Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно передачи лицом, назначенным (избранным) на должность, принадлежащих ему корпоративных прав в управление другому лицу (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 13.11.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй корпоративних прав в управління іншій особі

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268; 2010 р., N 38, ст. 505; 2011 р., N 43, ст. 447; 2013 р., N 26, ст. 264, із змінами, внесеними Законом України від 04 липня 2013 року N 407-VII):

абзац п'ятий частини п'ятої статті 17 після слів "еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам" доповнити словами ", крім випадку, передбаченого Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

2. У Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 40, ст. 404; із змінами, внесеними Законом України від 14 травня 2013 року N 224-VII):

1) в абзацах першому та другому частини третьої статті 14 слова "підприємства та" виключити;

2) доповнити Закон статтею 141 такого змісту:

"Стаття 141. Порядок передачі особами, призначеними (обраними) на посаду, належних їм корпоративних прав в управління іншій особі

1. Особи, зазначені у пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, протягом десяти днів після призначення (обрання) на посаду мають передати належні їм корпоративні права одним із наступних шляхів:

1) укладання договору управління майном із суб'єктом підприємницької діяльності (крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами);

2) укладання договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем цінними паперами, який має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами. При цьому, мінімальна сума договору не встановлюється;

3) укладання договору про створення пайового венчурного фонду для управління переданими корпоративними правами з компанією з управління активами, яка має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами, за умови, що оціночна вартість корпоративних прав, що передаються, визначена згідно з особливостями, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та становить не менше 1500 мінімальних заробітних плат у місячному розмірі, встановленому законом на день укладання такого договору. Відповідно до такого договору, компанія з управління активами має створити пайовий венчурний фонд, виключною метою діяльності якого є управління корпоративними правами осіб, зазначених у пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону. При цьому корпоративні права передаються як активи в якості сплати цінних паперів пайового венчурного фонду.

Передача корпоративних прав як оплата вартості цінних паперів венчурного пайового фонду здійснюється після реєстрації Комісією випуску цінних паперів такого інституту спільного інвестування.

2. Особи, зазначені у пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, призначені (обрані) на посаду, не можуть укладати договори, зазначені в частині першій цієї статті, із торговцями цінними паперами, компаніями з управління активами та суб'єктами підприємницької діяльності, у яких працюють члени сім'ї таких осіб.

3. Особи, зазначені у пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 цього Закону, призначені (обрані) на посаду, в одноденний термін після передачі в управління належних їм корпоративних прав зобов'язані повідомити про це уповноважений підрозділ органу державної влади, на посаду в якому таких осіб призначено (обрано), шляхом надання нотаріально засвідченої копії укладеного договору.".

3. У Законі України "Про інститути спільного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 29, ст. 337):

1) доповнити частину другу статті 4 новим абзацом такого змісту:

"Учасником венчурного фонду, який створено з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", можуть бути тільки особи, зазначені у пункті 1 та підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції.";

2) абзац другий частини третьої статті 51 після слів "передбаченого пунктом 4 частини дев'ятої статті 7 цього Закону" доповнити словами "та Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй корпоративних прав в управління іншій особі"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй корпоративних прав в управління іншій особі" (далі - Законопроект) підготовлено на виконання вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". Зокрема, нормами Закону України від 14 травня 2013 року N 224-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики", які набудуть чинності з 1 січня 2014 року, передбачена необхідність запровадження механізмів передачі корпоративних прав. З метою реалізації зазначеного розроблений Комісією законопроект передбачає комплексне врегулювання питання запровадження механізму передачі особою, призначеною чи обраною на посаду, належних їй корпоративних прав в управління іншій особі. Даним документом прописано порядок передачі корпоративних прав іншій особі, зокрема, шляхом укладання відповідних договорів на здійснення управління корпоративними правами із суб'єктом підприємницької діяльності або торговцем цінними паперами або компанією з управління активами.

