Идет загрузка документа (28 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об административных услугах" (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 07.05.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про адміністративні послуги"

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про адміністративні послуги" такі зміни:

1. Статтю 1 після пункту 3 доповнити новими пунктами 4, 5 такого змісту:

"4) принцип "єдиного вікна" - організаційна форма надання адміністративних послуг, яка передбачає здійснення максимально можливої кількості процедурних дій, що провадяться суб'єктами надання адміністративних послуг, для надання адміністративної послуги без залучення суб'єктів звернення, які звернулися за її отриманням;

5) принцип організаційної єдності - принцип, згідно з яким надання адміністративних послуг здійснюється суб'єктами надання адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг."

2. У статті 12:

частину першу викласти у такій редакції:

"1. Центр надання адміністративних послуг створюється міською (міста обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення), селищною радою, Київською, Севастопольською міською державною адміністрацією, районною, районною у містах Києві, Севастополі державною адміністрацією з метою надання адміністративних послуг відповідно органами місцевого самоврядування та/або органами виконавчої влади за принципами організаційної єдності та "єдиного вікна".;

частини другу, п'яту, восьму виключити;

частину одинадцяту доповнити новими абзацами такого змісту:

"Суб'єкт надання адміністративних послуг повинен забезпечити присутність у центрі надання адміністративних послуг відповідних посадових осіб з урахуванням часу прийому суб'єктів звернень, встановленому у такому центрі.

У разі якщо суб'єктом надання адміністративної послуги є посадова особа, остання повинна бути присутня у центрі надання адміністративних послуг протягом часу прийому суб'єктів звернень, встановленому у такому центрі.";

доповнити новими частинами дванадцятою - тринадцятою такого змісту:

"12. Методичне забезпечення діяльності посадових осіб суб'єктів надання адміністративних послуг в центрі надання адміністративних послуг, а також моніторинг їх діяльності здійснює відповідний суб'єкт надання адміністративних послуг.

13. Посадові особи суб'єкта надання адміністративних послуг, що здійснюють прийом документів від суб'єктів звернень в центрі надання адміністративних послуг, наділяються правом посвідчувати власним підписом копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.".

3. Статтю 13 виключити.

4. Статтю 14 викласти у такій редакції:

"Стаття 14. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг

1. Організація забезпечення надання адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг здійснюється шляхом:

1) забезпечення безоплатного автоматизованого віддаленого доступу суб'єктів надання адміністративних послуг, що здійснюють надання адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг, у режимі реального часу до інформації в інформаційних системах суб'єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ, організацій, які належать до сфери їх управління, в яких міститься інформація, необхідна для надання адміністративних послуг, якщо інше не передбачено законом;

2) надання на підставі запитів суб'єктів надання адміністративних послуг, що здійснюють надання адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг, інформації, необхідної для виконання покладених на них завдань;

3) забезпечення надання адміністративних послуг суб'єктам звернень у строки, встановлені законом.".

5. У статті 19:

у частині першій слова "відповідно до закону", "адміністратори" виключити;

у частині другій слова "посадових осіб, уповноважених відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторів" замінити словами "суб'єктів надання адміністративних послуг (їх посадових осіб)";

у частині третій слова "посадовими особами, уповноваженими відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністраторами" замінити словами "суб'єктами надання адміністративних послуг (їх посадовими особами)";

у частині четвертій слова "відповідно до закону" та "чи адміністратором" виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про адміністративні послуги"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Міністерством юстиції з метою удосконалення процедури надання адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг пропонується запровадити підхід, за яким адміністративні послуги в центрах надання адміністративних послуг будуть надаватись безпосередньо суб'єктом надання адміністративних послуг (його посадовими особами).

Така модель обґрунтовується необхідністю фахового надання адміністративних послуг, під час якого буде забезпечено консультування громадян посадовими особами суб'єкта надання адміністративних послуг, які нестимуть відповідальність за якісне та своєчасне надання таких послуг, зменшенням вірогідності відмови в прийнятті документів для отримання адміністративної послуги за формальними ознаками. При цьому запровадження механізму надання адміністративних послуг за принципами "єдиного вікна" та "організаційної єдності" дозволить суттєво спростити процедуру отримання послуг, оскільки перекладає обов'язок щодо отримання різноманітних погоджень, довідок тощо на суб'єкта надання адміністративних послуг, і тим самим сприятиме подоланню корупційних чинників в цьому процесі.

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про адміністративні послуги" (далі - проект Закону) має на меті врегулювати на законодавчому рівні порядок надання адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг за принципами "єдиного вікна" та "організаційної єдності".

Так, відповідно до проекту Закону пропонується доповнити статтю 1 Закону України "Про адміністративні послуги" визначенням термінів "принцип єдиного вікна" та "принцип організаційної єдності".

Проектом Закону пропонується виключити із Закону України "Про адміністративні послуги" статтю 13, якою визначено правові засади діяльності адміністратора як посадової особи органу, що утворив центр надання адміністративних послуг, натомість, пропонується доповнити статтю 12 новими положеннями, а також викласти статтю 14 у новій редакції з метою належного організаційного забезпечення надання адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг безпосередньо суб'єктами надання адміністративних послуг (їх посадовими особами).

