Идет загрузка документа (376 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Общегосударственной программы обращения с отходами на 2013 - 2020 годы (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 22.07.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про затвердження Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013 - 2020 роки

Верховна Рада України постановляє:

I. Затвердити Загальнодержавну програму поводження з відходами на 2013 - 2020 роки, що додається.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Визнати такою, що втратила чинність:

Постанову Верховної Ради України "Про розроблення Загальнодержавної програми поводження з небезпечними відходами" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 23, ст. 851).

3. Внести зміни до Постанови Верховної Ради України "Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 49, ст. 525):

у підпункті 3 пункту 5 слова "розробити та до 1 березня 2006 року внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами до 2010 року" замінити словами "розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013 - 2020 роки".

4. Кабінету Міністрів України:

під час підготовки проекту закону про Державний бюджет України на відповідний рік передбачати видатки на забезпечення виконання заходів, передбачених Загальнодержавною програмою поводження з відходами на 2013 - 2020 роки, виходячи з можливостей державного бюджету;

вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з введенням в дію цього Закону, шляхом:

приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

5. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:

скоригувати та затвердити відповідно до завдань Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013 - 2020 роки регіональні (місцеві) програми (заходи) у сфері поводження з відходами;

під час розроблення та затвердження місцевих бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення виконання регіональних та місцевих програм (заходів) поводження з відходами на 2013 - 2020 роки.

 

Голова Верховної Ради
України

В. РИБАК

 

Загальнодержавна програма поводження з відходами на 2013 - 2020 роки

Мета програми

Метою Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013 - 2020 роки (далі Програма) є запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людини шляхом здійснення заходів щодо зменшення обсягів утворення відходів, забезпечення їх екологічно-безпечного збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення; впровадження новітніх технологій у сферу поводження з відходами.

Це приведе до покращення екологічної ситуації, насамперед у промислово розвинутих регіонах, санітарного стану населених пунктів та епізоотичної ситуації в країні, а також підвищення ресурсо- та енергоефективності господарського комплексу.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Розв'язання проблеми здійснюється шляхом:

створення інформаційно-аналітичної системи у сфері управління відходами, реєстрів об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, обсягів і місць їх видалення, а також впровадження сучасних технологій поводження з відходами;

здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог щодо забезпечення екологічної безпеки, веденням суб'єктами господарювання первинного обліку відходів, зокрема небезпечних, а також за виконанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами, органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, за додержанням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства про поводження з відходами щодо ведення первинного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, подання відповідної статистичної звітності в установленому порядку та паспортизації таких відходів;

приведення класифікації відходів у відповідність з європейськими стандартами та вдосконалення державної статистичної звітності у сфері поводження з відходами;

удосконалення законодавства у сфері поводження з відходами та гармонізація його із законодавством Європейського Союзу;

впровадження принципу відповідальності виробника за збирання і утилізацію окремих видів продукції після її використання;

створення механізмів стимулювання суб'єктів господарювання до збільшення обсягів утилізації відходів у процесі виробництва продукції, їх утилізації у процесі виробництва продукції;

створення умов для залучення інвестицій у сферу поводження з відходами;

фінансування робіт з будівництва і введення в експлуатацію об'єктів поводження з відходами, а також реконструкції та/або облаштування полігонів і звалищ відповідно до екологічних вимог, рекультивації земельних ділянок, на яких розміщуються полігони і звалища;

зменшення обсягів накопичення відходів у результаті їх утилізації, знешкодження та видалення;

підвищення якості надання населенню послуг з вивезення побутових відходів та відходів тваринного походження шляхом впровадження новітніх технологій поводження з відходами;

впровадження інноваційних методів біологічного розкладу відходів на полігонах і при утилізації залишкових газів.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведено у додатку 1.

Завдання і заходи

Основними завданнями Програми є:

створення промислових потужностей із знешкодження і знищення небезпечних відходів;

очищення території України від осередків зберігання високотоксичних відходів (зокрема непридатних пестицидів та продуктів виробничої діяльності колишніх хімвиробництв);

розвиток системи заготівлі та роздільного збирання відходів для вторинної переробки та компостування, будівництво сортувальних сміттєпереробних комплексів і підвищення якості надання послуг населенню у сфері поводження з відходами;

приведення у відповідність до вимог санітарного законодавства полігонів із захоронення відходів шляхом упорядкування діючих звалищ, будівництва нових полігонів та організації виробництва біогазу;

створення і державна підтримка вітчизняної конструкторсько-технологічної, проектної та виробничо-промислової бази, орієнтованої на створення інфраструктури поводження з відходами (забезпечення їх знешкодження, збирання, сортування, вторинної переробки та виробництва продукції із вторинної сировини).

Організацію заходів програми передбачено зосередити на наступних напрямах:

1) Знищення вже накопичених відходів та зменшення поточних обсягів утворення відходів, що забезпечуватиметься реалізацією заходів, спрямованих на зменшення загальних обсягів утворення відходів та зменшення вмісту небезпечних речовин у відходах.

2) Створення потужностей з переробки та знешкодження відходів та систем поводження з окремими групами відходів необхідно для формування інфраструктури, яка має включати окремі установки (в тому числі пересувні) та полігони з комплексом устаткування для перероблення чи утилізації відходів різного походження, ветсанзаводів для утилізації та видалення відходів тваринного походження, а також об'єкти для остаточного захоронення відходів. Окрема інфраструктура має створюватися для утилізації відходів, що утворюються у процесі медичного обслуговування, ветеринарної практики, пов'язаних з ними дослідних робіт, а також неякісних та фальсифікованих лікарських засобів. При цьому має забезпечуватися формування системи послуг щодо поводження з небезпечними відходами та відповідна логістика, а також проведення дієвого екологічного контролю в цій сфері.

Створення систем поводження з окремими групами відходів, зокрема з відпрацьованими мастилами (оливами), зношеними шинами і відходами резинотехнічного виробництва, пакувальними матеріалами і тарою, знятими з експлуатації транспортними засобами, відходами електротехнічного та електронного обладнання, відходами тваринного походження.

Це вимагатиме створення територіально-виробничих комплексів з переробки відходів, у регіональних центрах і координації їх розвитку на рівні територіально-адміністративної одиниці.

3) Створення всіх складових інфраструктури поводження з відходами, зокрема впровадження роздільного збирання, транспортного обслуговування, сортувальних і сміттєпереробних комплексів, об'єктів енергоефективної утилізації. Це вимагатиме створення територіально-виробничих комплексів з переробки відходів у регіональних центрах з урахуванням природних особливостей території і координації їх розвитку на рівні територіально-адміністративної одиниці

Важливою складовою впровадження роздільного збирання побутових відходів є проведення освітньої роботи серед населення, консультацій з громадськими організаціями, декларування екологічних наслідків і забезпечення відкритого доступу до екологічної інформації.

4) Упорядкування, реконструкція та будівництво полігонів з метою запобігання чи максимально можливого зменшення негативного впливу на довкілля має базуватися на дотриманні відповідних екологічних вимог, правил та процедур, у тому числі передбачає проведення ідентифікації та класифікації полігонів, технічну оцінку діючих полігонів, відповідність вимогам екологічної безпеки за європейськими стандартами, проведення моніторингу та контролю за виробничою діяльністю полігонів; прийнятті відходів на полігон для захоронення, а також закритті полігонів.

5) Проведення наукових досліджень, дослідно-конструкторських та проектних робіт, реалізація пілотних проектів передбачає розроблення технологій з утилізації та видалення небезпечних відходів, інформаційно-аналітичних систем у сфері поводження з відходами, гармонізацію систем класифікації відходів, а також впровадження пілотних проектів з утилізації небезпечних відходів.

Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку 2.

Виконання Програми здійснюється двома етапами.

На першому етапі (2013 - 2015 роки) передбачається здійснення заходів щодо ліквідації найбільш екологічно небезпечних об'єктів зберігання токсичних відходів, зменшення обсягу утворення відходів та запобігання їх несанкціонованому видаленню, а також реалізації пілотних проектів з будівництва полігонів та створення потужностей з утилізації, перероблення, знешкодження відходів.

На другому етапі (2016 - 2020 роки) передбачається здійснення заходів щодо створення сучасної інфраструктури збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини, залучення інвестицій у сферу поводження з відходами.