2. Визначення цілей державного регулювання

Ціль Законопроекту полягає у врегулюванні наступних питань:

- запровадження порядку передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй корпоративних прав в управління іншій особі;

- встановлення заборони укладання договорів про передачу корпоративних прав із торговцями цінними паперами, компаніями з управління активами та суб'єктами підприємницької діяльності у яких працюють члени сім'ї осіб, які передають корпоративні права;

- запровадження процедури повідомлення про передачу корпоративних прав уповноваженому підрозділу органу державної влади, на посаду в якому таких осіб призначено (обрано).

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

Законопроект розроблено на виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики", яким передбачено, що особи, зазначені у пункті 1, підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", зобов'язані протягом десяти днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

У зв'язку з цим, Законопроектом передбачено запровадження механізму передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй корпоративних прав в управління іншій особі, шляхом внесення змін до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Про інститути спільного інвестування".

З огляду на вищезазначене, досягнення цілей, які пропонується досягти шляхом прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй корпоративних прав в управління іншій особі", альтернативними способами, зокрема внесенням змін до нормативно-правових актів, не можливе, оскільки врегулювання зазначеного питання можливе виключно законодавчим актом.

4. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй корпоративних прав в управління іншій особі" передбачено:

- доповнення Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" новою статтею 141 "Порядок передачі особами, призначеними (обраними) на посаду, належних їм корпоративних прав в управління іншій особі";

- внесення змін до статті 17 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо зняття обмеження, встановленого для суми договору про управління цінними паперами, у випадку укладання такого договору з торгівцями цінними паперами, відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" для передачі особою корпоративних прав;

- доповнення статей 4 та 51 Закону України "Про інститути спільного інвестування" нормами щодо:

1) можливості участі у венчурному фонді, який створюється з урахуванням особливостей Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", виключно осіб, які у зв'язку з призначенням (обранням) на посаду, на вимогу зазначеного Закону передають належні їм корпоративні права;

2) можливість оплати цінних паперів інститутів спільного інвестування за рахунок передачі корпоративних прав тільки у випадку, передбаченому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття законопроекту дозволить врегулювати порядок передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй корпоративних прав в управління іншій особі.

Прийняття акта сприятиме удосконаленню та створенню додаткових правових механізмів запобігання і протидії корупції серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат Державного бюджету України.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

Вигоди

Витрати

У сфері держави

Створення додаткового правового механізму буде сприяти запобігання і протидії корупції серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні.

У сфері суб'єктів господарювання

Збільшення обсягів укладених угод призведе до збільшення у професійних учасників та суб'єктів підприємницької діяльності отриманого доходу в наслідок виконання умов договорів

Витрати професійних учасників ринку відсутні.

У сфері громадян

Належне виконання особами призначеними (обраними) на посаду вимог, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції"

Можливі витрати на укладання та виконання договору щодо передачі корпоративних прав в управління іншій особі у осіб, призначених (обраних) на посаду.

7. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Акт набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Термін його дії не обмежено.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

• розмір надходжень до державних та місцевих бюджетів - фактично не змінюватиметься;

• дія проекту регуляторного акта поширюватиметься на осіб, призначених (обраних) на посаду, юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, професійних учасників фондового ринку - торговців цінними паперами, що здійснюють діяльність з управління цінними паперами, компаній з управління активами, що здійснюють діяльність з управління активами;

• час та витрати, що витрачатиметься професійними учасниками фондового ринку та суб'єктами підприємницької діяльності, пов'язаний з виконанням вимог акта, збільшаться при виконанні умов укладеного договору;

• рівень поінформованості учасників фондового ринку з основних положень акта - високий. З цією метою планується здійснювати підготовку листів роз'яснень, методичних рекомендацій, статей у щоденному офіційному періодичному виданні "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" та на Інтернет сайті НКЦПФР "nssmc.gov.ua".

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати набрання чинності цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набуття чинності регуляторного акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено з метою оцінки ступеня досягнення актом визначених цілей. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку протягом усього терміну його дії, шляхом:

- аналізу звітів та статистичних даних відповідних структурних підрозділів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій до плану роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на відповідний рік.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

Опрос