Идет загрузка документа (41 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления аудиторской деятельности (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 26.07.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 18 - 22, ст. 144):

1) частину першу статті 362 викласти в такій редакції:

"Аудиторська діяльність - незалежна професійна діяльність, яка включає в себе надання послуг з аудиту, огляду фінансової звітності, виконання завдань з надання впевненості, а також інших аудиторських послуг.";

2) у частині другій статті 363 слова "суб'єктами господарювання" виключити;

3) частину першу статті 365 виключити.

2. У Законі України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 44, ст. 432; 2010 р., N 37, ст. 496; 2011 р., N 43, ст. 448, N 44, ст. 462; 2012 р., N 7, ст. 53 із наступними змінами):

1) у статті 3:

частину першу викласти в такій редакції:

"Аудиторська діяльність - незалежна професійна діяльність, яка включає в себе надання послуг з аудиту, огляду фінансової звітності, виконання завдань з надання впевненості, а також інших аудиторських послуг, що надаються відповідно до міжнародних стандартів аудиту.";

у частині другій після слів "даних бухгалтерського обліку" доповнити словами ", іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності", після слів "національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку" доповнити словами ", міжнародних стандартів фінансової звітності", а слова "(внутрішніх положень суб'єктів господарювання)" виключити;

у частині четвертій слова "суб'єктами господарювання" виключити;

частину сьому викласти в такій редакції:

"Послуги з аудиту та огляду фінансової звітності, що надаються відповідно до міжнародних стандартів аудиту можуть надаватися виключно аудиторами (аудиторськими фірмами). Перелік інших аудиторських послуг, які можуть надавати аудитори (аудиторські фірми), визначається Аудиторською палатою України відповідно до міжнародних стандартів аудиту.";

2) статтю 6 викласти в такій редакції:

"Стаття 6. Міжнародні стандарти аудиту

Міжнародні стандарти аудиту - це сукупність професійних стандартів, що прийняті Міжнародною Федерацією бухгалтерів та визначають правила надання аудиторських послуг і розкривають питання етики та контролю якості.

Міжнародні стандарти аудиту, оприлюднені на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України державною мовою, є обов'язковими для дотримання аудиторами та аудиторськими фірмами.";

3) у статті 7:

у назві статті слово "висновок" замінити словом "звіт";

у частині першій:

у першому реченні слово "висновок" замінити словом "звіт";

друге речення після слів "бухгалтерського обліку," доповнити словами "міжнародні стандарти фінансової звітності, ";

у частині четвертій слово "висновок" замінити словом "звіт";

4) у частині першій статті 8:

у пункті 1 слова "відкритих акціонерних товариств, підприємств - емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та" замінити словами "акціонерних товариств, емітентів іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, облігацій підприємств і сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, професійних учасників фондового ринку, банків, страховиків та інших фінансових установ, а також";

у пункті 2 слова "відкритих акціонерних товариств" замінити словами "акціонерних товариств";

5) статтю 10 викласти в такій редакції:

"Стаття 10. Сертифікація аудиторів

Сертифікація аудиторів (визначення кваліфікаційної придатності на провадження аудиторської діяльності) здійснюється комісією з сертифікації аудиторів.

Комісія з сертифікації аудиторів формується шляхом делегування до її складу:

чотирьох осіб з'їздом аудиторів України;

чотирьох осіб спільним представницьким органом професійних організацій аудиторів;

державних службовців - штатних працівників по одній особі від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Строк повноважень членів комісії з сертифікації аудиторів становить три роки. Одна і та сама особа не може бути делегована до складу комісії з сертифікації аудиторів більш ніж на два строки підряд.

Регламент діяльності комісії з сертифікації аудиторів затверджується Аудиторською палатою України. Матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії з сертифікації аудиторів здійснюється Секретаріатом Аудиторської палати України.

