Идет загрузка документа (25 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно правовых принципов реализации энергосервисных услуг (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 15.05.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо правових засад реалізації енергосервісних послуг

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 50-51, ст. 572 із наступними змінами):

статтю 2 доповнити пунктами 481 - 482 такого змісту:

"481) умовне бюджетне зобов'язання - здійснене відповідно до умовного бюджетного призначення державного та місцевого бюджету укладення енергосервісного договору, згідно з яким необхідно здійснити платежі протягом строку дії енергосервісного договору.

482) умовне бюджетне призначення - повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), стосовно оплати у майбутніх бюджетних періодах енергосервісних послуг в рамках енергосервісних договорів, у разі зниження в результаті виконання енергосервісних договорів обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв у будівлях бюджетних установ, що утримуються за рахунок державного або місцевого бюджету;";

доповнити статтею 231 такого змісту:

"Стаття 231. Умовні бюджетні зобов'язання та призначення

1. Умовні бюджетні призначення встановлюються законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет).

2. Право на погодження взяття головними розпорядниками умовних бюджетних зобов'язань у рамках умовних бюджетних призначень належить відповідно Міністерству фінансів або місцевій раді відповідного рівня відповідно до Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

3. Проведення конкурсу з визначення виконавця енергосервісних послуг для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок державного бюджету, здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

4. Протягом строку дії енергосервісного договору видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за відповідними бюджетними програмами затверджуються законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет) у обсягах, необхідних для оплати комунальних послуг та енергоносіїв виходячи із середньорічного обсягу споживання комунальних послуг та енергоносіїв за останні три роки, що передують року, коли були виконані заходи з енергозбереження, визначені енергосервісними договорами.

5. За результатами виконання енергосервісного договору щодо досягнення економії обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв у будівлі бюджетної установи, умовне бюджетне зобов'язання набуває статусу бюджетного зобов'язання. Загальний порядок визначення такої економії та розрахунків з виконавцями енергосервісних послуг визначається Типовим енергосервісним договором для бюджетних установ, форма якого затверджується Кабінетом Міністрів України.".

частину третю статті 51 після слів "бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання" доповнити двома новими абзацами такого змісту:

"Головні розпорядники бюджетних коштів мають право укладати енергосервісні договори на строк, що перевищує строк дії встановлених бюджетних призначень. Витрати на оплату таких договорів плануються та здійснюються у складі витрат на оплату відповідних комунальних послуг та енергоносіїв за умов, що загальні витрати розпорядників бюджетних коштів на електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ з урахуванням виплат, що здійснюватимуться по енергосервісним договорам, не перевищуватимуть обґрунтовані ліміти споживання зазначених ресурсів, середньорічного обсягу споживання комунальних послуг та енергоносіїв за останні три роки, що передують року укладення енергосервісного договору бюджетною установою.

Якщо протягом останніх трьох років, що передують року укладення енергосервісного договору у встановленому порядку було зафіксовано невідповідність вимогам технічних регламентів, державних стандартів, будівельних норм і правил, санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів (щодо комфортності перебування, зокрема температурного режиму, освітлення), то розрахунок обґрунтованих лімітів споживання комунальних послуг та енергоносіїв може здійснюватися виходячи з нормативів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, навіть за наявності приладів обліку комунальних послуг та енергоносіїв.";

Статтю 77 доповнити пунктом 6 такого змісту:

"6. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють планування бюджетних асигнувань на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, які споживаються бюджетними установами (окрім бюджетних установ відносно яких укладено енергосервісні договори) на підставі даних про обсяг фактично спожитих ними в 2014 році кожного із зазначених ресурсів з щорічним передбаченим зменшенням таких асигнувань, що розраховуються на підставі зменшення споживання зазначених ресурсів у натуральних показниках на 3 - 6 % відносно обсягів фактичного споживання у 2013 році з досягненням 20 % загальної економії до 2020 року.".

