Идет загрузка документа (66 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О стратегической экологической оценке (неофициальный текст)

Субъект законодательной инициативы
Проект, Неофициальный текст от 22.04.2013

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про стратегічну екологічну оцінку

Розділ I. Загальні положення

Стаття 1. Законодавство у сфері оцінки впливу на навколишнє середовище

1. Відносини у сфері стратегічної екологічної оцінки регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", іншими нормативно-правовими актами.

Стаття 2. Принципи здійснення стратегічної екологічної оцінки

1. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється на основі принципів законності, наукової обґрунтованості, комплексності, гласності, участі громадськості та довгострокового прогнозування.

Стаття 3. Сфера застосування стратегічної екологічної оцінки

1. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється щодо проектів стратегій, планів, програм економічного і соціального розвитку та інших державних цільових програм та програмних документів, включаючи будь-які зміни до них, які підлягають підготовці або затвердженню органом місцевого самоврядування, органом державної влади на державному, регіональному або місцевому рівнях (далі - документів державного планування), які ймовірно матимуть значний вплив.

2. Критерії визначення ймовірного значного впливу, який охоплює будь-які наслідки для навколишнього середовища, включаючи здоров'я і безпеку населення, флору, фауну, грунт, повітря, воду, клімат, ландшафт, історичні пам'ятки та інші матеріальні об'єкти, чи взаємозв'язок між цими факторами, а також наслідки для культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

3. Стратегічна екологічна оцінка в обов'язковому порядку здійснюється щодо проектів документів державного планування, які підготовлені в сфері сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, управління відходами, використання водних ресурсів, телекомунікацій, туризму або землекористування, або які встановлюють основу для майбутнього надання дозволу на реалізацію видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, або ті, які ймовірно матимуть значний вплив на території та об'єкти природно-заповідного фонду та екологічної мережі.

4. Дія цього Закону не поширюється на проекти документів державного планування, єдиною метою яких є обслуговування потреб, пов'язаних з обороною або надзвичайними ситуаціями, а також на фінансові або бюджетні документи державного планування.

5. Оцінка ймовірного значного впливу в процесі підготовки містобудівної документації при плануванні територій здійснюється відповідно до Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності".

Розділ II. Порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки

Стаття 4. Етапи та основні вимоги

1. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється в процесі підготовки проектів документів державного планування. Здійснення стратегічної екологічної оцінки забезпечує орган державної виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який є відповідальним за розробку документів державного планування (далі - замовник).

2. Стратегічна екологічна оцінка здійснюється у такі етапи:

1) встановлення необхідності здійснення стратегічної екологічної оцінки;

2) визначення обсягу досліджень та розроблення Звіту про стратегічну екологічну оцінку;

3) проведення громадського обговорення та консультацій з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, щодо проектів загальнодержавних документів державного планування, та обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров'я щодо проектів місцевих та регіональних документів державного планування;

4) врахування Звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій.

Проведення транскордонних консультацій здійснюється у порядку, передбаченому статтею 8 цього Закону.

3. Звіт про стратегічну екологічну оцінку, результати громадського обговорення та консультацій з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, щодо проектів загальнодержавних документів державного планування, та обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров'я щодо проектів місцевих та регіональних документів державного планування, а також результати транскордонних консультацій, проведених відповідно до статті 8 цього Закону, враховуються в документі державного планування.

Стаття 5. Звіт про стратегічну екологічну оцінку

1. За результатами стратегічної екологічної оцінки готується Звіт про стратегічну екологічну оцінку, який містить визначення, опис та оцінку ймовірного значного впливу документа державного планування, а також виправдані альтернативи (у тому числі альтернатива відмови від діяльності) з урахуванням цілей і географічних меж території, на яку поширює дію документ державного планування.

2. Звіт про стратегічну екологічну оцінку повинен включати:

1) зміст та головні цілі документа державного планування та його зв'язок з іншими документами державного планування;

2) відповідні аспекти поточного стану навколишнього середовища, в тому числі здоров'я населення, та ймовірні зміни цього стану, за умови, якщо документ державного планування не буде прийнято;

3) характеристики стану навколишнього середовища, в тому числі здоров'я населення, на територіях, які можуть бути суттєво уражені;

4) екологічні проблеми, в тому числі пов'язані зі здоров'ям населення, які мають відношення до документа державного планування;

5) цілі у сфері охорони навколишнього середовища, в тому числі пов'язані зі здоров'ям населення, встановлені на міжнародному, національному та інших рівнях, які стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких цілей та інших екологічних міркувань, в тому числі пов'язаних зі здоров'ям населення, під час підготовки документа державного планування;

