Идет загрузка документа (27 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно деятельности органа государственного финансового контроля (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 02.08.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності органу державного фінансового контролю

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині другій статті 2341 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., N 51, ст. 1122) слова "інші уповноважені керівником посадові особи цього органу" замінити словами "керівники територіальних органів цього центрального органу виконавчої влади в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі (у разі їх утворення) та їх заступники".

2. У Законі України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 110 із наступними змінами):

1) доповнити частину другу статті 1 після слів "Конституцією України" словами ", Бюджетним кодексом України";

2) у частині першій статті 2 слова "законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів" замінити словами "бюджетного законодавства", слова "винесеним на підставі подання прокурора або слідчого для забезпечення розслідування кримінальної справи" замінити словами "ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження";

3) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Фінансове забезпечення діяльності органу державного фінансового контролю

Фінансове забезпечення діяльності органу державного фінансового контролю здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.";

4) у статті 7 слова "державною податковою службою" замінити словами "Міністерством доходів і зборів України";

5) у пункті 1 частини першої статті 8:

абзац третій викласти в такій редакції:

"цільовим та ефективним використанням коштів державного і місцевих бюджетів;";

в абзаці п'ятому слова "складанням бюджетної звітності" замінити словами "веденням бухгалтерського обліку, а також складанням фінансової і бюджетної звітності";

після абзацу п'ятого доповнити абзацами такого змісту:

"достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах при складанні планових бюджетних показників;

відповідністю взятих бюджетних зобов'язань розпорядниками бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі);".

У зв'язку з цим, абзаци шостий - сьомий вважати абзацами восьмим - дев'ятим;

6) у пункті 2 статті 10 слова "зупиняти в межах" замінити словами "призупиняти в межах";

7) у статті 11:

у пункті 5 частини п'ятої слова "державної податкової служби" замінити словами "Міністерства доходів і зборів України";

доповнити друге речення пункту 1 частини чотирнадцятої після слів "керівника органу державного фінансового контролю" словами "або його заступника";

доповнити частину сімнадцяту після слів "керівником органу державного фінансового контролю" словами "або його заступником".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності органу державного фінансового контролю"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до частини другої статті 2341 Кодексу України про адміністративні правопорушення від імені органів державного фінансового контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу.

При цьому, відповідно до законодавства центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, є Держфінінспекція України. Проте повноваженням щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень доцільно наділити не тільки керівництво Держфінінспекції України, а й керівництво державних фінансових інспекцій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечить оперативне притягнення винних у вчиненні порушень до адміністративної відповідальності. Неврегульованість цього питання на сьогодні призводить до значних ускладнень в частині притягнення територіальними органами Держфінінспекції України порушників до адміністративної відповідальності, що негативно впливає на стан фінансово-бюджетної дисципліни.

Крім цього, існує необхідність внесення змін до Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (далі - Закон про ДФК) з метою приведення його у відповідність із Бюджетним кодексом України та термінологією Кримінального процесуального кодексу України.

Для вирішення цих проблемних питань Держфінінспекцією України розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності органу державного фінансового контролю" (далі - проект Закону).

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття проекту Закону є уточнення переліку осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення від імені органів державного фінансового контролю, а також удосконалення змісту Закону про ДФК.

Для досягнення зазначеної мети проектом Закону передбачається внести зміни до:

статті 2341 КУпАП щодо уточнення переліку осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення від імені органів державного фінансового контролю;

Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" щодо приведення його норм у відповідність із Бюджетним кодексом України та Кримінальним процесуальним кодексом України.

3. Правові аспекти

Проект Закону розроблено Держфінінспекцією України з власної ініціативи.

Основними нормативно-правовими актами, що діють у даній сфері суспільних відносин, є:

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Бюджетний кодекс України;

Кримінальний процесуальний кодекс України;

Закон України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено без зауважень Міністерством фінансів України. Проект Закону підлягає узгодженню з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством доходів і зборів України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які мають ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено для громадського обговорення на урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада" та офіційному веб-сайті Держфінінспекції України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є проектом регуляторного акту, що відповідає принципам державної регуляторної політики. Аналіз впливу проекту Закону здійснено в аналізі регуляторного впливу під час направлення проекту на погодження до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної регуляторної політики.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону сприятиме удосконаленню порядку здійснення державного фінансового контролю.

 

Голова Державної
фінансової інспекції України

П. П. Андрєєв

"___" серпня 2013 р.

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності органу державного фінансового контролю"

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Відповідно до частини другої статті 2341 Кодексу України про адміністративні правопорушення від імені органів державного фінансового контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу.

При цьому відповідно до законодавства центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, є Держфінінспекція України. Проте повноваженням щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень доцільно наділити не тільки керівництво Держфінінспекції України, а й керівництво державних фінансових інспекцій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечить оперативне притягнення винних у вчиненні порушень до адміністративної відповідальності. Неврегульованість цього питання на сьогодні призводить фактично до неможливості притягнення органами Держфінінспекції України порушників до адміністративної відповідальності, що негативно впливає на стан фінансово-бюджетної дисципліни.

