Идет загрузка документа (33 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Водный кодекс Украины (относительно внедрения интегрированных подходов в управление водными ресурсами по бассейновому принципу) (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 04.07.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Водного кодексу України (щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189) такі зміни:

1. У статті 1:

визначення терміну "водогосподарський баланс" викласти в такій редакції:

водогосподарський баланс - співвідношення між притоком та витратою води на будь якій частині земної поверхні за певний час з урахуванням господарської діяльності людини;

визначення терміну "басейн водозбірний" виключити;

з урахуванням алфавітного порядку доповнити термінами такого змісту:

"басейновий принцип управління - комплексне інтегроване управління водними ресурсами в межах території річкового басейну";

"басейнова рада - консультативно-дорадчий орган, створений для вирішення питань з використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах території річкового басейну";

"водогосподарська ділянка - визначена частина річкового басейну, для якої розробляються водогосподарські баланси, встановлюються ліміти забору та вилучення водних ресурсів із водного об'єкта та інші параметри використання водного об'єкта (водокористування)";

"водогосподарські системи - комплекс пов'язаних між собою водних об'єктів та гідротехнічних споруд, призначених для управління водними ресурсами";

"перерозподіл водних ресурсів - подача (перекачування) води з одного річкового басейну в інший або в межах одного річкового басейну для забезпечення потреб водокористувачів маловодних регіонів у водних ресурсах";

"план управління річковим басейном - стратегічний документ, що надає оцінку екологічному стану водних об'єктів басейну і визначає екологічні, економічні та соціальні заходи, спрямовані на реалізацію державної політики у галузі використанням і охорони вод та відтворенням водних ресурсів";

"район річкового басейну - головна одиниця управління у галузі використанням і охорони вод та відтворенням водних ресурсів, що складається з річкового басейну (сусідніх річкових басейнів) та пов'язаних з ними підземних водоносних горизонтів та лиманів у межах території України";

"річковий басейн - частина земної поверхні, стік води з якої послідовно через пов'язані водойми і водотоки здійснюється в море або озеро";

"санітарна витрата - мінімальна розрахункова витрата води, що скидається з водосховища (ставка) до річки в маловодний (меженний) період відповідно до встановлених режимів роботи або регламентів експлуатації цих водосховищ (ставків) з метою підвищення водності річки нижче за течією та запобігання погіршення якості води джерел централізованого господарсько-питного водопостачання";

"суббасейн - частина річкового басейну, стік води з якої через пов'язані водойми і водотоки здійснюється до головної річки басейну або водогосподарської ділянки нижче за течією".

2. Пункт 7 статті 8 після слів "у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення," доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства".

3. Пункт 14 статті 81 слова "державними органами охорони здоров'я та охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства та відповідно обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями".

4. Статтю 11 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:

"8) брати участь у підготовці планів управління річковими басейнами та сприяти їх виконанню;".

У зв'язку з цим пункт 8 вважати відповідно пунктом 9.

5. У частині другій статті 12 слово "тощо" замінити словами "а також, планів управління річковими басейнами".

6. Частину першу статті 13 доповнити словами "а також, планів управління річковими басейнами".

7. Доповнити статтями 131, 132, 133 та 134 такого змісту:

"Стаття 131. Гідрографічне і водогосподарське районування території України

1. Гідрографічне районування території України - це поділ території України на гідрографічні одиниці, який здійснюється для розроблення планів управління річковими басейнами.

2. Гідрографічними одиницями є райони основних річкових басейнів та суббасейни у їх межах.

Райони основних річкових басейнів є головною одиницею управління в галузі використання і охорони водних об'єктів, які складаються з басейнів відповідних річок і пов'язаних з ними підземних водоносних горизонтів.

В Україні встановлюються 9 районів основних річкових басейнів:

- район басейну Дніпра;

- район басейну Дністра;

- район басейну Дунаю;

- район басейну Південного Бугу;

- район басейну Дона;

- район басейну Вісли;

- район басейну річок Криму;

- район басейну річок Причорномор'я;

- район басейну річок Приазов'я.

У межах районів основних річкових басейнів можуть виділятися суббасейни.

3. Водогосподарське районування території України - це розподіл гідрографічних одиниць на водогосподарські ділянки, який здійснюється для розроблення водогосподарських балансів.

4. Кількість, назви та межі гідрографічних одиниць та водогосподарських ділянок затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Межі гідрографічних одиниць та водогосподарських ділянок визначаються з урахуванням басейнового принципу управління, адміністративно-територіального устрою, фізико-географічних умов та господарської діяльності.

Стаття 132. Плани управління річковими басейнами

1. Плани управління річковими басейнами розробляються з метою досягнення нормативів якості води, безпечного і раціонального водокористування та стійкого екологічного стану у річковому басейні та збереження біологічного різноманіття водних екосистем.

2. Планами управління річковими басейнами встановлюються:

1) цільові показники якості води у водних об'єктах на період дії цих планів;

2) перелік організаційних екологічних та водогосподарських заходів на водних об'єктах та річкових басейнах;

3) орієнтовні обсяги забору та використання води, скиду зворотних вод і забруднюючих речовин у межах річкових басейнів, суббасейнів, водогосподарських ділянок в залежності від водності;

4) перелік заходів для зменшення негативних наслідків повеней і паводків та інших видів шкідливої дії вод;

5) орієнтовні обсяги фінансових ресурсів для реалізації заходів, передбачених планами управління річковими басейнами.

