Идет загрузка документа (184 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Организационные принципы осуществления контроля в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 09.09.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та порядок його діяльності.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - Державна служба України з контролю за наркотиками (далі - центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків) є центральним органом виконавчої влади і головним органом у системі центральних органів виконавчої влади у формуванні та реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

2. На центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків покладається здійснення контрольних і регуляторних функцій у сфері легального обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, правозастосовних та правоохоронних функцій щодо протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та вчиненню пов'язаних з незаконним їх обігом кримінальних і інших правопорушень.

Стаття 2. Правова основа діяльності центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Правовою основою діяльності центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків є Конституція України, Закони України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними", цей та інші закони України, а також міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України.

2. Положення про центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків затверджує Президент України.

Стаття 3. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

1. Державна політика у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - сукупність заходів, що здійснюються державними органами і спрямовані на реалізацію цілей та виконання завдань, дотримання принципів і норм, визначених законодавством України у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Стаття 4. Основні завдання центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Основними завданнями центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків є:

забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

здійснення державного регулювання та контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та заходів з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

координація діяльності органів, що здійснюють протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

попередження, виявлення, припинення, розкриття кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, легалізації (відмивання) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, проведення досудового розслідування таких кримінальних правопорушень, а також недопущення спрямування коштів вітчизняного та іноземного походження на фінансування діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

проведення відповідно до закону гласних та негласних оперативно-розшукових заходів;

проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

виявлення та припинення адміністративних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, здійснення провадження у справах про такі правопорушення;

здійснення профілактичних заходів з метою попередження правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

Стаття 5. Основні принципи діяльності центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Основними принципами діяльності центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків є:

законність;

повага та додержання прав і свобод людини та громадянина;

єдиноначальність та централізація управління;

поєднання гласних і негласних форм і методів діяльності;

позапартійність;

прозорість та гласність у діяльності;

відкритість для демократичного цивільного контролю з додержанням вимог законодавства про охорону державної таємниці.

2. Керуючись цими принципами центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, його посадові особи діють лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, поважаючи права і свободи людини та громадянина, що гарантовані Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Розділ II
ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, ЧИСЕЛЬНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ

Стаття 6. Загальна структура і чисельність центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. До загальної структури центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків належать:

апарат центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

територіальні органи центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

Апарат центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків та його територіальні органи є органами з контролю у сфері обігу наркотиків.

2. У апараті центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків та його територіальних органах можуть утворюватися основні функціональні підрозділи з контролю за легальним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та здійснення регуляторних функцій у цій сфері, оперативно-розшукові, слідчі, а також інші, необхідні для забезпечення виконання покладених на нього завдань.

3. Гранична чисельність осіб начальницького складу, державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

4. Центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, його територіальні органи є юридичними особами публічного права, мають печатку із зображенням державного герба України та своїм найменуванням, інші печатки та штампи.

Стаття 7. Керівництво центральним органом виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Керівництво центральним органом виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків здійснює керівник центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

2. Керівник центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків призначається на посаду за поданням Прем'єр-міністра України та звільняється з посади Президентом України.

3. Керівник центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків має першого заступника та заступника, які призначаються на посаду за поданням Прем'єр-міністра України за пропозицією керівника центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків та звільняються з посади Президентом України.

4. Звільнення з посади керівника центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків не може бути підставою для звільнення з посад осіб начальницького складу, державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

Стаття 8. Повноваження керівника центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Керівник центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків:

1) очолює центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, здійснює керівництво його діяльністю, несе персональну відповідальність перед Президентом України, Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків завдань;

2) інформує Президента України і Кабінет Міністрів України з питань, віднесених до компетенції центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

3) організовує та контролює виконання в апараті центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків та його територіальних органах Конституції та законів України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, актів і доручень Президента України та актів Кабінету Міністрів України;

4) представляє інтереси центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків у відносинах з іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, а також представляє в установленому порядку інтереси України у міжнародних організаціях у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

5) вносить на розгляд Президенту України, Кабінету Міністрів України пропозиції щодо формування державної політики у сферах обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, координації діяльності органів у зазначених сферах, а також розроблені центральним органом виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків проекти нормативно-правових актів і пропозиції з удосконалення законодавства України з питань, віднесених до компетенції центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

6) веде переговори і підписує міжнародні договори в межах наданих йому повноважень;

7) визначає пріоритети роботи центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, звіти про їх виконання;

8) розподіляє обов'язки між своїми заступниками, визначає повноваження посадових осіб апарату центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

9) затверджує статути (положення) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

10) призначає на посаду і звільняє з посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, відповідно до законодавства України укладає, змінює і розриває трудові договори (контракти) з ними;

11) укладає контракти про проходження служби з особами начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

12) дає обов'язкові для виконання особовим складом центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків доручення;

13) забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

14) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

15) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів;

16) скасовує повністю або в окремій частині акти територіальних органів центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства України;

17) організовує роботу колегії центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків і головує на її засіданнях;

18) розробляє і вносить в установленому порядку Прем'єр-міністрові України пропозиції щодо зміни граничної чисельності центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, його фінансування і матеріально-технічного забезпечення;

19) вносить на розгляд Президентові України подання на призначення осіб на посади вищого начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків і про присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу (вищих спеціальних звань);

20) утворює експертні, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, затверджує положення про них та їх склад;

21) вирішує в установленому порядку питання щодо закріплення державного майна, стосовно якого центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків виконує функції з управління, за підприємствами, установами та організаціями, що належать до його сфери управління, на праві господарського відання або оперативного управління;

22) підписує ліцензії, документи дозвільного характеру, висновки та інші документи, що відповідно до законів надаються центральним органом виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

23) видає накази, організовує перевірку їх виконання;

24) вносить на розгляд Президентові України пропозиції про перелік посад, що підлягають заміщенню особами вищого начальницького складу і граничних спеціальних звань за цими посадами в центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

25) визначає відповідно до законодавства України в межах встановленої граничної чисельності переліки посад у центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків та його територіальних органах, що підлягають заміщенню особами начальницького складу та граничних спеціальних звань за цими посадами, державними службовцями та іншими працівниками за трудовим договором.

26) затверджує критерії професійної придатності, фахової підготовленості, інші вимоги до осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

27) затверджує профілі професійної компетентності посад державної служби центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків та вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня, напряму підготовки (спеціальності), досвіду роботи та інші вимоги до рівня професійної компетентності кандидатів на ці посади;

28) забезпечує організацію фахової підготовки і підвищення кваліфікації осіб начальницького складу, рівня професійної компетентності державних службовців та ефективне функціонування системи оцінювання результатів їх службової діяльності;

29) приймає на службу до центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків осіб начальницького складу, які проходять службу за контрактом, звільняє їх із служби, за винятком осіб вищого начальницького складу;

30) призначає осіб на посади начальницького складу, державної служби центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, керівників структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, територіальних органів та їх заступників, працівників апарату центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, звільняє їх з посад, крім осіб, які призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України;

31) визначає перелік (номенклатуру) посад у центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, призначення на які і звільнення з яких здійснюють заступники керівника центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків та керівники територіальних органів центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

32) присвоює особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків спеціальні звання до полковника служби наркоконтролю включно;

33) присвоює в порядку, встановленому законодавством України, ранги державним службовцям, які займають посади державної служби центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

34) вносить на розгляд Президента України подання про відзначення державними нагородами України осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, а також осіб, які сприяють у виконанні покладених на нього завдань;

35) засновує відомчі нагороди (медалі, нагрудні знаки, почесні грамоти тощо) для нагородження осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, а також осіб, що сприяють у виконанні покладених на нього завдань, затверджує положення про такі нагороди і їх описи;

36) нагороджує іменною вогнепальною і холодною зброєю в порядку, встановленому законодавством України, а також відомчими нагородами, цінними подарунками або грошовими преміями;

37) визначає відповідно до законодавства України порядок встановлення і виплати особам, які займають посади начальницького складу, державної служби та іншим працівникам центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків надбавок і винагород у межах коштів, що виділяються з державного бюджету на відповідний рік центральному органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

38) застосовує в межах компетенції заходи дисциплінарного стягнення до осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

39) вирішує в установленому порядку питання, пов'язані з відряджанням осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

40) визначає норми і порядок витрат, пов'язаних з реалізацією заходів контролю за легальним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, виконанням оперативно-розшукових заходів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності, проведенням слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій в кримінальному провадженні та інших процесуальних витрат, пов'язаних з досудовим розслідуванням злочинів, в межах коштів, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків та його територіальних органів;

41) приймає рішення про прийом делегацій компетентних органів іноземних держав і направлення делегацій центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків до іноземних держав у межах коштів, що виділяються з державного бюджету;

42) здійснює інші повноваження відповідно до Конституції України, цього та інших законів, а також актів та доручень Президента України та Кабінету Міністрів України.

Стаття 9. Апарат центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Апарат центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків - організаційно поєднана сукупність структурних підрозділів і посад, що забезпечують діяльність центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків та виконання покладених на нього завдань.

2. Структуру апарату центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків затверджує керівник центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

3. Структурні підрозділи апарату центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків діють на підставі положень, які затверджуються керівником центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

4. Штатний розпис і кошторис апарату центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків затверджує керівник центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує флотування державної бюджетної політики.

Стаття 10. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. З метою виконання покладених на центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків завдань Кабінет Міністрів України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків утворює в межах граничної чисельності осіб начальницького складу, державних службовців та працівників центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків і коштів, передбачених на його утримання, реорганізовує, ліквідує територіальні органи центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків як юридичні особи.

2. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків можуть утворюватися в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі та як міжтериторіальні, повноваження яких поширюються на декілька адміністративно-територіальних одиниць.

3. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків діють на підставі положень, які затверджуються керівником центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

4. Структуру територіальних органів центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків затверджує керівник центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

5. Штатний розпис та кошторис територіальних органів центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків затверджує керівник центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

Стаття 11. Колегія центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. У центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків для колективного обговорення найважливіших напрямів його діяльності та погодженого вирішення питань, що належать до її повноважень, утворюється колегія.

2. До складу колегії входять за посадою керівник центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків (голова колегії), його заступники за посадою. У разі потреби до складу колегії за рішенням керівника центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків можуть входити керівники структурних підрозділів апарату центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

3. Рішення колегії оформляється протоколом та реалізується шляхом видання відповідного наказу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

4. Положення про колегію центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, її кількісний та персональний склад затверджує керівник центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

Стаття 12. Відносини центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та об'єднаннями громадян

1. Центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків виконує покладені на нього завдання у взаємодії з органами, що здійснюють протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.

2. Державні органи та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи в межах своїх повноважень сприяють діяльності центрального органу виконавчої влади з контролю з у сфері обігу наркотиків у виконанні покладених на нього завдань.

3. Громадяни України, об'єднання громадян сприяють діяльності центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків на добровільних засадах.

Розділ III
ПОВНОВАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ

Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо удосконалення законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, готує проекти таких законів і актів та вносить їх в установленому порядку на розгляд Президентові України та Кабінетові Міністрів України;

2) погоджує проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

3) розробляє пропозиції щодо приведення законодавства України з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у відповідність із законодавством ЄС, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

4) визначає пріоритетні напрями розвитку науки і техніки у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

5) розробляє проекти державних цільових програм з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, організовує та координує виконання таких програм;

6) подає щороку Президентові України і Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

7) готує та вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо визначення:

а) переліку:

наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

медичних психіатричних протипоказань, інших протипоказань щодо провадження окремих видів діяльності, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

інструментів та обладнання, які використовуються для виробництва і виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягають контролю;

б) порядку:

провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом;

віднесення засобів і речовин до аналогів наркотичних засобів або психотропних речовин;

перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів територією України та оформлення необхідних документів;

придбання кондиційного і репродуктивного насіння для культивування рослин, що містять малу кількість наркотичних засобів, для промислових цілей;

передачі добровільно зданих або вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів для використання у навчальній, науково-дослідній або експертній діяльності чи їх знищення;

в) розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що перебувають у незаконному обігу;

г) обсягу квот, у межах яких здійснюється:

виробництво, виготовлення, зберігання, ввезення на територію України та вивезення з території України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що входять до складу лікарських засобів;

культивування рослин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини;

8) затверджує ліцензійні умови провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку, інші нормативні акти з питань ліцензування такої діяльності;

9) видає суб'єктам господарювання ліцензії на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку;

10) визначає порядок та здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням суб'єктами господарювання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку;

11) здійснює обстеження складських, торгівельних та інших приміщень, що перебувають у користуванні суб'єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і використовуються для провадження діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, проводить виїзні та безвиїзні перевірки діяльності таких суб'єктів, надає за їх результатами обов'язкові для виконання розпорядження і приписи;

12) приймає в установленому порядку рішення про анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці I переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку;

13) вносить за результатами контролю пропозиції відповідним керівникам центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств, установ і організацій усіх форм власності пропозиції щодо усунення виявлених порушень порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, притягнення підпорядкованих посадових осіб підприємств, установ і організацій (їх відокремлених структурних підрозділів) до дисциплінарної відповідальності за допущені ними порушення у цій сфері та перебування на займаних посадах;

14) у рамках міжнародного співробітництва:

представляє у межах повноважень центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків інтереси України у Міжнародному комітеті з контролю за наркотиками Організації Об'єднаних Націй, Управлінні Організації Об'єднаних Націй з наркотиків та злочинності, Комісії з наркотичних засобів Економічної та соціальної ради Організації Об'єднаних Націй та в інших міжнародних організаціях;

здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, координує виконання зобов'язань, передбачених міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

взаємодіє з правоохоронними органами іноземних держав, іноземними громадянами та особами без громадянства, громадськими та міжнародними організаціями у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

направляє в установленому порядку своїх представників для роботи у складі дипломатичних місій України за кордоном;

укладає в установленому порядку міжнародні договори міжвідомчого характеру з компетентними органами іноземних держав з питань співробітництва у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, готує пропозиції щодо денонсації таких договорів;

здійснює обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;

організовує підготовку фахівців, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів для центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків в іноземних державах та фахівців у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів іноземних держав в Україні, у тому числі із залученням коштів міжнародної технічної допомоги;

організовує та бере участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах, зустрічах, нарадах;

15) визначає уповноважену установу для підготовки експертних висновків, які є підставою для видачі суб'єктам господарювання дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

16) збирає, узагальнює та визначає потреби суб'єктів господарювання у наркотичних засобах, психотропних речовинах і прекурсорах, видає за погодженням із Службою безпеки України суб'єктам господарювання дозволи на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

17) отримує та проводить аналіз інформації про стан справ у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, джерела і шляхи надходження в незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, організовує та проводить постійний моніторинг і прогнозування ситуації у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

18) виявляє умови та причини, що призводять до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, організовує в межах повноважень здійснення заходів щодо їх усунення;

19) здійснює контроль за дотриманням порядку знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також інструментів та обладнання, що використовуються для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів;

20) створює та забезпечує ведення відомчої бази даних щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, а також протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, організовує та впроваджує умови збереження і використання інформації, обміну даними з іншими правоохоронними органами;

21) виявляє, припиняє та здійснює розкриття кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, легалізації (відмивання) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, або із спрямування коштів вітчизняного та іноземного походження на фінансування діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, у тому числі за зверненнями правоохоронних органів іноземних держав у межах здійснення співробітництва з іноземними державами, здійснює інші заходи з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

22) проводить досудове розслідування кримінальних правопорушень, що віднесені законодавством до підслідності центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

23) подає обов'язкові для розгляду державним органам, органам місцевого самоврядування пропозиції, а підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності розпорядження і приписи з питань контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

24) вживає у межах повноважень заходів до усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, перевіряє стан реагування на пропозиції, розпорядження і приписи;

25) організовує та проводить експертні і наукові дослідження, пов'язані з наркотичними засобами, психотропними речовинами, їх аналогами і прекурсорами;

26) відносить у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку засоби і речовини до аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин;

27) погоджує методики, що застосовуються установами судових експертиз при дослідженні лікарських засобів, рослин, товарів, речовин та визначенні вмісту в них наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

28) проводить відбір зразків лікарських засобів, рослин, товарів, речовин для проведення експертизи з метою визначення вмісту в них наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

29) здійснює заходи із профілактики незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, вживання наркотичних засобів та психотропних речовин не за медичним призначенням;

30) здійснює заходи, спрямовані на перекриття джерел та каналів незаконного виготовлення і розповсюдження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; припинення нелегального ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через її територію наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів; протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, спрямування коштів вітчизняного та іноземного походження на фінансування діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

31) подає до суду заяву про скасування (визнання недійсною) державної реєстрації і припинення діяльності суб'єктів господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

32) організовує та здійснює розшук осіб, які переховуються у зв'язку із вчиненням кримінальних правопорушень, що віднесені законодавством до підслідності центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, від органів досудового розслідування чи суду або місцезнаходження яких невідомо;

33) затримує і тримає у спеціально відведених для цього приміщеннях:

осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, обвинувачених, які переховуються від слідства чи суду, засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання, - на строки і в порядку, передбачені законом;

осіб, які вчинили адміністративні правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи, проведення медичного огляду, з'ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів та їх дослідження - до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання;

неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння, що віднесені законодавством до підслідності центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, і не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, - до передачі їх законним представникам або направлення у приймальники-розподільники для дітей, але не більш як на вісім годин;

34) доставляє військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів у разі вчинення ними під час проходження зборів, а також працівників Збройних Сил України у разі вчинення ними під час виконання службових обов'язків діянь, що підпадають під ознаки кримінального правопорушення, що віднесене законодавством до підслідності центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, або під ознаки адміністративного правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, у разі неможливості скласти адміністративний протокол на місці вчинення правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим, у підрозділи Військової служби правопорядку у Збройних Силах України;

35) здійснює в установленому порядку огляд транспортних засобів та вантажів, особистих речей водіїв і пасажирів на підставі заяв, повідомлень про правопорушення, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, або за наявності відповідної інформації;

36) у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення, здійснює передбачені законом заходи із провадження у справах про адміністративні правопорушення, визначає посадових осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, складає протоколи про адміністративні правопорушення, вилучає речі і документи, затримує осіб, що вчинили адміністративні правопорушення, доставляє їх в приміщення центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків або його територіального органу для з'ясування обставин вчинення правопорушення та складання протоколу, передає матеріали про такі правопорушення на розгляд судів (суддів);

37) вилучає в установленому порядку наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, що перебувають у незаконному обігу, обладнання, яке використовується для їх незаконного виготовлення та виробництва, а також у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, знищує наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, обладнання, що використовується для їх виготовлення та виробництва, використання яких в законному обігу визнано недоцільним;

38) здійснює у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, зберігання, перевезення, передачу уповноваженим суб'єктам добровільно зданих або вилучених із незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, обладнання, яке використовується для їх незаконного виготовлення та виробництва, для використання в навчальній, науково-дослідній або експертній діяльності та контроль за використанням чи знищенням таких наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та обладнання;

39) організовує взаємодію у межах компетенції з правоохоронними органами іноземних держав з питань розкриття кримінальних правопорушень, розшуку і затримання осіб, які вчинили злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

