Идет загрузка документа (40 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О ратификации Поправок к Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 08.11.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про ратифікацію Поправок до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля

Верховна Рада України постановляє:

Поправки до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, ухвалені 27 травня 2005 року в м. Алмати на другій Нараді Сторін Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (додаються), які набирають чинності для України на дев'яностий день після передачі Україною документа про ратифікацію Поправок, ратифікувати.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

Рішення II/1
Генетично модифіковані організми

Нарада Сторін Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля

Доповідь другої Наради Сторін

Доповнення

Ухвалено на другій Нараді Сторін, яку проведено в Алмати, Казахстан, 25 - 27 травня 2005 р.

Нарада Сторін,

визнаючи важливість дальшого розширення застосування Конвенції до рішень про те, чи варто дозволити умисне введення генетично модифікованих організмів (ГМО) шляхом використання, inter alia, положень, точніших, ніж ті, які викладено в пункті 11 статті 6 Конвенції,

посилаючися на своє рішення 1/4,

визнаючи різні практичні потреби Сторін Конвенції та країн, що підписали Конвенцію, зокрема тих, які мають перехідну економіку, у зв'язку з розробкою та створенням національних систем забезпечення біобезпеки, у тому числі їхні потреби у вимогливіших положеннях про участь громадськості,

визнаючи необхідність співробітництва з іншими міжнародними організаціями й форумами, зокрема з Картахенським протоколом про біобезпеку, з метою досягнення максимальної синергії зусиль і запобігання їхньому дублюванню, inter alia, шляхом заохочення обміну інформацією і тіснішої взаємодії між секретаріатом Конвенції та секретаріатом Картахенського протоколу,

закликаючи всі Сторони Орхуської конвенції та держави, що її підписали, ратифікувати Картахенський протокол або приєднатися до нього належним чином, оскільки це дозволяє створити національні системи забезпечення біобезпеки, у тому числі оцінку ризику й процедури прийняття рішень за участю громадськості, а також розширити участь громадськості у здійсненні програм з нарощування потенціалу, особливо в контексті відповідного проекту Програми Організації Об'єднаних Націй з навколишнього середовища - Глобального економічного фонду,

вважаючи, що, незважаючи на зміни, які мають місце в інших форумах, Орхуська конвенція є відповідною міжнародною системою для дальшого розширення доступу до інформації, участі громадськості й доступу до правосуддя стосовно ГМО,

беручи до відома діяльність і доповіді Робочої групи з генетично модифікованих організмів,

1) приймає викладену в додатку до цього рішення поправку до Конвенції;

2) закликає Сторони якомога швидше ратифікувати, прийняти або схвалити цю поправку та застосовувати її максимально можливо до набрання нею чинності;

3) також закликає Сторони активізувати свої зусилля зі здійснення Керівних принципів, а також

4) приймає рішення розглянути на своїй третій нараді хід ратифікації, прийняття і схвалення поправки та здійснення Керівних принципів.

 

Поправки до Конвенції

Пункт 11 статті 6

Замінити існуючий текст таким текстом:

"11. Не змінюючи положення пункту 5 статті 3 положення цієї статті не застосовуються до рішень про дозвіл на умисне введення в навколишнє середовище та реалізації на ринку генетично модифікованих організмів.".

Пункт 6-bis

Після статті 6 уключити нову статтю в такій редакції:

"Стаття 6-bis
Участь громадськості в прийнятті рішень
про умисне введення в навколишнє середовище
та реалізацію на ринку генетично
модифікованих організмів

1. Згідно з умовами, викладеними в додатку I-bis, кожна Сторона забезпечує своєчасне й ефективне інформування та участь громадськості, перш ніж будуть прийняті рішення про дозвіл на умисне введення в навколишнє середовище й реалізацію на ринку генетично модифікованих організмів.