До компетенції комісії з сертифікації відносяться наступні питання:

1) організація розробки та подання на затвердження Аудиторській палати України проектів Порядку сертифікації аудиторів, Порядку удосконалення професійних знань аудиторів, інших нормативно-правових актів з питань сертифікації та удосконалення професійних знань аудитів;

2) організація і контроль за складанням кваліфікаційних іспитів і проведенням удосконалення професійних знань аудиторів;

3) затвердження складу кваліфікаційних комісій з прийняття іспитів, графіків та планів удосконалення професійних знань аудиторів;

4) затвердження програми кваліфікаційного іспиту;

5) затвердження результатів кваліфікаційних іспитів;

6) розгляд апеляцій на результати кваліфікаційних іспитів;

7) атестація юридичних осіб, що мають намір проводити удосконалення професійних знань аудиторів;

8) схвалення програм удосконалення професійних знань аудиторів.

Рішення комісії з сертифікації аудиторів можуть бути оскаржені до Аудиторської палати України.

Порядок сертифікації аудиторів визначається Аудиторською палатою України (аудиторів, які здійснюватимуть аудит банків, - за погодженням з Національним банком України).

Сертифікат аудитора видається фізичним особам, що мають вищу економічну або юридичну освіту, документ про здобуття якої визнається в Україні, безперервний стаж роботи не менше трьох років за професіями ревізора, бухгалтера, юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора, а також необхідні знання з питань аудиту, фінансів, бухгалтерського обліку, оподаткування, економіки та господарського права, наявність яких визначається шляхом проведення письмового кваліфікаційного іспиту.

Сертифікат аудитора видається на підставі рішення комісії з сертифікації аудиторів Аудиторською палатою України.

Строк дії сертифіката аудитора необмежений.

Список осіб, які мають чинний сертифікат аудитора, є відкритим і загальнодоступним, оприлюднюється на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України та підтримується в актуальному стані.

Аудитори повинні удосконалювати професійні знання.

Порядок удосконалення професійних знань аудиторів визначається Аудиторською палатою України (аудиторів, які здійснюють аудит банків, - за погодженням з Національним банком України).

За проведення сертифікації справляється плата, розмір якої встановлюється Аудиторською палатою України з урахуванням економічно обґрунтованого розміру витрат, але не більше трикратної мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.";

6) у статті 11:

частину другу доповнити словами "(у частині інформації про аудиторські фірми, які здійснюють аудит банків, - за погодженням з Національним банком України)";

частину третю викласти в такій редакції:

"Реєстр публікується не рідше одного разу на рік у фаховому виданні Аудиторської палати України, оприлюднюється на її офіційному веб-сайті та підтримується в актуальному стані. Відомості, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними.";

7) пункти 1, 2, 5 і 6 частини третьої статті 12 викласти в такій редакції:

"1) здійснює нагляд над діяльністю комісій з сертифікації аудиторів та з питань якості;

2) забезпечує оприлюднення міжнародних стандартів аудиту;";

"5) ініціює проведення перевірок щодо дотримання аудиторськими фірмами та аудиторами вимог цього Закону та міжнародних стандартів аудиту;

6) розглядає скарги на рішення комісій з сертифікації аудиторів та з питань якості та приймає щодо них остаточні рішення;";

8) статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Утворення Аудиторської палати України

Аудиторська палата України складається із двадцяти двох осіб і формується шляхом делегування до її складу:

державних службовців - штатних працівників по одній особі від Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Рахункової палати України, центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну фінансову політику, державну податкову політику, державну політику економічного розвитку, Міністерство юстиції України, центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері державного фінансового контролю, державної політики у сфері статистики;

десяти осіб з'їздом аудиторів України;

двох осіб спільним представницьким органом професійних організацій аудиторів.

Членами Аудиторської палати України - представниками від державних органів, спільного представницького органу професійних організацій аудиторів можуть бути лише особи, що не є засновниками (учасниками, акціонерами) або членами керівного органу аудиторської фірми і не провадять протягом останніх трьох років аудиторської діяльності.

Державні органи, з'їзд аудиторів України, спільний представницький орган професійних організацій аудиторів, які делегували члена Аудиторської палати України, можуть його відкликати в установленому ними порядку.

Аудиторська палата України набуває повноважень юридичної особи з дня її реєстрації у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, на підставі заяви та Статуту, затвердженого в порядку, передбаченому цим Законом.