3. Плани управління річковими басейнами затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

4. Порядок розроблення та форма плану управління річковим басейном затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

5. Плани управління річковими басейнами переглядаються та, у разі необхідності, оновлюються кожні шість років після їх затвердження.

Стаття 133. Басейнові ради

1. З метою забезпечення комплексного управління у галузі раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів створюються басейнові ради, які розробляють пропозиції та забезпечують узгодження інтересів підприємств, установ та організацій у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах басейну.

2. Рішення басейнових рад враховуються при розробленні плану управління басейном та реалізації заходів щодо раціонального використання, охорони та відтворення водних ресурсів.

3. До складу басейнових рад входять представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості та інші заінтересовані організації, установи та підприємства.

4. Порядок створення і функціонування басейнових рад затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 134. Водогосподарські баланси

1. Водогосподарські баланси розробляються для оцінки наявності та можливості використання водних ресурсів у межах водогосподарських ділянок.

2. Водогосподарські баланси затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

3. Порядок розробки водогосподарських балансів затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.".

9. Статтю 15 доповнити новими пунктами 2, 4, 6 та 7 такого змісту:

"2) затвердження кількості, назв та меж гідрографічних одиниць та водогосподарських ділянок;

4) затвердження порядку розроблення водогосподарських балансів;

6) затвердження порядку створення і функціонування басейнових рад;

7) затвердження порядку розроблення та форми плану управління річковим басейном;".

9. У пункті 128 статті 16 слова "формування довгострокових прогнозів" замінити словом "затвердження".

10. Абзац перший статті 21 доповнити новим реченням такого змісту:

"Складовими державного моніторингу вод є гідрохімічний, гідроморфологічний та гідробіологічний моніторинг."

11. Частину третю статті 48 доповнити новим абзацом третім такого змісту:

"скид води з водних об'єктів для підтримання санітарних витрат у річці та з метою запобігання виникнення гідродинамічних аварій;".

У зв'язку з цим абзаци третій - одинадцятий вважати відповідно четвертим - дванадцятим.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

 

Голова Верховної Ради
України

 

 

* * *

Аналіз регуляторного впливу
до проекту Закону України "Про внесення змін до Водного кодексу України" (щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом)

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

Опис проблеми:

Пунктом 7 статті 8 та пунктом 14 статті 81 Водного кодексу України визначено компетенцію Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних, Київської та Севастопольської міських рад у галузі регулювання водних відносин.

Прийнято Закон України від 16.10.2012 N 5456-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні", згідно з яким ряд повноважень надано до місцевих державних адміністрацій.

З метою врегулювання питань у галузі водних відносин та приведення у відповідність до положень Закону України від 16.10.2012 N 5456-VI законопроектом пропонується уточнення переліку повноважень, віднесених до компетенції Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних, Київської та Севастопольської міських рад, що дозволить державним і місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування ефективно провадити функціональну діяльність.

Статтею 48 Водного кодексу України визначено перелік видів діяльності, які не належать до спеціального водокористування. Законопроектом пропонується доповнити зазначений перелік, що дозволить оперативно здійснювати регулювання оптимального режиму роботи або регламенту експлуатації водного об'єкту.

Обґрунтування необхідності державного регулювання та неможливості розв'язання проблеми за допомогою чинного регулювання:

Відповідно до Закону України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" та Плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу необхідно розробити проект законодавчого акту, спрямований на запровадження принципу інтегрованого управління водними ресурсами.

Виходячи з наведеного, існує необхідність внесення зазначених змін до Водного кодексу України.

2. Цілі державного регулювання

Проект цього регуляторного акта розроблено відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС та на виконання Плану заходів з виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Проект регуляторного акта спрямований на розв'язання проблеми, визначеної в попередньому розділу АРВ в цілому, основними цілями прийняття якого є:

- гідрографічне та водогосподарське районування території України;

- розроблення Планів управління річковими басейнами;

- розроблення водогосподарських балансів.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Під час розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Водного кодексу України" (щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом) було враховано такі альтернативні способи:

3.1. Залишення без змін існуючих регуляторних актів.

Залишення без змін існуючих регуляторних актів призведе до невідповідності законодавства України до законодавства Європейського Союзу, що в свою чергу може спричинити ускладнення у переговорах між Україною та Європейським союзом щодо виконання взятих Україною зобов'язань.

3.2. Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Водного кодексу України" (щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом)

Розроблення проекту Закону України "Про внесення змін до Водного кодексу України" (щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом) відповідає потребам у розв'язанні визначеної проблеми у цілому та принципам державної регуляторної політики.

Запроваджується гідрографічне і водогосподарське районування території України для розроблення планів управління річкових басейнів.

