Идет загрузка документа (29 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О режиме иностранного инвестирования" относительно приведения в соответствие с Законом Украины "Об административных услугах" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 09.08.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про режим іноземного інвестування" щодо приведення у відповідність до Закону України "Про адміністративні послуги"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 19, ст. 80; 2009 р., N 52, ст. 763; 2010 р., N 26, ст. 270; 2013 р., N 2, ст. 4, N 15, ст. 112) такі зміни:

1. Статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Державна реєстрація іноземних інвестицій

Державна реєстрація (перереєстрація) іноземних інвестицій та її анулювання здійснюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (далі - орган державної реєстрації іноземних інвестицій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в семиденний строк з дня подання іноземним інвестором документів для реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання.

Для державної реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа (далі - заявник) подає органу державної реєстрації іноземних інвестицій такі документи:

заяву про державну реєстрацію іноземних інвестицій;

інформаційне повідомлення згідно з формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, у трьох примірниках з відміткою органу доходів і зборів за місцем здійснення інвестицій про їх фактичне здійснення;

документи, що підтверджують форму здійснення іноземних інвестицій (установчі документи, договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні договори тощо);

для іноземних інвестицій у вигляді валюти України, та будь-якого рухомого та нерухомого майна - документи, що підтверджують їх вартість:

валюти України - оригінал довідки уповноваженого банку, в якому відкрито інвестиційний рахунок, про внесення іноземних інвестицій у вигляді іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним банком України, із зазначенням суми за курсом Національного банку України на дату надходження іноземних інвестицій, завіреною печаткою банківської установи;

у разі переміщення через митний кордон України майна, яке підлягає митному контролю та оформленню, - копії митної декларації, завіреної печаткою та підписом керівника підприємства.

Орган державної реєстрації іноземних інвестицій зазначає дату надходження документів у журналі обліку державної реєстрації іноземних інвестицій (далі - журнал обліку), форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інвестиційної діяльності, та протягом семи днів розглядає подані документи і приймає рішення про реєстрацію іноземних інвестицій або про відмову в їх реєстрації. Копія рішення про реєстрацію видається заявнику (надсилається рекомендаційним листом з повідомленням про вручення).

Позитивне рішення про державну реєстрацію іноземної інвестиції є підставою для сплати адміністративного збору у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день здійснення реєстрації іноземних інвестицій. Плата (адміністративний збір), одержана за реєстрацію іноземних інвестицій, перераховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, до міських бюджетів міст Києва та Севастополя.

Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється шляхом присвоєння органом державної реєстрації іноземних інвестицій інформаційному повідомленню реєстраційного номера, який на всіх трьох примірниках засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою органу державної реєстрації іноземних інвестицій, та внесення таким органом відповідного запису до журналу обліку.

Видача інформаційного повідомлення заявникові здійснюється в одноденний термін за умови подання ним протягом трьох місяців до органу державної реєстрації іноземних інвестицій оригіналу документу, що підтверджує внесення плати (адміністративного збору) за реєстрацію.

Перший примірник інформаційного повідомлення повертається заявникові як підтвердження факту державної реєстрації іноземних інвестицій, другий - надсилається до п'ятого числа місяця, що настає за звітним кварталом, поштовим відправленням центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інвестиційної діяльності, третій - залишається в органі державної реєстрації іноземних інвестицій.

У разі втрати (знищення) інформаційного повідомлення заявникові на його вимогу видається дублікат зазначеного документа.

Для отримання дубліката інформаційного повідомлення заявник подає органові державної реєстрації іноземних інвестицій такі документи:

заяву про видачу дублікату втраченого (знищеного) інформаційного повідомлення;

опубліковане в офіційних друкованих засобах масової інформації оголошення про визнання недійсним втраченого (знищеного) інформаційного повідомлення.

Орган державної реєстрації іноземних інвестицій повинен протягом п'яти робочих днів з дати надходження документів, визначених частиною дев'ятою цієї статті, видати дублікат інформаційного повідомлення.

За видачу дубліката інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції вноситься плата у розмірі 40 відсотків адміністративного збору, встановленого на день подання заяви про видачу дубліката зазначеного документа. Плата (адміністративний збір), одержана за видачу дубліката інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції, перераховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, до міських бюджетів міст Києва та Севастополя.