2. Вимоги, які встановлюються Сторонами згідно з положеннями пункту 1 цієї статті, повинні доповнювати й взаємно підтримувати їхні національні системи біобезпеки відповідно до цілей Картахенського протоколу про біобезпеку".

 

Після додатка I включити новий додаток у такій редакції:

Умови, що згадуються у статті 6

1. Кожна Сторона установлює у своїй нормативно-правовій базі заходи ефективного інформування й участі громадськості в прийнятті рішень, що підпадають під дію положень статті 6-bis, які включають обґрунтовані часові рамки, для надання громадськості адекватної можливості висловити свою думку стосовно таких запропонованих рішень.

2. У своїй нормативно-правовій базі Сторона може, у разі потреби, передбачити винятки з процедури участі громадськості, яка встановлюється цим додатком:

a) у разі навмисного введення генетично модифікованого організму (ГМО) у навколишнє середовище з будь-якою іншою метою, ніж реалізація на ринку, якщо:

b) у разі реалізації ГМО на ринку, якщо:

3. Не обмежуючи положень застосовного законодавства стосовно конфіденційності, відповідно до положень статті 4 кожна Сторона надає громадськості своєчасно, адекватним і ефективним чином резюме поданого на розгляд повідомлення для одержання дозволу на умисне введення в навколишнє середовище або реалізації на ринку ГМО на її території, а також доповідь про оцінку, якщо вона є, і відповідно до своєї національної системи біобезпеки.

4. У жодному разі Сторони не розглядають як конфіденційну таку інформацію:

a) загальний опис відповідного генетично модифікованого організму або відповідних генетично модифікованих організмів, назву й адресу подавця заяви про дозвіл на умисне введення, передбачуване використання й, у відповідному випадку, місце введення;

b) методи й плани моніторингу відповідного генетично модифікованого організму або відповідних генетично модифікованих організмів і ліквідації надзвичайних ситуацій;

c) оцінку ризиків для навколишнього середовища.

5. Кожна Сторона забезпечує прозорість процедур прийняття рішень і надає громадськості доступ до відповідної інформації процедурного характеру. Така інформація могла б уключати, наприклад:

i) характер можливих рішень;

ii) державний орган, відповідальний за прийняття рішення;

iii) механізми участі громадськості, які встановлено згідно з пунктом 1;

iv) зазначення державного органу, від якого може бути отримано відповідну інформацію;

v) зазначення державного органу, до якого може бути подано зауваження, і строки подання зауважень.

6. Положення, установлені згідно з пунктом 1, дозволяють громадськості будь-яким відповідним чином надавати будь-які зауваження, інформацію, аналізи або думки, які громадськість вважає такими, що стосуються запропонованого умисного введення, зокрема реалізації на ринку.

7. Кожна Сторона прагне забезпечити належне врахування результатів процедури участі громадськості, організованої згідно з пунктом 1, під час прийняття рішень стосовно отримання дозволів на умисне введення ГМО в навколишнє середовище, зокрема реалізації на ринку.

8. Коли будь-який державний орган приймає рішення, що підпадає під дію положень цього додатка, Сторони забезпечують доведення до відома громадськості тексту такого рішення, а також причин і міркувань, на яких воно ґрунтується.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про ратифікацію Поправок до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Пунктом 1 Рішення II/5b Наради Сторін Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (далі - Орхуська конвенція), яка відбулася 25 - 27 травня 2005 року, було затверджено Висновки та рекомендації Комітету дотримання Орхуської конвенції, згідно з якими було визнано, що Україна не виконує вимоги частини першої статті 3 Орхуської конвенції щодо створення необхідних законодавчих, регулятивних та інші заходів, включаючи заходи щодо досягнення відповідності положень, які регламентують порядок виконання положень цієї Конвенції, стосовно інформації, участі громадськості та її доступу до правосуддя, а також відповідних заходів для забезпечення умов їх застосування для створення і підтримки чіткої, прозорої та злагодженої структури для виконання положень цієї Конвенції.