40) здійснює координацію діяльності державних органів щодо організації протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

41) забезпечує відповідно до законодавства захист особового складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, а також осіб, які сприяють її діяльності, власну безпеку центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

42) інформує відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, компетентні органи іноземних держав про вивезення з території України або транзит через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також повідомляє про проведення таких операцій Міжнародному комітетові з контролю за наркотиками ООН;

43) інформує заінтересовані центральні органи виконавчої влади та інші державні органи про заяви урядів іноземних держав, які відповідно до конвенцій ООН забороняють ввезення на свою територію наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

44) готує та подає в установленому порядку до Міжнародного комітету з контролю за наркотиками ООН статистичні звіти про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

45) взаємодіє із засобами масової інформації та громадськістю з метою дотримання принципів відкритості, прозорості та гласності під час провадження своєї діяльності, якщо інше не передбачено законодавством;

46) виступає замовником науково-дослідних робіт у сфері обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

47) здійснює добір кадрів на посади начальницького складу і державної служби центрального органу виконавчої влади з контролю за обігом наркотиків і його територіальних органів, формує кадровий резерв на ці посади, організовує підготовку та підвищення рівня професійної компетентності працівників органу;

48) бере участь у розробленні навчальних програм, методичних рекомендацій і посібників з питань обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, організовує проведення навчання для осіб, що провадять діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

49) забезпечує відповідно до встановленого порядку організацію діловодства у системі центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, реєстрацію кримінальних правопорушень у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, реєстрацію адміністративних правопорушень, здійснює зберігання та використання оперативних, слідчих, архівних та інших матеріалів, а також визначає перелік оперативних справ, порядок їх ведення та обліку;".

50) здійснює заходи із забезпечення в центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків захисту відомостей, які становлять державну та іншу таємницю, що охороняється законом, у тому числі заходів, пов'язаних з допуском особового складу до зазначених відомостей;

51) утворює, реорганізовує, ліквідує підприємства, установи та організації, формує кадровий резерв на посади керівників підприємств, установ та організацій, що належать до його сфери управління;

52) виконує в межах повноважень інші функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

53) здійснює інші повноваження, визначені законами України, міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та покладені на неї Президентом України.

Стаття 14. Реалізація повноважень центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків або його уповноважені посадові особи з метою виконання покладених завдань мають право:

1) залучати в разі потреби для розгляду та вирішення питань, що належать до компетенції центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), вітчизняних та іноземних учених, фахівців і експертів (за їх згодою);

2) скликати наради, проводити конференції та семінари з питань, що належать до компетенції центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

4) вимагати від фізичних і юридичних осіб припинення правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, перевіряти у зв'язку з цим документи, які посвідчують особу;

5) перебувати у порядку, погодженому з керівниками органів охорони державного кордону, у межах прикордонної смуги, контрольованого району, у пунктах пропуску через державний кордон і територіальному морі України;

6) використовувати з наступним відшкодуванням витрат та збитків транспортні засоби, які належать підприємствам, установам та організаціям, фізичним особам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, припинення кримінальних правопорушень, переслідування та затримання осіб, які підозрюються у їх вчиненні, доставки до закладів охорони здоров'я осіб, що потребують екстреної медичної допомоги;

7) з метою припинення кримінальних правопорушень, досудове розслідування яких віднесено законодавством до компетенції центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, входити безперешкодно у будь-який час доби на територію і в приміщення підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності;

8) входити до постановлення ухвали слідчого судді до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку слідчий за погодженням із прокурором зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді;

9) одержувати безперешкодно і безоплатно та вивчати інформацію і документи, у тому числі й ті, що становлять комерційну і банківську таємницю, про операції, рахунки, вклади, внутрішні та зовнішні економічні угоди суб'єктів господарювання та фізичних осіб, стосовно яких наявні оперативні та інші матеріали, що свідчать про їх причетність до незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, легалізації (відмивання) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, чи можливого спрямування коштів вітчизняного та іноземного походження на фінансування діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

10) застосовувати до особи відповідно до Кримінального процесуального кодексу України та в порядку, встановленому Міністерством внутрішніх справ України, електронні засоби контролю, проводити фотографування, звукозапис, кіно- і відео зйомку, дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у вчиненні злочину, взяті під варту, підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, а також осіб, підданих адміністративному арешту;

11) здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії;

12) викликати посадових осіб і громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства у зв'язку з матеріалами, що знаходяться в його провадженні, в разі ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати їх приводу у встановленому законом порядку;

13) проводити науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи, впроваджувати їх результати у практичну діяльність центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

14) проводити відповідно до законодавства криміналістичні та інші дослідження, вести криміналістичні обліки;

15) використовувати наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори для проведення експертної та оперативно-розшукової діяльності відповідно до законодавства;

16) розміщувати замовлення на розробку, виготовлення та придбання спеціальних технічних засобів та використовувати їх, у тому числі вилучені/конфісковані в установленому порядку, відповідно до законодавства;

17) користуватися на договірних засадах службовими приміщеннями підприємств, установ та організацій, військових частин, правоохоронних органів, а також житловими та іншими приміщеннями громадян;

18) здійснювати матеріальне і моральне заохочення осіб, які надають центральному органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків допомогу у виконанні покладених на нього завдань;

19) створювати інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі, що визначається завданнями, покладеними на центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

20) провадити видавничу діяльність для висвітлення питань, що належать до компетенції центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

21) брати участь у формуванні державного замовлення на підготовку фахівців, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) для центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

22) одержувати безоплатно в установленому порядку за письмовими запитами керівництва центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, його територіального органу від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів прокуратури України, інших правоохоронних органів та військових формувань, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об'єднань інформацію, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем та баз даних, документи, матеріали та інші відомості про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, які перебувають в обігу (в тому числі незаконному) на території України, а також ті, що вилучені з незаконного обігу; про державну реєстрацію, перереєстрацію в Україні наркотичних засобів і психотропних речовин, лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

23) звертатися до суду у разі порушення прав центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, чи у разі виникнення інших спорів.

Стаття 15. Акти центрального органу виконавчої влади з контролю за обігом наркотиків

1. Центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків в межах повноважень у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів на основі та на виконання Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

2. Нормативно-правові акти центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Розділ IV
ОСОБОВИЙ СКЛАД ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ

Стаття 16. Особовий склад центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. До особового складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків належать особи начальницького складу, які проходять службу за контрактом, державні службовці та інші працівники, з якими укладається трудовий договір.

2. Особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків встановлюються спеціальні звання:

а) молодший начальницький склад:

сержант служби наркоконтролю;

прапорщик служби наркоконтролю;

старший прапорщик служби наркоконтролю;

б) середній начальницький склад:

молодший лейтенант служби наркоконтролю;

лейтенант служби наркоконтролю;

старший лейтенант служби наркоконтролю;

капітан служби наркоконтролю;

в) старший начальницький склад:

майор служби наркоконтролю;

підполковник служби наркоконтролю;

полковник служби наркоконтролю;

г) вищий начальницький склад:

генерал-майор служби наркоконтролю;

генерал-лейтенант служби наркоконтролю;

генерал-полковник служби наркоконтролю.

3. Особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, які мають вищу медичну або юридичну освіту та займають відповідну штатну посаду, встановлюються звання, до яких додаються слова "медичної служби" або "юстиції".

4. На службу до центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, на посади, що підлягають заміщенню особами начальницького складу, приймаються відповідно на конкурсній та контрактній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку та спроможні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати службові обов'язки.

Стосовно осіб, які приймаються на службу до центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Не може бути прийнята на службу до центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків особа, яка була засуджена за вчинення злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

5. Особами начальницького складу комплектуються посади в оперативних та слідчих підрозділах (посади слідчих).

Окремі посади осіб начальницького складу в центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків можуть заміщатися державними службовцями або іншими працівниками центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків у порядку, визначеному керівником центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

6. Контракт про проходження служби особами начальницького складу укладається на строк від трьох років.

7. Порядок укладення, розірвання контракту, проходження служби в центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків особами начальницького складу, присвоєння і позбавлення спеціальних звань, а також пониження і поновлення у спеціальних званнях визначається цим Законом та положенням про проходження служби в центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків особами начальницького складу, що затверджується Президентом України.

8. Перелік посад, що підлягають заміщенню особами вищого начальницького складу, і граничних спеціальних звань за цими посадами у центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків затверджується Президентом України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

9. У центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків діє Дисциплінарний статут, який затверджується законом.

10. Громадяни України, які вперше приймаються на службу до центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків на посади осіб начальницького складу, складають присягу такого змісту:

"Я (прізвище, ім'я, по батькові), вступаючи на службу до (назва центрального органу виконавчої влади у сфері обігу наркотиків), присягаю завжди залишатися відданим Українському народові, неухильно додержуватися Конституції та законів України, бути чесним, сумлінним і дисциплінованим, зберігати державну таємницю. Присягаю з високою відповідальністю виконувати свій службовий обов'язок, постійно вдосконалювати професійну майстерність, не допускати порушень прав і свобод людини та громадянина. Якщо я порушу цю Присягу, то готовий нести відповідальність згідно із законом".

11. Особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, які проходять службу за контрактом, не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

На осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, які проходять службу за контрактом, поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

12. Час проходження служби в центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків особами начальницького складу зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

Стаття 17. Граничний вік перебування на службі у центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків осіб начальницького складу

1. Граничний вік перебування на службі у центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків речовин встановлюється:

для осіб начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від сержанта служби наркоконтролю до капітана служби наркоконтролю, - до 50 років;

для осіб начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від майора служби наркоконтролю до полковника служби наркоконтролю, - до 55 років;

для осіб начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від генерал-майора служби наркоконтролю до генерал-полковника служби наркоконтролю, - до 60 років.