Перереєстрація іноземних інвестицій здійснюється у зв'язку із зміною власника таких інвестицій шляхом скасування попередньої державної реєстрації іноземних інвестицій, про що органом державної реєстрації іноземних інвестицій проставляється відмітка на двох примірниках попереднього інформаційного повідомлення і відповідний запис у журналі обліку, а також здійснення заходів щодо нової державної реєстрації іноземних інвестицій.

Скасування державної реєстрації іноземних інвестицій здійснюється на безоплатній основі.

Для скасування державної реєстрації іноземних інвестицій заявник подає органові державної реєстрації іноземних інвестицій такі документи:

письмове повідомлення про припинення іноземним інвестором своєї діяльності у зв'язку з передачею (продажем) своїх інвестицій іншим суб'єктам інвестиційної діяльності;

інформаційне повідомлення про попередню державну реєстрацію іноземних інвестицій;

довідку органу доходів і зборів про сплачені іноземним інвестором в Україні податки.

Нова державна реєстрація іноземних інвестицій у зв'язку із зміною власника таких інвестицій здійснюється відповідно до частин другої-сьомої цієї статті.

Державна реєстрація іноземних інвестицій діє протягом усього періоду використання інвестицій.

У разі вилучення (репатріації) іноземних інвестицій державна реєстрація підлягає анулюванню.

Для анулювання державної реєстрації іноземних інвестицій заявник подає органові державної реєстрації іноземних інвестицій такі документи:

письмове повідомлення про вилучення (репатріацію) іноземних інвестицій;

інформаційне повідомлення про проведену державну реєстрацію іноземних інвестицій;

довідку органу доходів і зборів про сплачені іноземним інвестором в Україні податки.

Анулювання державної реєстрації іноземних інвестицій здійснюється на безоплатній основі.

Незареєстровані іноземні інвестиції не дають права на одержання пільг та гарантій, передбачених цим Законом.".

2. Статтю 24 викласти в такій редакції:

"Стаття 24. Регулювання господарської діяльності за договорами (контрактами)

Господарська діяльність на підставі зазначених у статті 23 цього Закону договорів (контрактів) регулюється законодавством України.

Сторони за договорами (контрактами) повинні вести окремий бухгалтерський облік та складати звітність про операції, пов'язані з виконанням умов цих договорів (контрактів), та відкрити окремі рахунки в установах банків України для проведення розрахунків за цими договорами (контрактами).

Державна реєстрація договорів (контрактів) є підставою для здійснення іноземної інвестиції за такими договорами (контрактами).

Державна реєстрація договорів (контрактів) здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (далі - орган державної реєстрації договорів (контрактів).

Для державної реєстрації договору (контракту) суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України - учасник договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників, або уповноважена ним особа подає такі документи:

заяву про державну реєстрацію договору (контракту);

інформаційну картку договору (контракту) за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інвестиційної діяльності;

договір (контракт) (оригінал і копію), засвідчені в установленому порядку;

засвідчені копії установчих документів суб'єкта (суб'єктів) зовнішньоекономічної діяльності України;

документи, що свідчать про реєстрацію (створення) іноземної юридичної особи (нерезидента) в країні її місцезнаходження (витяг із торгівельного, банківського або судового реєстру тощо). Ці документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі, перекладені українською мовою та легалізовані у консульській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше. Зазначені документи можуть бути засвідчені також у посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані у Міністерстві закордонних справ України;

відомості за підписом заявника про наявність ліцензії, якщо згідно із законодавством України цього вимагає діяльність, що передбачається договором (контрактом).

Оригінали договору (контракту) повертаються після розгляду матеріалів суб'єктові зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист-звернення про державну реєстрацію.

У разі обґрунтованої потреби органи державної реєстрації договорів (контрактів) можуть вимагати інші документи, що стосуються визначення цілей, умов діяльності, спроможності учасників виконати договір (контракт), а також відповідності його законодавству.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у документах, поданих для державної реєстрації, несе суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності України.

Інформація, наведена у документах, поданих для державної реєстрації договору (контракту), є конфіденційною і не підлягає розголошенню.