Очікувані результати, ефективність програми

Виконання Програми сприятиме:

впровадженню системи управління відходами;

суттєве зменшення ризиків, пов'язаних з об'єктами накопичення і зберігання високотоксичних відходів;

створенню сучасної інфраструктури поводження з відходами;

покращенню стану навколишнього природного середовища, а також санітарного та епідемічного благополуччя населення;

запровадженню новітніх технологій утилізації та видалення твердих та побутових відходів, зменшенню обсягів їх захоронення на полігонах;

розширенню переліку послуг із санітарного очищення територій населених пунктів та підвищенню їх якості;

забезпеченню екологічної безпеки під час експлуатації об'єктів поводження з відходами і зниження рівня соціальної напруги;

зменшенню кількості об'єктів поводження з відходами, що не відповідають вимогам санітарного законодавства, вивільненню земель після закриття полігонів і звалищ;

збільшенню обсягів збирання, заготівлі, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини;

удосконаленню системи ведення державного обліку обсягів утворення відходів, моніторингу місць їх утворення, зберігання і видалення та інформування про розташування місць чи об'єктів зберігання і видалення відходів, їх вплив на стан навколишнього природного середовища і здоров'я людини;

підвищенню ефективності використання коштів державного та місцевих бюджетів для здійснення заходів у сфері поводження з відходами з метою запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людини;

збільшенню кількості створенню робочих місць.

Очікувані результати виконання Програми наведені у Додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у межах бюджетних призначень на відповідний рік. Обсяги фінансування уточнюються щороку під час складання проектів бюджетів на відповідний рік.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми (табл. 1) становить 4655,9 млн. грн., у тому числі за рахунок коштів: державного бюджету - 1715,3 млн. грн.; місцевих бюджетів - 2940,6 млн. грн. На I етапі загальний обсяг фінансування складає 2202,9 млн. грн., на II етапі - 2453,0 млн. гривень. При цьому обсяги фінансування за першим етапом включатимуть кошти на виконання заходів "Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки ", за другим етапом (2016 - 2020 роки) виходячи із завдань, передбачених Законом України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року".

Кошти державного бюджету передбачається спрямовувати на такі заходи:

знищення та зменшення відходів;

створення потужностей з переробки та знищення відходів та систем поводження з окремими групами відходів;

створення всіх складових інфраструктури поводження з відходами;

упорядкування, реконструкція, будівництво полігонів;

проведення наукових досліджень, дослідно-конструкторських та проектних.

Розподіл коштів за цими заходами представлено у таблиці 1.

Таблиця 1

Розподіл коштів за основними заходами програми, млн. грн.

 

Заходи із знищення та зменшення відходів

Створення потужностей з переробки та знищення відходів та систем поводження з окремими групами відходів

Створення всіх складових інфраструктури поводження з відходами

Упорядкування, реконструкція будівництво полігонів

Проведення наукових досліджень, дослідно-конструкторських та проектних робіт, реалізація пілотних проектів

Державний бюджет 2012 - 2015

319,56

263,58

60,7

47,25

8,91

Місцеві бюджети 2012 - 2015

14,09

545,1

121,3

822,21

0,2

Державний бюджет 2016 - 2020

338,8

209,9

374,2

17,4

75,0

Місцеві бюджети 2016 - 2020

52,2

918,4

208,8

174,2

84,1

Передбачається, що подальше зростання обсягів фінансування забезпечуватиметься шляхом консолідації відповідних коштів та їх цільового спрямування як на державному, так і місцевому рівнях.

Обсяги фінансування Програми мають щороку уточнюватися під час складання проектів державного і місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених головним розпорядником коштів, відповідальним за виконання окремих завдань і заходів Загальнодержавної програми.

 

ПАСПОРТ
Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013 - 2020 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від ___ ____________ 20__ р. N ___.

2. Програма затверджена:

Законом України від ___ ____________ 20__ р. N ___.

3. Державний замовник - координатор Міністерство екології та природних ресурсів України

4. Державні замовники: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України і Міністерство аграрної політики та продовольства України

5. Керівник Програми: Заступник Міністра екології та природних ресурсів України - керівник апарату Сушко Олександр Васильович

6. Виконавці заходів Програми Мінприроди, інші центральні органи центральні органи виконавчої влади, місцеві органи влади

7. Строк виконання 2013 - 2020 роки

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування

Обсяг фінансування
I етап

Обсяг фінансування
II етап

Всього 2013 - 2015

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всього 2016 - 2020

Державний бюджет

700,00

300,69

313,03

86,28

174,28

192,90

202,60

212,70

232,82

1015,30

Місцеві бюджети

1502,90

465,10

461,24

576,56

360,98

320,82

280,20

250,50

225,20

1437,70

Разом

2202,90

765,79

774,27

662,84

535,26

513,72

482,80

463,20

458,02

2453,00

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

Найменування завдання

Найменування показника

Значення показника

Найменування заходу

Головний розпорядник бюджетних коштів

Джерела фінансування

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень

У тому числі за роками

усього

за роками

 

перший етап

другий етап

перший етап

другий етап

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами

1. Утримання водогосподарсько-
меліоративного комплексу

площа земель, на якій забезпечено гарантоване отримання врожаїв сільськогосподарських культур, тис. гектарів

27855,9

2590

2665,8

2817,4

2978,5

3154,2

3200

3350

3500

3600

забезпечення експлуатації загальнодержавних та міжгосподарських державних і внутрішньогосподарських меліоративних систем

Держводагентство України

державний бюджет

11676,97

1128,86

1158,07

1191,69

1230,35

1274,81

1325,94

1384,75

1452,37

1530,13

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

2993,2

120

129,6

212

318

402,8

410

440

466,4

494,4

 

інші джерела

4493,6

180

194,4

318

477

604,2

620

680

700

720

Разом за завданням 1

 

19163,77

1428,86

1482,07

1721,69

2025,35

2281,81

2355,94

2504,75

2618,77

2744,53

2. Забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних систем

площа земель, на якій проведена реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем, тис. гектарів

645,5

52,2

60,4

65

70,8

77,2

79

84

79,4

77,5

1) реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем

Держводагентство України

державний бюджет

673,4

22,2

34,8

44,1

50,9

75,4

94,8

100,8

120,2

130,2

облдержадміністрації

місцевий бюджет

987,83

43,8

47,3

107,7

116,6

119,99

122,4

124,8

150,4

154,84

 

інші джерела

1456,5

65

70,2

148,4

159

180,2

188,7

192

231,2

221,8

площа земель, на якій збудовані та реконструйовані системи крапельного зрошення, тис. гектарів

171,5

10,9

14,7

17,7

20,4

23,3

24

26

20,2

14,3

2) будівництво та реконструкція системи крапельного зрошення

Держводагентство України

інші джерела

3394

118

294

354

408

466

480

520

448

306

кількість придбаної поливної техніки, одиниць

7726

733

815

919

1046

1207

980

900

695

431

3) придбання сучасної поливної техніки

- " -

- " -

3863

366,5

407,5

459,5

523

603,5

490

450

347,5

215,5

4) реконструкція:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

площа земель, на якій проведена реконструкція інженерної інфраструктури осушувальних систем, тис. гектарів

195,2

16,5

18,4

20,6

22,8

23,8

25

26,8

24,9

16,4

інженерної інфраструктури осушувальних систем

Держводагентство України

державний бюджет

97,7

8,3

9,2

10,3

11,4

11,9

12,5

13,4

12,5

8,2

облдержадміністрації

місцевий бюджет

80,1

7,5

7,4

8,6

9,8

9,8

10

11

9,3

6,7

 

інші джерела

115,1

9

11

12

13

14

15

16

15,6

9,5

кількість сільських населених пунктів, захищених від підтоплення та затоплення

181

13

15

16

19

20

22

24

25

27

дренажних систем

Держводагентство України

державний бюджет

167,54

13

14,04

15,9

16,96

20,14

22

24

21

20,5

Разом за завданням 2

 

10835,17

653,3

895,44

1160,5

1308,66

1500,93

1435,4

1452

1355,7

1073,24

у тому числі

державний бюджет

938,64

43,5

58,04

70,3

79,26

107,44

129,3

138,2

153,7

158,9

місцевий бюджет

1067,93

51,3

54,7

116,3

126,4

129,79

132,4

135,8

159,7

161,54

інші джерела

8828,6

558,5

782,7

973,9

1103

1263,7

1173,7

1178

1042,3

752,8

3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення управління водними ресурсами і проведення моніторингу вод

кількість розробленої науково-технічної документації та нормативних актів

107

9

10

10

11

12

12

12

14

17

1) розроблення науково-технічної документації та нормативних актів з питань забезпечення розвитку водного господарства

Держводагентство України

державний бюджет

7,9

0,83

0,64

0,73

0,78

0,83

0,88

0,93

0,98

1,3

кількість розроблених планів

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2) розроблення планів управління річковими басейнами та водними ресурсами

- " -

- " -

13,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

кількість здійснених заходів

600

65

67

65

68

67

67

67

67

67

3) зміцнення міжнародного співробітництва з питань раціонального використання і охорони транскордонних водних об'єктів

- " -

- " -

5,4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

кількість проведених вимірювань показників якості води, тис. одиниць

1450

153

162

162

162

162

162

162

162

163

4) проведення моніторингу стану водних ресурсів із застосуванням сучасних технологій