6) ймовірний значний вплив, включаючи вторинні, кумулятивні, синергічні, коротко-, середньо- й довгострокові, постійні і тимчасові, позитивні й негативні впливи;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та компенсації будь-якого значного впливу, який може бути результатом виконання документа державного планування;

8) обгрунтування вибору альтернативних варіантів, що розглядалися, та опис здійснення оцінки, у тому числі складнощів, пов'язаних з браком інформації та технічних засобів, необхідних для здійснення оцінки;

9) заходи, передбачені для моніторингу впливу виконання документа державного планування відповідно до статті 11 цього Закону;

10) ймовірний значний транскордонний вплив (у випадку необхідності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої підпунктами 1 - 10 цього пункту.

3. Для визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку, замовник надає короткий опис проекту документа державного планування або його концепцію та проводить консультації з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, щодо проектів загальнодержавних документів державного планування, та обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров'я щодо проектів місцевих та регіональних документів державного планування.

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, щодо проектів загальнодержавних документів державного планування, та обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров'я щодо проектів місцевих та регіональних документів державного планування надають свої рекомендації щодо обсягу досліджень та рівня деталізації інформації у строк, який не перевищує 15 днів з моменту отримання звернення замовника. За відсутності рекомендацій протягом зазначеного терміну замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації.

5. В разі якщо попередньо розробляється та погоджується концепція документа державного планування, визначення обсягу досліджень та рівня деталізації може здійснюватись на стадії узгодження концепції.

Стаття 6. Громадське обговорення в процесі стратегічної екологічної оцінки

1. Замовник забезпечує своєчасні та ефективні можливості для участі громадськості у стратегічній екологічній оцінці проекту документа державного планування, коли доступні до розгляду усі альтернативні варіанти.

2. Проект документа державного планування та Звіт про стратегічну екологічну оцінку оприлюднюються на офіційній сторінці замовника у мережі Інтернет з метою одержання та врахування пропозицій та зауважень громадськості.

3. Про оприлюднення проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку замовник повідомляє громадськість.

4. Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку оприлюднюються шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації, визначених замовником, та шляхом розміщення на офіційній сторінці замовника у мережі Інтернет.

5. Повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку повинно містити дані про:

1) документ державного планування, що пропонується, та його характер;

2) орган, відповідальний за затвердження документа державного планування;

3) передбачувану процедуру, у тому числі:

а) початок процедури;

б) можливості для участі громадськості;

в) час та місце будь-якого запланованого громадського слухання (в разі проведення);

г) орган, від якого можна отримати відповідну інформацію для вивчення громадськістю та адресу, за якою можна ознайомитись з проектом документа державного планування та Звітом про стратегічну екологічну оцінку;

д) орган, до якого може бути подано запитання чи пропозиції та зауваження та строки надання пропозицій та зауважень, та

е) яка є в наявності екологічна інформація, в тому числі пов'язана зі здоров'ям населення, що стосується документа державного планування, що пропонується.

4) чи підлягає документ державного планування процедурі транскордонної оцінки.

6. Строк громадського обговорення встановлюється замовником і не може бути меншим ніж 30 днів з дня оприлюднення повідомлення, передбаченого частиною 4 цієї статті.

7. Оприлюднення проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку з метою одержання пропозицій та зауважень не виключає можливості проведення в порядку, передбаченому законодавством України, громадських слухань, а також будь-яких додаткових форм громадського обговорення проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Стаття 7. Консультації з органами виконавчої влади

1. Проект документа державного планування, Звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів надаються замовником центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, для консультацій з метою отримання пропозицій та зауважень.

2. Проект місцевого та регіонального документа державного планування та Звіт про стратегічну екологічну оцінку також надаються замовником обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров'я для консультацій з метою отримання пропозицій та зауважень з питань навколишнього середовища та здоров'я населення.

3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, після отримання проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку невідкладно розміщує повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування на своїй офіційній сторінці у мережі Інтернет із зазначенням замовника.

4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, щодо проектів загальнодержавних документів державного планування, та обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони здоров'я щодо проектів місцевих та регіональних документів державного планування, надають свої пропозиції та зауваження до проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку у строк, який не перевищує 30 днів з моменту отримання проекту документа державного планування та Звіту про стратегічну екологічну оцінку. За відсутності таких пропозицій та зауважень протягом зазначеного терміну вважається, що пропозиції та зауваження відсутні.

5. Проведення консультацій з органами, зазначеними у частинах 1 та 2 цієї статті, не перешкоджає можливості надання пропозицій та зауважень іншими органами державної влади в строки, що не перевищують строки громадського обговорення.