2. У Законі України "Про енергозбереження" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283; 2006 р., N 15, ст. 126; 2011 р., N 34, ст. 343):

у преамбулі:

в абзаці одинадцятому слова "(енергетичне обстеження)" виключити;

після абзацу вісімнадцятого доповнити абзацами такого змісту:

"енергетичне обстеження"- вид діяльності, який полягає в проведенні енерготехнологічної та техніко-економічної експертизи діяльності установ, організацій, підприємств з метою визначення ефективності використання ними паливно-енергетичних ресурсів, визначення обґрунтованих обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, розроблення та обґрунтування рекомендацій щодо впровадження енергозберігаючих заходів і бізнес-планів інвестиційних проектів з енергозбереження;

"енергосервісний договір" - договір між замовником енергосервісних послуг та виконавцем енергосервісних послуг, предметом якого є надання енергосервісних послуг, плата за які повністю або частково залежить від підвищення ефективності споживання комунальних послуг та енергоносіїв або досягнення їх економії за рахунок раціонального використання та дотримання інших, погоджених сторонами, умов надання таких послуг;

"енергосервісні послуги" - послуги пов'язані з впровадженням енергозберігаючих (енергоефективних) та інших заходів (в тому числі поставки товарів та виконання робіт), спрямованих на підвищення ефективності споживання комунальних послуг та енергоносіїв замовником енергосервісних послуг, або їх економії (за виключенням випадків припинення споживання комунальних послуг та енергоносіїв);";

доповнити статтями 161 - 163 такого змісту:

"Стаття 161. Енергосервісний договір

До енергосервісних договорів відносяться договори, які відповідають вимогам цього Закону, та основною метою яких є надання енергосервісних послуг, в тому числі договори, які містять елементи договорів поставки, купівлі-продажу, лізингу, підряду, надання послуг та інших договорів.

Енергосервісний договір повинен містити такі істотні умови:

а) предмет енергосервісного договору;

б) рівень економії комунальних послуг та енергоносіїв за результатами енергетичного обстеження, який має бути досягнуто в результаті виконання енергосервісного договору;

в) строк дії енергосервісного договору, який має бути не менше строку, необхідного для досягнення рівня економії комунальних послуг та енергоносіїв та не більше 10 років;

г) ціну договору або порядок її визначення;

ґ) гарантії замовника енергосервісних послуг щодо повернення коштів залучених виконавцем енергосервісних послуг від третіх осіб та джерела повернення коштів;

д) умову про обов'язок виконавця енергосервісних послуг забезпечувати при виконанні енергосервісного договору узгоджені сторонами режими, умови використання комунальних послуг та енергоносіїв (включаючи температурний режим, рівень освітленості, інші характеристики, що відповідають вимогам в області організації праці, утримання будинків, будівель, споруд) та інші узгоджені при укладенні енергосервісного договору умови;

е) умови та порядок повернення залучених інвестицій за рахунок досягнутої економії комунальних послуг та енергоносіїв;

є) умови, розмір і порядок оплати енергосервісних послуг за рахунок досягнутої економії комунальних послуг та енергоносіїв;

ж) відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що випливають з договору;

з) порядок внесення змін та розірвання договору.

За згодою сторін в енергосервісному договорі можуть бути передбачені й інші умови.

Стаття 162. Особливості укладення енергосервісних договорів для бюджетних установ

Головні розпорядники бюджетних коштів державного, місцевих бюджетів укладають енергосервісні договори на основі Типового енергосервісного договору для бюджетних установ, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

Виконавець енергосервісних послуг для бюджетних установ визначається на конкурсних засадах.

Енергосервісний договір для бюджетних установ укладається за ціною, яка визначається у вигляді фіксованого розміру економії відповідних витрат замовника енергосервісних послуг на комунальні послуги та енергоносіїв у грошовому виразі, запропонованого переможцем конкурсу, протягом дії енергосервісного договору.

Оплата за надання енергосервісних послуг виконавцю енергосервісного договору для бюджетних установ здійснюється виходячи з розміру передбаченої договором економії, на умовах, передбачених в енергосервісному договорі.

Енергосервісний договір для бюджетних установ не може бути продовженим, якщо протягом строку його дії, виконавець енергосервісних послуг не забезпечив передбачену економію відповідних витрат замовника енергосервісних послуг на комунальні послуги та енергоносії в натуральних показниках, що призвело до зменшення розміру сплати виконавцю енергосервісних послуг.

Дія енергосервісного договору припиняється, якщо замовником енергосервісних послуг повністю сплачено виконавцю енергосервісних послуг передбачену договором економію відповідних витрат замовника енергосервісних послуг на комунальні послуги та енергоносії в грошовому вираженні та за умови повного виконання виконавцем енергосервісних послуг зобов'язань за договором.

Порядок проведення конкурсу з визначення виконавця енергосервісних послуг для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок державного бюджету затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 163. Порядок проведення конкурсу з визначення виконавця енергосервісних послуг для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету

Учасниками конкурсу з визначення виконавця енергосервісних послуг для бюджетних установ, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету можуть бути суб'єкти господарювання.