Крім цього, існує необхідність внесення змін до Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (далі - Закон про ДФК) з метою приведення його у відповідність із Бюджетним кодексом України та термінологією Кримінального процесуального кодексу України.

Для вирішення цих проблемних питань Держфінінспекцією України розроблено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності органу державного фінансового контролю" (далі - проект Закону).

2. Цілі державного регулювання

Метою прийняття проекту Закону є уточнення переліку осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення від імені органів державного фінансового контролю, а також удосконалення змісту Закону про ДФК.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Можливі способи досягнення цілей

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів / аргументи щодо переваги обраного способу

Збереження чинного регулювання

Спосіб оцінюється як такий, що не дозволяє досягти поставленої мети.
Не створюються умови для удосконалення порядку проведення та реалізації результатів державного фінансового контролю.

Поставлені проблемні питання не розв'язуються.

Прийняття окремого нормативно-правового акта для врегулювання порушених питань

Спосіб оцінюється, як недоцільний, оскільки одним з принципів нормо-проектувальної техніки є зменшення до мінімуму кількості актів з одного питання. На даний час засади проведення контрольних заходів органами Держфінінспекції України визначені Законом України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", а перелік посадових осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення від імені органів державного фінансового - Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Даний спосіб є недоцільним.

Обраний спосіб

Відповідає потребам у вирішенні поставлених проблем.

Повністю розв'язуються поставлені проблеми та досягаються поставлені цілі.

4. Механізм та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення зазначеної мети проектом Закону передбачається внести зміни до:

статті 2341 КУпАП щодо уточнення переліку осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення від імені органів державного фінансового контролю;

Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", а саме:

1) до статті 1 щодо уточнення переліку нормативно-правових актів, якими керуються у своїй діяльності органи Держфінінспекції України;

2) до статті 2 щодо приведення її норм у відповідність із Кримінальним процесуальним кодексом України;

3) до статті 6 щодо узгодження термінології статті із Бюджетним кодексом України;

4) до статті 7 та пункту 5 частини п'ятої статті 11 щодо заміни слів "державна податкова служба" словами "Міністерство доходів і зборів України" у зв'язку з проведенням адміністративної реформи;

5) до статті 8 з метою узгодження її змісту з нормами статті 113 Бюджетного кодексу України;

6) до пункту 2 статті 10 щодо уточнення назви визначених у ній заходів впливу за порушення бюджетного законодавства відповідно до термінології Бюджетного кодексу України;

7) до статті 11 з метою уточнення переліку посадових осіб, уповноважених на підписання направлення.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Оцінка впливу зовнішніх факторів на дію акта - зовнішні фактори на дію акта не впливатимуть. Інші негативні обставини, які можуть впливати на виконання вимог акта, відсутні.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта:

вимоги, встановлені актом, є простими для їх виконання;

запровадження Закону виключає настання будь-якої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта;

контроль за додержанням вимог акта здійснюватимуть органи Держфінінспекції України в процесі здійснення державного фінансового контролю.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

Прийняття Закону забезпечить удосконалення порядку проведення і реалізації результатів державного фінансового контролю, а також зміцнення фінансової дисципліни.

Додаткові витрати Державного та місцевих бюджетів відсутні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Прийняття Закону забезпечить конкретизацію повноважень органів Держфінінспекції України під час проведення контрольних заходів.

Додаткові витрати суб'єктів господарювання відсутні.

Сфера інтересів громадян

Дія Закону не поширюється на громадян.

Витрати громадян відсутні

7. Строк дії регуляторного акта

Строк дії Закону не обмежується встановленим терміном дії.

8. Показники результативності регуляторного акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

- кількість суб'єктів, на які поширюватиметься дія акта - дія регуляторного акта поширюється на підприємства, установи та організації, щодо яких органи Держфінінспекції України мають компетенцію на проведення державного фінансового контролю;

- надходження до державного чи місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов'язані з дією регуляторного акта, можливі у зв'язку з притягненням винних осіб до адміністративної відповідальності;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта - середній, оскільки проект регуляторного акта розміщено на офіційному веб-сайті Держфінінспекції України та урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада";

- виконання регуляторного акта не потребує витрат суб'єктами господарювання;

- дія регуляторного акту забезпечить уточнення норм Кодексу України про адміністративні правопорушення, удосконалення норм Закону про ДФК, а також сприятиме усуненню в межах компетенції органів Держфінінспекції України порушень законодавства.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснено після набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається повторне відстеження результативності цього акта, шляхом збору та порівняння статистичних даних.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом, шляхом порівняння статистичних даних, отриманих за результатами матеріалів проведених органами Держфінінспекції України контрольних заходів.

За результатами повторного відстеження відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження. У разі надходження пропозицій та зауважень, які заслуговують на увагу, або виявлення неврегульованих та проблемних питань, буде розглядатися необхідність внесення відповідних змін до чинної нормативно-правової бази.

 

Голова Держфінінспекції України

П. П. Андрєєв

Опрос