Аудиторська палата України є самоврядною неприбутковою організацією.";

9) у статті 14:

частину першу доповнити реченням такого змісту: "Рішення Аудиторської палати України, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян та суб'єктів господарювання підлягають державній реєстрації у порядку, передбаченому для державної реєстрації нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади.";

у першому реченні частини четвертої слова "п'ять років" замінити словами "три роки";

частину восьму доповнити реченням такого змісту: "До складу комісій з сертифікації аудиторів та з питань якості не можуть делегуватися члени Аудиторської палати України.";

доповнити статтю частинами такого змісту:

"Діяльність Аудиторської палати України є публічною. Звіт про діяльність Аудиторської палати України, бюджет Аудиторської палати України та звіт про його виконання, інформація про стан аудиторської діяльності в Україні, річні програми роботи та звіти про їх виконання, а також узагальнена інформація про результати розгляду скарг і контролю якості аудиторських послуг підлягають опублікуванню у фаховому виданні Аудиторської палати України та розміщенню на її офіційному веб-сайті протягом 180 днів після закінчення календарного року.

Бюджет Аудиторської палати України та звіт про його виконання перед затвердженням підлягають погодженню спільним представницьким органом професійних організацій аудиторів.

Рішення Аудиторської палати України, комісій з сертифікації аудиторів та з питань якості можуть бути оскаржені до суду.";

10) у частині другій статті 16 слова ", затвердженими Аудиторською палатою України" виключити;

11) у частині шостій статті 17 слово "висновку" замінити словом "звіту";

12) статтю 18 після частини першої доповнити новими частинами в такій редакції:

"Професійні організації аудиторів, які провадять неприбуткову діяльність та до яких входить не менше 10 відсотків загальної кількості аудиторів, що мають чинний сертифікат (сертифікат аудитора може бути враховане лише в одній організації на підставі заяви аудитора) утворюють спільний представницький орган професійних організацій аудиторів. Представники професійних організацій аудиторів делегуються до керівних органів спільного представницького органі професійних організацій аудиторів у кількості, що пропорційна частці (кратна десяти) сертифікованих аудиторів, членів професійної організації у загальній чисельності аудиторів, які мають сертифікат.

Відповідність професійних організацій аудиторів зазначеним вимогам підтверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, в установленому ним порядку. Таке підтвердження здійснюється на вимогу професійної організації аудиторів.";

13) у статті 19:

доповнити частину першу пунктами 8 - 10 такого змісту:

"8) розробляти та впроваджувати в практику систему здійснення контролю якості аудиторських послуг і надавати під час проведення перевірки їх якості інформацію, необхідну для здійснення такого контролю;

9) виконувати покладені на них законом обов'язки суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

10) обмежувати надання послуг з аудиту та огляду фінансової звітності одному й тому самому суб'єкту господарювання більше ніж сім років поспіль.";

доповнити статтю частиною такого змісту:

"Аудиторські фірми та аудитори, зареєстровані як фізичні особи - підприємці, що здійснюють аудит, обов'язкове проведення якого передбачене статтею 8 цього Закону, розміщують щороку до 1 квітня на власному веб-сайті звіт про прозорість їх діяльності, в якому зазначається інформація про аудиторську фірму (аудитора) та результати її (його) діяльності, за формою та в порядку, що затверджені Аудиторською палатою України.";

14) доповнити частину першу статті 20 пунктом 61 такого змісту:

"61) аудитором, який надає суб'єкту господарювання, що перевіряється, послуги з ведення бухгалтерського обліку;";

15) доповнити Закон статтею 201 такого змісту:

"Стаття 201. Контроль якості аудиторських послуг

Контроль якості аудиторських послуг здійснюється шляхом проведення зовнішньої перевірки аудиторських фірм та аудиторів щодо дотримання ними міжнародних стандартів аудиту, принципу незалежності, забезпечення наявності та ефективності внутрішньої системи контролю якості аудиторських послуг, дотримання інших вимог цього Закону.

Система контролю якості аудиторських послуг складається з політики та процедур, розроблених та впроваджених аудиторськими фірмами і аудиторами відповідно до міжнародних стандартів аудиту.

Обов'язковий контроль якості аудиторських послуг здійснюється щодо:

1) аудиторських фірм та аудиторів, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці, що здійснюють аудит об'єктів, визначених у статті 8 цього Закону, - один раз на три роки;

2) інших аудиторських фірм та аудиторів, які зареєстровані як фізичні особи - підприємці і провадять аудиторську діяльність, - один раз на шість років.