3. Правові аспекти

Нормативно-правовими актами у цій сфері є Конституція України, Закон України "Про адміністративні послуги".

Прийняття даного законопроекту не потребуватиме внесення змін до інших законів України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту Закону додаткових фінансових витрат не потребуватиме.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону потребує проведення публічного громадського обговорення та буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Мін'юсту у рубриці "Обговорення законопроектів".

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про адміністративні послуги" дозволить на законодавчому рівні врегулювати порядок надання адміністративних послуг у центрах надання адміністративних послуг за принципами "єдиного вікна" та "організаційної єдності".

 

Міністр

О. Лавринович

 

* * *

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про адміністративні послуги" розроблений Міністерством юстиції з власної ініціативи.

1. Визначення та аналіз проблеми, яку буде розв'язано шляхом державного регулювання

Вітчизняна організація процесу надання адміністративних послуг з погляду зручності для осіб характеризується багатьма вадами об'єктивного та суб'єктивного характеру, серед яких слід виокремити складний порядок надання адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг.

Що, в свою чергу, зумовлює неналежну якість надання адміністративних послуг та підвищує можливість існування корупційних чинників у цьому процесі.

Таким чином, існування більшості проблем у системі надання адміністративних послуг зумовлене недосконалим законодавством, що викликало нагальну потребу його удосконалення.

Основним реформуючим законодавчим актом у сфері надання адміністративних послуг став Закон України "Про адміністративні послуги", який набрав чинності 7 жовтня 2012 року.

Тому з метою удосконалення процедури надання адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг Міністерством юстиції пропонується внести зміни до положень Закону України "Про адміністративні послуги", якими запровадити підхід, за яким адміністративні послуги в центрах надання адміністративних послуг будуть надаватися безпосередньо суб'єктом надання адміністративних послуг (його посадовими особами).

Така модель обґрунтовується необхідністю фахового надання адміністративних послуг, під час якого буде забезпечено консультування громадян посадовими особами суб'єкта надання адміністративних послуг, які нестимуть відповідальність за якісне та своєчасне надання таких послуг, зменшенням вірогідності відмови в прийнятті документів для отримання адміністративної послуги за формальними ознаками. При цьому запровадження механізму надання адміністративних послуг за принципами "єдиного вікна" та "організаційної єдності" дозволить суттєво спростити процедуру отримання послуг, оскільки така процедура не потребуватиме додаткового часу для взаємодії адміністратора з суб'єктом звернення та суб'єктом надання адміністративних послуг (як це передбачено діючою редакцією Закону).

Більшість законодавчих актів, які регулюють порядок надання адміністративних послуг, визначають великий обсяг документів, які необхідно подати суб'єкту звернення та ідентифікація яких вимагає спеціальних знань, що в умовах роботи центру надання адміністративних послуг найкраще зробить безпосередньо суб'єкт надання адміністративних послуг.

Проект Закону "Про внесення змін до Закону України "Про адміністративні послуги" (далі - проект Закону) має на меті врегулювати на законодавчому рівні порядок надання адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг за принципами "єдиного вікна" та "організаційної єдності".

Так, відповідно до проекту Закону пропонується доповнити статтю 1 Закону України "Про адміністративні послуги" визначенням термінів, а саме:

принцип "єдиного вікна" - організаційна форма надання адміністративних послуг, яка передбачає здійснення максимально можливої кількості процедурних дій, що провадяться суб'єктами надання адміністративних послуг, для надання адміністративної послуги без залучення суб'єктів звернення, які звернулися за її отриманням;

принцип організаційної єдності - принцип, згідно з яким надання адміністративних послуг здійснюється суб'єктами надання адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг.

Також проектом Закону пропонується виключити із Закону України "Про адміністративні послуги" статтю 13, якою визначено правові засади діяльності адміністратора як посадової особи органу, що утворив центр надання адміністративних послуг, натомість, пропонується доповнити статтю 12 новими положеннями, а також викласти статтю 14 у новій редакції з метою належного організаційного забезпечення надання адміністративних послуг у центрі надання адміністративних послуг безпосередньо суб'єктами надання адміністративних послуг (їх посадовими особами).

2. Обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акта

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про адміністративні послуги" дозволить на законодавчому рівні врегулювати порядок надання адміністративних послуг у центрах надання адміністративних послуг за принципами "єдиного вікна" та "організаційної єдності", дасть змогу задовольнити потреби споживачів адміністративних послуг, забезпечить захист їх прав та інтересів, гарантованих законом.

3. Визначення цілей державного регулювання

Для створення правових засад надання адміністративних послуг відповідними центрами у проекті Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про адміністративні послуги" пропонується:

- врегулювати на законодавчому рівні порядок надання адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг за принципами "єдиного вікна" та "організаційної єдності";

- запровадити підхід, за яким адміністративні послуги в центрах надання адміністративних послуг будуть надаватися безпосередньо суб'єктом надання адміністративних послуг (його посадовими особами);

- суттєво спростити процедуру отримання послуг;

- забезпечити дотримання строків, визначених законодавством для надання адміністративних послуг;

- забезпечити надання суб'єкту звернення вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

4. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

В якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо розглянути так званий "статус-кво", тобто збереження чинного регулювання зазначених питань.