Орган державної реєстрації договорів (контрактів) розглядає подані документи протягом двадцяти календарних днів починаючи з дати фіксації у журналі обліку державної реєстрації договорів (контрактів), форма якого затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інвестиційної діяльності. За результатами розгляду орган державної реєстрації договорів (контрактів) приймає рішення про реєстрацію договору (контракту) або про відмову у ній. Копія рішення про реєстрацію договору (контракту) видається суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності (надсилається рекомендаційним листом з повідомленням про вручення).

Позитивне рішення про державну реєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність є підставою для сплати адміністративного збору у розмірі 6 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, встановлених на день реєстрації.

Плата (адміністративний збір), одержана за реєстрацію договору (контракту), перераховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, до міських бюджетів міст Києва та Севастополя.

Підтвердженням державної реєстрації договору (контракту) є картка державної реєстрації договору (контракту), складена і заповнена за формою, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері інвестиційної діяльності, та відмітка про державну реєстрацію, яка проставляється органом державної реєстрації договорів (контрактів) на оригіналі договору (контракту).

Видача картки державної реєстрації договору (контракту) суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності здійснюється в одноденний термін за умови подання ним протягом трьох місяців до органу державної реєстрації договорів (контрактів) оригіналу документу, що підтверджує внесення плати за реєстрацію.

Один примірник картки державної реєстрації договору (контракту) та копія договору (контракту) залишаються в органі державної реєстрації договорів (контрактів).

Картка державної реєстрації договору (контракту) видається суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності України у двох примірниках. Перший примірник такої картки суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності подає до органу доходів і зборів за місцезнаходженням українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, другий - залишається у суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України.

У здійсненні державної реєстрації договору (контракту) може бути відмовлено, якщо:

умови договору (контракту) не відповідають законодавству України;

до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який подав лист - звернення про реєстрацію договору (контракту), застосовано санкції згідно із статтею 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність";

існує заборона на передбачений вид спільної діяльності згідно із законодавством України.

Відмова у державній реєстрації договору (контракту) повинна бути оформлена письмово із зазначенням мотивів відмови і може бути оскаржена у судовому порядку.

У разі втрати (знищення) картки державної реєстрації договору (контракту) власникові (власникам) видається дублікат картки реєстрації договору (контракту).

Для отримання дубліката картки державної реєстрації договору (контракту) учасник договору (контракту), якому доручено ведення спільних справ учасників, або уповноважена ним особа подає до органу державної реєстрації договорів (контрактів):

заяву про видачу дубліката картки державної реєстрації договору (контракту);

опубліковане в офіційних друкованих засобах масової інформації оголошення про визнання недійсною втраченої картки державної реєстрації договору (контракту);

документ, що засвідчує сплату адміністративного збору за видачу дубліката картки державної реєстрації договору (контракту).

Орган державної реєстрації договорів (контрактів) повинен протягом п'яти робочих днів з дати надходження документів, визначених частиною двадцятою цієї статті, видати дублікат картки державної реєстрації договору (контракту).

За видачу дубліката картки державної реєстрації договору (контракту) вноситься плата (адміністративний збір) у розмірі 40 відсотків суми плати за державну реєстрацію договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність, встановленої на день подання заяви про видачу дубліката зазначеного документа.

Плата (адміністративний збір), одержана за видачу дубліката картки державної реєстрації договору (контракту), перераховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, до міських бюджетів міст Києва та Севастополя.

Органи державної реєстрації договорів (контрактів) до п'ятого числа місяця, що настає за звітним кварталом, подають органу доходів і зборів, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, інформацію щодо зареєстрованих договорів (контрактів).

Державна реєстрація змін і доповнень до договорів (контрактів) здійснюється відповідно до частин четвертої - вісімнадцятої цієї статті.

Оподаткування митом майна (крім товарів для реалізації або використання з метою, безпосередньо не пов'язаною з провадженням підприємницької діяльності), що ввозиться в Україну іноземними інвесторами на строк не менше трьох років з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів (контрактів), здійснюється в порядку, встановленому Митним кодексом України.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність до положень зазначеного Закону.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

Аналіз регуляторного впливу
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про режим іноземного інвестування" щодо приведення у відповідність до Закону України "Про адміністративні послуги"

 

1. Проблема, яку пропонується розв'язати

Відповідно до статті 5 Закону України від 06 вересня 2012 року N 5203-VI "Про адміністративні послуги" виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються:

1) підстави для одержання адміністративної послуги;

2) суб'єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги;

3) перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

4) платність або безоплатність надання адміністративної послуги;

5) граничний строк надання адміністративної послуги;

6) перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

У зв'язку з цим виникає необхідність приведення Закону України "Про режим іноземного інвестування" у відповідність до норм Закону України "Про адміністративні послуги" в частині законодавчого врегулювання надання адміністративної послуги щодо державної реєстрації іноземних інвестицій та договорів (контрактів) про інвестиційну діяльність.