Розділ III. Транскордонні консультації

Стаття 8. Транскордонні консультації держави походження

1. Якщо центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, вважає, що документ державного планування, який готується для прийняття на території України, ймовірно матиме значний вплив на стан навколишнього середовища держави, яка може бути зачеплена транскордонним впливом документа державного планування (далі - зачепленої держави), або якщо зачеплена держава цього вимагає, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, надає копію проекту документа державного планування разом з відповідним Звітом про стратегічну екологічну оцінку зачепленій державі та визначає строк, протягом якого зачеплена держава повинна повідомити про своє бажання (небажання) взяти участь у транскордонних консультаціях. Такий строк не може бути більшим ніж 30 днів з моменту оповіщення зачепленої держави.

2. Про необхідність проведення транскордонних консультацій письмово повідомляється замовник. Документ державного планування не може бути затверджений (прийнятий) до завершення процедури транскордонних консультацій та врахування їх результатів.

3. Якщо зачеплена держава протягом строку, визначеного у пункті 1 цієї статті, повідомила центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, про своє бажання взяти участь у транскордонних консультаціях, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, спільно із замовником проводять консультації із зачепленою державою стосовно ймовірного транскордонного впливу документа державного планування та заходів, які передбачають мінімізацію або уникнення такого впливу. Для цього центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища з залученням замовника, та зачеплена держава узгоджують тривалість консультацій, порядок їх проведення та детальні заходи для забезпечення інформування та участі громадськості зачепленої держави, на яку ймовірно матиме значний вплив документ державного планування.

4. Після прийняття (затвердження) документа державного планування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, забезпечує інформування зачепленої держави з таких питань:

1) зміст прийнятого (затвердженого) документа державного планування;

2) інформація, що підбиває підсумок, яким чином питання охорони навколишнього середовища були інтегровані до документа державного планування, та яким чином у Звіті про стратегічну екологічну оцінку було враховано результати консультацій та точки зору, висловлені відповідно до статті 8, а також причини для обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він був ухвалений, у світлі інших виправданих альтернатив, які також розглядались;

3) заходи, ухвалені для моніторингу відповідно до статті 11.

5. Замовник забезпечує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, інформацією, необхідною для виконання вимог частини 1, 3 та 4 цієї статті, в тому числі, за необхідності, переклад відповідних документів.

Стаття 9. Транскордонні консультації зачепленої держави

1. В разі якщо центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, отримав оповіщення від держави, під юрисдикцією якої здійснюється розроблення документа державного планування (далі - держави походження), та вважає, що документ державного планування, який готується для прийняття на території держави походження, ймовірно матиме (не матиме) значний вплив на стан навколишнього середовища України, він повідомляє державу походження про своє бажання (небажання) взяти участь у транскордонних консультаціях.

2. Перед проведенням таких консультацій центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та держава походження узгоджують їхню тривалість, порядок проведення та детальні заходи із забезпечення інформування та можливостей для участі громадськості України, на яку ймовірно матиме значний вплив документ державного планування держави походження з врахуванням вимог статей 6 та 7 цього Закону.

Розділ IV. Інформування про прийняте рішення та моніторинг виконання документа державного планування

Стаття 10. Інформування про прийняття документа державного планування

1. Замовник розміщує на своїй офіційній сторінці у мережі Інтернет прийнятий (затверджений) документ державного планування.

2. Замовник також готує та розміщує на своїй офіційній сторінці у мережі Інтернет довідку (звіт) про консультації та громадське обговорення, у якій підсумовує отримані зауваження і пропозиції та зазначає, яким чином у документі державного планування та Звіті про стратегічну екологічну оцінку було враховано результати консультацій та зауваження і пропозиції, висловлені відповідно до статей 6, 7 та 8 цього Закону, а також причини для обрання саме цього документа державного планування у тому вигляді, в якому він був ухвалений, у світлі інших виправданих альтернатив, які також розглядались. До довідки (звіту) про консультації та громадське обговорення додаються протокол громадських слухань (в разі проведення) та отримані письмові зауваження і пропозиції. Довідка (звіт) про консультації та громадське обговорення є публічною інформацією. Вимоги до форми та змісту довідки (звіту) про консультації та громадське обговорення встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Моніторинг

1. Замовник в межах своєї компетенції здійснює моніторинг впливу виконання документа державного планування на навколишнє середовище та здоров'я населення, один раз на рік оприлюднює його результати на своїй офіційній сторінці у мережі Інтернет та у разі виявлення непередбачуваних негативних для навколишнього середовища та здоров'я населення наслідків вживає заходів з їх усунення. Методику моніторингу затверджує Кабінет Міністрів України.

