Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 17-3 Закона Украины "Об электроэнергетике" относительно размера местной составляющей для объектов электроэнергетики (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 19.11.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 173 Закону України "Про електроенергетику" щодо розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до статті 173 Закону України "Про електроенергетику" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 1, ст. 1 із наступними змінами), виклавши частину третю та четверту в такій редакції:

"Розмір місцевої складової для об'єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з енергії вітру, сонячного випромінювання та біомаси, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року та які введені в експлуатацію після 1 липня 2014 року, встановлюється на рівні не менш як 25 відсотків.

Розмір місцевої складової для об'єктів електроенергетики, які виробляють електроенергію з біогазу, будівництво яких розпочато після 1 січня 2012 року та які введені в експлуатацію після 1 січня 2014 року, встановлюється на рівні не менш як 25 відсотків."

2. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 173 Закону України "Про електроенергетику" щодо розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики"

1. Визначення проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом прийняття пропонованого акта

Проект акта розроблено на виконання доручень Прем'єр-міністра України М. Азарова від 04.11.2013 N 31389/30/1-13 та Першого віце-прем'єр-міністра України С. Арбузова від 24.10.2013 N 42115/0/1-13 з метою удосконалення механізму стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії.

2. Визначення цілі державного регулювання

Метою розроблення проекту Закону України є зменшення розміру частки "місцевої" складової при встановленні "зеленого" тарифу для об'єктів відновлюваної енергетики шляхом внесення змін до Закону України "Про електроенергетику".

Розроблення проекту Закону України зумовлене необхідністю розвитку вітчизняного ринку альтернативної енергетики та залучення інвестицій, в тому числі іноземних, для досягнення взятих Україною цілей щодо скорочення споживання традиційних паливно-енергетичних ресурсів та рівня диверсифікації джерел енергоносіїв.

Слід зазначити, що використання відновлюваних джерел енергії є одним із найбільш важливих напрямків енергетичної політики України, направленої на заощадження паливно-енергетичних ресурсів та поліпшення стану оточуючого середовища.

Основними напрямами використання відновлюваних джерел енергії в Україні є вітрова та сонячна енергія, енергія біомаси тощо.

Разом з тим за оцінками експертів потенціал вітрової енергетики на даний час майже не використовується. Так, сумарно встановлено потужність ВЕС становить лише 0,2 % від загального обсягу генеруючи потужностей.

Зменшення розміру місцевої складової з 50 % до 25 % при застосуванні "зеленого" тарифу сприятиме виконанню Україною положень угоди СОТ та міжнародних зобов'язань України згідно з Протоколом про вступ України до Світової організації торгівлі, ратифікованим Законом України від 10.04.2008 N 250-VI (далі - Протокол).

Також прийняття зазначеного проекту Закону направлене на розширення можливостей доступу до ринку альтернативної енергетики зарубіжних інвесторів, що також стане поштовхом для розвитку внутрішнього виробництва та покращення інвестиційного клімату.

3. Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Не забезпечує досягнення цілей державного регулювання;
не відповідає потребам у вирішенні проблеми

Чинне законодавство не сприяє розширенню можливостей доступу до ринку альтернативної енергетики зарубіжних інвесторів, та покращенню інвестиційного клімату..

Обраний спосіб

Відповідає вимогам чинного законодавства;
забезпечує досягнення цілей державного регулювання;
відповідає потребам у вирішенні проблеми

Повністю розв'язується проблема та досягаються поставлені цілі;
забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв'язання проблеми

Проектом Закону України вносяться зміни до Закону України "Про електроенергетику", які передбачають зменшення частки "місцевої" складової при встановленні "зеленого" тарифу для об'єктів відновлюваної енергетики, зокрема тих, що вироблятимуть електроенергію з енергії вітру, сонячного випромінювання, біомаси та біогазу з 50 % до 25 %.

За результатами введення в дію запропонованого регуляторного акта не передбачається нанесення шкоди суб'єктам господарювання, тому механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта не розроблявся.

Функції здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта будуть покладені на НКРЕ, як орган, що виконує функції визначення відповідності розміру місцевої складової встановленого Законом України "Про електроенергетику" розміру. Контроль та нагляд за додержанням вимог акта буде здійснюватись постійно.

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує виділення додаткових видатків з державного бюджету.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Результатом прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до статті 173 Закону України "Про електроенергетику" щодо розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики" створить законодавчі основи для забезпечення здійснення ефективного державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання у сфері ефективного використання енергетичних ресурсів, що, в свою чергу, забезпечить баланс інтересів суспільства, суб'єктів господарювання та споживачів їх товарів і послуг.

Зменшення державного впливу у сфері енергоефективності за рахунок прийняття відповідного законопроекту дозволить:

- знизити енергоємність ВВП;

- мінімізувати залежність економіки України від імпорту енергоносіїв;

- забезпечити формування привабливого інвестиційного клімату;

- зменшити техногенне навантаження на навколишнє середовище.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

За результатами впровадження регуляторного акту негативних результатів не очікується.

 Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Держава

немає

Удосконалення чинної нормативно-правової бази, узгодження нормативних актів України із законодавством ЄС.

Суб'єкти підприємницької діяльності

немає

Прозорість та інформативність нормативної бази щодо реалізації державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Громадяни

немає

Прозорість та інформативність нормативної бази щодо реалізації державної політики у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Акт набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування. Обмеження строку дії акта немає, що дасть змогу розв'язати проблеми та досягти цілі державного регулювання.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основним показником результативності акта є приведення чинного законодавства України у відповідність до зобов'язань, взятих в рамках підписання угоди СОТ та міжнародних зобов'язань України згідно з Протоколом про вступ України до Світової організації торгівлі, ратифікованим Законом України від 10.04.2008 N 250-VI.

Розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язаних з дією акта - не очікується.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта - реалізація положень даного регуляторного акта не вимагає додаткових витрат коштів та часу суб'єктів господарювання.

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта - середній. Проект регуляторного акта розміщено на сайті Мінекономрозвитку.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Стосовно регуляторного акта уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива здійснюватимуться базове, повторне відстеження результативності регуляторного акта, у строки, встановлені статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності":

базове відстеження - через шість місяців після набрання чинності актом;

повторне відстеження - через рік з дня набрання чинності актом.

Вид даних для відстежень - дослідження статистичних показників.

 

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А. А. Максюта

___ ____________ 2013 р.

 

Опрос