зменшення рівня нелегального використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет
2. Створення для правовласників додаткових можливостей щодо контролю за процесом використання об'єктів авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет

1. Витрати на документи, канцелярські товари, забезпечення можливості застосовувати електронний цифровий підпис, нотаріальне засвідчення документів тощо, які необхідні для виконання вимог регуляторного акта
2. Витрати робочого часу, пов'язані з виконанням вимог регуляторного акта

Сфера інтересів громадян

1. Захист прав суб'єктів авторського права і суміжних прав від неправомірного використання у мережі Інтернет результатів їх творчої діяльності
2. Можливість споживати якісні легальні цифрові копії об'єктів авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет при низькому рівні Інтернет-піратства

1. Витрати відсутні, крім випадків, коли громадяни, які не є суб'єктами господарювання, здійснюють захист авторського права і суміжних прав за процедурою, передбаченою проектом Закону. У цьому разі можливі такі витрати:
1. Витрати на документи, канцелярські товари, забезпечення можливості застосовувати електронний цифровий підпис, нотаріальне засвідчення документів тощо, які необхідні для виконання вимог регуляторного акта
2. Витрати робочого часу, пов'язані з виконанням вимог регуляторного акта

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Обмеження строку дії акта немає.

8. Визначення показників результативності проекту акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

1) кількість звернень до сервісної служби суб'єктів авторського права і суміжних прав із заявами щодо припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет;

2) кількість відповідей власників веб-сайтів на звернення суб'єктів авторського права і суміжних прав;

3) кількість заяв суб'єктів авторського права і суміжних прав про розблокування адреси мережі Інтернет;

4) кількість повідомлень суб'єктів авторського права і суміжних прав про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності стосовно відповідного порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет;

5) кількість адрес мережі Інтернет, які було заблоковано і розблоковано сервісною службою;

6) покращення статусу України в рамках Списку 301.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності проекту регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу. Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта.

З огляду на показники результативності, визначені у попередньому розділі, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватися шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта.

У рамках цих показників буде проведено аналіз:

1) кількості звернень до сервісної служби суб'єктів авторського права і суміжних прав із заявами щодо припинення порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет;

2) кількості відповідей власників веб-сайтів на звернення суб'єктів авторського права і суміжних прав,

3) кількості заяв суб'єктів авторського права і суміжних прав про розблокування адреси мережі Інтернет;

4) кількості повідомлень суб'єктів авторського права і суміжних прав про звернення до суду з метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності стосовно відповідного порушення авторського права і (або) суміжних прав у мережі Інтернет;

5) кількості адрес мережі Інтернет, які було заблоковано і розблоковано сервісною службою;

6) зауважень міжнародних експертів та зміна статусу України в рамках Списку 301.

Відстеження результативності проекту регуляторного акта проводитиметься Установою протягом усього строку його дії, шляхом розгляду статистичної інформації, що надається сервісними службами відповідно до норм проекту регуляторного акта, а також пропозицій, зауважень та скарг, які надійшли до Установи від суб'єктів авторського права і суміжних прав та осіб, до яких є (були) претензії щодо порушення авторського права і (або) суміжних прав.

Відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Державної служби інтелектуальної власності України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України на відповідний рік.

 

Голова Державної служби
інтелектуальної власності України

М. Ковіня

Опрос