2. Цілі державного регулювання

Мінекономрозвитку розроблено проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про режим іноземного інвестування".

Проектом Закону пропонується визначити перелік та вимоги до документів, необхідних для державної реєстрації іноземних інвестицій та договорів (контрактів) про інвестиційну діяльність, а також плати за її здійснення.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Зазначені цілі буде досягнуто за умови прийняття проекту Закону, що дасть можливість визначити у законодавчому акті:

суб'єкт та його повноваження щодо надання адміністративної послуги з державної реєстрації договорів (контрактів) про інвестиційну діяльність;

перелік та вимоги до документів, необхідних для державної реєстрації іноземних інвестицій та договорів (контрактів) про інвестиційну діяльність;

розмір плати за державну реєстрацію іноземних інвестицій та договорів (контрактів) про інвестиційну діяльність;

граничний строк державної реєстрації договорів (контрактів) про інвестиційну діяльність;

підстави для відмови у державній реєстрації договорів (контрактів) про інвестиційну діяльність.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Для досягнення поставлених цілей проектом Закону передбачається внести зміни до Закону України "Про режим іноземного інвестування".

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Закону врегулює питання порядку надання адміністративної послуги з державної реєстрації іноземних інвестицій та договорів (контрактів) про інвестиційну діяльність.

Вплив зовнішніх чинників на дію Закону не очікується.

Оцінка можливості впровадження Закону та виконання його вимог органами державної влади, суб'єктами господарювання висока.

Очікувані наслідки дії запропонованого Закону не передбачає нанесення шкоди суб'єктам господарювання.

Реалізація вимог запропонованого Закону не потребує фінансування з Державного бюджету України.

6. Очікувані результати від прийняття акта

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Реалізація єдиної державної політики.
Законодавчого врегулювання порядку надання адміністративної послуги щодо державної реєстрації іноземних інвестицій та договорів (контрактів) про інвестиційну діяльність.
Поліпшення інвестиційного клімату
Збільшення надходження іноземних інвестицій в економіку країни
Поповнення місцевих бюджетів за рахунок надання адміністративної послуги

Додаткові витрати відсутні

Інтереси суб'єктів господарювання

Законодавчого врегулювання порядку надання адміністративної послуги щодо державної реєстрації іноземних інвестицій та договорів (контрактів) про інвестиційну діяльність.
Підвищення прозорості норм законодавства щодо державної реєстрації іноземних інвестицій та договорів (контрактів) про інвестиційну діяльність, а також їх анулювання.

Додаткові витрати відсутні

Негативних наслідків у зв'язку з прийняттям Закону не очікується.

7. Строк дії акта

Строк дії акта необмежений.

8. Показники результативності акта

Показниками результативності регуляторного акта є:

кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта, необмежена;

розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарювання для виконання вимог акту - не збільшиться;

рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо основних положень акта вище середнього. Проект акта оприлюднено на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку. Після прийняття Закону України, його буде оприлюднено на сайті Верховної Ради України. Крім того, суб'єкти господарювання зможуть ознайомитись з положеннями Закону в офіційних публікаціях.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися Мінекономрозвитку в порядку та строки, визначені статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Заходи з базового відстеження будуть здійснені після набрання чинності цим регуляторним актом не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження. Повторне відстеження буде здійснене не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснене через три роки з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

Відстеженню будуть підлягати статистичні дані щодо обсягів залучених іноземних інвестицій порівняно з даними органів державної реєстрації стосовно обсягів зареєстрованих іноземних інвестицій. Також буде враховано наявність звернень органів державної реєстрації та інвесторів щодо тлумачення законодавства в частині роз'яснення процедури державної реєстрації іноземних інвестицій та договорів (контрактів) про інвестиційну діяльність.

У разі виявлення неврегульованих і проблемних питань шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта ці питання будуть вирішені шляхом унесення відповідних змін за результатами проведених відстежень результативності.

 

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України

А. А. Максюта

Опрос