Розділ V. Прикінцеві положення

1. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 41, ст. 546; 1996, N 15, ст. 70; 1998, N 934, ст. 230; 2000, N 5, ст. 34; 2000, N 27, ст. 213; 2000, N 38, ст. 318; 2001, N 48, ст. 252; 2002, N 50, ст. 366; 2003, N 4, ст. 31; 2006, N 22, ст. 199; 2007, N 33, ст. 440; 2009, N 30, ст. 428; 2011, N 13, ст. 112; 2011, N 23, ст. 160; 2011, N 33, ст. 326; 2011, N 34, ст. 343; 2012, N 2 (N 2 - 3), ст. 3):

1) статтю 3 доповнити пунктом такого змісту:

"м) врахування результатів стратегічної екологічної оцінки";

2) частину першу статті 9 доповнити пунктом такого змісту:

"і) участь у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки";

3) частину першу статті 16 після слова "дослідження" доповнити словами "стратегічної екологічної оцінки";

4) частину першу статті 17 доповнити пунктами такого змісту:

"і) затверджує методику здійснення стратегічної екологічної оцінки та методику моніторингу впливу виконання документа державного планування на навколишнє середовище та здоров'я населення;

ї) встановлює критерії визначення ймовірного значного впливу документа державного планування";

8) назву розділу VI викласти в такій редакції: "Розділ VI. Екологічна експертиза та стратегічна екологічна оцінка";

9) доповнити розділ VI статтею 30-1 такого змісту:

"Стаття 30-1. Стратегічна екологічна оцінка

Стратегічна екологічна оцінка здійснюється щодо документів державного планування, які ймовірно матимуть значний вплив, що включає будь-які наслідки для навколишнього середовища, включаючи здоров'я і безпеку населення, флору, фауну, грунт, повітря, воду, клімат, ландшафт, історичні пам'ятки та інші матеріальні об'єкти, чи взаємозв'язок між цими факторами, а також наслідки для культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів.

Стратегічна екологічна оцінка здійснюється відповідно до Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку".

10) частину другу статті 68 доповнити пунктом такого змісту:

"о) порушенні вимог законодавства України при здійсненні стратегічної екологічної оцінки".

2. У Законі України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 14 - 15, N 16 - 17, ст. 133):

1) статтю 90 доповнити частиною шість такого змісту:

"6. Законопроект, яким затверджується документ державного планування або яким вносяться зміни до документа державного планування, повинен відповідати вимогам Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку";

у зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати частинами сьомою - десятою.

3. У Законі України "Про державні цільові програми" (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 25, ст. 352):

1) частину першу статті 5 доповнити абзацом четвертим такого змісту: "стратегічна екологічна оцінка";

у зв'язку з цим абзаци четвертий - десятий вважати абзацами п'ятим - одинадцятим.

4. У Законі України "Про екологічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 8, ст. 54; 2000, N 27, ст. 213, 2009, N 30, ст. 428, 2011, N 34, ст. 243):

1) частину першу статті 7 після слів "інших нормативно-правових актів" доповнити словами "(за винятком тих, що підлягають стратегічній екологічній оцінці)";

2) пункт 4 частини першої статті 14 після слів "інших нормативно-правових актів" доповнити словами "(за винятком тих, що підлягають стратегічній екологічній оцінці)".

5. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

6. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

Президент України

В. ЯНУКОВИЧ

 

* * *

Аналіз регуляторного впливу
проекту Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин

Опис проблеми, причини та умови її виникнення

Проблематика сталого розвитку та його науково-методичне і методологічне забезпечення - на часі соціально-економічних досліджень останніх років. Це підтверджується численними публікаціями, проектами, фундаментальними і прикладними дослідженнями. Водночас, процедури щодо управлінського впровадження принципів сталого розвитку, створення дієвих моделей та визначення їх сутності і місця у чинній нормативно-правовій системі залишається поза увагою досліджень. Особливо це стосується гарантування екологічної безпеки. Процес гарантування екологічної безпеки - тривалий і послідовний, тому суспільству потрібен механізм урахування наслідків рішень, що прямо чи опосередковано стосуються стану довкілля. Одним з таких механізмів (системи процедур) є Стратегічна екологічна оцінка (СЕО).