Організація та здійснення контролю якості аудиторських послуг провадиться комісією з питань якості.

Комісія з питань якості формується з дванадцяти керуючих шляхом делегування до її складу:

чотирьох осіб з'їздом аудиторів України;

чотирьох осіб спільним представницьким органом професійних організацій аудиторів;

державних службовців - штатних працівників по одній особі від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Керуючими комісії з питань якості можуть бути особи, що не є засновниками (учасниками, акціонерами) або членами керівного органу аудиторської фірми і не провадять протягом останніх трьох років аудиторської діяльності. Строк повноважень таких керуючих становить три роки. Одна і та сама особа не може бути делегована до складу комісії з питань якості більше ніж на два строки підряд.

До компетенції комісії з питань якості відносяться наступні питання:

1) організація розробки та подання на затвердження Аудиторській палаті України проектів нормативно-правових актів з питань професійної етики та контролю якості аудиторських послуг;

2) атестація контролерів;

3) затвердження планів-графіків проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості аудиторських послуг аудиторських фірм та аудиторів;

4) організація перевірки аудиторських фірм та аудиторів за скаргами про порушення міжнародних стандартів аудиту або вимог цього Закону за дорученням Аудиторської палати України та органів державної влади;

5) затвердження звітів про здійснення контролю якості аудиторських послуг.

Регламент діяльності комісії з питань якості затверджується Аудиторською палатою України.

Рішення комісії з питань якості можуть бути оскаржені до Аудиторської палати України. Матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії з питань якості здійснюється Секретаріатом Аудиторської палати України.

Для здійснення контролю якості аудиторських послуг комісією з питань якості на договірних засадах залучаються контролери.

Контролером може бути призначена особа - сертифікований аудитор, яка склала іспити за спеціальною програмою, що затверджена комісією з сертифікації аудиторів, та припинила провадження аудиторської діяльності. Кваліфікаційні вимоги до контролерів визначаються Аудиторською палатою України.

Звіти про здійснення контролю якості аудиторських послуг щодо яких комісією з питань якості приймаються негативні рішення, розглядаються Аудиторською палатою України, яка приймає остаточні рішення та в разі необхідності застосовує стягнення.";

16) у тексті Закону слова "стандарти аудиту" в усіх відмінках замінити словами "міжнародні стандарти аудиту" у відповідному відмінку.

3. Підпункт 24 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292 із наступними змінами) виключити.

4. Підпункт 3 частини першої статті 15 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1 із наступними змінами) виключити.

5. У статті 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5 - 6, ст. 30 з наступними змінами):

частину першу викласти в такій редакції:

"Право на проведення аудиторської перевірки банку має аудиторська фірма, внесена до окремого розділу реєстру аудиторських фірм та аудиторів, що ведеться відповідно до закону, в частині аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторської перевірки банків.";

Частини третю і четверту виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

2. До проведення чергового (позачергового) з'їзду аудиторів України представників до комісій з сертифікації аудиторів та з питань якості, які делегують з'їздом аудиторів України, делегує Аудиторська палата України.

3. Сертифікати аудиторів, строк чинності яких не закінчився до дати набрання чинності цим законом, прирівнюються до сертифікатів аудиторів, строк чинності яких необмежений.

 

Голова
Верховної Ради України

 

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності"

1. Проблема, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання

Існуюча модель регулювання аудиторської діяльності, визначена у Законі України "Про аудиторську діяльність", була сформована у 1993 році з частковою модернізацією у 2006 році, коли Закон було викладено в новій редакції. За час, що минув, в європейських країнах докорінно змінились засадничі принципи регулювання аудиторської діяльності, що відображено в Директиві Європейського парламенту та Ради 2006/43/ЄС від 17 травня 2006 року "Про обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності" (далі - Директива).

З часу набуття чинності Директивою в національне законодавство не було внесено змін, спрямованих на запровадження на загальноєвропейських принципах суспільного нагляду за аудиторською діяльністю та системи забезпечення якості аудиторських послуг.