Пунктом 5 Рішення III/5f Наради Сторін Орхуської конвенції було прийнято рішення винести попередження Уряду України, яке мало вступити в силу з 1 травня 2009 року у випадку невиконання Україною вимог, передбачених підпунктами a - d пункту 5 Рішення III/5f Наради Сторін Орхуської конвенції. Підпунктом "a" пункту 5 Рішення III/5f було передбачено прийняття чітких національних правил, які регулюють строки та процедури проведення консультацій з громадськістю, надання останньою зауважень і пропозицій та повідомлення громадськості інформації, покладеної в основу прийнятих рішень. На виконання цих вимог розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року N 1628-р було затверджено План дій щодо виконання рішення Сторін Орхуської конвенції III/6f. Цим Планом дій було передбачено розроблення та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про ратифікацію Поправки до Орхуської конвенції (щодо генетично модифікованих організмів)".

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону спрямований на досягнення кількох цілей. По-перше, однією з основних цілей є необхідність створення процедури участі громадськості у процесі надання дозволу на вивільнення у навколишнє природне середовище генетично модифікованих організмів. Ратифікація зазначеної вище поправки дозволить наповнити діючими механізмами положення ст. 2 Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття у частині забезпечення біологічної безпеки людини.

По-друге, метою прийняття зазначеного проекту є виконання вимог Орхуської конвенції.

3. Правові аспекти

Правовими підставами для прийняття цього законопроекту є положення частини першої статті 3 Орхуської конвенції, статті 2 Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття, Рішень II/5b та III/5f Наради Сторін Орхуської конвенції, а також Плану дій щодо виконання рішення Сторін Орхуської конвенції III/6f, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року N 1628-р.

У сфері правового регулювання, в якій буде діяти запропонований проект Закону, діють:

- Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція);

- Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";

- Закон України "Про інформацію";

- Закон України "Про звернення громадян";

- Закон України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів";

- Закон України "Про доступ до публічної інформації";

- Постанова Верховної Ради України від 17 грудня 1993 N 3748-XII "Про затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні";

- постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 року N 308 "Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі";

- постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 року N 808 "Деякі питання проведення апробації (випробування) та реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин";

- постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року N 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики";

- Положення про участь громадськості у прийнятті рішень у сфері охорони довкілля, затверджене наказом Мінприроди від 18 грудня 2003 року N 168, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 4 лютого 2004 року за N 155/8754.

Реалізація цього акта не потребує внесення змін до чинних актів та визначення недійсними актів чинного законодавства.

Проект Закону стосується прав і свобод людини і спрямований на вдосконалення механізму їх реалізації та захисту.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Ратифікація Поправок до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством юстиції України, Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва України.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на сайті Мінприроди для проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується відносин у соціально-трудовій сфері, а тому не потребує погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Удосконалення законодавчого регулювання у сфері участі громадськості у прийнятті рішення щодо навмисного вивільнення в навколишнє середовище та реалізації на ринку генетично-модифікованих організмів, дозволить виконати вимоги, передбачені пунктом 1 Плану дій щодо виконання рішення Сторін Орхуської конвенції III/6f, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 року N 1628-р.
Це сприятиме уникненню санкцій, які могли б застосовуватися Нарадою Сторін Орхуської конвенції до України та підтримання іміджу країни на міжнародному рівні.

Не передбачено

Інтереси суб'єктів господарювання

Удосконалення законодавчого регулювання у сфері участі громадськості у прийнятті рішення щодо навмисного вивільнення в навколишнє середовище та реалізацію на ринку генетично-модифікованих організмів сприятиме прийняттю виважених рішень суб'єктами господарювання в зазначеній сфері.

Не передбачено

Інтереси громадян

Удосконалення порядку реалізації прав громадськості на участь у прийнятті рішення щодо навмисного вивільнення в навколишнє середовище та реалізацію на ринку генетично-модифікованих організмів дозволить уникнути соціальної напруги, пов'язаної використанням генетично модифікованих організмів.