- " -

- " -

64,75

5,84

6,32

6,78

6,98

7,26

7,49

7,7

7,93

8,45

Разом за завданням 3

- " -

91,55

8,77

9,06

9,61

9,86

10,19

10,47

10,73

11,01

11,85

Разом за напрямом

 

30090,49

2090,93

2386,57

2891,8

3343,87

3792,93

3801,81

3967,48

3985,48

3829,62

у тому числі

державний бюджет

12707,16

1181,13

1225,17

1271,6

1319,47

1392,44

1465,71

1533,68

1617,08

1700,88

місцевий бюджет

4061,13

171,3

184,3

328,3

444,4

532,59

542,4

575,8

626,1

655,94

інші джерела

13322,2

738,5

977,1

1291,9

1580

1867,9

1793,7

1858

1742,3

1472,8

Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою

1. Спорудження систем питного водопостачання

протяжність групових водопроводів з розвідною мережею, кілометрів

726

50

53

60

60

90

90

100

108

115

1) будівництво та реконструкція групових водопроводів (очисних споруд, магістральних водоводів, розвідних мереж)

Держводагентство України

державний бюджет

843,5

60

63,5

75

75

104

104

112

115

135

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

481

36

41

45

49

54

54

58

70

74

кількість сільських населених пунктів, у яких збудовані та реконструйовані локальні водопроводи

41

3

4

4

4

5

5

5

5

6

2) будівництво та реконструкція локальних водопроводів

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

220

18

20

22

24

26

26

27

30

27

Разом за завданням 1

 

1544,5

114

124,5

142

148

184

184

197

215

236

у тому числі

державний бюджет

843,5

60

63,5

75

75

104

104

112

115

135

місцевий бюджет

701

54

61

67

73

80

80

85

100

101

2. Забезпечення розвитку систем водовідведення

кількість сільських населених пунктів, у яких збудовані каналізаційні мережі і мережі водовідведення

23

2

2

2

3

3

3

4

2

2

будівництво каналізаційних мереж водовідведення

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

76

6

7

8

9

10

10

12

8

6

3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення водопостачання і водовідведення у маловодних регіонах та територіях, де якість води не відповідає нормативам екологічної безпеки та санітарним нормам

кількість розроблених паспортів джерел та об'єктів водопостачання і водовідведення

1060

70

70

100

100

120

150

150

150

150

1) проведення паспортизації джерел водопостачання та об'єктів водовідведення

Держводагентство України

державний бюджет

4,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

потужність джерел підземних вод, тис. куб. метрів

142

10

10

15

15

20

22

25

12

12

2) здійснення пошуку джерел підземних вод і штучного поповнення їх запасів

- " -

- " -

7,6

0,5

0,5

0,8

0,8

1

1

1

1

1

кількість створених та реконструйованих виробничих баз

36

2

3

4

5

6

7

8

8

8

3) створення та реконструкція виробничих баз для експлуатації групових водопроводів

- " -

- " -

33

1

2

3

4

5

5

5

5

3

кількість розробленої наукової документації та нормативних актів

29

2

2

3

3

4

4

5

4

2

4) розроблення наукової документації та нормативних актів з питань водопостачання і водовідведення у сільських населених пунктах

- " -

- " -

3,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,5

0,5

0,5

0,4

0,3

Разом за завданням 3

- " -

48,1

2

3

4,5

5,5

7

7,1

7,1

7

4,9

Разом за напрямом

 

1668,6

122

134,5

154,5

162,5

201

201,1

216,1

230

246,9

у тому числі

державний бюджет

891,6

62

66,5

79,5

80,5

111

111,1

119,1

122

139,9

місцевий бюджет

777

60

68

75

82

90

90

97

108

107

Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод

1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм

кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд

33

3

3

3

3

3

3

5

5

5

1) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд

Держводагентство України

державний бюджет

42,5

2,8

3,8

4,8

4,8

4,8

4,8

4,8

5,8

6,1

протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріплювальних споруд, кілометрів

28,4

1,1

1,1

1,1

2,6

3,4

3,8

4

5

6,3

2) будівництво та реконструкція берегоукріплювальних споруд

- " -

- " -

216,1

9,1

11,1

14,2

18

27

29,8

31,7

35,1

40,1

протяжність збудованих, реконструйованих та відремонтованих захисних споруд

30

3

3

3

3

3

3

3

4

5

3) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт захисних протипаводкових дамб

- " -

- " -

113,7

10,2

13,7

14

10,2

10,2

10,2

10,2

15

20

протяжність розчищених та врегульованих русел річок і водойм, кілометрів

726,8

64

64

64

64

64

64

100,8

121

121

4) розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм

- " -

- " -

627,8

38,6

48

60

63

70

73

75

95,1

105,1

утримання та відновлення захисних гідротехнічних споруд на дніпровських водосховищах

201

20

20

20

19

18

25

26

25

28

5) забезпечення функціонування захисних гідротехнічних споруд на дніпровських водосховищах

- " -

- " -

167,4

14

14

14

19,6

19,6

19,6

19,6

22

25

Разом за завданням 1

 

1167,5

74,7

90,6

107

115,6

131,6

137,4

141,3

173

196,3

2. Зменшення інтенсивності поверхневого стоку

площа урбанізованих сільських територій, на якій збудовані контурно-меліоративні системи, гектарів

89,1

3,2

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

9,9

1) будівництво контурно-меліоративних систем на водозборах, систем відведення води з урбанізованих сільських територій

- " -

- " -

46,3

5,9

5,9

5,9

5,9

5,9

4,2

4,2

4,2

4,2

площа, на якій залісненні прибережні захисні смуги, здійснені агротехнічні, агролісомеліоративні, протиерозійні заходи, гектарів

2578

286,8

286,4

286,4

286,4

286,4

286,4

286,4

286,4

286,4

2) заліснення прибережних захисних смуг, здійснення агротехнічних, агролісомеліоративних, протиерозійних заходів

- " -

- " -

14,09

1,38

1,38

1,38

1,93

2,63

1,34

1,34

1,34

1,37

відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм

100

20

18

20

22

20

 

 

 

 

3) виконання місцевих програм відродження малих річок і водойм

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

266

31

30

29

28

30

31

32

25

30

Разом за завданням 2

 

326,39

38,28

37,28

36,28

35,28

38,53

36,54

37,54

30,54

35,57

у тому числі

державний бюджет

60,39

7,28

7,28

7,28

7,83

8,53

5,54

5,54

5,54

5,57

місцевий бюджет

266

31

30

29

28

30

31

32

25

30

3. Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення захисту від шкідливої дії вод

 

 

 

 

кількість розроблених науково-дослідних робіт

21

3

3

3

3

3

3

3

2

2

1) проведення науково-дослідних робіт

Держводагентство України

державний бюджет

4,19

0,5

0,5

0,5

0,51

0,51

0,52

0,52

0,32

0,31

кількість проведених проектно-вишукувальних робіт

536

94

83

83

83

83

81

78

80

81

2) проведення проектно-вишукувальних робіт на об'єктах захисту від шкідливої дії вод та прибережних захисних смугах вздовж річок і водойм

- " -

- " -

45,26

3,6

3,6

3,6

5,9

5,9

5,72

5,52

5,72

5,7

кількість створених та реконструйованих виробничих баз

18

2

2

1

3

3

3

3

 

1

3) створення та реконструкція виробничих баз для експлуатації протиповеневих споруд

- " -

- " -

13,68

0,92

1,02

0,92

1,22

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

кількість придбаних технічних засобів

13

1

2

1

2

2

2

2

 

1

4) придбання технічних засобів для служби експлуатації протиповеневих споруд

- " -

- " -

11,56

0,9

1,31

0,91

1,22

1,22

1,5

1,5

1,5

1,5

кількість реконструйованих споруд і введених в експлуатацію засобів для проведення гідрометеорологічних спостережень

288

32

34

30

32

32

32

32

32

32

5) проведення реконструкції споруд і введення в експлуатацію засобів для проведення гідрометеорологічних спостережень і прогнозування водного режиму на річках і водоймах

МНС України

- " -

2,9

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

Разом за завданням 3

- " -

77,59

6,22

6,73

6,23

9,15

9,85

9,96

9,76

9,86

9,83

Разом за напрямом

 

1571,48

119,2

134,61

149,51

160,58

179,98

183,9

188,6

213,4

241,7

у тому числі

державний бюджет

1305,48

88,2

104,61

120,51

132,58

149,98

152,9

156,6

188,4

211,7

місцевий бюджет

266

31

30

29

28

30

31

32

25

30

Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету

1. Будівництво та реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок

протяжність збудованих дамб, кілометрів

200

19

19

19

21

22

23

24

24

29

1) будівництво дамб

Держводагентство України

державний бюджет

518

46

47

48,1

53,9

54

53

58

68

90

протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріплювальних споруд, кілометрів

