Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины в связи с ратификацией Протокола N 3 к Европейской рамочной конвенции о трансграничном сотрудничестве между территориальными общинами или властями относительно объединений еврорегионального сотрудничества (ОЕС) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 05.08.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Протоколу N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами):

1) частину першу статті 26 доповнити новим пунктом 211 такого змісту:

"211) прийняття рішень про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва, приєднання до такого об'єднання або про вихід з нього;";

2) частину першу статті 43 доповнити новим пунктом 151 такого змісту:

"151) прийняття рішень про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва, приєднання до такого об'єднання або про вихід з нього;".

2. У Законі України "Про транскордонне співробітництво" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 45, ст. 499; 2010 р., N 12, ст. 116; 2012 р., N 93, ст. 3767):

1) статтю 1 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:

"об'єднання єврорегіонального співробітництва - орган транскордонного співробітництва, який утворюється у формі юридичної особи відповідно до законодавства держави, у якій знаходиться його штаб-квартира, з метою заохочення, підтримки та розвитку в інтересах населення транскордонного та міжтериторіального співробітництва між його членами у сферах спільної компетенції;".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий вважати відповідно абзацами п'ятим - одинадцятим;

2) у статті 5:

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"у межах утвореного єврорегіону, об'єднання єврорегіонального співробітництва;";

частину третю викласти в такій редакції:

"Суб'єкти транскордонного співробітництва України відповідно до законодавства можуть утворювати об'єднання єврорегіонального співробітництва, обирати інші форми транскордонного співробітництва.";

3) у статті 7:

після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"утворюють органи транскордонного співробітництва відповідно до цього Закону;".

У зв'язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

доповнити абзацом такого змісту:

"здійснюють інші повноваження у сфері транскордонного співробітництва відповідно до законодавства та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.";

4) статтю 8 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"У випадках, визначених законодавством, угоди підлягають погодженню з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики та Міністерством закордонних справ України.";

5) статтю 9 доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Орган транскордонного співробітництва у формі об'єднання єврорегіонального співробітництва має статус юридичної особи і утворюється відповідно до національного законодавства держави за його місцем знаходження.";

6) доповнити статтями 91 - 94 такого змісту:

"Стаття 91. Об'єднання єврорегіонального співробітництва

Об'єднання єврорегіонального співробітництва є неприбутковою організацією і не має на меті отримання прибутку для його розподілу між своїми членами, засновниками чи пов'язаними з ними особами.

Об'єднання єврорегіонального співробітництва можуть утворюватися у організаційно-правовій формі непідприємницького товариства або установи.

Засновниками об'єднання єврорегіонального співробітництва в Україні можуть бути територіальні громади в особі їх представницьких органів, місцеві органи виконавчої влади адміністративно-територіальних одиниць України, що межують з іншими державами, та відповідні органи місцевої влади сусідньої/сусідніх держав, які мають на те повноваження згідно національного законодавства.

Територіальні громади в особі їх представницьких органів, місцеві органи виконавчої влади адміністративно-територіальних одиниць України, що межують з іншими державами, можуть бути засновниками та/або членами об'єднання єврорегіонального співробітництва на території сусідньої держави.

Утворення, реєстрація та діяльність об'єднання єврорегіонального співробітництва в Україні здійснюється відповідно до законодавства України з урахуванням особливостей цього Закону.

Стаття 92. Утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва в Україні

Утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва в Україні здійснюється на підставі угоди про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва, підписаної повноважними представниками учасників та затвердженої рішеннями відповідних місцевих рад.

В угоді визначається перелік учасників об'єднання єврорегіонального співробітництва, мета його утворення, організаційно-правова форма, місцезнаходження, зобов'язання учасників щодо дій, пов'язаних із утворенням об'єднання та ресурсів, які передаються учасниками об'єднання на момент утворення. Додатком до угоди є статут об'єднання єврорегіонального співробітництва (установчий акт - якщо об'єднання утворюється у формі установи).

Угода, статут (установчий акт) складається українською мовою та мовами держав, суб'єкти яких є учасниками об'єднання, причому всі тексти мають однакову юридичну силу.

Попередньо узгоджені проекти угоди та статуту (установчого акта) подаються на погодження до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, який разом із Міністерством закордонних справ України протягом місяця з моменту отримання, здійснює перевірку цих документів на відповідність міжнародним зобов'язанням України у сфері транскордонного співробітництва та погоджує утворення об'єднання чи відмовляє в погодженні.

Державна реєстрація об'єднання єврорегіонального співробітництва здійснюється за місцем його знаходження відповідно до закону.

Форма типової угоди про утворення об'єднання єврорегіонального співробітництва, статуту (установчого акта) затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 93. Участь українських суб'єктів транскордонного співробітництва в об'єднанні єврорегіонального співробітництва, що утворюється за межами України

Суб'єкти, визначені в частині четвертій статті 91 цього Закону, можуть бути засновниками/членами об'єднання єврорегіонального співробітництва, що утворюється на території сусідньої держави за умови отримання повідомлення про погодження своєї участі в об'єднанні єврорегіонального співробітництва відповідно до вимог частини четвертої статті 92 цього Закону.

Стаття 94. Забезпечення діяльності об'єднання єврорегіонального співробітництва

Об'єднання єврорегіонального співробітництва здійснює свою діяльність на основі майна та ресурсів, переданих йому засновниками/членами.