2. У разі необхідності особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, які мають високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані придатними за станом здоров'я для проходження служби, можуть бути залишені на їх прохання на службі понад граничний вік до п'яти років.

Стаття 18. Звільнення із служби осіб начальницького складу в центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Звільнення із служби осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків проводиться:

1) у запас, якщо звільнені особи не досягли граничного віку перебування у запасі, встановленого законом, і за станом здоров'я придатні до військової служби;

2) у відставку, якщо звільнені особи досягли граничного віку перебування у запасі, встановленого законом, або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку.

2. Контракт припиняється (розривається), а особи начальницького складу, які проходять службу за контрактом, звільняються із служби:

1) після закінчення строку контракту;

2) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на службі;

3) за вислугою років;

4) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби;

5) у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів - у разі неможливості використання на службі;

6) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

7) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту особою начальницького складу;

8) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту керівництвом центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин;

9) за службовою невідповідністю;

10) у зв'язку з позбавленням спеціального звання в дисциплінарному порядку.

11) у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили;

12) у разі набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

13) у зв'язку з перебуванням всупереч вимогам Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" у безпосередньому підпорядкуванні у близької особи".

3. Особи начальницького складу, яких притягнуто до відповідальності за вчинення кримінального або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом центрального органу виконавчої влади у сфері контролю за обігом наркотиків копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.

4. Особи, які звільняються із служби у центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків з підстав, визначених пунктами 7, 9, 10, 11, 12 і 13 частини другої цієї статті, а також особи начальницького складу, які звільняються із служби із зазначених підстав протягом п'яти років після закінчення вищого навчального закладу, у тому числі вищого військового навчального закладу чи військового навчального підрозділу вищого навчального закладу, в якому вони навчалися за державним замовленням і після закінчення якого були прийняті на службу осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, відшкодовують центральному органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, іншим центральним органам виконавчої влади, яким підпорядковані такі навчальні заклади, витрати, пов'язані з їх утриманням у вищому навчальному закладі, відповідно до порядку та умов, що встановлені Кабінетом Міністрів України. У разі відмови від добровільного відшкодування витрат таке відшкодування здійснюється у судовому порядку.

5. Особи начальницького складу, які проходять службу за контрактом, державні службовці та інші працівники центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, з якими укладається трудовий договір, та які повідомили про порушення вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" іншим співробітником, не можуть бути звільнені із служби чи змушені до звільнення або притягнутими до дисциплінарної відповідальності у зв'язку з таким повідомленням.

Стаття 19. Обмеження політичної діяльності в центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків на період служби в центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків зупиняють членство в політичних партіях.

2. Особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків можуть бути членами громадських організацій, статутні положення яких не суперечать засадам діяльності центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, і брати участь у їх роботі у вільний від виконання службових обов'язків час.

3. Особам начальницького складу, державним службовцям та іншим працівникам центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків заборонено організовувати та брати участь у страйках.

Стаття 20. Врегулювання конфлікту інтересів в центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень працівник центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків зобов'язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник працівника центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

Примітка. Термін "конфлікт інтересів" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Стаття 21. Підготовка фахівців, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів для центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Підготовка фахівців, перепідготовка та підвищення кваліфікації особового складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків здійснюються в навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та в інших навчальних закладах відповідно до окремих договорів.

2. Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів для центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків здійснюються в порядку, визначеному законодавством.

3. Особи, які закінчили вищі навчальні заклади, зараховані на службу до центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків і яким присвоєно спеціальне звання начальницького складу, звільняються від призову на строкову військову службу, якщо термін їх перебування на службі в центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків складає не менше 1,5 року.

Стаття 22. Спеціальний облік осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, зарахування їх у запас

1. Особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків перебувають на спеціальному обліку в центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

2. Особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, які не досягли граничного віку перебування у запасі, встановленого законом, і за станом здоров'я придатні до військової служби, зараховуються у запас.

Стаття 23. Регулювання трудових відносин з іншими працівниками в центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Порядок вступу осіб на державну службу, призначення їх на посади державної служби в центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, проходження ними державної служби, її припинення та звільнення з посад, а також соціальний захист осіб, що займають посади державної служби, та їх пенсійне забезпечення визначається Законом України "Про державну службу" та іншими актами законодавства.

2. Трудові відносини з іншими найманими працівниками регулюються Кодексом Законів про працю України та іншими актами законодавства України, прийнятими відповідно до нього.

Розділ V
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ

Стаття 24. Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї під час виконання службових обов'язків особами начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Особи начальницького складу з метою попередження, припинення, розкриття кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, легалізації (відмивання) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом, та затримання осіб, які вчинили такі кримінальні правопорушення, під час виконання службових обов'язків мають право в порядку і випадках, передбачених цим Законом, застосовувати заходи фізичного впливу, використовувати і застосовувати спеціальні засоби і вогнепальну зброю, а також зберігати та носити спеціальні засоби і вогнепальну зброю, використовувати і застосовувати їх.

2. Перелік посад осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, яким надається право застосовувати заходи фізичного впливу, зберігати, носити спеціальні засоби і вогнепальну зброю, використовувати і застосовувати їх, визначається керівником центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

Стаття 25. Умови і межі застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї

1. Застосуванню заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї повинно передувати попередження про намір їх застосування і використання у разі виникнення відповідних обставин. Без попередження заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальна зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю людей, осіб з числа особового складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

2. Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю або здоров'ю людей, осіб з числа особового складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, або збройного нападу чи збройного опору.

3. У разі неможливості уникнути застосування заходів фізичного впливу, вони повинні не перевищувати рівня, необхідного для виконання покладених на центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків обов'язків, і мінімізувати можливості завдання шкоди здоров'ю правопорушників та інших осіб. У разі завдання шкоди здоров'ю особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків зобов'язані забезпечити у стислий строк подання необхідної допомоги потерпілим.

4. Про застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, а також про будь-які ушкодження або смерть, які спричинені особі внаслідок застосування особою начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, особа начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків негайно доводить у письмовій формі до відома безпосереднього керівника для повідомлення прокуророві.

5. Перевищення повноважень із застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї тягне за собою відповідальність, установлену законом.

Стаття 26. Застосування заходів впливу

1. Особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків мають право застосовувати заходи фізичного впливу, у тому числі прийоми рукопашного бою, для припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, що здійснюється із застосуванням сили щодо осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків та державних службовців центрального органу виконавчої влади з контролю за обігом наркотиків, якщо інші способи були застосовані, але не забезпечили виконання покладених на центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу у сфері обігу наркотиків завдань.

2. Центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків може направляти свої підрозділи спеціального призначення для забезпечення проведення перевірок суб'єктів господарювання лише за рішенням судді або суду.

Дозвіл на направлення підрозділу спеціального призначення центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків надається їй лише у випадках, коли перевірка проводиться в рамках кримінального провадження.

3. Органам центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків забороняється використовувати фізичний та психологічний вплив для забезпечення проведення перевірок суб'єктів господарювання, у тому числі шляхом демонстрації зброї, спеціальних засобів, погроз їх застосування.

4. Центральному органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків та його територіальним органам забороняється направлення підрозділів спеціального призначення для забезпечення проведення слідчих дій, використання при їх проведенні спеціальних засобів, що приховують зовнішність (масок для обличчя, шоломів тощо), а також демонстрація зброї чи спеціальних засобів, крім виняткових випадків під час проведення слідчої дії у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину та наявності достатніх підстав вважати, що проведенню слідчої дії буде чинитися фізичний опір чи іншим чином унеможливлено досягнення її мети. Дії, передбачені цією частиною статті, можуть бути здійснені лише з дозволу прокурора, крім невідкладних випадків, коли затримка в проведенні слідчої дії може призвести до неможливості досягнення її мети (у такому разі прокурор невідкладно повідомляється про здійснення відповідних дій).

Стаття 27. Застосування спеціальних засобів

1. Особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків під час здійснення заходів з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, легалізації (відмиванню) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, мають право застосовувати наручники, гумові кийки, засоби зв'язування, сльозоточиві речовини, світлозвукові пристрої відволікаючої дії, пристрої для відкриття приміщень і примусового зупинення транспорту, інші спеціальні і транспортні засоби у таких випадках:

1) для захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю під час виконання покладених на центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків завдань;

2) для відбиття нападу на будівлі, приміщення, споруди і транспортні засоби, що належать центральному органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків або їх звільнення у разі захоплення;

3) для затримання і доставки до центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, органів внутрішніх справ або іншого службового приміщення осіб, які вчинили правопорушення, а також для конвоювання і тримання осіб, затриманих і заарештованих, узятих під варту, якщо зазначені особи чинять опір особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків або є підстави вважати, що вони можуть вчинити втечу чи завдати шкоди іншим особам або собі;

4) для припинення опору особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

2. Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність його застосування визначаються з урахуванням обстановки, що склалася, характеру правопорушення і особи правопорушника.

Стаття 28. Застосування вогнепальної зброї

1. Особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків для припинення і розкриття кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, під час здійснення заходів з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, легалізації (відмиванню) доходів, отриманих від злочинної діяльності, пов'язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів як крайній захід мають право застосовувати вогнепальну зброю у таких випадках:

1) для захисту громадян від нападу, що загрожує їх життю або здоров'ю;

2) для відбиття нападу на особу начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків або членів її сім'ї, якщо їх життю або здоров'ю загрожує небезпека;

3) для відбиття нападу на охоронювані центральним органом виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків об'єкти, а також їх звільнення у разі захоплення;

4) для затримання особи, яку застали при вчиненні тяжкого злочину і яка намагається втекти;

5) для затримання особи, яка чинить збройний опір, намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує застосуванням зброї та інших предметів, що загрожує життю або здоров'ю особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків;

6) для зупинення транспортного засобу шляхом його пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров'ю громадян або особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

2. Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи.