Недосконалість положень Закону України "Про адміністративні послуги" щодо порядку надання адміністративних послуг у центрах надання адміністративних послуг може зумовити зростання корупційних ризиків у відповідній сфері державного управління, порушення строків надання адміністративних послуг, збільшення відмов у наданні адміністративних послуг через неправильне оформлення документів заявником.

Крім того, неналежне врегулювання згаданих правовідносин ускладнює можливість задоволення потреб споживачів адміністративних послуг.

5. Аргументування переваги обраного способу досягнення встановлених цілей

Проект Закону врегулює суспільні відносини, що виникають в процесі надання юридичним та фізичним особам адміністративних послуг у центрах надання адміністративних послуг.

Запропонований підхід дозволить:

- врегулювати на законодавчому рівні порядок надання адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг за принципами "єдиного вікна" та "організаційної єдності";

- запровадити підхід, за яким адміністративні послуги в центрах надання адміністративних послуг будуть надаватися безпосередньо суб'єктом надання адміністративних послуг (його посадовими особами);

- суттєво спростити процедуру отримання послуг;

- забезпечити дотримання строків, визначених законодавством для надання адміністративних послуг;

- забезпечити надання суб'єкту звернення вичерпної інформації та консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

6. Описання механізму і заходів, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття регуляторного акта

Проектом Закону пропонується:

надати визначення термінам "принцип "єдиного вікна" та "принцип організаційної єдності";

- врегулювати на законодавчому рівні порядок надання адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг за принципами "єдиного вікна" та "організаційної єдності";

- запровадити підхід, за яким адміністративні послуги в центрах надання адміністративних послуг будуть надаватися безпосередньо суб'єктом надання адміністративних послуг (його посадовими особами);

- зменшити ризик затягування процедури отримання адміністративних послуг.

7. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Прийняття Закону дозволить врегулювати суспільні відносини, що виникають в процесі надання юридичним та фізичним особам адміністративних послуг у центрах надання адміністративних послуг.

Це, в свою чергу, дозволить вирішити проблеми щодо:

неналежного консультування суб'єктів звернення щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг, як наслідок, збільшення кількості відмов з підстав неповноти або невідповідності встановленим вимогам, поданих суб'єктом звернення документів;

неналежного законодавчого регулювання порядку надання адміністративних послуг;

надто складної процедури отримання послуг, оскільки передача документів від адміністративного центру до суб'єкту надання адміністративних послуг і навпаки суттєво затягує строки надання адміністративних послуг.

Ризику впливу зовнішніх факторів на дію регуляторного акта немає.

Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат Державного бюджету України.

8. Очікувані результати прийняття регуляторного акта

Вигоди

Витрати

У сфері держави

Дозволить на законодавчому рівні врегулювати порядок надання адміністративних послуг у центрах надання адміністративних послуг за принципами "єдиного вікна" та "організаційної єдності".

Витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні.

У сфері громадян

- Адміністративні послуги в центрах надання адміністративних послуг будуть надаватися безпосередньо суб'єктом надання адміністративних послуг;
- суттєво спрощується процедура отримання послуг (економиться час, необхідний для взаємодії адміністратора центру з суб'єктом звернення та суб'єктом надання адміністративних послуг);
- забезпечується можливість отримання кваліфікаційної допомоги під час подання необхідних документів;
- зменшується кількість формальних (процедурних) відмов.

Витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні.

9. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію регуляторного акта

Немає.

10. Обґрунтування строку чинності регуляторного акта

Відповідно до Прикінцевих положень проекту Закону строк дії акта не є обмеженим.

11. Визначення показників результативності регуляторного акта

Основним показником результативності регуляторного акта є забезпечення становлення, впорядкування та подальшого розвитку системи надання адміністративних послуг на чітко визначених правових засадах, що дозволить задовольнити потреби споживачів адміністративних послуг, забезпечить захист їх прав та інтересів, гарантованих законом.

Порядок надання адміністративних послуг в центрах надання адміністративних послуг за принципами "єдиного вікна" та "організаційної єдності" на чітко визначених законодавчих засадах.

12. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта буде здійснюватись до дати введення в дію цього акта шляхом збору пропозицій і зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження - через два роки з дня введення в дію акта, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань шляхом аналізу якісних показників дії цього акта, ці питання будуть врегульовані шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

Відстеження результативності вищезазначеного регуляторного акта проводитиметься Міністерством економічного розвитку і торгівлі протягом усього терміну його дії, шляхом:

- аналізу звітів та статистичних даних відповідних структурних підрозділів Держпідприємництва;

- розгляду пропозицій та зауважень, які надійшли до Держпідприємництва.

Результати відстеження будуть узагальнюватись та вноситись у якості пропозицій щодо внесення змін до зазначеного регуляторного акта та/або актів законодавства у сфері надання адміністративних послуг.

 

Міністр

О. Лавринович

Опрос