Замовник енергосервісних послуг утворює конкурсну комісію з питань проведення конкурсу у складі не менше п'яти осіб, призначає голову і секретаря комісії, затверджує склад та положення про комісію.

До складу конкурсної комісії включаються: представник уповноваженого виконавчого органу місцевої ради з питань фінансів; представник уповноваженого виконавчого органу місцевої ради з правових питань; представник уповноваженого виконавчого органу місцевої ради з питань житлово-комунального господарства; представник комісії місцевої ради уповноваженої з питань бюджету та представник комісії місцевої ради уповноваженої з питань розвитку соціально-гуманітарної сфери.

Для здійснення своїх повноважень конкурсна комісія має право залучати відповідних фахівців та експертів за їх згодою з правом дорадчого голосу.

Конкурсна комісія:

- затверджує регламент своєї роботи;

- розробляє проект інформаційного повідомлення про проведення конкурсу та подає замовнику енергосервісних послуг на затвердження;

- реєструє конкурсні пропозиції на участь у конкурсі;

- забезпечує претендентів на участь у конкурсі необхідною інформацією (документами) про участь у конкурсі та надає відповідні роз'яснення з питань підготовки конкурсної пропозиції;

- розглядає конкурсні пропозиції учасників конкурсу, визначає їх відповідність умовам конкурсу;

- проводить оцінку конкурсних пропозицій та визначає переможця конкурсу;

- подає замовникові енергосервісних послуг протокол комісії про визначення переможця конкурсу для затвердження його результатів;

- залучає у разі необхідності експертів, консультантів, які мають відповідний досвід роботи;

- письмово повідомляє учасників конкурсу про його результати;

- виконує інші завдання відповідно до цього закону.

Основною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Засідання конкурсної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини складу конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні конкурсної комісії. У разі відмови члена конкурсної комісії підписати протокол відповідний запис вноситься до протоколу із зазначенням причин відмови.

Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу публікується замовником енергосервісних послуг в друкованих виданнях місцевої або регіональної сфери розповсюдження та розміщується на офіційному веб-сайті замовника (у разі наявності) не пізніше ніж за 30 календарних днів до кінцевої дати подання учасниками конкурсної пропозиції та повинно містити таку інформацію:

а) найменування замовника енергосервісних послуг, його код згідно з ЄДРПОУ;

б) найменування, місцезнаходження об'єкта (об'єктів) конкурсу;

в) перелік документів, які додаються претендентами для участі в конкурсі;

г) зазначення останнього дня подання конкурсної пропозиції;

ґ) адреса, за якою подаються конкурсні пропозиції, та строк, протягом якого приймаються конкурсні пропозиції для участі в конкурсі;

д) відомості про місцезнаходження конкурсної комісії, контактні телефони;

е) місце, дата та час початку проведення конкурсу;

є) витрати на оплату відповідних комунальних послуг та енергоносіїв за останні три роки, що передують року укладення енергосервісного договору бюджетною установою.

Замовник енергосервісних послуг зобов'язаний надавати безперешкодний доступ усім суб'єктам, які планують взяти участь у конкурсі, до об'єктів конкурсу з наданням необхідної інформації для проведення енергетичного обстеження, зокрема щодо технічних характеристик об'єктів, обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв у грошовому вираженні та натуральних показниках.

Для участі в конкурсі учасник подає конкурсну пропозицію, яка зокрема, містить:

а) копії установчих документів, а також звіт про фінансові результати за попередній рік, засвідчені керівником та скріплені печаткою (для юридичних осіб);

б) копію довідки про взяття на облік платника податків;

в) інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази (документальне підтвердження наявності обладнання);

г) довідку про виконання енергозберігаючих заходів, зокрема на підставі енергосервісних договорів;

ґ) звіт про результати енергетичного обстеження;

д) пропозиції щодо початкової ціни договору та фіксований розмір економії витрат замовника енергосервісних послуг на відповідні комунальні послуги та енергоносії в грошовому вираженні та натуральних показниках;

е) письмові рекомендації від інших замовників за результатами співпраці та виконання договорів про впровадження енергоефективних (енергозберігаючих) заходів, енергосервісних послуг.

Учасник конкурсу надсилає конкурсну пропозицію конкурсній комісії, де обов'язково вказується фіксований розмір економії витрат та строк дії енергосервісного договору. Усі розрахунки визначаються на основі техніко-економічного обґрунтування за результатами енергетичного обстеження будівлі бюджетної установи.