Стаття 29. Гарантії особистої безпеки озброєної особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Особа начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків має право оголити вогнепальну зброю і привести її у готовність, якщо вважає, що в обстановці, яка склалася, можуть виникнути підстави для її застосування. При затриманні злочинців чи правопорушників або осіб, яких особа начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків запідозрила у вчиненні правопорушень, а також при перевірці документів особа начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків може привести у готовність вогнепальну зброю, що є попередженням про можливість її застосування.

2. Спроба особи, яку затримує особа начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків із вогнепальною зброєю в руках, наблизитися до неї, скоротивши при цьому визначену нею відстань, чи доторкнутися до зброї, дають особі начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків право застосувати вогнепальну зброю.

Стаття 30. Проведення центральним органом виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків оперативно-розшукової діяльності

1. Центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків проводить оперативно-розшукову діяльність з метою пошуку і фіксації фактичних даних про злочин у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, а також негласні слідчі (розшукові) дії, якщо відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

2. Оперативно-розшукова діяльність центрального органу виконавчої влади у сфері обігу підконтрольних речовин, а також негласні слідчі (розшукові) дії проводяться її оперативними підрозділами відповідно до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених цим законом та іншими законами.

Розділ VI
ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ОСОБОВОГО СКЛАДУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ

Стаття 31. Правове становище та правовий захист особового складу центрального органу виконавчої влади з контролю з у сфері обігу наркотиків

1. Особи начальницького складу і державні службовці центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків під час виконання покладених на них обов'язків є представниками влади, недоторканність особи, честь і гідність яких охороняються законом.

2. Особи начальницького складу і державні службовці центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків під час виконання покладених на них обов'язків діють на підставі, у межах своїх повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Ніхто інший, за винятком уповноважених посадових осіб державних органів у передбачених законами України випадках не має права втручатися в їх законну діяльність.

3. Недоторканність, честь і гідність осіб начальницького складу, державних службовців або інших працівників центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків охороняються законом.

4. Захист життя, здоров'я, честі, гідності, майна зазначених посадових осіб та членів їх сімей від злочинних посягань, інших протиправних дій здійснюється відповідно до Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів".

5. Вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень щодо членів сімей осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

6. Вчинення кримінальних та адміністративних правопорушень щодо осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, які звільнилися із служби чи з роботи, а також членів їх сімей у зв'язку з їх попередньою службовою діяльністю тягне за собою відповідальність згідно із законом.

7. Особам начальницького складу, державним службовцям та іншим працівникам центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків видається службове посвідчення.

8. Особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків мають право на носіння форменого одягу із знаками розрізнення. Формений одяг видається особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади безоплатно.

Зразки форменого одягу і знаків розрізнення затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Правила носіння форменого одягу особами начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків затверджуються керівником центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

9. Використання спеціальних звань, відзнак, форменого одягу, службового посвідчення особою, яка не належить до осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

10. Особи начальницького складу, державні службовці та інші працівники центрального органу виконавчої влади з контролю з у сфері обігу наркотиків під час виконання покладених на них завдань за кордоном перебувають під захистом України.

Стаття 32. Соціальний захист особового складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Держава забезпечує соціальний захист особового складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.

2. Умови, порядок і розміри грошового і матеріального забезпечення осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3. Для осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків встановлюється 40-годинний робочий тиждень. У разі необхідності особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків несуть службу понад установлену тривалість робочого часу, а також у вихідні, святкові та неробочі дні з наданням іншого дня відпочинку.

4. Особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків надаються основні щорічні відпустки із збереженням грошового забезпечення. Тривалість такої відпустки для осіб начальницького складу, які мають вислугу років до 10 календарних років, - 30 календарних днів, від 10 до 15 років, - 35 календарних днів, від 15 до 20 років, - 40 календарних днів, 20 і більше календарних років, - 45 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад. Святкові та неробочі дня при визначенні тривалості щорічних основних відпусток не враховуються.

5. Особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків додаткові відпустки у зв'язку з навчанням, творчі відпустки та соціальні відпустки надаються відповідно до Закону України "Про відпустки". Інші додаткові відпустки надаються їм на підставах та в порядку, визначених відповідними законами України.

6. Особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні, батькам та членам сімей осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, які загинули (померли), пропали безвісти або стали інвалідами під час проходження служби, надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електричну, теплову енергію та інші послуги) в жилих будинках незалежно від форми власності в межах норм, установлених законодавством, та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на відповідний рік.

7. Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків здійснюється у порядку, на умовах та у розмірах, установлених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

8. Особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків у разі звільнення із служби за віком, після закінчення строку контракту, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або з організаційними заходами в разі неможливості використання на службі виплачується грошова допомога у розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, звільненим із служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, виплачується грошова допомога у розмірі 25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. Особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, звільненим із служби за службовою невідповідністю, у зв'язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, грошова допомога не виплачується.

9. На звільнених із служби осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків за наявності визначених підстав поширюються також права і соціальні гарантії, передбачені Законом України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" та іншими актами законодавства.

10. У разі загибелі (смерті) особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків під час виконання службових обов'язків сім'ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного грошового забезпечення (посадового окладу, надбавки за спеціальне звання та надбавки за вислугу років) загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він займав, в порядку та на умовах, що визначені Кабінетом Міністрів України. За сім'єю загиблого (померлого) зберігається право на одержання жилого приміщення.

11. У разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного особі начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків під час виконання службових обов'язків, а також інвалідності, що настала в період проходження служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення із служби чи після закінчення цього строку, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце у період проходження служби, пов'язаних з виконанням службових обов'язків, залежно від ступеня втрати працездатності такій особі виплачується одноразова грошова допомога в розмірі до п'ятирічного грошового забезпечення (посадового окладу, надбавки за спеціальне звання та надбавки за вислугу років) за останньою посадою в порядку та на умовах, що визначені Кабінетом Міністрів України. Визначення ступеня втрати працездатності особою начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків у період проходження служби в центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків у кожному окремому випадку ушкодження здоров'я здійснюється в індивідуальному порядку відповідно до законодавства.

12. У всіх випадках розмір одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю з у сфері обігу наркотиків не повинен бути меншим 100-кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на час виплати таких сум.

13. Якщо особа начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків або члени її сім'ї одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених цією статтею, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених іншими законами, виплата відповідних грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором особи, яка має право на отримання таких виплат.

14. Шкода, завдана майну особи начальницького складу, державного службовця або іншого працівника центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків чи майну членів його сім'ї у зв'язку з виконанням службових обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням такої суми з винних осіб у порядку, встановленому законом.

15. Жінки із числа осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством стосовно соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства. Зазначені пільги поширюються також на батьків з числа осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, які виховують дітей без матері (у разі її смерті, позбавлення батьківських прав, на час перебування в лікувальному закладі та в інших випадках відсутності материнського піклування про дітей).

16. Діти осіб начальницького складу, державних службовців та інших працівників центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, які загинули під час виконання службових обов'язків, мають право вступу до вищих навчальних закладів за державним замовленням для потреб центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків поза конкурсом.

17. Соціальний захист державних службовців центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу обігом наркотиків забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про державну службу, інших працівників центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків - законодавства про працю.

Стаття 33. Медичне та санаторно-курортне забезпечення осіб начальницького складу, ветеранів центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків та членів їх сімей

1. Особам начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків створюються необхідні санітарно-гігієнічні та соціально-психологічні умови. Зазначені особи забезпечуються безоплатною кваліфікованою медичною допомогою в закладах охорони здоров'я центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, за угодами, укладеними нею із відповідними державними органами. У разі відсутності за місцем служби чи проживання осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків закладів охорони здоров'я центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України медична допомога надається відповідно до законодавства в інших державних або комунальних закладах охорони здоров'я. При цьому витрати на лікування осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків здійснюються за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

2. Забезпечення медичною допомогою ветеранів центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків здійснюється на умовах і в порядку, визначених частиною першою цієї статті для осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

3. Особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків та члени їх сімей мають право на санаторно-курортне лікування та організований відпочинок у відповідних закладах центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Міністерства оборони України за рахунок бюджетних коштів, передбачених на утримання центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, на основі укладених з ними угод згідно із законодавством.

Розділ VII
ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ

Стаття 34. Фінансове забезпечення центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Фінансове забезпечення центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. Пільги, компенсації та гарантії, передбачені цим Законом, надаються за рахунок і в межах бюджетних асигнувань на утримання відповідних бюджетних установ.

Стаття 35. Матеріально-технічне забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Держава забезпечує центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків необхідними матеріальними засобами, технікою, озброєнням, обладнанням, іншим майном для провадження службової діяльності.

2. Центральному органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків надаються в установленому порядку земельні ділянки з метою розміщення адміністративних і господарських будівель, інших об'єктів, необхідних для функціонування центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, розташування її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до її сфери управління.

3. Майно, необхідне для забезпечення виконання завдань, покладених на центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, є державною власністю та закріплюється за нею на праві оперативного управління.

4. Центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків має житловий фонд, може виступати замовником будівництва житла. У разі звільнення особами з числа особового складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків жилих приміщень, замовником будівництва яких виступав центральний орган виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, або які були придбані за рахунок коштів Державного бюджету України, призначених на його утримання, зазначене житло в установленому порядку заселяється особами з числа особового складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, які потребують поліпшення житлових умов.

Розділ VIII
КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ

Стаття 36. Контроль за діяльністю центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Контроль за діяльністю центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України та законами України.