На зустрічі Міністрів охорони навколишнього природного середовища європейських країн, яка проходила у травні 2003 року в Києві, Україна приєдналась до Міжнародного протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (далі - Протокол). Цей Протокол спирається на Конвенцію про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, яка прийнята в Еспоо (Фінляндія) у лютому 1991 та Рішення про підготовку юридично обов'язкового Протоколу про Стратегічну екологічну оцінку, що затверджено в Софії у лютому 2001 року. Мета Протоколу - сприяння розгляду екологічних проблем при розробці проектів, планів та програм соціально-економічного розвитку, проектів нормативних і законодавчих документів, забезпечення участі громадськості у впровадженні Стратегічної екологічної оцінки, встановлення чітких, відкритих та ефективних процедур Стратегічної екологічної оцінки, сприяння сталому розвитку на рівні офіційних документів, планів та програм.

У зв'язку з цим, а також на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 р. N 157-р про затвердження у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу підготовлено цей законопроект та проект Закону України "Про ратифікацію Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті".

Реалізація законопроекту сприятиме адаптації законодавства України до законодавства ЄС, оскільки Протокол відтворює підхід, прийнятий на рівні ЄС та закріплений у Директиві 2001/42/EC.

Однак базові положення Протоколу не інтегровані у національне законодавство.

Обґрунтування необхідності державного регулювання та неможливості розв'язання проблеми за допомогою чинних регуляторних актів та ринкових механізмів

Оцінка екологічних впливів господарської діяльності в Україні забезпечується двома процесами: оцінкою впливу на навколишнє середовище (далі - ОВНС) та державною екологічною експертизою. Предмет та процедура екологічної оцінки в процесі ОВНС та державної екологічної експертизи не дозволяють здійснити оцінку впливу проектів стратегічних планів територіального розвитку та комплексних програм соціально-економічного розвитку територій на місцевому, регіональному та національному рівнях (далі - програм та планів). Стратегічна екологічна оцінка (далі - СЕО) дозволяє здійснити таку оцінку до прийняття рішення про реалізацію програм та планів і не суперечить ОВНС та державній екологічній експертизі, а також гармонійно їх доповнює.

Законодавча і певна методологічна основа для впровадження процедури СЕО існує в Україні, але практика екологічної експертизи законодавчих та регуляторних актів досить обмежена. Це багато в чому пов'язано з тим, що в українській системі екологічної експертизи відсутній диференційований підхід до об'єктів різної складності і різних масштабів впливу на навколишнє середовище. Список об'єктів екологічної експертизи досить значний і містить різні об'єкти - від проектів планів, програм і законопроектів до проектів будь-якої господарської діяльності. Такий підхід створює серйозні проблеми. Досить складним є створення єдиної методологічної і процедурної бази, що забезпечила б ефективну і результативну експертизу планів, програм, законопроектів (стратегічну оцінку), з одного боку, і проектів господарської діяльності різного ступеня складності (оцінку впливу на проектному рівні), з іншого. У той же час в Україні накопичений певний позитивний досвід проведення громадських екологічних експертиз проектів законодавчих документів і програм.

Незважаючи на недостатню ефективність механізму імплементації результатів суспільних слухань у процесі прийняття рішень, ці прецеденти мають дуже велике методичне значення і свідчать про готовність українського суспільства до ефективного використання процедури стратегічної оцінки екологічних рішень. Враховуючи те, що СЕО згідно з визначенням - це більш інструмент планування, ніж механізм оцінки, для того щоб СЕО була включена в існуючу національну систему екологічної оцінки, необхідно проводити цільову діяльність з розвитку потенціалу СЕО в країні.

Суб'єкти, на яких проблема справляє негативний вплив

Суб'єктами, на яких проблема справляє негативний вплив, є, перш за все, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, місцеві державні адміністрації та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, які на основі принципів законності, наукової обґрунтованості, комплексності, незалежності, гласності та довгострокового прогнозування будуть здійснювати процедуру стратегічної екологічної оцінки.

2. Цілі державного регулювання

Міністерством екології та природних ресурсів України розроблено проект Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку".

Ураховуючи євроінтеграційну спрямованість екологічної політики України, є потреба у вдосконаленні законодавства за напрямами приведення у відповідність із європейською практикою, зокрема, положеннями Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у трансграничному контексті та директиви 2001/42/ЄС.

Ратифікація Протоколу потребуватиме внесення змін до законів України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про державну екологічну експертизу", "Про Регламент Верховної Ради України", "Про державні цільові програми", що передбачено законопроектом "Про стратегічну екологічну оцінку".

Крім того, необхідно розробити проекти актів Кабінету Міністрів України в частині створення механізму реалізації СЕО.

Це сприятиме створенню в Україні розгалуженого взаємопов'язаного правового поля з урахуванням світових тенденцій щодо ефективного розв'язання проблеми стратегічної екологічної оцінки.