85,4

16

22,3

18,9

5

4,4

4,4

4,4

4,4

5,6

2) будівництво та реконструкція берегоукріплювальних споруд

- " -

- " -

346,6

30,5

31,5

34

38

35

32,9

43

49

52,7

протяжність врегульованих русел річок, кілометрів

323

22

22

22

23

33

33

56

56

56

3) регулювання русел річок

Держводагентство України

державний бюджет

106,7

7

7

7

7,5

9,5

9,5

19,5

19,5

20,2

Разом за завданням 1

 

971,3

83,5

85,5

89,1

99,4

98,5

95,4

120,5

136,5

162,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) будівництво:

- " -

- " -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Будівництво акумулювальних протипаводкових ємностей у гірських та рівнинних частинах річок, польдерів та протипаводкових водосховищ

кількість збудованих протипаводкових ємностей у гірських частинах річок

9

1

 

1

 

2

1

1

2

2

протипаводкових ємностей у гірських частинах річок

 

 

792,7

45,3

47,8

49

73,6

77

95

105

140

160

кількість збудованих протипаводкових ємностей у рівнинних частинах річок

10

 

1

1

1

1

1

1

2

2

протипаводкових ємностей у рівнинних частинах річок

 

 

749

35,8

40,5

55

60,5

88,4

103,8

106

118,5

140,5

кількість збудованих польдерів

7

 

 

1

1

 

1

1

1

1

польдерів

 

 

246,5

12,5

13,5

13,5

19,5

18

22

32

54

61,5

кількість збудованих протипаводкових водосховищ

7

 

 

 

1

1

2

2

 

 

протипаводкових водосховищ

 

 

325

14

14

14

14

19

25

41

91

93

кількість реконструйованих протипаводкових водосховищ

9

 

1

 

 

1

3

1

2

1

2) проведення реконструкції протипаводкових водосховищ

- " -

- " -

175

6

6

6

17

6

17,5

23,5

45

48

Разом за завданням 2

- " -

2288,2

113,6

121,3

137,5

184,55

208,4

263,3

307,5

448,5

503

3. Зменшення інтенсивності поверхневого стоку

площа земель, на якій проведена контурна меліорація, гектарів

258,9

26,3

26,3

26,3

26,3

26,3

26,3

20

 

 

1) проведення контурної меліорації на водозборах

облдержадміністрації

місцевий бюджет

342,2

57

32

37

57

57

57

45,2

 

 

площа земель, на якій винесені в натуру (на місцевості) водоохоронні зони та прибережні захисні смуги, гектарів

3110,7

622,14

933,2

933,2

622,14

 

 

 

 

 

2) винесення в натуру (на місцевості) водоохоронних зон та прибережних захисних смуг

- " -

- " -

10

2

3

3

2

 

 

 

 

 

площа земель, на якій заліснені та залужені прибережні захисні смуги, гектарів

74,3

4,3

6

6,8

8,7

9,7

9,7

9,7

9,7

9,7

3) заліснення та залуження прибережних захисних смуг

Держводагентство України

державний бюджет

68,8

4

4,5

6,3

9

9

9

9

9

9

3491,1

331,9

405,7

875,9

663,9

728,4

485,4

 

 

 

 

облдержадміністрації

місцевий бюджет

378,7

36

44

95

72

79

52,7

 

 

 

4) здійснення:

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

площа земель, на якій здійснені протиерозійні заходи, гектарів

436,7

39,1

43,6

31,9

45,1

37

60

60

60

60

протиерозійних заходів

Держземагентство України

- " -

143,79

10

13

10,6

15

12,3

20

22,89

20

20

кількість рибогосподарських ставків, на яких здійснені протипаводкові заходи

12

2

3

2

3

2

 

 

 

 

протипаводкових заходів

Мінагрополітики України

- " -

18,7

3,4

3,4

3,8

4

4,1

 

 

 

 

відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм

100

18

20

20

20

22

 

 

 

 

5) виконання місцевих програм відродження малих річок і водойм

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

184

21

20

22

21

22

23

21

18

16

Разом за завданням 3

 

1146,19

133,4

119,9

177,7

180

183,4

161,7

98,09

47

45

у тому числі

державний бюджет

231,29

17,4

20,9

20,7

28

25,4

29

31,89

29

29

місцевий бюджет

914,9

116

99

157

152

158

132,7

66,2

18

16

4. Застосування сучасних методів прогнозування розвитку паводків, інформування населення про можливість виникнення паводків

кількість гідрометеорологічних постів, на яких упроваджені сучасні технічні засоби і технології

68

15

6

6

6

6

12

17

 

 

1) упровадження сучасних технічних засобів і технологій для проведення гідрометеорологічних спостережень, збирання та оброблення інформації, прогнозування паводків

МНС України

державний бюджет

11,4

2,5

1

1

1

1

2

2,9

 

 

кількість збудованих та реконструйованих гідрологічних постів

28

6

6

6

5

5

 

 

 

 

2) будівництво та реконструкція гідрологічних постів

Держводагентство України

- " -

6,5

1,5

1,5

1,5

1

1

 

 

 

 

площа земель, на якій оновлені топографічні карти, тис. кв. кілометрів

46

20

26

 

 

 

 

 

 

 

3) оновлення топографічних карт

Мінприроди України

- " -

8,5

1,4

7,1

 

 

 

 

 

 

 

кількість складених топографічних карт, номенклатурних аркушів

1904

952

952

 

 

 

 

 

 

 

4) складення топографічних карт

- " -

- " -

1,6

0,7

0,9

 

 

 

 

 

 

 

площа земель, на якій уточнені зони затоплення вздовж річок, гектарів

478,5

290

188,5

 

 

 

 

 

 

 

5) уточнення на основі аерофото- та космічних знімків зон затоплення вздовж річок

Держводагентство України

- " -

3,3

2

1,3

 

 

 

 

 

 

 

кількість здійснених заходів

9

 

2

2

2

2

1

 

 

 

6) здійснення заходів з інформування населення про можливість виникнення паводків

МНС України

- " -

1,4

 

0,3

0,3

0,3

0,3

0,2

 

 

 

10

 

2

2

2

2

2

 

 

 

Держводагентство України

 

1,5

 

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

 

 

 

кількість створених систем

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) створення автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи "Прикарпаття"

- " -

- " -

15,5

2

2,5

5

6

 

 

 

 

 

Разом за завданням 4

- " -

49,7

10,1

14,9

8,1

8,6

2,6

2,5

2,9

 

 

5. Будівництво та реконструкція протизсувних і протиселевих споруд

площа земель, на якій здійснені протизсувні заходи, гектарів

426,3

10,5

14,8

14,8

20,3

13,7

112,6

131,5

97,6

60,5

1) здійснення протизсувних заходів

облдержадміністрації

місцевий бюджет

257,7

5,7

8

8

11

7,4

60,9

71,2

52,8

32,7

кількість збудованих протиселевих споруд

651

40

56

77

76

93

159

150

 

 

2) будівництво протиселевих споруд

- " -

- " -

48,9

3

4,2

5,8

5,7

7

12

11,2

 

 

кількість відбудованих мостів

3

 

1

2

 

 

 

 

 

 

3) відбудова мостів

- " -

- " -

45

 

25

20

 

 

 

 

 

 

протяжність збудованих та реконструйованих автомобільних доріг місцевого значення, кілометрів

62,1

4,1

5,5

3,9

7

7,1

20

14,5

 

 

4) будівництво та реконструкція автомобільних доріг місцевого значення

- " -

- " -

148,4

15

24

20

25

30

30

4,4

 

 

Разом за завданням 5

- " -

500

23,7

61,2

53,8

41,7

44,4

102,9

86,8

52,8

32,7

6. Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту

кількість осіб, яких необхідно переселити із зон ризику використання земель у межах території можливого затоплення

15473

1263

2021

2021

2021

2021

3000

3126

 

 

1) переселення громадян із зон ризику використання земель у межах території можливого затоплення

- " -

- " -

61,3

5

8

8

8

8

12

12,3

 

 

кількість водозаборів питного водопостачання, на яких проведені роботи із захисту

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

2) проведення робіт із захисту водозаборів питного водопостачання

- " -

державний бюджет

2,3

1,3

1

 

 

 

 

 

 

 

кількість створених та реконструйованих виробничих баз

53

3

6

10

10

10

10

4

 

 

3) створення та реконструкція виробничих баз для експлуатації протипаводкових споруд

- " -

- " -

16,4

1

2

3

3

3

3

1,4

 

 

кількість запроектованих акумулювальних ємностей у комплексі з гідроелектростанціями

16

1

2

2

2

2

3

4

 

 

4) проведення проектно-вишукувальних робіт

Держводагентство України

- " -

24

6

6

6

6

 

 

 

 

 