Стаття 37. Контроль за господарською і фінансовою діяльністю центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Контроль за господарською і фінансовою діяльністю центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків здійснюється в порядку, визначеному законами.

Стаття 38. Нагляд за додержанням законності в діяльності центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Нагляд за додержанням і застосуванням законів центральним органом виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків здійснює Генеральний прокурор України та підпорядковані йому прокурори.

Розділ IX
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИКІВ

Стаття 39. Відповідальність особового складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Особи начальницького складу, державні службовці центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень, керуючись Конституцією і законами України, іншими нормативно-правовими актами, наказами і розпорядженнями безпосередніх керівників.

2. За протиправні дії чи бездіяльність особи начальницького складу, державні службовці та інші працівники центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків несуть відповідальність згідно із законом.

3. Особи начальницького складу та державні службовці центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, які виконують свої обов'язки відповідно до наданих цим Законом повноважень, не несуть відповідальності за заподіяну не з їх вини іншим особам майнову шкоду. Така шкода у разі недоведення вини таких осіб компенсується відповідно до законів за рахунок Державного бюджету України.

Стаття 40. Відповідальність за неправомірні дії, що перешкоджають реалізації повноважень центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків

1. Непокора або опір законним вимогам осіб начальницького складу та державних службовців центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, неправомірне втручання в їх законну діяльність тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Розділ X
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2015 року, крім абзаців п'ятого - сьомого частини першої статті 4, пунктів 21, 22, 30, 32, абзаців 2 і 4 пункту 33, пункту 34 у частині вчинення особами діянь, що мають ознаки кримінального правопорушення, пункту 39 частини першої статті 13, пунктів 6 - 11, 14 і 16 частини першої статті 14 та статей 24 - 30, що вводяться в дію через дванадцять місяців з дня введення в дію цього Закону;

Пункти 1, 3, 8, 9, 12, 18, 19 статті 6 розділу X "Перехідні та прикінцеві положення" набирають чинності одночасно з набранням чинності абзацами п'ятим - сьомим частини першої статті 4, пунктами 21, 22, 30, 32, абзаців 2 і 4 пункту 33, пункту 34 у частині вчинення особами діянь, що мають ознаки кримінального правопорушення, пункту 39 частини першої статті 13, пунктів 6 - 11, 14 і 16 частини першої статті 14 та статей 24 - 30 Закону.

2. Установити, що:

військовослужбовці, особи начальницького складу, які проходять військову службу, службу на посадах начальницького складу в правоохоронних та інших державних органах, можуть бути призначені за їх згодою на відповідні посади осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків в порядку переатестації із звільненням з попередньої служби. Контракти з такими особами укладаються на умовах, що визначені для проходження ними служби у відповідних органах, у яких вони проходили службу;

з військовослужбовцями і особами начальницького складу, які проходять військову службу, службу на посадах начальницького складу за контрактом у правоохоронних та інших державних органах, при зарахуванні на службу до центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків контракти про проходження ними служби припиняються у зв'язку із закінченням її строку;

з особами, які в цих органах проходять службу на посадах осіб начальницького складу за договором, при зарахуванні їх на службу до центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків договори про проходження ними служби на посадах осіб начальницького складу припиняються у порядку, визначеному положеннями про проходження служби такими особами.

Особам, зазначеним в абзацах третьому і четвертому частини першої цього пункту, а також особам з їх числа, які мають відповідні військові чи спеціальні звання, але на час прийняття на службу до центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків для заміщення посад начальницького складу не працюють у цих органах і перебувають у запасі та не досягли граничного віку проходження служби в центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, присвоюються спеціальні звання в порядку переатестування рівноцінні їх військовим і спеціальним званням, а працівникам та колишнім працівникам прокуратури, які мають класні чини, у разі зарахування на службу, - з урахуванням їх класних чинів.

Строк проходження такими особами військової служби та служби на посадах начальницького складу, роботи в органах прокуратури на посадах, за якими присвоюються класні чини, зараховується до строку проходження служби в центральному органі виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків.

4. До утворення слідчих і оперативних підрозділів центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків його потреба у проведенні заходів, передбачених пунктами 7, 9, 10 і 11 частини першої статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", та експертному забезпеченні його діяльності забезпечується відповідними підрозділами і установами Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України.

5. Досудове розслідування кримінальних правопорушень, яке було розпочато до набрання чинності статтею 1 цього Закону і які віднесені до підслідності органів з контролю у сфері обігу наркотиків (частина четверта статті 216 Кримінального процесуального кодексу України), проводиться органом, який розпочав розслідування, до його завершення.

6. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, N 9 - 10, N 11 - 12, N 13, ст. 88):

а) пункти 8 і 17 частини першої статті 3, частину третю статті 38, частину першу статті 41, частину першу статті 143, частину шосту статті 232 після слів "податкового законодавства" в усіх відмінках доповнити словами "органів з контролю у сфері обігу наркотиків";

б) частину першу статті 38 після пункту 4 доповнити пунктом 5 такого змісту:

"5) органів з контролю у сфері обігу наркотиків.";

в) частину другу статті 214 після слів "податкового законодавства" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

г) доповнити статтю 216 частиною четвертою такого змісту:

"4. Слідчі органів з контролю у сфері обігу наркотиків здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 306 (у частині розміщення і використання коштів і доходів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів), 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 і 320 Кримінального кодексу України."

У зв'язку з цим частини четверту і п'яту цієї статті вважати відповідно частинами п'ятою і шостою.

ґ) у статті 246:

у частині п'ятій:

абзац четвертий після слів "податкового законодавства" доповнити словами "органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

абзац п'ятий після слів "податкового законодавства" доповнити словами "керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів. психотропних речовин і прекурсорів";

частину шосту після слів "податкового законодавства" доповнити словами "органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

д) у частині четвертій статті 575 після слів "податкового законодавства" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів. психотропних речовин і прекурсорів";

е) в абзацах третьому пункту 1 Розділу X "Прикінцеві положення" та абзацах першому і другому пункту 1 Розділу XI "Прикінцеві положення" слово "четвертої" замінити словом "п'ятої".

2) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

а) доповнити Кодекс статтями 443 і 18843 такого змісту:

Стаття 443. Порушення правил проведення операцій з обладнанням для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, яке підлягає контролю

Порушення правил зберігання, розподілу, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), або знищення обладнання, яке відповідно до Переліку обладнання, яке використовується для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та підлягає контролю, підлягає такому контролю,-

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, відповідальних за дотримання правил проведення операцій з обладнанням, або фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від сорока до сімдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 18843. Перешкоджання здійсненню контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Перешкоджання уповноваженим особам центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, проведенню заходів контролю за виконанням суб'єктом господарювання - юридичною особою незалежно від форми власності або фізичною особою - підприємцем вимог законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, додержанням ліцензійних умов на здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, доступу з метою перевірки до об'єктів, приміщень або обладнання, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, чи культивування рослин, що містять наркотичні речовини, або безпідставна відмова від проведення перевірки, ненадання уповноваженим особам достовірної інформації або відповідних документів щодо об'єкта чи предмета перевірки, або надання завідомо неправдивих відомостей чи документів щодо об'єкта чи предмета перевірки, або невиконання законних вимог посадових осіб цього органу щодо усунення порушень законодавства чи ліцензійних умов провадження діяльності у цій сфері, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за одне з правопорушень, передбачених частиною першою цієї статті, -

тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.;

б) статтю 221 після слова і цифр "статтями 441" доповнити цифрами "443", а після цифр "18841" - цифрами "18843";

в) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:

"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (частина перша статті 44, якщо правопорушення виявлено цим органом; стаття 443; частина перша статті 1061, якщо правопорушення виявлено цим органом; стаття 1062, якщо правопорушення виявлено цим органом; стаття 18843).";

г) статтю 259 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"У разі вчинення правопорушень, пов'язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, передбачених частиною першою статті 44, статтями 443, частиною першою статті 1061, статтями 1062, 18843 цього Кодексу, якщо вони виявлені центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та у разі наявності обставин, зазначених у частині першій цієї статті, або якщо особу порушника неможливо встановити на місці вчинення порушення, порушника може бути доставлено уповноваженими на те посадовими особами у службові приміщення цього центрального органу виконавчої влади та його територіальних органів або в міліцію.";

ґ) частину другу статті 262 доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) посадовими особами, уповноваженими на те центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, при порушенні правил обігу наркотичних засобів або психотропних речовин.";

д) частини першу і третю статті 264 після слів "реєстрації фізичних осіб," доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів,";

е) частину другу статті 268 після слів і цифр "частиною першою статті 44, статтями" доповнити цифрами "443", після слова і цифр статтями 1857, 187" доповнити цифрами "18843";

є) статтю 285 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

"Постанова суду про накладення адміністративного стягнення за вчинення порушення вимог законодавства у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів, передбачених частиною другою статті 443, частиною другою статті 18843 цього Кодексу, у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляться відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, керівникові підприємства, установи чи організації, іншого суб'єкта господарювання чи власнику юридичної особи для вирішення питання про притягнення особи до дисциплінарної відповідальності згідно із законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цих правопорушень.".

3) Доповнити частину другу статті 456 Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 44 - 45, N 46 - 47, N 48, ст. 552) після слів "у сфері захисту державного кордону" словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

4) Частину сьому статті 61 Кодексу цивільного захисту України після слів "транспорту та інфраструктури" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

5) Пункт 71 статті 36 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50) після слів "запобігання і протидії корупції" доповнити словами "або за адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 443 та частиною другою статті 18843 Кодексу України про адміністративні правопорушення".;

6) У Законі України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 10, ст. 60):

а) частину другу статті 5 після абзацу п'ятнадцятого доповнити абзацом шістнадцятим такого змісту:

"вносить за результатами контролю пропозиції керівникам відповідних центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, інших суб'єктів господарювання щодо усунення виявлених порушень порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, правил проведення операцій з обладнанням для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, притягнення підпорядкованих посадових осіб підприємств, установ і організацій інших суб'єктів господарювання (їх відокремлених структурних підрозділів) до дисциплінарної відповідальності за допущені ними порушення у цій сфері та вирішення в установленому порядку питання про їх перебування на займаних посадах відповідно до чинного законодавства;".