Проект цього регуляторного акта розроблено, з метою імплементації положень Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті, на виконання Закону України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" від 21.12.2010, Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 577-р, та відповідно до Закону України "Про міжнародні договори України" від 29.06.2004.

Стратегічна екологічна оцінка є одним із інструментів реалізації державної екологічної політики відповідно до Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року.

Проект регуляторного акта спрямований на розв'язання проблеми, визначеної в попередньому розділі АРВ. У цілому, основними цілями прийняття законопроекту є:

а) інтеграція екологічних цілей та пріоритетів, що пов'язані із забезпеченням сталого розвитку, до розробки планів та програм;

б) інтеграція (узгодження) процедур з проведення СЕО згідно з аналогічними процедурами держав Європейського Союзу на основі відповідних міждержавних угод, міжнародних конвенцій тощо;

в) започаткування реальних процедур впровадження СЕО до регіональних програм;

г) поширення практики СЕО на місцеві проекти й програми, що можуть ініціюватися групами зацікавлених сторін;

д) удосконалення механізмів реалізації СЕО та контролю її ефективності щодо планів та програм загальнодержавного значення.

Внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із ратифікацією Протоколу сприятиме адаптації законодавства України до законодавства ЄС, оскільки Протокол відтворює підхід, прийнятий на рівні ЄС та закріплений у Директиві 2001/42/EC. Крім того, запровадження стратегічної екологічної оцінки забезпечить належне виконання Україною міжнародних зобов'язань щодо євроінтеграції.

3. Альтернативні способи досягнення визначених цілей. Аргументи щодо переваги обраного способу

Під час розробки проекту Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" було враховано такі альтернативні способи:

3.1. Залишення без змін існуючих законодавчих актів

Залишення без змін існуючих законодавчих актів сприятиме погіршенню реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, якості розробки матеріалів "Оцінки впливів на навколишнє середовище" у складі проектної документації, проведення їх державної екологічної експертизи та збільшення вірогідності ризикованих інвестицій у проекти, реалізація яких може негативно впливати на стан навколишнього середовища не тільки України, але й сусідніх країн.

Таким чином, запровадження цієї альтернативи призведе до невиконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 р. N 157-р.

3.2. Розроблення проекту Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку"

Розроблення проекту Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" сприятиме розв'язанню визначеної проблеми в цілому та принципам державної регуляторної політики.

Затвердження цього регуляторного акта забезпечить досягнення встановлених цілей, починаючи з дня його прийняття, та сприятиме підвищенню міжнародного іміджу України, залученню України до виконання міжнародних природоохоронних проектів і подальшому розвитку взаєморозуміння та добросусідських відносин між Україною та членами Європейського Союзу.

Реалізація проекту дозволить широко інформувати та залучати суб'єкти господарювання, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування і громадськість до процесу стратегічної екологічної оцінки в Україні.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Механізм дії регуляторного акта

Для досягнення цілей, визначених у другому розділі АРВ, у проекті Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" передбачено внесення змін до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" у частині обов'язковості врахування результатів стратегічної екологічної оцінки.

Законопроектом пропонується віднести до компетенції Кабінету Міністрів України:

встановлення критеріїв визначення ймовірного значного впливу, який охоплює будь-які наслідки для навколишнього середовища, включаючи здоров'я і безпеку населення, флору, фауну, грунт, повітря, воду, клімат, ландшафт, історичні пам'ятки та інші матеріальні об'єкти, чи взаємозв'язок між цими факторами, а також наслідки для культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів;

затвердження методики здійснення стратегічної екологічної оцінки;

затвердження методики моніторингу впливу виконання державного планування на навколишнє середовище та здоров'я населення.

Розділ VI пропонується доповнити статтею 30-1. "Стратегічна екологічна оцінка", якою визначено об'єкти стратегічної екологічної оцінки.

Крім того, встановлено відповідальність при порушенні вимог законодавства України при проведенні стратегічної екологічної оцінки.

Пропонується внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" в частині обов'язковості відповідності законопроекту, яким затверджується документ державного планування або яким вносяться зміни до документа державного планування, вимогам Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку".

У Законі України "Про державну екологічну експертизу" запропоновано внесення змін щодо уточнення об'єктів екологічної експертизи, а саме зазначено, що об'єктами екологічної експертизи та їй підлягають проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів (за винятком тих, що підлягають стратегічній екологічній оцінці).

У Законі України "Про державні цільові програми" серед основних стадій розроблення та виконання державної цільової програми передбачено проведення стратегічної екологічної оцінки.

Таким чином, цей регуляторний акт містить норми, які спрямовані на приведення природоохоронного законодавства України в частині стратегічної екологічної оцінки у відповідність до міжнародних договорів.