У зв'язку з невідповідністю національного законодавства у сфері аудиторської діяльності вимогам Директиви рішенням Європейської комісії 2011/30/ЄС від 19 січня 2011 року Україну позбавлено режиму перехідного періоду в частині реєстрації національних аудиторів та аудиторських фірм, що здійснюють аудит вітчизняних емітентів, цінні папери яких обертаються на ринках капіталу країн Європейського Союзу.

Відповідно до змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", розроблених і прийнятих на виконання Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" публічні акціонерні товариства, банки, страховики складатимуть фінансову звітність безпосередньо за міжнародними стандартами фінансової звітності. Проте ефективність цієї реформи знижується через невідповідність системи регулювання аудиторської діяльності європейській практиці.

Національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженим Указом Президента України від 12 березня 2013 року N 128, поставлено завдання забезпечити адаптацію законодавства про регулювання аудиторської діяльності до європейського законодавства, передбачивши, зокрема, функціонування органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю, запровадження системи забезпечення належної якості аудиторських послуг, безпосереднього застосування міжнародних стандартів аудиту, запровадження безстрокового сертифіката аудитора, підвищення ролі громадських організацій бухгалтерів і аудиторів, недопущення конфлікту інтересів під час сертифікації аудиторів, перевірки якості аудиторських послуг та нагляду за цими процесами, формування єдиного реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити обов'язковий аудит.

З огляду на викладене Міністерством фінансів України підготовлено проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності", який спрямовано на реформування системи аудиту в Україні шляхом імплементації обов'язкових вимог Директиви до країн, які не є членами Європейського Союзу, та поглиблення процесу євроінтеграції у цій сфері.

Крім того, у зв'язку із внесенням змін до Закону України "Про аудиторську діяльність" законопроектом також вносяться відповідні зміни до Господарського кодексу України та Законів України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" та "Про банки і банківську діяльність".

2. Цілі державного регулювання

Метою законопроекту є приведення норм Закону України "Про аудиторську діяльність" у відповідність з положеннями Директиви, а також з нормами Законів України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (щодо переходу на безпосереднє застосування міжнародних стандартів фінансової звітності) та "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (щодо регулювання діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу - аудиторських фірм та аудиторів).

3. Визначення альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

Першою альтернативою є залишити Закон без змін. Проте цей спосіб не забезпечує досягнення цілей державного регулювання і не сприятиме вирішенню проблеми, так як не буде удосконалено систему аудиторської діяльності відповідно до вимог законодавства Європейського Союзу у цій сфері, що негативно вплине на розвиток професії та євроінтеграційні процеси в цілому.

Другою альтернативою є прийняття запропонованих змін до Закону. Цей спосіб забезпечує досягнення цілей державного регулювання і сприятиме вирішенню проблеми. У разі застосування цього способу розв'язується проблема та досягаються поставлені цілі, забезпечуються принципи державної регуляторної політики.

4. Механізм і заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

У проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності" пропонується:

законодавчо закріпити застосування міжнародних стандартів, зокрема встановити, що аудиторські фірми та аудитори в своїй діяльності застосовують міжнародні стандарти аудиту, які оприлюднені на офіційному веб-сайті Аудиторської палати України, а також визначити, що аудиторська перевірка підтверджує відповідність фінансової звітності не тільки положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, а й міжнародним стандартам фінансової звітності, якщо фінансова звітність складена за такими стандартами;

запровадити суспільний нагляд за аудиторською діяльністю шляхом реформування Аудиторської палати України в орган суспільного нагляду, організувавши її на вимогу Директиви в такій спосіб, щоб запобігти виникненню конфлікту інтересів, зокрема розширити склад Аудиторської палати України за рахунок непрактикуючих осіб; удосконалити порядок делегування представників органів державної влади та аудиторів; виділити функції, за якими здійснюватиметься нагляд (сертифікація і контроль якості аудиторських послуг);

удосконалити систему сертифікації аудиторів, зокрема, встановити необмежений строк чинності сертифіката та обмежити (до трьох мінімальних заробітних плат) справляння плати за проведення сертифікації, покласти відповідні функції на комісію з сертифікації аудиторів, до якої делегуються по чотири представника від спільного представницького органу професійних організацій аудиторів, з'їзду аудиторів та державних органів;