відсоток визначених місць для встановлення об'єктів малої гідроенергетики

69

23

23

23

 

 

 

 

 

 

5) підготовка експертних висновків щодо визначення гідроенергетичного потенціалу та місць для встановлення об'єктів малої гідроенергетики

Міненерговугілля України

- " -

6

2

2

2

 

 

 

 

 

 

6) проведення:

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість розробленої наукової документації

341

26

26

26

26

26

26

75

55

55

науково-дослідних робіт

Національна академія наук України

 

21,3

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

4,1

4,1

4,1

225

6

7

8

10

11

84

99

 

 

 

Національна академія аграрних наук України

 

18

2

2

2

2

2

2

2

2

2

кількість розроблених проектів та проведених наукових досліджень

56

8

8

8

8

8

8

8

 

 

проектно-вишукувальних робіт та наукових досліджень

Держводагентство України

 

122

2

20

20

20

20

20

20

 

 

Разом за завданням 6

 

271,3

20,8

42,5

42,5

40,5

34,5

38,5

39,8

6,1

6,1

у тому числі

державний бюджет

210

15,8

34,5

34,5

32,5

26,5

26,5

27,5

6,1

6,1

місцевий бюджет

61,3

5

8

8

8

8

12

12,3

 

 

Разом за напрямом

 

5226,69

385,1

445,8

508,7

554,8

571,8

664,3

655,59

690,9

749,7

у тому числі

державний бюджет

3750,49

240,4

277,6

289,9

353,1

361,4

416,7

490,29

620,1

701

місцевий бюджет

1476,2

144,7

168,2

218,8

201,7

210,4

247,6

165,3

70,8

48,7

Комплексний протипаводковий захист у басейні р. Тиси у Закарпатській області

1. Будівництво та реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд і регулювання русел річок

протяжність збудованих, реконструйованих та відремонтованих дамб, кілометрів

461,1

37

41

46,3

52,5

53,5

53,5

57

60

60,3

1) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт захисних протипаводкових дамб

Держводагентство України

державний бюджет

450,5

29

34,9

40,2

45

54,8

56,8

60

64

65,8

протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріплювальних споруд, кілометрів

90,9

7,3

15

14

14

14

10

9,6

7

 

2) будівництво та реконструкція берегоукріплювальних споруд

- " -

- " -

186,6

14,4

25

25,3

25,2

21,5

30,1

17,7

13,4

14

протяжність розчищених та врегульованих русел річок і водойм, кілометрів

40

4

4

4

4

4

4

5

5

6

3) розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм

- " -

- " -

77,9

7,9

8

8

8

8

8

10

10

10

кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд

30

2

1

2

2

3

4

4

6

6

4) будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд

- " -

- " -

18,1

0,8

0,4

0,6

0,5

1,5

3

3,3

4

4

Разом за завданням 1

- " -

733,1

52,1

68,3

74,1

78,7

85,8

97,9

91

91,4

93,8

2. Будівництво акумулювальних протипаводкових ємностей у гірських та рівнинних частинах річок, польдерів та протипаводкових водосховищ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) будівництво:

Держводагентство України

державний бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість збудованих протипаводкових польдерів

5

1

 

1

 

1

 

1

 

1

протипаводкових польдерів

 

 

129,5

13,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

14,5

кількість збудованих протипаводкових ємностей

17

2

2

2

2

2

2

2

2

1

протипаводкових ємностей

 

 

681,8

68

49

69,1

73

80

80

87,7

87

88

кількість реконструйованих водосховищ

5

 

1

1

1

1

 

1

 

 

2) проведення реконструкції водосховищ

- " -

- " -

29,3

4

4,5

6,2

4,2

1,7

4

4,7

 

 

Разом за завданням 2

- " -

840,6

85,5

68

89,8

91,7

96,2

98,5

106,9

101,5

102,5

3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту

кількість проведених науково-дослідних робіт

27

2

2

2

2

2

2

6

5

4

1) проведення науково-дослідних робіт

- " -

- " -

10,3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

2,8

2,5

2

кількість створених та реконструйованих виробничих баз

19

1

1

1

1

1

1

6

3

4

2) створення та реконструкція виробничих баз для експлуатації протиповеневих споруд

- " -

- " -

29,5

2

2

2

2

2

2

7

4,8

5,7

кількість придбаних технічних засобів

140

12

14

20

14

19

19

22

10

10

3) придбання технічних засобів для служби експлуатації протиповеневих споруд

- " -

- " -

35,9

3,3

3,6

3,6

3,6

3,6

5

7

3,1

3,1

кількість створених та реконструйованих споруд

31

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4) створення та реконструкція споруд для проведення гідрометеорологічних спостережень на водних об'єктах (AIBC-Тиса-2), впровадження інформаційних систем та систем моделювання паводків

- " -

- " -

24,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

3

3

3

3

кількість осіб, яких необхідно переселити із зон ризику використання земель у межах території можливого затоплення

124

12

12

 

 

 

 

 

 

100

5) переселення громадян із зон ризику використання земель у межах території можливого затоплення

Закарпатська облдержадміністрація

- " -

6,1

0,6

0,6

 

 

 

 

 

 

4,9

площа земель, на якій визначені зони можливого затоплення, гектарів

31,4

 

 

 

 

 

15

16,4

 

 

6) визначення зон можливого затоплення

Держводагентство України

- " -

4,5

 

 

 

 

 

2

2,5

 

 

відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм

100

20

18

18

21

23

 

 

 

 

7) виконання місцевих програм відродження малих річок і водойм

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

54,9

6

6,1

6,5

6,5

6

6

6,2

5,8

5,8

Разом за завданням 3

 

165,7

14,9

15,3

15,1

15,1

14,6

18,5

28,5

19,2

24,5

у тому числі

державний бюджет

110,8

8,9

9,2

8,6

8,6

8,6

12,5

22,3

13,4

18,7

місцевий бюджет

54,9

6

6,1

6,5

6,5

6

6

6,2

5,8

5,8

4. Будівництво та реконструкція протизсувних і протиселевих споруд

площа земель, на якій здійснені протиерозійні заходи, гектарів

4349

434

501

517

510

524

520

522

485

336

1) здійснення протиерозійних заходів

Держземагентство України

державний бюджет

43,3

4,3

5

5,2

5,1

5,2

5,2

5,2

4,8

3,3

кількість збудованих протиселевих споруд

58

8

8

5

5

10

11

11

 

 

2) будівництво протиселевих споруд

Закарпатська облдержадміністрація

- " -

14,9

2,1

2,1

1,3

1,3

2,7

2,9

2,5

 

 

Разом за завданням 4

 

- " -

58,2

6,4

7,1

6,5

6,4

7,9

8,1

7,7

4,8

3,3

5. Удосконалення системи спостереження та прогнозування паводків

кількість створених та впроваджених вимірювачів

1120

90

140

135

145

150

150

150

90

70

створення та впровадження вимірювачів автоматизованої системи спостереження, збирання, оброблення, передачі гідрометеорологічної інформації та прогнозування паводків

МНС України

- " -

37,6

2,4

4,6

4,1

4,1

4,2

5

6

4,1

3,1

Разом за напрямом

 

1835,2

161,3

163,3

189,6

196

208,7

228

240,1

221

227,2

у тому числі

державний бюджет

1780,3

155,3

157,2

183,1

189,5

202,7

222

233,9

215,2

221,4

місцевий бюджет

54,9

6

6,1

6,5

6,5

6

6

6,2

5,8

5,8

Екологічне оздоровлення басейну р. Дніпра та поліпшення якості питної води

1. Упорядкування споруд водовідведення на об'єктах житлово-комунального господарства, господарських об'єктах, урбанізованих територіях

потужність очисних споруд водовідведення, тис. куб. метрів на добу

435

20

30

35

50

55

60

60

60

65

1) будівництво та реконструкція систем водовідведення в населених пунктах

Мінрегіон України

державний бюджет

198

14

17

21

24

28

32

35

15

12

Мінприроди України

 

136

7

10

14

17

21

25

28

10

4

протяжність збудованих та реконструйованих каналізаційних мереж водовідведення, кілометрів

990

70

75

85

90

95

105

110

115

120

2) будівництво та реконструкція каналізаційних мереж водовідведення

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

2380

140

154

182

203

224

245

266

483

483

інвестори

інші джерела

817

66

74

77

84

91

98

105

112

110

потужність очисних споруд водовідведення, тис. куб. метрів на добу

332

21

24

28

31

35

42

49

51

51

3) будівництво та реконструкція очисних споруд водовідведення на господарських об'єктах

Агентство держмайна України, Міненерговугілля України

державний бюджет

33

4

4

4

4

4

4

4

3

2

суб'єкти господарювання

інші джерела

756

63

70

77

84

91

98

105

84

84

кількість розроблених галузевих науково-технічних та інвестиційних проектів з демінералізації шахтних вод та зниження впливу на навколишнє природне середовище накопичувачів промислових відходів