Організаційні заходи для впровадження регулювання

Для впровадження цього регуляторного акта необхідно провести погодження проекту Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта. Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта

На дію регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві. Вплив може мати як позитивний (наприклад, у разі встановлення більш детальних та чітких вимог законодавства щодо процедури ОВНС та проведення державної екологічної експертизи), так і негативний характер.

Негативно на дію регуляторного акта може вплинути відсутність мотивації центральних та місцевих органів влади у виконанні процедур Протоколу СЕО, передбачених для інтеграції в національне законодавство. Ураховуючи те, що процедура СЕО може відрізнятися в залежності від видів та охоплення територій впливу проектів (проекти стратегічних планів територіального розвитку, комплексних програм соціально-економічного розвитку територій на місцевому, регіональному та національному рівнях), а також від масштабів впливу, у тому числі його транскордонного контексту.

Оцінка можливості впровадження акта та виконання його вимог центральними та місцевими органами виконавчої влади

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органами державної влади не потрібно додаткових витрат з державного бюджету.

Ураховуючи те, що центральні та місцеві органи виконавчої влади мають висококваліфікованих спеціалістів та сучасні інформаційні технології, вбачається висока реалізація його положень. Крім того, з метою усунення невизначеностей під час впровадження зазначеного акта, органами виконавчої влади передбачається розроблення та затвердження Кабінетом Міністрів України низки актів.

Характеристика механізму повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта

Об'єктами стратегічної екологічної оцінки є проекти стратегічних планів та програм розвитку галузей і територій, державних цільових програм, реалізація яких пов'язана з використанням природних ресурсів та може вплинути на стан навколишнього природного середовища.

Виняток становлять проекти планів, програм, спрямованих на забезпечення оборонної (військової) діяльності, ліквідацію надзвичайних ситуацій, а також проекти планів та програм, які містять відомості, віднесені до державної таємниці.

Стратегічна екологічна оцінка проводиться на основі принципів законності, наукової обґрунтованості, комплексності, незалежності, гласності та довгострокового прогнозування.

Для участі в проведенні стратегічної екологічної оцінки можуть залучатися відповідні органи державної влади та місцевого самоврядування України, представники науково-дослідних, проектно-конструкторських, інших установ та організацій, вищих навчальних закладів, громадськості, експерти міжнародних організацій.

Стратегічна екологічна оцінка здійснюється на безоплатній основі.

Завданнями стратегічної екологічної оцінки є встановлення відповідності об'єктів стратегічної екологічної оцінки вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища та здоров'я населення.

Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта

Періодичність здійснення державного контролю та нагляду за додержанням вимог акта вже врегульована чинним законодавством. Відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу", Міністерством екології та природних ресурсів України як спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, а також спеціально створюваними ним комісіями, еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами та організаціями проводиться державна екологічна експертиза документації з метою запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища. Перевірка дотримання положень, що вносяться проектом Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" здійснюватиметься в кожному конкретному випадку під час проведення стратегічної екологічної оцінки.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта

Сфери впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Адаптація законодавства України до законодавства ЄС.

Належне виконання Україною міжнародних зобов'язань щодо євроінтеграції, що матиме позитивний вплив на розвиток відносин України з державами, які надають підтримку впровадження СЕО.

Більш обґрунтоване визначення доцільності та прийнятності планованої діяльності щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища

Витрати на адміністрування процесу органами виконавчої влади здійснюватимуться в межах бюджетного фінансування.

Інтереси суб'єктів господарювання

Планування суспільного розвитку та господарської діяльності із врахуванням та наданням пріоритетності факторам впливу на навколишнє середовище, природокористування та забезпечення сталості екосистем у процесі прийняття стратегічних рішень.

Додаткові витрати суб'єктів господарювання не передбачаються

Інтереси громадян

Забезпечення високого рівня охорони навколишнього природного середовища, включаючи здоров'я населення

Додаткові витрати громадян не передбачаються

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта встановлюється на необмежений термін.

8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта вибрано такі показники:

1) статистичні показники:

- зменшення рівня забруднення навколишнього природного середовища (викиди, скиди, утворення та розміщення відходів);

- кількість документів державного планування на місцевому, регіональному та національному рівнях, на яких поширюватиметься дія акта;

2) соціологічні показники:

- кількість центральних та місцевих органів виконавчої влади, які звернулись до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, з метою проведення стратегічної екологічної оцінки;

- кількість відповідних органів виконавчої влади, представників науково-дослідних, проектно-конструкторських, інших установ та організацій, вищих навчальних закладів, громадськості, експерти міжнародних організацій, що будуть залучатися до проведення стратегічної екологічної оцінки;

кількість громадських обговорень і слухань та їх учасників;

- поінформованість центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо основних положень регуляторного акта.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Базове відстеження результативності здійснюватиметься до набрання чинності регуляторним актом. Повторне відстеження результативності буде проведено через рік після набрання чинності регуляторним актом. Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі АРВ, відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися двома методами: статистичним та соціологічним.