удосконалити систему забезпечення якості аудиторських послуг, встановивши вимоги, передбачені Директивою до проведення відповідних перевірок аудиторських фірм та аудиторів, які здійснюють обов'язковий аудит, - один раз на три роки, для інших аудиторських фірм та аудиторів - один раз на шість років; посилити вимоги до аудиторських фірм та аудиторів щодо запровадження системи контролю якості;

функції з проведення перевірок дотримання аудиторськими фірмами та аудиторами стандартів аудиту та вимог Закону України "Про аудиторську діяльність" покласти на комісію з питань якості, до якої делегуються по чотири представника від спільного представницького органу професійних організацій аудиторів, з'їзду аудиторів та державних органів;

запровадити механізм залучення професійних громадських організацій аудиторів і бухгалтерів України до регулювання аудиторської діяльності, шляхом формування спільного представницького органу представники якого включаються до складу Аудиторської палати України, комісій з питань якості та сертифікації аудиторів, при цьому для зазначених організацій встановити певні критерії, відповідність яким підтверджуватиметься центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику;

забезпечення формування та ведення єдиного реєстру аудиторів та аудиторських фірм покласти виключно на Аудиторську палату України у порядку нею визначеному (за погодженням з Національним банком України в частині аудиторських фірм, які мають право здійснювати аудит банків).

5. Обґрунтування можливості досягнення цілей державного регулювання у разі прийняття акта

Зовнішні фактори (прискорення або уповільнення темпів економічного зростання, політичні впливи) на дію акта не впливатимуть.

Вимоги, встановлені актом, є простими для їх виконання.

Постійний контроль за додержанням вимог акта здійснюватиметься спільно з органами влади, що відповідають за контроль за додержанням законодавства про аудиторську діяльність відповідно до законодавства.

6. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття законопроекту дасть змогу гармонізувати законодавство України у сфері аудиту із законодавством Європейського Союзу відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу".

Прийняття зазначеного акта забезпечить

Об'єкт впливу

Витрати

Вигоди

Сфера інтересів держави

Додаткові витрати державного та місцевого бюджетів не виникають

Удосконалення правових засад регулювання та організації аудиторської діяльності в Україні

Сфера інтересів суб'єктів господарювання

Додаткові витрати суб'єктів господарювання не виникають

Удосконалення правових засад регулювання та організації аудиторської діяльності в Україні

Сфера інтересів громадян

Витрати громадян не виникають

Не зачіпає інтересів громадян

7. Термін дії акта

Термін дії Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності" - постійно.

8. Показники результативності акта

Реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо провадження аудиторської діяльності":

1) відповідність національного законодавства з питань аудиторської діяльності вимогам законодавства Європейського Союзу у цій сфері;

2) запровадження суспільного нагляду за аудиторською діяльністю шляхом реформування Аудиторської палати України в орган суспільного нагляду відповідно до вимог Директиви;

3) залучення професійних громадських організацій аудиторів і бухгалтерів України до регулювання аудиторської діяльності;

4) не потребує виділення додаткових коштів з бюджету;

5) не передбачається додаткових надходжень до бюджету;

6) не передбачається витрачання додаткових коштів суб'єктів господарювання, пов'язаних з виконанням вимог акта;

7) поширюватиметься на юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які займаються аудиторською діяльністю;

8) рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень законопроекту - середній. Зокрема, цей законопроект оприлюднений на офіційній сторінці Міністерства фінансів України в мережі Інтернет (www.minfin.gov.ua) у рубриці "Проекти регуляторних актів для обговорення" розділу "Обговорення проектів документів". Соціологічні опитування не проводилися.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результатів

Відстеження результативності законопроекту, у разі його прийняття, здійснюватиметься з періодичністю, визначеною Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом збору та аналізу пропозицій та зауважень суб'єктів господарювання (соціологічний метод).

Повторне відстеження планується здійснити через рік шляхом аналізу соціологічних даних, але не пізніше ніж через два роки після набуття чинності регуляторним актом, у результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстеження.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься раз на кожних три роки, починаючи з дня закінчення заходів з потворного відстеження результативності цього акта.

У разі встановлення за результатами відстеження неврегульованих та проблемних питань буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

 

Перший заступник
Міністра фінансів України

А. Мярковський

Опрос