8

 

 

1

1

1

1

1

1

2

4) запобігання забрудненню водних об'єктів інфільтраційними водами накопичувачів промислових відходів та міських звалищ, нафтопродуктами, отрутохімікатами тощо

Агентство держмайна України, Міненерговугілля України

державний бюджет

11

1

1

1

1

1

1

1

2

2

кількість реалізованих місцевих інвестиційних проектів з очищення фільтрату міських звалищ

8

 

1

1

1

1

1

1

1

1

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

38

4

4

4

4

4

4

4

5

5

інвестори

інші джерела

71

7

7

7

7

7

7

7

10

12

площа земель, на якій збудовані протиерозійні гідротехнічні споруди та здійснені агротехнічні протиерозійні заходи, тис. гектарів

47

3

4

5

6

6

7

8

4

4

5) будівництво протиерозійних гідротехнічних споруд та здійснення агротехнічних протиерозійних заходів

місцеві органи виконавчої влади, землекористувачі

інші джерела

443

38

45

51

57

57

57

57

41

40

площа земель, на якій здійснені заходи з консервації, тис. гектарів

815

75

80

85

90

95

100

100

95

95

6) консервація еродованої і техногенно забрудненої ріллі шляхом залуження та заліснення

місцеві органи виконавчої влади, землекористувачі

- " -

238

21

24

27

29

29

29

29

25

25

кількість збудованих та реконструйованих споруд зливової каналізації

35

1

2

3

3

4

4

5

6

7

7) будівництво та реконструкція споруд і мереж зливової каналізації

Мінрегіон України

державний бюджет

54

4

5

6

7

8

8

9

5

2

протяжність мереж зливової каналізації, кілометрів

370

15

25

30

35

40

45

50

55

75

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

59

3

4

7

7

7

7

7

7

10

суб'єкти господарювання

інші джерела

33

1

2

3

3

3

4

4

6

7

Разом за завданням 1

 

5267

373

421

481

531

575

619

661

808

798

у тому числі

державний бюджет

432

30

37

46

53

62

70

77

35

22

місцевий бюджет

2477

147

162

193

214

235

256

277

495

498

інші джерела

2358

196

222

242

264

278

293

307

278

278

2. Забезпечення екологічно безпечного функціонування дніпровських водосховищ

кількість вселених дворічок рослиноїдних та
аборигенних риб, млн. штук

27

3

3

3

3

3

3

3

3

3

відтворення рибних та інших водних біоресурсів

Держрибагентство України

державний бюджет

25

2

2

3

3

3

3

3

3

3

інші джерела

56

3

4

5

6

7

8

9

8

6

Разом за завданням 2

 

81

5

6

8

9

10

11

12

11

9

3. Запобігання забрудненню підземних вод

кількість спостережних пунктів, на яких проводиться моніторинг

4095

455

455

455

455

455

455

455

455

455

проведення моніторингу та дослідження стану підземних вод

Мінприроди України

державний бюджет

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4. Створення більш чистого виробництва, замкнутих (безстічних) систем виробничого водопостачання, впровадження мало- і безводних технологій, забезпечення повторного використання стічних вод

потужність споруд оборотного водопостачання об'єктів господарювання, тис. куб. метрів на добу

597

55

59

63

65

65

65

65

80

80

1) будівництво та реконструкція споруд оборотного водопостачання на об'єктах господарювання

Агентство держмайна України, Міненерговугілля України

державний бюджет

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

суб'єкти господарювання

інші джерела

225

14

18

21

24

28

32

35

30

23

кількість підприємств, на яких створені системи більш чистого виробництва

192

7

10

15

20

25

25

30

30

30

2) створення систем більш чистого виробництва

Агентство держмайна України, Міненерговугілля України

державний бюджет

17

1

1

1

2

2

2

2

3

3

суб'єкти господарювання

інші джерела

178

7

10

14

18

21

24

28

28

28

Разом за завданням 4

 

429

23

30

37

45

52

59

66

62

55

у тому числі

державний бюджет

26

2

2

2

3

3

3

3

4

4

інші джерела

403

21

28

35

42

49

56

63

58

51

5. Зменшення впливу радіоактивного забруднення на водні об'єкти у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

кількість споруд та меліоративних систем, на яких проведені ремонтно-відновлювальні роботи

7

1

1

1

1

1

1

1

 

 

проведення робіт із зменшення впливу радіоактивного забруднення на водні об'єкти у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення

МНС України

державний бюджет

14

1

2

2

2

2

2

3

 

 

6. Відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та водойм

відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм

100

11

11

11

11

11

11

11

11

12

1) виконання місцевих програм відродження річок і водойм

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

168

14

15

16

19

19

19

19

22

25

площа земель, на якій створені об'єкти природно-заповідного фонду, тис. гектарів

806

70

80

90

100

100

100

100

83

83

2) створення об'єктів природно-заповідного фонду

Мінприроди України

державний бюджет

20

2

3

3

3

3

3

3

 

 

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

6

1

1

1

1

1

1

 

 

 

Разом за завданням 6

 

194

17

19

20

23

23

23

22

22

25

у тому числі

державний бюджет

20

2

3

3

3

3

3

3

 

 

місцевий бюджет

174

15

16

17

20

20

20

19

22

25

7. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра

кількість проведених науково-дослідних робіт

53

2

4

6

6

7

7

7

7

7

1) розроблення науково-технічної та нормативно-правової бази

Мінприроди України

державний бюджет

19

1

1

2

2

2

2

3

3

3

кількість розроблених нормативних актів

27

1

3

3

4

4

3

3

3

3

Національна академія наук України

 

14

1

1

1

1

2

2

2

2

2

кількість створених баз даних для геоінформаційної системи басейну р. Дніпра

6

 

 

1

1

1

1

1

1

 

2) проведення моніторингу стану навколишнього природного середовища в басейні р. Дніпра та забезпечення розвитку інформаційних систем екологічного менеджменту

Мінприроди України

державний бюджет

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Держводагентство України

- " -

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

МНС України

- " -

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

інвестори

інші джерела

8

 

1

1

1

1

1

1

1

1

кількість здійснених просвітницьких та інформаційних заходів

165

5

20

20

20

20

20

20

20

20

3) створення та удосконалення системи екологічної освіти, виховання та інформування громадськості, залучення громадськості до розв'язання екологічних проблем

Мінприроди України

державний бюджет

8

 

2

 

2

 

2

 

2

 

кількість розроблених планів заходів з відновлення водних об'єктів

80

 

2

5

5

22

23

23

 

 

4) розроблення планів заходів з відновлення водних об'єктів

місцеві органи виконавчої влади

місцевий бюджет

8

 

1

1

1

1

1

1

1

1

кількість виданих посібників, підручників, бюлетенів, альманахів

40

 

1

4

5

5

5

5

5

5

5) видання посібників, підручників, бюлетенів, альманахів

суб'єкти господарювання

інші джерела

8

 

1

1

1

1

1

1

1

1

Разом за завданням 7

 

92

5

10

9

11

10

12

11

13

11

у тому числі

державний бюджет

68

5

7

6

8

7

9

8

10-

8

місцевий бюджет

8

 

1

1

1

1

1

1

1

1

інші джерела

16

 

2

2

2

2

2

2

2

2

Разом за напрямом

 

6086

425

489

558

622

673

727

776

917

899

у тому числі

державний бюджет

594

43

54

63

73

81

91

98

53

38

місцевий бюджет

2659

162

179

211

235

256

277

297

518

524

інші джерела

2833

220

256

284

314

336

359

381

346

337

Разом за Програмою

 

46478,46

3303,53

3753,78

4452,11

5039,75

5627,41

5806,11

6043,87

6257,78

6194,12

у тому числі

державний бюджет

21029,03

1770,03

1885,08

2007,61

2148,15

2298,52

2459,41

2631,57

2815,78

3012,88

місцевий бюджет

9294,23

575

635,6

868,6

997,6

1124,99

1194

1173,3

1353,7

1371,44

інші джерела

16155,2

958,5

1233,1

1575,9

1894

2203,9

2152,7

2239

2088,3

1809,8

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
виконання Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013 - 2020 роки

Найменування завдання

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника

усього

у тому числі за роками

перший етап

другий етап

2013

2014

2015

2016

2017 - 2020

1. Знищення вже накопичених та зменшення поточних обсягів утворення відходів

Обсяг непридатних пестицидів та інших небезпечних відходів, які будуть вивезені для знешкодження за межі держави

тис. т

14,5

9,3

2,68

0,2

0,58

1,74

Обсяг кислих гудронів для знешкодження

тис. т

300

 

 

 

4,4

295,6

Обсяг ртутьвмісних відходів для знешкодження

тис. м3

10

 