Конкурсна пропозиція надсилається учасником в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка "На конкурс із визначення виконавця енергосервісних послуг для бюджетних установ" із зазначенням назви об'єкта (об'єктів) та дати проведення конкурсу.

Початкова ціна договору розраховується як добуток середньорічного обсягу споживання комунальних послуг та енергоносіїв за останні три роки, діючих цін (тарифів) на відповідні комунальні послуги та енергоносії на дату оголошення конкурсу та строку дії енергосервісного договору.

Фіксований розмір економії витрат є добуток фіксованого відсотку гарантованої економії, розміру у грошовому вираженні середньорічних витрат замовника енергосервісних послуг на комунальні послуги та енергоносії за останні три роки за цінами (тарифами) на дату оголошення конкурсу та строку дії енергосервісного договору.

Переможцем конкурсу визначається учасник, який запропонував найменшу різницю між початковою ціною договору та фіксованим розміром економії витрат замовника енергосервісних послуг на відповідні комунальні послуги та енергоносії.

Під час проведення конкурсу конкурсна комісія відхиляє конкурсну пропозицію учасників конкурсу які:

а) визнані банкрутом або стосовно яких порушено справу про банкрутство;

б) перебувають у стадії ліквідації;

в) подали конкурсну пропозицію, що не відповідає вимогам, визначеним цим законом.

За наявності одного учасника конкурсу, конкурсна комісія приймає рішення про визнання його переможцем конкурсу, за умови дотримання вимог цього Закону.

Якщо не надійшло жодної конкурсної пропозиції або жодна із конкурсних пропозицій, що надійшли для участі в конкурсі, не відповідає його умовам, конкурс вважається таким, що не відбувся.

У триденний строк після підписання протоколу конкурсна комісія письмово інформує переможця конкурсу та інших учасників про результати конкурсу та одночасно надсилає конкурсну пропозицію переможця до відповідної місцевої ради для погодження проекту енергосервісного договору щодо гарантій фінансування у межах договору та погодження взяття головними розпорядниками бюджетних зобов'язань у рамках бюджетних призначень.

Інформаційне повідомлення про результати проведення конкурсу публікується замовником енергосервісних послуг в друкованих виданнях, в яких було розміщено оголошення про проведення конкурсу та на офіційному веб-сайті замовника енергосервісних послуг (у разі наявності) не пізніше 15 календарних днів після прийняття рішення відповідної місцевої ради про погодження проекту енергосервісного договору щодо гарантій фінансування у межах договору та погодження взяття головними розпорядниками бюджетних зобов'язань у рамках бюджетних призначень. Інформаційне повідомлення має містити таку інформацію щодо об'єкта (об'єктів) відносно якого (яких) визначений переможець конкурсу:

а) найменування, місцезнаходження об'єкта (об'єктів);

б) ціна та строк дії енергосервісного договору (договорів);

в) інформацію про переможця конкурсу.

Замовник енергосервісних послуг зобов'язаний укласти енергосервісний договір з переможцем конкурсу протягом 10 календарних днів після прийняття рішення відповідної місцевої ради про погодження проекту енергосервісного договору щодо гарантій фінансування у межах договору та погодження взяття головними розпорядниками бюджетних зобов'язань у рамках бюджетних призначень.";

у статті 241:

назву статті 241 викласти у такій редакції:

"Стаття 241. Енергетичний аудит і енергетичне обстеження"

доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:

"Порядок проведення енергетичного обстеження встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Енергетичне обстеження бюджетних установ, на яких планується впровадження енергоефективних заходів в рамках енергосервісних договорів бюджетних установ, є обов'язковим та здійснюється за рахунок суб'єкта правового регулювання відносин у сфері енергозбереження, який подає документи до участі в конкурсі на виконання енергосервісного договору.";

3. У Законі України "Про здійснення державних закупівель" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 33, ст. 471 із наступними змінами) частину третю статті 2 доповнити абзацом такого змісту:

"енергосервісні послуги, закупівля яких здійснюється в порядку, визначеному статтею 162 Закону України "Про енергозбереження".

4. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170 із наступними змінами) частину першу статті 26 доповнити підпунктами 57, 58 такого змісту:

"57) погодження взяття головними розпорядниками умовних бюджетних зобов'язань у рамках умовних бюджетних призначень;

58) погодження енергосервісного договору для бюджетних установ щодо гарантій фінансування в межах договору.".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.

2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2014 року:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

____________

Опрос