Об'єднання єврорегіонального співробітництва має власний бюджет/кошторис, який затверджується на кожен наступний рік органами управління об'єднання єврорегіонального співробітництва.

Джерелами надходжень до бюджету/кошторису об'єднання єврорегіонального співробітництва можуть бути:

разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів об'єднання;

дотації або субсидії з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів;

кошти програм міжнародної технічної, благодійної, гуманітарної допомоги;

кошти або майно від ведення їх основної діяльності;

пасивні доходи;

кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, грантів.

Кошти та майно об'єднання у разі його ліквідації не підлягають розподілу між засновниками/членами, а після погашення заборгованості перед кредиторами підлягають використанню на цілі, визначені угодою про його утворення.";

7) статтю 12 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"погоджують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, участь суб'єктів транскордонного співробітництва в об'єднанні єврорегіонального співробітництва або відмовляють у ній з підстав, установлених законодавством України або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;".

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - восьмим.

3. Закон України "Про ратифікацію Протоколу N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., N 8, ст. 73):

доповнити словами "із заявою такого змісту:

"Сфера застосування Протоколу поширюється на суб'єктів транскордонного співробітництва, визначених законодавством України.".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до Проекту Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією Протоколу N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону передбачає внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України у зв'язку з необхідністю запровадження нових форм транскордонного співробітництва, визначених у Протоколі N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС) (далі - Протокол N 3).

Насамперед, Протокол N 3 спричиняє запровадження у національному законодавстві України низки нових процедур, пов'язаних з такою формою транскордонного співробітництва між державами членами Ради Європи як "Об'єднання єврорегіонального співробітництва" (ОЄС).

Так, Протокол N 3 встановлює, що об'єднання єврорегіонального співробітництва (ОЄС) є органом транскордонного співробітництва, який утворюється у формі юридичної особи з метою заохочення, підтримки та розвитку в інтересах населення транскордонного та міжтериторіального співробітництва між його членами у сферах спільної компетенції. Протоколом N 3 також визначається, що членами ОЄС можуть бути як органи місцевого самоврядування, так і місцеві державні адміністрації Сторін, а також юридичні особи у випадках, якщо їх діяльність фінансується і контролюється державою, або якщо вони не займаються виробничою чи комерційною діяльністю.

Водночас, чинне законодавство України, на відміну від законодавств країн - учасників Європейського Союзу, не містить норм, що регулюють питання утворення, функціонування, припинення та оподаткування діяльності ОЄС. Разом із тим, ратифікація Україною Протоколу N 3 спричинила запровадження у національному законодавстві низки нових положень.

Ураховуючи викладене, а також той факт, що порядок реєстрації та діяльності, а також організаційно-правова форма ОЄС, як юридичної особи, не визначені національним законодавством України, пропонується внести зміни до Законів України "Про транскордонне співробітництво", "Про місцеве самоврядування", "Про ратифікацію Протоколу N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)".

Одночасно вноситься проект Закону України "Про внесення змін до статті 157 Податкового кодексу України щодо оподаткування об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)", яким передбачаються зміни в частині визначення порядку оподаткування об'єднання єврорегіонального співробітництва (ОЄС), як юридичної особи - неприбуткової організації.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою даного законопроекту є запровадження у законодавстві України нової форми органу транскордонного співробітництва у вигляді об'єднання єврорегіонального співробітництва (ОЄС).

Вказана мета може бути досягнута шляхом внесення низки змін і доповнень до Закону України "Про транскордонне співробітництво". Зокрема, пропонується:

надати визначення об'єднання єврорегіонального співробітництва;

додати до повноважень об'єктів транскордонного співробітництва можливість створювати ОЄС;

додати статтями, що стосуються особливостей утворення ОЄС;

уповноважити центральні органи виконавчої влади, до компетенції яких належить питання транскордонного співробітництва, погоджувати участь суб'єктів транскордонного співробітництва в ОЄС.

Також пропонується внести зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування" в частині розширення компетенції органів місцевого самоврядування, що стосуються утворення ОЄС.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Податковий кодекс України, Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями, Закон України від 24.06.2004 N 1861 "Про транскордонне співробітництво", Закон України від 21.05.97 N 280 "Про місцеве самоврядування в Україні", постанова Верховної Ради України від 14.07.93 N 3384 "Про приєднання України до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями", Закон України від 16.05.2012 N 4704 "Про ратифікацію Протоколу N 3 до Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об'єднань єврорегіонального співробітництва (ОЄС)".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з МЗС, Мінрегіоном, Мінфіном, Міндоходів, Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування "Асоціації міст України", Спільним представницьким органом сторони роботодавців національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні та Мінюстом.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект постанови не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

У результаті прийняття проекту Закону буде запроваджено у законодавстві України нову форму органу транскордонного співробітництва у вигляді об'єднання єврорегіонального співробітництва (ОЄС), а також вирішено питання щодо статусу юридичної особи такого об'єднання, що сприятиме активному розвитку транскордонного співробітництва між регіонами України та інших країн, появі нових можливостей залучення додаткових ресурсів зовнішньої допомоги.

 

Перший заступник
Міністра економічного
розвитку і торгівлі України

А. А. Максюта

___ ____________ 2013 р.

 

Опрос