10

 

 

 

2. Створення потужностей з переробки та знешкодження відходів та систем поводження з окремими групами відходів

Потужність мобільної установки для знешкодження отрутохімікатів

т/добу

 

 

 

0,5

1,5

1,5

Потужність стаціонарної установки для знешкодження отрутохімікатів

т/рік

 

 

 

 

600

600

Кількість ветсанзаводів, що будуть реконструйовані

одиниць

16

 

1

4

4

7

Кількість установок для утилізації медичних відходів

одиниць

41

 

 

 

13

28

Кількість комплексів для утилізації зношених автомобільних шин

одиниць

2

 

 

 

1

1

Кількість заводів по утилізації використаних транспортних засобів

одиниць

5

 

 

 

1

4

Кількість та потужність заводів з утилізації відходів

одиниць
тис. т/рік

2
100

 

 

2

 

 

Кількість сміттєпереробних комплексів

одиниць

4

 

3

 

1

 

Кількість сміттєсортувальних ліній

одиниць

31

 

 

5

5

21

Обсяг перероблення відходів (сухої золи)

тис. т

8900

 

 

 

 

8900

Обсяг перероблення відходів (шлаку)

тис. т

1425

-

-

 

237,5

1187,5

3. Створення всіх складових інфраструктури поводження з відходами

Кількість спеціалізованих транспортних засобів для вивезення побутових відходів (сміттєвозів)

одиниць

640

30

70

60

130

350

Кількість контейнерів для роздільного збирання побутових відходів

одиниць

35100

 

1300

4000

4800

25000

Кількість комплексів з утилізації відпрацьованого електричного та електронного обладнання

одиниць

4

 

 

4

 

 

4. Упорядкування, реконструкція, будівництво полігонів

Кількість упорядкованих полігонів для захоронення побутових відходів

одиниць

8

1

2

4

1

 

Кількість нових полігонів

одиниць

4

 

1

1

 

2

5. Проведення наукових досліджень, дослідно-конструкторських та проектних робіт, реалізація пілотних проектів

Кількість технологій з утилізації та видалення неорганічних небезпечних відходів

одиниць

10

 

 

 

4

6

Кількість інформаційно-аналітичних систем

одиниць

31

 

 

 

9

21

Кількість систем моніторингу

3

 

 

 

 

1

2

Кількість розроблених нормативно-правових актів

одиниць

6

3

3

 

 

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013 - 2020 роки"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Розроблення Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013 - 2020 роки та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про її затвердження передбачено пунктом 107.2 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року N 187/2012, і пунктом 1 доручення Президента України від 30 травня 2011 року N 1-1/1047 "Щодо підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері поводження з відходами".

Концепцію Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013 - 2020 роки схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 року N 22-р. Цим же розпорядженням було перенесено термін розроблення проекту Програми на червень 2013 року та визначено строки виконання Програми на 2013 - 2020 роки.

Після спаду 90-х років минулого століття, починаючи з 2000 року, разом із зростанням промислового виробництва фіксується тенденція до зростання обсягів утворення відходів. За даними державної статистичної звітності на підприємствах країни протягом 2010 р. утворилось 419,2 млн. т відходів.

У розрахунку на душу населення в Україні утворюється біля 9 т відходів проти 5,5 - 6 т/душу населення в країнах ЄС. У порівнянні із середніми показниками генерування відходів в Європейському Союзі українські обсяги виглядають екстремальними.

Значну потенційну небезпеку становлять небезпечні відходи I - III класів небезпеки, обсяг утворення яких на підприємствах України за відповідною статистичною звітністю протягом 2000 - 2008 років становив 2,6 - 2,3 млн. т, а у 2010 - 1,66 млн. т. Загальний обсяг накопичення небезпечних відходів на початок 2011 року склав 20,59 млн. т проти 31,3 млн. т на початок 2004 року. Однак таке зменшення не кореспондується із здійсненням відповідних технологічних заходів.

Особливу групу високотоксичних відходів складають непридатні пестициди та агрохімікати. Залишок непридатних пестицидів на початок 2011 року становив 18,713 тис. т, а на початок 2012 - 14,046 тис. т. Протягом останніх років за рахунок бюджетних коштів здійснюється поступове очищення території України від цих небезпечних відходів.

Проблемними також є: токсичні відходи гірничохімічного комплексу України, зокрема гексахлорбензол, галогенізовані матеріали; стійкі органічні забруднювачі - поліхлоровані дифеніли, відходи мононітробензолу, кислі гудрони та нафтошлами нафтохімічних виробництв, відходи, що містять важкі метали та інші.

В останні роки погіршилась ситуація щодо поводження з відходами тваринного походження. Так, щорічно видаляється та утилізується понад 250 тис. тон відходів. Але потужностей для видалення та утилізації недостатньо. На сьогоднішній день в Україні є 18 діючих "ветсанзаводів", які працюють на застарілому обладнання і не в змозі забезпечувати належну утилізацію відходів тваринного походження. Незабезпечення належного видалення, утилізації відходів тваринного походження неминуче призводить до загострення епізоотичної ситуації стосовно особливо небезпечних захворювань.

Важливою складовою впровадження роздільного збирання побутових відходів є проведення освітньої роботи серед населення, співпраці органів влади та місцевого самоврядування з громадськими організаціями, декларування екологічних наслідків і забезпечення відкритого доступу до екологічної інформації.

Так, наприклад, відповідно до повідомлень Россільгоспнагляду з 2007 року в Російській Федерації виявлено 406 випадків захворювання на Африканську чуму свиней (далі АЧС), в тому числі 121 випадок у 2012 році та 2 випадки в поточному році. За минулий рік АЧС зареєстрована в 14 суб'єктах Російської Федерації.

З часу проникнення АЧС на територію Росії в результаті ліквідації спалахів хвороби було знищено понад 600 тис. голів свиней. При цьому, лише прямі збитки за знищених тварин склали понад 30 млрд. рублів.

В минулому році це захворювання було зареєстровано в Україні (Запорізька область). Для ліквідації лише одного спалаху АЧС було вилучено та утилізовано 2683 гол. свиней, прямі збитки держави склали понад 2,5 млн. грн. Також, одним з факторів негативного впливу на навколишнє середовище та епізоотичну ситуацію в країні є невпорядковані худобомогильники, оскільки вони є джерелом або резервуаром збудників багатьох особливо небезпечних, як для людей так і для тварин, захворювань.

Особливе занепокоєння викликає ймовірність виникнення сибірки (термін зберігання спор сибірки в ґрунті досягає 100 років). Ветеринарним законодавством заборонено захоронення трупів тварин, що загинули від сибірки, з 70-х років минулого століття (їх почали спалювати). В той же час є інформація, що в 20 - 50-х роках минулого століття під час загибелі худоби від сибірки на території України селяни закопували в землю трупи тварин або здійснювали захоронення у худобомогильниках. Тому гарантувати, що той чи інший худобомогильник не має захоронень тварин, що загинули від сибірки, неможливо.

Основними шляхами можливого розповсюдження інфекції з невпорядкованих худобомогильників є дикі тварини та птахи, безпритульні собаки та коти, синантропна птиця, які при розкльовуванні чи розгризанні залишків трупів можуть заражатись інфекційними й інвазійними хворобами або бути переносниками збудників цих захворювань людям та тваринам.

Крім того, в період весняних паводків існує загроза затоплення і розмиву невпорядкованих худобомогильників та біотермічних ям, що також значно ускладнить епідемічний та епізоотичний стан, особливо при виникненні надзвичайної ситуації, як наприклад в липні 2008 року, у шести західних областях України, які були підтоплені.

На сьогодні, на території України налічується 8373 худобомогильники та біотермічні ями.

За часів СРСР кожен худобомогильник та біотермічна яма знаходилась на балансі колгоспів та радгоспів. Проте після розпаду СРСР зникла така форма державної власності, як колгосп та радгосп, а худобомогильники та біотермічні ями стали належати до місцевих органів самоврядування, на територіях яких вони розташовані. Проте коштів на облаштування худобомогильників та біотермічних ям в бюджетах місцевих органів самоврядування не передбачено.

Значну загрозу для навколишнього природного середовища та здоров'я людини становлять також медичні відходи, що містять небезпечні патогенні та умовно патогенні мікроорганізми. В Україні щорічно утворюється приблизно 350 тисяч тонн медичних відходів, що становлять потенційний ризик поширення інфекцій.