У зв'язку з цим абзац шістнадцятий вважати абзацом сімнадцятим;

б) доповнити статтю 9 частиною третьою такого змісту:

"Перешкоджання керівником чи іншим посадовими особами суб'єкта господарювання - юридичної особи незалежно від форми власності або фізичною особою - підприємцем проведенню уповноваженими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, заходів контролю за виконанням вимог законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, додержанням ліцензійних умов на здійснення відповідного виду господарської діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, їх доступу з метою перевірки до об'єктів, приміщень або обладнання, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, чи культивування рослин, що містять наркотичні речовини, ненадання уповноваженим особам достовірної інформації або відповідних документів щодо об'єкта чи предмета перевірки, або надання завідомо неправдивих відомостей чи документів щодо об'єкта чи предмета перевірки, або невиконання законних вимог посадових осіб цього органу про усунення порушень законодавства у цій сфері є підставою для анулювання виданої ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.";

7) У Законі України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 10, ст. 62):

а) частину третю статті 3 викласти у такій редакції:

"Координація діяльності у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється центральним орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.";

б) частину третю статті 4 після слів "державного кордону України" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

в) частину другу статті 5 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

г) у частині другій статті 6 слова "державної політики у сфері охорони здоров'я" замінити словами "державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

ґ) у статті 8:

у частині першій слова "і Служби безпеки України" замінити словами "Служби безпеки України і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"Транспорт і зазначені особи можуть бути доставлені також до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів для з'ясування необхідних обставин, якщо такі речовини або ознаки сп'яніння у водія та пасажирів виявлені посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. ".

У зв'язку з цим частину третю статті вважати частиною четвертою;

частину четверту після слів "в органи внутрішніх справ" доповнити словами "або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

8) У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303):

а) статтю 3 після слів "суду і правоохоронних органів" доповнити словами "організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

б) у статті 5:

частину першу після абзацу дев'ятого доповнити абзацом десятим такого змісту:

"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - оперативно-розшуковими, оперативно-технічними, оперативного документування, внутрішньої безпеки.".

У зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим;

в) частину четверту статті 7 після слів "митної служби України" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

г) у статті 8:

пункт 2 частини першої після слів "державної фінансової політики" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

пункт 19 частини першої після слів "та посадових осіб" доповнити словами "організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

частину сьому після слів "Службою безпеки України" доповнити словами "а тих, які проводять оперативно-розшукову діяльність з метою протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, - центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

ґ) у статті 9:

частини першу та третю після слів "зовнішньої розвідки України" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

частину другу після слів "виконання кримінальних покарань" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

частину восьму після слів "виконання кримінальних покарань" доповнити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

д) у статті 91:

частину другу:

після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

після слів "охорони державного кордону України" доповнити словами "територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

після слів "Головою Служби зовнішньої розвідки України" доповнити словами "керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

частину третю після слів "Міністерства оборони України" доповнити словами "керівником центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

9) У Законі України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 35, ст. 358):

а) пункт 1 статті 4 після слів "Про прокуратуру" доповнити словами "Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

б) пункт 3 статті 5 доповнити під пунктом "ж" такого змісту:

"ж) органи з контролю у сфері обігу наркотиків.";

в) статтю 18 доповнити пунктом шостим такого змісту:

"6. Центральний орган виконавчої влади з контролю, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та його територіальні органи зобов'язані:

а) забезпечувати виявлення порушень законодавства про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, що мають ознаки організованої злочинної діяльності, вживати заходів до їх припинення та повідомляти про це відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю відповідно до їх компетенції;

б) за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю проводити у встановленому законодавством порядку перевірку дотримання суб'єктами господарювання законодавства про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів;

в) надавати у встановленому законодавством порядку необхідну допомогу відповідним спеціальним підрозділам по боротьбі з організованою злочинністю при проведенні оперативно-розшукових заходів щодо осіб, підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень в організованих формах у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, сприяти здійсненню ними контрольованих поставок наркотичних і психотропних засобів при вчиненні організованими злочинними групами і угрупованнями контрабанди цих засобів.".

10) Підпункт "д" пункту 1 частини першої статті 4 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 40, ст. 404) після слів "особи начальницького складу" доповнити словами "органів з контролю у сфері обігу наркотиків".

11) У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 11, ст. 50):

а) абзац перший пункту 1 частини першої статті 2 після слів "податкової служби" доповнити словами "органи з контролю у сфері обігу наркотиків";

б) статтю 4 після слів "Про Державну кримінально-виконавчу службу України" доповнити словами "Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

в) статтю 14 доповнити пунктом "ж" такого змісту:

"ж) керівники органів з контролю у сфері обігу наркотиків - щодо захисту працівників органів з контролю у сфері обігу наркотиків, їх близьких родичів.";

г) частину першу статті 24 після слів "прикордонної служби України" доповнити словами "керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

12) Абзац перший частини третьої статті 3 Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 11, ст. 51) після слів "податкової міліції" доповнити словами "органів з контролю у сфері обігу наркотиків".

13) У Законі України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 29, ст. 399):

а) абзац перший преамбули та частину першу статті 1 після слів "цивільного захисту" доповнити словами "органах з контролю у сфері обігу наркотиків";

б) пункт "б" частини першої статті 12 після слів "цивільного захисту" доповнити словами "особи начальницького складу органів з контролю у сфері обігу наркотиків";

в) частину другу статті 2 після слів "цивільного захисту" доповнити словами "органів з контролю у сфері обігу наркотиків";

г) у статті 9:

частину четверту після слів "цивільного захисту" доповнити словами "обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

частину п'яту після слів "підрозділів цивільного захисту" доповнити словами "органів з контролю у сфері обігу наркотиків", після слів "податковій міліції" доповнити словами "органах з контролю у сфері обігу наркотиків";

г) абзац перший пункту "б" статті 12 після слів "цивільного захисту" доповнити словами "органах з контролю у сфері обігу наркотиків";

д) пункт "б" частини першої статті 13 після слів "цивільного захисту" доповнити словами "органах з контролю у сфері обігу наркотиків";

е) у статті 17:

у частині першій:

пункти "б", "в", "г" і "ж" після слів "органах внутрішніх справ" доповнити словами "органах з контролю у сфері обігу наркотиків";

пункт "и" після слів "органи внутрішніх справ" доповнити словами "органи з контролю у сфері обігу наркотиків", після слів "цивільного захисту" доповнити словами "обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

частину другу після слів "органів і підрозділів цивільного захисту" доповнити словами "органів з контролю у сфері обігу наркотиків";

є) частину другу статті 172 після слів "органах внутрішніх справ" доповнити словами "органах з контролю у сфері обігу наркотиків";

ж) частину сьому статті 30 після слів "органах внутрішніх справ" доповнити словами "органах з контролю у сфері обігу наркотиків";

з) у статті 43:

частину дев'яту після слів "захисту інформації України" доповнити словами "полковника служби наркоконтролю";

частину чотирнадцяту після слів "органів внутрішніх справ України" доповнити словами "органів з контролю у сфері обігу наркотиків".

14) Частину другу статті 1 Закону України "Про звернення громадян" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 47, ст. 256) після слів "кримінально-виконавчої служби України" доповнити словами "особи начальницького складу і працівники органів з контролю у сфері обігу наркотиків".

15) Статтю 7 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 13, ст. 110) після слів "внутрішніх справ" доповнити словами "органами з контролю у сфері обігу наркотиків".

16) Пункт 6 частини першої статті 2 Закону України "Про правила етичної поведінки" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, N 14, ст. 94) після слів "захисту інформації України" доповнити словами "органів з контролю у сфері обігу наркотиків".

17) Абзац десятий частини другої статті 8 Закону України "Про попереднє ув'язнення" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 35, ст. 360) після слів "прокуратури, юстиції" доповнити словами "органах з контролю у сфері обігу наркотиків".

18) Статтю 15 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 1, ст. 1) після слів "кримінально-виконавчої служби України" доповнити словами "начальницького складу органів з контролю у сфері обігу наркотиків".

19) У Законі України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003 р., N 25, ст. 180; 2005 р., N 25, ст. 335; 2006 р., N 14, ст. 116; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511; 2010 р., N 29, ст. 392; 2011 р., N 43, ст. 449):

а) частину четверту статті 4 доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів."

б) статтю 5 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, його територіальні органи здійснюють боротьбу з тероризмом шляхом запобігання, виявлення та припинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, спроб їх незаконного переміщення терористами через митний кордон України та легалізації і використання коштів, отриманих злочинним шляхом від їх реалізації, як засобів для фінансування вчинення терористичних актів.".