Не передбачено

11. Прогноз результатів

Позитивними наслідками ратифікації Поправки до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля, буде створення засад для участі громадськості у процесі надання дозволу на вивільнення у навколишнє природне середовище генетично модифікованих організмів. Ратифікація зазначеної вище поправки дозволить наповнити діючими механізмами положення ст. 2 Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття у частині забезпечення біологічної безпеки людини.

Прийняття цього проекту буде сприяти виконанню вимог Орхуської конвенції.

 

Міністр

О. А. Проскуряков

"___" ____________ 2013 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
до проекту Закону України "Про ратифікацію Поправок до Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля"

1. Аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного врегулювання господарських відносин

Пунктом 1 Рішення II/5b Наради Сторін Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (далі - Орхуська конвенція), яка відбулася 25 - 27 травня 2005 року, було затверджено Висновки та рекомендації Комітету дотримання Орхуської конвенції, згідно з якими було визнано, що Україна не виконує вимоги частини першої статті 3 Орхуської конвенції щодо створення необхідних законодавчих, регулятивних та інші заходів, включаючи заходи щодо досягнення відповідності положень, які регламентують порядок виконання положень цієї Конвенції, стосовно інформації, участі громадськості та її доступу до правосуддя, а також відповідних заходів для забезпечення умов їх застосування для створення і підтримки чіткої, прозорої та злагодженої структури для виконання положень цієї Конвенції.

Пунктом 5 Рішення III/5f Наради Сторін Орхуської конвенції було прийнято рішення винести попередження Уряду України, яке мало вступити в силу з 1 травня 2009 року у випадку невиконання Україною вимог, передбачених підпунктами a - d пункту 5 Рішення III/5f Наради Сторін Орхуської конвенції. Підпунктом "a" пункту 5 Рішення III/5f було передбачено прийняття чітких національних правил, які регулюють строки та процедури проведення консультацій з громадськістю, надання останньою зауважень і пропозицій та повідомлення громадськості інформації, покладеної в основу прийнятих рішень. На виконання цих вимог розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 року N 1628-р було затверджено План дій щодо виконання рішення Сторін Орхуської конвенції III/6f. Цим Планом дій було передбачено розроблення та подання на розгляд Кабінетові Міністрів України проекту Закону України "Про ратифікацію Поправки до Орхуської конвенції (щодо генетично модифікованих організмів)".

2. Визначення цілей державного регулювання

Законопроект спрямований на досягнення кількох цілей. По-перше, однією з основних цілей є необхідність регламентації процедури участі громадськості у процесі надання дозволу на вивільнення у навколишнє природне середовище генетично модифікованих організмів. Ратифікація зазначеної Поправки дозволить запровадити механізмами реалізації положення ст. 2 Картахенського протоколу про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття у частині забезпечення біологічної безпеки людини.

По-друге, метою прийняття зазначеного проекту є також виконання вимог Орхуської конвенції.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

Альтернативними способами досягнення цілей є прийняття відповідних нормативно-правових актів, що будуть регламентувати участь громадськості у прийнятті рішення щодо навмисного вивільнення в навколишнє середовище та реалізації на ринку генетично-модифікованих організмів. Такий варіант дозволить досягнути виконання частини завдань, на які спрямовується прийняття акта. Однак, такий варіант не дозволить виконати захід передбачений пунктом 1 Плану дій щодо виконання рішення Сторін Орхуської конвенції III/6f, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 року N 1628-р. Необхідно зазначити, що саме виконання цього Плану було умовою не набуття сили попередження Уряду України про невиконання ним положень Орхуської конвенції.