В країні зберігається тенденція до прогресуючого збільшення обсягу утворення та вивезення на полігони твердих побутових відходів. За даними Мінрегіонбуду, у 2010 році утворилось близько 50 млн. м3 твердих побутових відходів (ТПВ), що становить близько 11 млн. т (послугами охоплено лише 74 % населення). Основна маса ТПВ захоронюється на полігонах та звалищах, кількість яких складає біля 4,5 тис. од., із них перевантажені складають 314 од. (7 %), а 897 од. (20 %) - не відповідають нормам екологічної безпеки. Загальна площа звалищ становить 7,8 тис. га. Лише 4 % ТПВ спалюється на діючих сміттєспалювальних заводах. У приватному секторі, через відсутність належної системи збирання ТПВ, утворюються тисячі дрібних стихійних звалищ, щорічно їх виявляється близько 35 тис. од., що займають площу понад 1 тис. га.

Враховуючи те, що проблема поводження з відходами в Україні носить системний, міжрегіональний та міжгалузевий характер, є загальнодержавною, її вирішення лише засобами регіонального чи галузевого управління не можливе, виникає необхідність концентрації зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, науки, виробництва, громадськості для її вирішення. З огляду на неможливість вирішення проблеми відходів локальним чи фрагментарним способом, її критичність та невідкладність існує нагальна потреба у розробленні та прийнятті Загальнодержавної програми поводження з відходами.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою Програми є здійснення заходів щодо зменшення обсягів утворення відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення з метою запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людини, а також впровадження новітніх технологій.

Це приведе до покращення екологічної ситуації, насамперед у промислово розвинутих регіонах, і санітарного стану населених пунктів, а також підвищення ресурсо- та енергоефективності господарського комплексу.

Розв'язання проблеми передбачає розроблення та впровадження завдань і заходів, що спрямовується на попередження утворення відходів, впровадження сучасних технологій промислової переробки відходів та їх утилізації, запобігання забруднення навколишнього природного середовища, скорочення кількості відходів, яку потрібно знищувати або захоронювати.

Вирішення проблеми програмно-цільовим методом передбачає створення окремого сектору економіки країни, що за своїм комплексним характером має включати: організацію збирання і переробки відходів, створення відповідної інфраструктури, здійснення конкретних проектів в області рециклінгу та знешкодження небезпечних відходів, розвиток ринку вторинної сировини. Це досягається шляхом удосконалення економічної і інвестиційної політики, нормативно-правового забезпечення, підтримки приватного бізнесу, створення комп'ютерної інформаційної системи управління даними про відходи, роботу з населенням тощо. Окремим аспектом має стати розробка регіональної політики у сфері відходів.

Передбачається інтеграція Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013 - 2020 роки з Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України на період до 2020 року, виходячи із зазначеного. орієнтовний термін виконання Програми - 2013 - 2020 роки.

При постановці завдань Програми доцільно виходити з розгляду двох етапів, а саме:

перший 2013 - 2015 роки;

другий - 2016 - 2020 роки.

Перший етап співпадає з часом виконання Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища і визначається як час реалізації масштабних заходів із ліквідації найбільш екологічно небезпечних осередків (об'єктів) зберігання небезпечних відходів, а також як роки реалізації пілотних проектів із будівництва полігонів зі знешкодження відходів та їх перероблення.

Другий етап визначається як час введення програмних заходів в системне русло з формуванням базових інфраструктурних складових з роздільного збирання, заготівлі і повторного перероблення відходів як вторинної сировини, з безпечного їх видалення тощо. Ці заходи мають бути підтримані мобілізацією коштів приватного підприємництва значним збільшенням їх частки у фінансовому забезпеченні заходів програми.

3. Правові аспекти

Правове регулювання проведення заходів, спрямованих на реалізацію державної політики щодо вирішення проблеми відходів, визначено:

Конституцією України;

Цивільним кодексом України;

Господарським кодексом України;

Законами України:

"Про охорону навколишнього природного середовища";

"Про відходи";

"Про державні цільові програми";

"Про ліцензування певних видів господарської діяльності";

Також розроблення загальнодержавної Програми поводження з відходами відповідає пріоритетним напрямам державної політики, визначених:

Указом Президента України від 12.03.2012 N 187 затверджено Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава";

Указом Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15.01.2010 N 31 "Про державне регулювання у сфері поводження з відходами";

Законом України "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року";

Постановою Верховної Ради України від 06.10.2005 N 2967-IV "Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення";

постановою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 N 942 "Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року" одним із пріоритетних напрямів визначено "Технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів";

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 577-р "Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки";

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 N 22-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної екологічної програми поводження з відходами на 2013 - 2020 роки".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Фінансування програми передбачається здійснювати з різних джерел, задіяних на теперішній час у сфері поводження з відходами, зокрема: коштів державного бюджету з урахуванням його можливостей, державного фонду охорони навколишнього природного середовища, місцевих бюджетів, в тому числі фондів охорони навколишнього природного середовища, надходжень за надання послуг із збирання і заготівлі відходів як вторинної сировини, власних коштів підприємств, установ та організацій, вітчизняних та іноземних інвестицій, міжнародної технічної допомоги, зарубіжних грантів, інших не заборонених законом джерел фінансування.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 4655,9 млн. грн., у тому числі на I етапі - 2209,9,0 млн. грн.; на II - 2453,7 млн. гривень. При цьому обсяги фінансування за першим етапом включатимуть кошти на виконання заходів Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки, за другим етапом (2016 - 2020 роки) виходячи із завдань, передбачених Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України на період до 2020 року.

Для оцінки обсягів фінансування заходів Програми взято за базовий 2012 рік у відповідності з Законом України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" в частині надходжень екологічного податку. Загальні обсяги бюджетного фінансування заходів Загальнодержавної програми визначалися з урахуванням прогнозних показників зростання доходів державного бюджету, зокрема, за рахунок удосконалення нормативної бази справляння екологічного податку, пропорцій розподілення екологічного податку між бюджетами різних рівнів згідно з Бюджетним кодексом України та з урахуванням видатків на екологічну модернізацію виробництва.

Загальна оцінка фінансових ресурсів, млн. грн.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування I етап

Обсяг фінансування II етап

Всього 2012 - 2015

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всього 2016 - 2020

Державний бюджет (спеціальний фонд)

 700,00

300,69

313,03

86,28

174,28

192,90

202,60

212,70

232,82

1015,30

Місцеві бюджети

1502,90

465,10

461,24

576,56

360,98

 320,82

280,20

250,50

225,20

1437,70

Разом

2202,90

765,79

774,27

662,84

535,26

513,72

482,80

463,20

458,02

2453,00

Оцінка видатків з місцевих фондів здійснювалась з урахуванням необхідності розбудови інфраструктури у сфері поводження з побутовими відходами, оцінки надходжень екологічного податку до місцевих бюджетів та пропозицій від місцевих державних адміністрацій, які надійшли під час обговорення проекту Концепції.

Передбачається, що подальше зростання обсягів фінансування забезпечуватиметься шляхом консолідації відповідних коштів та їх цільового спрямування як на державному, так і місцевому рівнях.

Обсяги фінансування Програми мають щороку уточнюватися під час складання проектів державного і місцевих бюджетів у межах видатків, передбачених головним розпорядником коштів, відповідальним за виконання окремих завдань і заходів Загальнодержавної програми.

5. Позиція зацікавлених органів

Законопроект погоджено з Мінекономрозвитку, Мінрегіоном, Мінінфраструктури, Міносвіти, МОЗ, Мінсоцполітики, Мінпромполітики, Мінагрополітики, Міненерговугілля, Міністерством оборони, ДСНС, Держенергоефективності.

6. Регіональний аспект

Зазначений законопроект погоджено обласними державними адміністраціям і державними адміністраціями м. Києва та м Севастополя.

61. Запобігання дискримінації

В проекті закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

Загальнодержавна програма не містить ризики вчинення корупційних правопорушень та не потребує громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Закону розміщено на офіційному сайті Мінприроди для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується питань соціально-трудової сфери і не зачіпає інтереси працівників і роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Виконання Програми дозволить впровадити ефективну систему поводження з відходами, що дозволить знизити навантаження на навколишнє природне середовище, мінімізувати утворення відходів, значно збільшити обсяги використання відходів як вторинної сировини та створити дієву систему управління у цій сфері і тим самим забезпечити:

зменшення утворення небезпечних відходів (I - III класів небезпеки) в розрахунку на 1 млн. грн. ВВП до 2,75 кг у 2012 році та до 1,4 кг у 2020 році;

збільшення використання відходів як вторинної сировини до 2020 року на 25 %;

екологічно безпечне видалення відходів, що не підлягають утилізації, шляхом розроблення відповідних технологій, екологічно безпечних методів та засобів поводження з відходами;

уповільнення темпів зростання до 2015 року обсягів захоронення твердих побутових відходів на полігонах з подальшою стабілізацією та скороченням відповідних обсягів до 2020 року;

своєчасне та ефективне виконання завдань і заходів, передбачених Загальнодержавною програмою, забезпечить досягнення позитивних екологічних, економічних та соціальних результатів.

 

Перший заступник Міністра
екології та природних ресурсів України

М. І. Романов

____________ 2013 р.

 

Опрос