Вводиться поняття План управління річковим басейном як стратегічний планувальний документ для впровадження програми заходів, що створюють підґрунтя для інтегрованого, екологічно і економічно обґрунтованого та сталого управління водними ресурсами в межах річкового басейну на довгостроковий період.

Вводиться поняття басейнових рад як консультативно-дорадчих органів у межах території річкового басейну, які створюються для вирішення питань з використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, та визначається процедура їх створення.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Механізм дії регуляторного акта

Для досягнення цілей, визначених у другому розділі АРВ, у проекті регуляторного акта передбачено впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом.

Положеннями законопроекту передбачені положення щодо гідрографічного та водогосподарського районування території України, розроблення Планів управління річковими басейнами та водогосподарських балансів у межах річкових басейнів, суббасейнів, водогосподарських ділянок при різних умовах водності.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1. Провести погодження проекту регуляторного акта з заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

2. Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення в мережі Інтернету - на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів.

3. Схвалити законопроект на засіданні Кабінету Міністрів України та внести його на розгляд Верховної ради України.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

Впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта не очікується.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання вимог регуляторного акта

Реалізація запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з Державного бюджету України.

Досягненням установлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди суб'єктам господарювання.

Запровадження зазначеного проекту забезпечить високу ймовірність досягнення поставлених цілей.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та втрат

Прийняття проекту запропонованого регуляторного акта зумовить досягнення поставлених цілей. Ризик впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта відсутній.

Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта:

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Забезпечення раціонального використання водних ресурсів
Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу

Додаткові витрати відсутні

Громадяни

Покращення показників екологічної безпеки при здійсненні суб'єктами господарювання діяльності у сфері використання водних об'єктів

Додаткові витрати відсутні

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта встановлюється на необмежений термін.

8. Показники результативності регуляторного акта

Основні показники результативності регуляторного акта:

- прийняття проекту запропонованого регуляторного акта не вплине на надходження до державного та місцевого бюджетів і до державних цільових фондів;

- прийняття проекту запропонованого регуляторного акта не потребуватиме від суб'єктів господарювання витрат коштів та часу;

- рівень поінформованості суб'єктів господарювання з основних положень акта середній, оскільки проект акта розміщений на сайті Мінприроди, а після набрання чинності - на офіційному сайті Верховної Ради України.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Стосовно регуляторного акта буде здійснюватись базове, повторне та періодичні відстеження результативності регуляторного акта у строки, встановлені статтею 10 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності":

базове відстеження - до набрання актом чинності;

повторне відстеження - через рік з дня набрання актом чинності;

періодичні відстеження - раз на три роки, починаючи з дня закінчення заходів із повторного відстеження результативності цього акта.

У процесі відстеження встановлюється кількісне та якісне значення для кожного показника результативності, визначеного під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

Базове, повторне та періодичні відстеження здійснюються на основі показників і даних, визначених під час проведення аналізу впливу регуляторного акта.

 

Міністр екології та природних
ресурсів України

О. А. Проскуряков

___ ____________ 2013 р.

 

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Водного кодексу України" (щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" та Планом заходів щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, який затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 N 156-р, передбачено підготовку проектів законодавчих актів, спрямованих на запровадження принципу інтегрованого управління водними ресурсами.

Виходячи з наведеного, існує необхідність внесення змін до Водного кодексу України.

2. Мета та шляхи її досягнення

Реалізація положень законопроекту дозволить удосконалити законодавство України у питаннях впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС.

Прийняття законопроекту забезпечить комплексний підхід до використання водних ресурсів, їх охорони та відтворення, і не потребує внесення змін до інших законів України.

Законопроектом врегульовуються такі основні питання.

Запроваджується гідрографічне і водогосподарське районування території України для розроблення планів управління річкових басейнів.

Вводиться поняття План управління річковим басейном як стратегічний планувальний документ для впровадження програми заходів, що створюють підґрунтя для інтегрованого, екологічно і економічно обґрунтованого та сталого управління водними ресурсами в межах річкового басейну на довгостроковий період.

Вводиться поняття басейнових рад як консультативно-дорадчих органів у межах території річкового басейну, які створюються для вирішення питань з використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, та визначається процедура їх створення.

3. Правові аспекти

Водний кодекс України;

Закон України від 21.12.2010 N 2818-VI "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 N 156-р "Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2012 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує погодження з Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством юстиції, Міністерством аграрної політики та продовольства, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Державним агентством водних ресурсів, Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Законопроект не містить у собі чинників, які можуть бути основою для корупційних зловживань.

8. Громадське обговорення

Законопроект розміщено на офіційному веб-сайті Мінприроди для проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується питань соціально-трудової сфери і не зачіпає інтереси працівників і роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є актом регуляторного впливу. Оцінка регуляторного впливу наведена в аналізі регуляторного впливу.

11. Прогноз результатів

Реалізація положень законопроекту сприятиме реалізації державної водної політики щодо подальшого збереження і відтворення водних ресурсів, впровадження інтегрованого управління водними ресурсами, адаптації водного законодавства до законодавства ЄС, визначення шляхів розбудови та удосконалення водогосподарського комплексу України.

 

Міністр екології та природних
ресурсів України

О. А. Проскуряков

___ ____________ 2013 р.

 

Опрос