У рамках статистичного методу відстеження проводиться шляхом аналізу офіційної статистичної інформації.

Для опрацювання соціологічних показників буде проводитись опитування центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Для відстеження результативності регуляторного акта можуть бути залучені відповідні органи державного управління України, представники науково-дослідних, проектно-конструкторських, інших установ та організацій, вищих навчальних закладів, громадськості, експерти міжнародних організацій, що будуть залучатися до проведення стратегічної екологічної оцінки.

 

Міністр

О. А. Проскуряков

 

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону України

Законопроект розроблено Мінприроди на виконання пункту 19 Плану заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 р. N 157-р, відповідно до вимог пункту 7 статті 9 Закону України "Про міжнародні договори України".

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є встановлення сфери застосування та порядку здійснення стратегічної екологічної оцінки, механізму проведення транскордонних консультацій, інформування про прийняте рішення та моніторингу виконання документа державного планування.

Законопроектом передбачено внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з ратифікацією зазначеного Протоколу для забезпечення високого рівня охорони навколишнього природного середовища шляхом планування суспільного розвитку та господарської діяльності із врахуванням пріоритетності факторів впливу на навколишнє середовище, природокористування та забезпечення сталості екосистем у процесі прийняття стратегічних рішень.

Основні завдання стратегічної екологічної оцінки, що мають поетапно вирішуватись у наступні роки:

а) інтеграція екологічних цілей та пріоритетів, що пов'язані із забезпеченням сталого розвитку до розробки планів та програм;

б) інтеграція (узгодження) процедур з проведення СЕО згідно з аналогічними процедурами держав Європейського Союзу на основі відповідних міждержавних угод, міжнародних конвенцій тощо;

в) започаткування реальних процедур впровадження СЕО до програм соціально-економічного розвитку регіонів (адміністративних областей);

г) поширення практики СЕО на місцеві проекти й програми, що можуть ініціюватися групами зацікавлених сторін;

д) удосконалення механізмів реалізації СЕО та контролю її ефективності щодо планів та програм загальнодержавного та міжнародного значення.

Унесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку із ратифікацією Протоколу про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (далі - Протокол) сприятиме адаптації законодавства України до законодавства ЄС, оскільки Протокол відтворює підхід, прийнятий на рівні ЄС та закріплений у Директиві 2001/42/EC.

3. Правові аспекти

Правовою підставою для розроблення законопроектів є закони України "Про міжнародні договори України" від 29.06.2004, "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року" від 21.12.2010, Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 - 2015 роки, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 N 577-р.

Ратифікація Протоколу потребуватиме внесення змін до законів України "Про Регламент Верховної Ради України", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про державні цільові програми", "Про екологічну експертизу", що передбачено зазначеним законопроектом.

Крім того, необхідно розробити низку проектів актів Кабінету Міністрів України в частині деталізації механізму реалізації СЕО.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребує додаткових коштів з державного бюджету.

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект необхідно узгодити з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством закордонних справ України, Міністерством фінансів України, Міністерством юстиції України, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

6. Регіональний аспект

Законопроект стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Прийняття Закону дозволить забезпечити впровадження СЕО до програм соціально-економічного розвитку регіонів (адміністративних областей) України, що сприятиме високому рівню охорони навколишнього природного середовища, включаючи здоров'я населення.

7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Законопроект "Про стратегічну екологічну оцінку" не потребує проведення антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Законопроект оприлюднено на веб-сайті Мінприроди для громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Реалізація положень законопроекту дозволить забезпечити права та інтереси суб'єктів господарювання, громадян та держави у відповідності з принципами державної регуляторної політики та міжнародною практикою, уникнути виникнення конфліктних ситуацій шляхом планування суспільного розвитку та господарської діяльності із врахуванням пріоритетності факторів впливу на навколишнє середовище.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" не призведе до негативних соціально-економічних та інших наслідків.

Прийняття цього Закону сприятиме адаптації законодавства України до законодавства ЄС, оскільки забезпечує відтворення підходу, прийнятого на рівні ЄС та закріпленого у Директиві 2001/42/EC.

 

Міністр

О. А. Проскуряков

Опрос