Обраним способом досягнення цілей є ратифікація зазначених Поправок та прийняття відповідних нормативно-правових актів, що будуть регламентувати участь громадськості у прийнятті рішення щодо навмисного вивільнення в навколишнє середовище та реалізації на ринку генетично-модифікованих організмів. Цей спосіб дозволяє досягнути встановлених цілей, у тому числі, передбачених пунктом 1 Плану дій щодо виконання рішення Сторін Орхуської конвенції III/6f.

Вищевикладене свідчить про те, що другий спосіб має більше переваг у порівнянні з першим.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Механізм дії регуляторного акта

Для досягнення цілей, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, пунктом 2 Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі передбачено, що дозвіл на здійснення такої апробації буде видаватися за умови позитивного висновку державної екологічної експертизи. У процесі проведення державної екологічної експертизи буде забезпечено участь громадськості.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Проведення державної апробації (випробовувань) генетично модифікованих організмів у відкритій системі здійснюється виключно на підставі дозволу, який видається Мінприроди (ч. 4 ст. 13 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"). Відповідно до п. 2 Порядку видачі дозволу на проведення державної апробації (випробування) генетично модифікованих організмів у відкритій системі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 року N 308, цей дозвіл видається з урахуванням висновків державної екологічної та державної санітарно-епідеміологічної експертизи. У процесі проведення державної екологічної експертизи будуть проводитися громадські слухання відповідно до Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 року N 771.

Для впровадження цього регуляторного акта буде забезпечено інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в засобах масової інформації та мережі Інтернет - на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не передбачено.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог регуляторного акта

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органам державної влади не потрібно додаткових витрат з державного бюджету.

Беручи до уваги той факт, що із затвердженням постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 року N 771 Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, створено організаційно-правовий механізм реалізації відповідної Поправки.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Удосконалення законодавчого регулювання у сфері участі громадськості у прийнятті рішення щодо навмисного вивільнення в навколишнє середовище та реалізації на ринку генетично-модифікованих організмів, дозволить виконати вимоги, передбачені пунктом 1 Плану дій щодо виконання рішення Сторін Орхуської конвенції III/6f, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 року N 1628-р.
Це сприятиме уникненню санкцій, які могли б застосовуватися Нарадою Сторін Орхуської конвенції до України та підтримання іміджу країни на міжнародному рівні.

Не передбачено

Інтереси суб'єктів господарювання

Удосконалення законодавчого регулювання у сфері участі громадськості у прийнятті рішення щодо навмисного вивільнення в навколишнє середовище та реалізацію на ринку генетично-модифікованих організмів сприятиме прийняттю виважених рішень суб'єктами господарювання в зазначеній сфері.

Не передбачено

Інтереси громадян

Удосконалення порядку реалізації прав громадськості на участь у прийнятті рішення щодо навмисного вивільнення в навколишнє середовище та реалізацію на ринку генетично-модифікованих організмів дозволить уникнути соціальної напруги, пов'язаної використанням генетично модифікованих організмів.

Не передбачено

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта

Необмежений.

8. Показники результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей запропонованого регуляторного акта, зазначених у пункті 2, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрані такі показники:

кількість громадських слухань у прийнятті рішення щодо навмисного вивільнення в навколишнє середовище та реалізації на ринку генетично-модифікованих організмів;

кількість пропозицій поданих заінтересованою громадськістю і врахованих органом, що приймає рішення у процесі у прийнятті рішення щодо навмисного вивільнення в навколишнє середовище та реалізації на ринку генетично-модифікованих організмів;

розмір коштів і час, що витрачатимуться на прийняття рішення щодо навмисного вивільнення в навколишнє середовище та реалізації на ринку генетично-модифікованих організмів;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання щодо основних положень акта.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта здійснюватиметься до дня набрання чинності цим актом, шляхом збору пропозицій, зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік після набрання чинності регуляторним актом, у результаті чого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акта, такі питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін до законодавства України.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значенням аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

Міністр

О. А. Проскуряков

"___" ____________ 2013 р.

 

Опрос