20) Текст Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998 р., N 40 - 41, ст. 249) після слів "ветеран Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" в усіх відмінках і числах доповнити словами "ветеран органів з контролю у сфері обігу наркотиків" у відповідному відмінку і числі, а після слів "Державній кримінально-виконавчій службі України" - словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

21) абзац шостий частини першої статті 4 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 15, ст. 99; 2011 р., N 29, ст. 272, N 44, ст. 458) після слів "захисту інформації України" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

22) підпункт 11 пункту "б" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) після слів "захисту інформації в Україні" доповнити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

23) у Законі України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 21, ст. 162; 2003 р., N 24, ст. 157; 2003 р., N 27, ст. 209; 2006 р., N 14, ст. 116, 2006 р., N 26, ст. 215; 2008 р., N 24, ст. 231, N 42 - 43, ст. 293; 2009 р., N 32, /N 32 - 33/, ст. 485):

абзац восьмий статті 7 після слів "захисту інформації в Україні" доповнити словами "осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

абзац третій статті 8 після слів "захисту інформації в Україні" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

24) частину другу статті 6 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 289; 2002 р., N 41, ст. 293; 2006 р., N 37, ст. 318; 2009 р., N 24, ст. 296) після слів "кримінально-виконавчої служби України" доповнити словами "особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів", а після слів "захисту інформації України" словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

25) частину третю статті 6 Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 23, ст. 118) доповнити пунктом 8 такого змісту:

"8) особи начальницького складу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів";

26) частину другу статті 4 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 20, ст. 102; 2003 р., N 27, ст. 209; 2006 р., N 14, ст. 116, N 26, ст. 215; 2009 р., N 32 - 33, ст. 485; 2009 р., N 36 - 37, ст. 511) після слів "кримінально-виконавчої служби України" доповнити словами "осіб начальницького складу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

7. Кабінету Міністрів України:

1) у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

здійснити заходи щодо забезпечення діяльності центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків - Державної служби України з контролю за наркотиками відповідно до завдань і повноважень, визначених цим Законом;

вирішити питання щодо встановлення умов та розмірів грошового забезпечення військовослужбовцям і особам начальницького складу, заробітної плати державним службовцям та іншим працівникам центрального органу виконавчої влади з контролю у сфері обігу наркотиків, які перейшли на службу і роботу до цього органу з правоохоронних та інших державних органів, не допускаючи погіршення умов та розмірів грошового забезпечення, що були їм встановлені в цих органах;

2) розробити та подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення інших законів України у відповідність із цим Законом;

3) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

4) забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Організаційні засади здійснення контролю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"

Проект Закону України підготовлений на виконання статті 3 Указу Президента України від 13 квітня 2011 року N 457/2011 "Питання Державної служби України з контролю за наркотиками".

Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Законопроект направлений на підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, протидії поширенню наркоманії як однієї з основних реальних загроз національній безпеці України, забезпечення повного і своєчасного виконання міжнародних зобов'язань України, що випливають з Єдиної конвенції Організації Об'єднаних Націй про наркотичні засоби 1961 року, Конвенції Організації Об'єднаних Націй про психотропні речовини 1971 року та Конвенції Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року, відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України.

Зазначену мету пропонується реалізувати шляхом прийняття Закону України, що визначає завдання і повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також вносить зміни до інших законодавчих актів для забезпечення виконання цим органом визначених йому завдань і повноважень у цій сфері.

Зокрема, законопроектом пропонується внести зміни до Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", які мають регуляторний вплив на суб'єктів господарювання, спрямований на врегулювання адміністративних відносин між органами влади, зокрема центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, і суб'єктами господарювання. Регуляторний вплив окремих положень, що пропонуються у проекті, на суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюватиметься зазначеним центральним органом виконавчої влади шляхом анулювання виданої суб'єктам господарювання ліцензії на здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за допущені порушення законодавства, зокрема перешкоджання здійсненню контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що має місце у їх діяльності.

Прийняття проекту Закону дозволить підвищити відповідальність суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, за дотримання вимог законодавства при здійсненні такої діяльності.

1. Визначення цілей державного регулювання

Прийняття проекту, зокрема, дозволить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів анульовувати ліцензію на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовині і прекурсорів за перешкоджання суб'єктом господарювання, що здійснює діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, проведенню заходів контролю.

Цілі прийняття проекту відповідають стратегічним цілям, що визначені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності", Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", Законом України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори".

2. Альтернативні способи досягнення встановлених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

У разі збереження діючого регулювання зазначеного питання, тобто діючої редакції Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" залишаться безкарними діяння суб'єктів господарювання щодо перешкоджання здійсненню контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Прийняття, проекту є єдиним та найбільш прийнятним способом розв'язання вказаних вище проблем та досягнення мети державного регулювання у цій сфері.

Узагальнені результати аналізу прийнятних альтернативних способів досягнення цілей державного регулювання наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Узагальнені результати аналізу прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативні способи досягнення цілей

Оцінка способу для досягнення встановлених цілей

Причини відмови від альтернативних способів.
Аргументи щодо переваги обраного способу

Залишення у діючій редакції Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"

Не вирішує існуючої проблеми, не забезпечує досягнення встановлених цілей.

Такий спосіб є недоцільним, оскільки нині діючий Закон України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" не вирішує проблемних питань щодо перешкоджання суб'єктом господарювання у здійсненні контрольних заходів (перевірок) контролюючим органом.

Ринковий механізм

Не вирішує існуючої проблеми, не забезпечує досягнення встановлених цілей.

Ринкові механізми не замінюють роль держави у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу.

Обраний спосіб

Вирішує існуючу проблему, забезпечує досягнення встановлених цілей.

Забезпечує досягнення вказаних вище цілей при здійсненні діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

3. Механізми, які пропонується застосувати для розв'язання проблеми, і відповідні заходи

Цим проектом передбачено внесення змін, зокрема, до Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори", необхідних для встановлення відповідальності за перешкоджання суб'єктами господарювання у здійсненні перевірок центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Основними заходами розв'язання визначеної проблеми є внесення відповідних змін до нормативно-правового акта.

Вказані механізми забезпечать ефективність державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Обраний спосіб та визначені механізми досягнення цілей державного регулювання побудовані на основних принципах регуляторної політики та основних принципах державного нагляду (контролю) з урахуванням принципів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів і вимог щодо забезпечення безпеки держави, суспільства, громадянина.

4. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття законопроекту дозволить:

підвищити ефективність реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, протидії поширенню наркоманії як однієї з основних реальних загроз національній безпеці України;

вдосконалити законодавство у сфері протидії наркозлочинності;

посилити контроль за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів.

забезпечити ефективну взаємодію і координацію діяльності правоохоронних та інших державних органів з питань протидії незаконному ввезенню, вивезенню, транзиту, розповсюдженню і реалізації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, сприяти виявленню і припиненню нелегальних каналів надходження наркотиків в Україну, притягненню до відповідальності учасників транснаціональних злочинних угрупувань у цій сфері;

забезпечити демонополізацію правоохоронних органів у сфері протидії наркоманії та боротьби з наркозлочинністю, попередити корупційні ризики у діяльності правоохоронних органів, що здійснюють протидію нелегальному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

забезпечити повне і своєчасне виконання міжнародних зобов'язань України.

Позитивними чинниками, що можуть сприяти досягненню визначених цілей, є те, що існуюча в державі сфера обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є досить розвинутою і дозволяє ефективно впроваджувати нормативно-правові акти, зокрема регуляторні. Крім того, впровадження регуляторних норм проекту не потребує додаткових витрат з боку державних органів.

Негативних чинників проект не несе.

Органи державної влади, суб'єкти господарювання мають достатньо можливостей щодо впровадження та виконання регуляторних вимог проекту.

Вплив зовнішніх факторів (вимог міжнародних стандартів та документів СОТ) на дію акта відсутній, тому що положення проекту розроблені з урахуванням принципу узгодженості та гармонізації законодавства України з міжнародними документами.

Прийняття та оприлюднення проекту в установленому порядку забезпечить доведення до відома відповідних суб'єктів господарювання його положень. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання буде достатній для усвідомлення та виконання норм проекту.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторних положень проекту будуть здійснюватися центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів відповідно до Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" з урахуванням положень Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

5. Очікувані результати прийняття акта

Регуляторний вплив на суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюватиметься новоутвореним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, шляхом видачі ліцензій на здійснення господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, дозволів на право ввезення на територію України, вивезення з території України або транзиту через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також здійснення контрольних функцій у визначеній сфері. Також новоутворений центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів матиме право анульовувати видані суб'єктам господарювання ліцензії на здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів за допущені порушення законодавства, зокрема перешкоджання здійсненню контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Таблиця 2

Перелік очікуваних позитивних та негативних факторів(вигод та витрат), що матимуть місце при впровадженні законопроекту

Суб'єкти відносин у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Витрати

Вигоди

Держава (органи державної влади).

Витрати, пов'язані із забезпеченням надання адміністративних послуг (залишаються на рівні існуючих).
Витрати на виконання вимог при здійсненні діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (залишаються на рівні існуючих).

Упорядкована і чітко визначена компетенція органів державної влади при здійсненні регуляторних функцій у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Суб'єкти господарювання у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Витрати суб'єктів господарювання не змінюються.

Позитивним чинником є утворення єдиного органу, який буде наділений функцією контролю за обігом підконтрольних речовин, що знаходяться у легальному та нелегальному обігу.
Негативний чинник - відсутній.

Громадяни

Немає

Немає

Прийняття проекту сприятиме упорядкуванню відносин між суб'єктами сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

6. Термін дії акта

Термін дії акта не обмежений у часі, оскільки необхідність державного регулювання сфери обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є постійною функцією, що обумовлюється потребою у забезпеченні безпеки громадян, суспільства та держави.

7. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта:

7.1. Розмір надходжень до Державного бюджету України не зміниться.

7.2. Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання, пов'язаними з виконанням вимог акта, не зміниться.

7.3. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта - середній, оскільки проект акта розміщений на офіційному сайті ДСКН України.

8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, до набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій і зауважень та організації проведення їх аналізу.

Повторне відстеження планується здійснити через рік з дня набрання чинності регуляторним актом, але не пізніше двох років з дня набрання ним чинності, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового і повторного відстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу показників дії цього акту, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження, в тому числі у разі, коли дію акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватися центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів протягом усього терміну його дії, шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до цього органу.

Аналіз регуляторного впливу підготовлено Державною службою України з контролю за наркотиками.

 

Голова Державної служби України
з контролю за наркотиками

В. Тимошенко

___ вересня 2013 р.

 

Опрос